Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

V marci 2024 začne platiť nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorého úlohou má byť vytvorenie jednotnej a prehľadnej právnej úpravy týkajúcej sa vnútroštátnej a cezhraničnej premeny (splynutia, zlúčenia, rozštiepenia a odštiepenia) obchodných spoločností i družstiev vrátane zmeny ich právnej formy.

Čo sa rozumie pod novým pojmom premena a kedy je dovolená, zistíte v našom článku Neprípustnosť premeny obchodných spoločností od 1. 3. 2024.

Čo je zmena právnej formy a kedy je neprípustná nájdete v článku Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024.

Projekt premeny nahradí zmluvu o splynutí/zlúčení obchodných spoločností

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku (do 29. 2. 2024) upravuje podmienky premeny spoločností zmluva o splynutí, resp. zlúčení. Po novom (od 1. 3. 2024) bude tieto podmienky riešiť tzv. projekt premeny, ktorý nahradí zmluvu o splynutí alebo zmluvu o zlúčení. 

Nový zákon uvádza, že na premenu (vnútroštátnu i cezhraničnú) sa vyžaduje vypracovanie návrhu projektu premeny. To znamená, že vypracovanie tohto návrhu je prvým krokom, ktorý treba pri vnútroštátnej i cezhraničnej premene spoločnosti absolvovať.

Návrh projektu premeny vypracúvajú spoločne (vo vzájomnej súčinnosti) štatutárne orgány zúčastnených spoločností (napr. pri zlučovaní s.r.o. s inou s.r.o. ho vypracúvajú konatelia oboch zlučovaných s.r.o.).  

Všeobecné náležitosti projektu vnútroštátnej (domácej) a cezhraničnej premeny od 1. 3. 2024

Návrh projektu vnútroštátnej premeny musí podľa nového zákona obsahovať najmä (minimálne) tieto všeobecné náležitosti:

 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (IČO) zúčastnených spoločností,
 • navrhované obchodné meno, sídlo a právnu formu spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť,
 • podiely spoločníkov zúčastnených spoločností v nástupníckej spoločnosti alebo výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,
 • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti (tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom),
 • určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti,
 • určenie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, ak je nástupníckou spoločnosťou spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.) alebo jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.),
 • určenie spoločníkov spoločnosti zanikajúcej premenou, ktorí sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Pri splynutí a rozdelení splynutím musia byť prílohami návrhu projektu tieto dokumenty -  návrh spoločenskej zmluvy a návrh stanov spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť.

Rozsah uvedených náležitostí projektu vnútroštátnej premeny bol v plnom rozsahu prebratý z aktuálnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, takže sa od    1. 3. 2024 zásadne nemení. 

Prečítajte si tiež

Upozornenie: V prípade s.r.o., a.s. a družstva sú vyššie uvedené všeobecné náležitosti ešte doplnené o ďalšie osobitné náležitosti, ktoré si vyžaduje daný druh obchodnej spoločnosti. Napríklad pri  fúzii s.r.o. musí návrh projektu premeny obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj výšku vkladu, rozsah splnenia vkladovej povinnosti a výšku podielu každého spoločníka v zúčastnenej spoločnosti  pred zápisom fúzie do obchodného registra.

Nový zákon od 1. 3. 2024 bližšie konkretizuje aj všeobecné náležitosti návrhu projektu cezhraničnej premeny, ktorý musí obsahovať najmä (minimálne):

 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO) zúčastnených spoločností,
 • navrhované obchodné meno, právnu formu a sídlo zúčastnených spoločností, ak sa budú tieto údaje pri cezhraničnej premene meniť,
 • navrhované obchodné meno, právnu formu a sídlo spoločnosti, ktorá vznikne cezhraničnou premenou,
 • orientačný harmonogram pre cezhraničnú premenu,
 • práva udelené nástupníckou spoločnosťou spoločníkom požívajúcim osobitné práva alebo vlastníkom iných cenných papierov ako tých, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti, alebo opatrenia, ktoré sa týchto osôb týkajú,
 • informácie o poskytnutých zárukách na ochranu veriteľov zúčastnenej spoločnosti,
 • informácie o osobitných výhodách, ktoré sú alebo budú poskytnuté členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu,
 • predpokladané vplyvy cezhraničnej premeny na zamestnanosť,
 • údaje o postupoch, podľa ktorých sa upraví účasť zamestnancov v nástupníckej spoločnosti, tam, kde je to potrebné,
 • údaj o tom, či podiel spoločníka zanikajúcej spoločnosti podlieha výmene alebo o tom, že jeho účasť zaniká, ak je táto skutočnosť známa v čase vypracovania návrhu projektu cezhraničnej premeny, s uvedením dôvodov.

Prílohami návrhu projektu cezhraničnej premeny musia byť tieto dokumenty - spoločenská zmluva a návrh stanov spoločnosti, ktorá vznikne cezhraničnou premenou.

Článok pokračuje pod reklamou

Forma projektu vnútroštátnej (domácej) premeny od 1. 3. 2024

Čo sa týka formy projektu premeny, tak nový zákon upúšťa od vyhotovenia projektu premeny vo forme notárskej zápisnice, a to vo všeobecnosti pri fúzii (zlúčení alebo splynutí spoločností). Ale v prípade fúzie s.r.o., a.s. či j.s.a. zákon požaduje, aby bol schválený projekt premeny vyhotovený vo forme notárskej zápisnice.

Schválený projekt premeny teda musí mať formu notárskej zápisnice, ak ide o:

 • zlúčenie alebo splynutie s.r.o. s inou s.r.o.
 • zlúčenie alebo splynutie a.s. s inou a.s.
 • zlúčenie alebo splynutie j.s.a. s inou j.s.a.
 • zlúčenie s.r.o. s a.s., pri ktorom s.r.o. zaniká a jej imanie prechádza na a.s.
 • zlúčenie j.s.a. a a.s., pri ktorom j.a.s. zaniká a jej imanie prechádza na a.s.
Prečítajte si tiež

Čiže, napríklad keď ide o zlúčenie komanditnej spoločnosti (k.s.) s inou komanditnou spoločnosťou (k.s.) nemusí mať projekt premeny formu notárskej zápisnice (a to ani návrh projektu premeny ani schválený projekt premeny). 

Upozornenie: V prípade tzv. zjednodušených zlúčení (napr. zlúčení spoločnosti so spoločnosťou, ktorej podiel dosahuje aspoň 90 % a menej ako 100 % základného imania) sa vyžaduje, aby sa vo forme notárskej zápisnice vyhotovil už samotný návrh projektu premeny.

Zverejnenie projektu vnútroštátnej a cezhraničnej premeny od 1. 3. 2024

Návrh projektu vnútroštátnej premeny sa musí zverejniť, a to buď:  

 • uložením do zbierky listín (to platí pre každú zúčastnenú spoločnosť) - oznámenie o uložení návrhu projektu premeny do zbierky listín musí byť zverejnené v Obchodnom vestníku alebo
 • zverejnením v Obchodnom vestníku (to platí pre každú zúčastnenú spoločnosť).

Upozornenie: Zverejnenie v Obchodnom vestníku musí byť vykonané najmenej jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jeho schválení.

Podľa doposiaľ platnej právnej úpravy v Obchodnom zákonníku (do 29.2. 2024) sa povinnosť zverejnenia zmluvy o zlúčení alebo splynutí (projektu premeny) aplikuje na iba a.s. a primerane aj na s.r.o. Nový zákon (od 1. 3. 2024) však predpokladá povinnosť zverejnenia projektu premeny pre všetky druhy obchodných spoločností a družstvá.

V prípade návrhu projektu cezhraničnej premeny sa tento taktiež zverejňuje:

 • uložením do zbierky listín (to platí pre slovenskú zúčastnenú spoločnosť) alebo
 • zverejnením v Obchodnom vestníku (to platí pre slovenskú zúčastnenú spoločnosť) - najmenej jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré o cezhraničnej premene rozhoduje.

Schvaľovanie projektu vnútroštátnej (domácej) premeny od 1. 3. 2024

Tak ako zmluva o zlúčení alebo splynutí (podľa Obchodného zákonníka) aj projekt premeny (podľa nového zákona) podlieha schvaľovaniu. O schválení návrhu projektu premeny rozhodujú spoločníci zúčastnených spoločností.

Spôsob schvaľovania projektu premeny je však rozlične upravený v závislosti od právnej formy obchodnej spoločnosti:

 • pri osobných spoločnostiach (komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť) sa na schválenie projektu premeny vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov  
 • pri kapitálových spoločnostiach (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie) sa na schválenie projektu premeny vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov alebo akcionárov

Nový zákon zavádza spôsob schválenia projektu premeny družstva, ktorý v doterajšej právnej úprave chýba. Pri družstve schvaľuje projekt premeny členská schôdza a na jeho schválenie sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov na jej zasadnutí a súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. 

Rozhodnutie, ktorým sa schváli projekt premeny pri fúzii (napr. zápisnica o zasadnutí valného zhromaždenia) musí byť v prípade kapitálových spoločností (s.r.o., a.s., j.s.a.) vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Pri osobných spoločnostiach (k.s. a v.o.s.) a družstvách sa táto forma nevyžaduje. Schválený projekt premeny musia podpísať štatutárne orgány zúčastnených spoločností.

Zrušenie schváleného projektu vnútroštátnej (domácej) premeny od 1. 3. 2024

Nový zákon ďalej zavádza možnosť zrušenia schváleného projektu premeny. Tento inštitút dáva zúčastneným spoločnostiam oprávnenie zrušiť už schválený projekt premeny a upustiť od samotnej realizácie premeny. Takéto zrušenie schváleného projektu premeny sa však dá urobiť najneskôr do podania návrhu na zápis premeny do obchodného registra.

Upozornenie: Na prijatie rozhodnutia o zrušení schváleného projektu premeny treba splniť rovnaké podmienky ako na schválenie projektu premeny (napr. pri s.r.o. sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov).  

Zrušenie schváleného projektu premeny sa musí zverejniť do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení schváleného projektu premeny. Zverejnenie možno realizovať vyššie uvedenými spôsobmi (napr. v Obchodnom vestníku). V rovnakej lehote musí spoločnosť oznámiť zrušenie schváleného projektu premeny príslušnému správcovi dane (daňovému alebo colnému úradu).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky