Základné pravidlá pri spisovaní obchodných zmlúv

Rady, na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť pri uzatváraní obchodných zmlúv.

Zmluvu pripravuje vždy jedna zo zmluvných strán, či už vy alebo váš zmluvný partner. Či už zmluvu píšete alebo posudzujete návrh zmluvy, vždy je treba venovať zvýšenú pozornosť nasledujúcim bodom, ktoré môžu uľahčiť nielen zmluvný vzťah, ale aj možný spor v prípade porušenia zmluvy.

Skontrolujte si, či váš zmluvný partner nie je v likvidácii alebo v konkurze

Tak ako je nevyhnutné poriadne si v zmluve vymedziť práva a povinnosti, rovnako je nevyhnutné sa uistiť, že náš zmluvný partner je finančne schopný tieto záväzky plniť. Jedným zo spôsobov, ako si overiť, že náš zmluvný partner nemá finančné problémy je kontrola Obchodného vestníku, ktorý je verejne prístupný. V prípade, že zmluvný partner je v likvidácii, prípadne bolo u neho zahájené konkurzné či reštrukturalizačné konanie, táto informácia musí byť zverejnená v Obchodnom vestníku.

Snažte sa zmluvu písať jednoducho a zrozumiteľne

Ideálna zmluva by mala byť zrozumiteľná a jasná na prvé prečítanie, a to pre obe zmluvné strany, nielen pre autora zmluvy. Odporúčame vám používať jednoduché vety, z ktorých bude zrejmé, aké vám zo zmluvy plynú práva a povinnosti, a ďalej čo nastane, ak zmluvná strana nesplní svoju povinnosť.

Pokiaľ je to možné, vyhnite sa používaniu synoným. Rôzne pojmy môžu byť vykladané rôzne a používanie viacerých názvov pre tú istú vec môže v celej zmluve pôsobiť skôr mätúco. Vždy je lepšie viackrát zopakovať to isté slovo vo vete, než zakaždým použiť iný názov, a tým zapríčiniť prípadné problémy vo výklade, ktoré môžu viesť až na súd.

Pre prípad porušenia povinnosti si stanovte aj sankciu

Dôkladne si prečítajte zmluvu a uistite sa, že pre porušenie každej povinnosti zmluva upravuje aj sankciu. Určité sankcie síce plynú priamo zo zákona, tieto sú však nie vždy dostatočné a neupravujú všetky situácie. Rôzne ekonomické sankcie v podobe zmluvných úrokov z omeškania, zmluvných pokút alebo možnosť odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať často krát na zmluvného partnera pôsobia oveľa účinnejšie.

V opačnom prípade sa môže stať, že váš zmluvný partner poruší svoju povinnosť, ktorú má na základe zmluvy, v realite sa mu však za porušenie tejto povinnosti nič nestane, pretože zmluva porušenie tejto povinnosti nijako nerieši a ani nestanovuje sankciu.

Príklad: Na základe kúpnej zmluvy vám má výrobca nábytku dodať nábytok, ktorý ďalej plánujete predávať vo svojej predajni. Pretože chcete svojim zákazníkom poskytnúť čo najkvalitnejšie služby, s výrobcom sa dohodnete, že k nábytku vám dodá aj návod, ako správne ošetrovať drevo, z ktorého je nábytok vyrobený. Neposkytnutie návodu nie je z pohľadu zákona tak podstatné, že by vám zo zákona plynul nárok na zľavu. V zmluve ste si žiadnu sankciu neupravili, a teda za porušenie tejto povinnosti vášmu zmluvnému partnerovi nič zásadné nehrozí. Priamo v zmluve ste si tak mohli napríklad určiť zmluvnú pokutu za prípadné nedodanie návodov.

Článok pokračuje pod reklamou

Pozor na primeranosť sankcií

V prípade, že si stanovujete v zmluve sankciu za porušenie povinnosti, dbajte na to, aby bola sankcia primeraná konkrétnej povinnosti.

Príklad: Nie je vhodné, ak pre prípad nesplnenia povinnosti oznámiť zmenu sídla podnikateľa do týždňa vzniká druhej zmluvnej strane právo na odstúpenie od zmluvy, obzvlášť ak ide o zmluvu s vysokým finančným plnením.

Rovnako upozorňujeme na výšku úrokov z omeškania alebo výšku zmluvnej pokuty, ktorá nesmie byť neprimerane vysoká s ohľadom na závažnosť porušenia a na výšku finančného plnenia na základe zmluvy.

Príklad: Zmluvná pokuta 10.000,- Kč denne za omeškanie z plnením na základe zmluvy o dielo je neprimerane vysoká, ak celková cena diela predstavuje 100.000,- Kč, keďže ide o
10 % z celkovej ceny diela denne.

V prípade, že by o nároku na zmluvnú pokutu rozhodoval súd, tento môže výšku zmluvnej pokuty primerane znížiť.

Zvážte možnosť výpovede zmluvy na dobu určitú

Vypovedať zmluvu na dobu neurčitú môžete priamo na základe zákona. V prípade, že uzatvárate zmluvu na dobu určitú si však túto možnosť musíte upraviť priamo v zmluve. Odporúčame vám preto, aby ste zvážili, či pre vás nebude výhodnejšie, ak si zmluvne upravíte možnosť vypovedať zmluvu. Takáto zmluvná úprava je vhodná predovšetkým pri dlhodobých zmluvách na dobu určitú. V prípadoch krátkodobých zmlúv na jeden alebo dva roky je takýto návrh zmluvnej strany trochu podozrivý.

Upravte si podmienky pre prípadný spor

Akékoľvek máte dobré vzťahy so svojim zmluvným partnerom, nezabúdajte, že tento stav nemusí trvať večne. Spôsob riešenia sporov je preto lepšie upraviť hneď na začiatku, kedy obe zmluvné strany spolupracujú.

Môžete si dohodnúť, že ešte pred súdnym sporom musíte najprv využiť nezávislú tretiu stranu, ktorá sa váš spor pokúsi urovnať mimosúdne. Pre prípad pretrvávajúceho sporu si môžete upraviť, že váš spor bude rozhodovať rozhodcovský súd alebo si môžete upraviť, ktorý súd (tj. súd v ktorom meste) bude rozhodovať váš spor.

Príklad: Pri uzatváraní zmluvy ste si zmluvne upravili, že váš spor bude riešiť mediátor a v prípade neúspešného mimosúdneho riešenia bude spor riešiť Okresný súd v Trenčíne. Tento súd bude rozhodovať bez ohľadu na to, kde bude sídlo zmluvných strán, dokonca aj keby sídlo zmluvného partnera bolo v zahraničí.

Právne predpisy a iné dôležité zdroje, ktoré problematiku spisovania obchodných zmlúv:

  • § 301 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky