Ochrana obchodného tajomstva od 01.01.2018

Novela Obchodného zákonníka od roku 2018 rozšírila možnosti, ktoré má podnikateľ pri porušení obchodného tajomstva. Prinášame ich prehľad.

Pri podnikaní sa často stretávame s pojmom obchodné tajomstvo. Informácie tvoriace obchodné tajomstvo sú často predpokladom úspechu podnikateľa. Veľakrát je to práve obchodné tajomstvo, ktoré podnikateľa zvýrazňuje a odlišuje od konkurencie. To je hlavný dôvod, ktorý vedie podnikateľov k jeho ochrane a nesprístupňovaniu.

Čo môžeme rozumieť pod pojmom obchodné tajomstvo a aké podmienky je potrebné splniť, aby sme mohli určité informácie považovať za obchodné tajomstvo, sme rozoberali v článku Obchodné tajomstvo a jeho ochrana.

Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. zavádza nové pojmy ako majiteľ obchodného tajomstva (doteraz podnikateľ), rušiteľ obchodného tajomstva. Ďalej spresňuje, čo sa považuje za porušenie obchodného tajomstva a čo naopak nie. Zavádzajú sa aj ďalšie právne možnosti, ktorými môže podnikateľ chrániť svoje obchodné tajomstvo.

Ako ochrániť obchodné tajomstvo

Jednou z podmienok, aby určitá informácia bola považovaná za obchodné tajomstvo, je zabezpečenie utajenia takejto informácie. Sú to teda predovšetkým samotní podnikatelia, ktorí musia aktívne zabezpečiť ochranu obchodného tajomstva. Bez vhodného a účinného zabezpečenia nemožno považovať určitú informáciu za obchodné tajomstvo.

K zásahom do obchodného tajomstva môže dôjsť nie len zo strany konkurencie, ale taktiež z vnútra firmy, napr. zamestnancami. Podnikateľ môže ochrániť obchodné tajomstvo predovšetkým písomnými zmluvami, ktorými zaviaže zamestnancov alebo obchodných partnerov k mlčanlivosti.

Pri uzatváraní zmluvy s obchodným partnerom je vhodnou možnosťou ako ochrániť obchodné tajomstvo, označiť informácie ako dôverné (§ 271 Obchodného zákonníka). Obchodný partner tak nebude môcť sprístupniť poskytnuté informácie niekomu inému alebo ich využiť pre seba, a to ani keď nakoniec nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Vo vzťahu k zamestnancom je možné zabezpečiť ochranu obchodného tajomstva:

 • vnútropodnikovými smernicami,
 • prípadne ustanovením mlčanlivosti priamo v pracovnej zmluve.

Netreba zabúdať ani na ochranu a zabezpečenie obmedzeného prístupu k informáciám, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, napr. používaním hesiel do počítačových sietí.

Kedy ide o porušenie obchodného tajomstva?

Aj napriek tomu, že podnikateľ aktívne chráni svoje obchodné tajomstvo, môže sa stať, že informácie tvoriace obchodné tajomstvo uniknú alebo budú vyzradené.

Za porušenie obchodného tajomstva sa výslovne považuje neoprávnené konanie rušiteľa (teda osoby, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo), ktoré má jednu z týchto foriem - získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

K porušeniu obchodného tajomstva dochádza iba v prípade, ak majiteľ obchodného tajomstva neudelí súhlas na získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva. Ak napr. podnikateľ sprístupní obchodnému partnerovi v rámci rokovania o uzavretí zmluvy rôzne postupy, návody, modely a dá mu súhlas na ich sprístupnenie inej osobe (napr. výrobcovi/ zamestnancovi pre posúdenie, či dané modely je možné reálne zostrojiť), nejde o porušenie obchodného tajomstva. A to ani v prípade, ak svojho obchodného partnera zaviazal k mlčanlivosti.

Naopak, ak majiteľ obchodného tajomstva zaviaže obchodného partnera k mlčanlivosti a súhlas neudelí, sprístupnenie návrhov alebo modelov inej osobe možno považovať za porušenie obchodného tajomstva, za ktoré možno vyvodiť následky.

V záujme právnej istoty a budúcej ochrany odporúčame, aby tento súhlas bol písomný a zároveň presne špecifikovaný, za akým účelom sa tento súhlas poskytuje.

Príklad: Súhlasím, aby Ján Hudec využil a sprístupnil nasledovné mnou poskytnuté informácie, tvoriace obchodné tajomstvo: náčrt a model dronu, sériový názov: DRON DXR. Účelom využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva je výhradne: posúdenie či bude reálne možné zostrojiť funkčný dron. Informácie tvoriace obchodné tajomstvo môže využiť a sprístupniť len: zamestnancom - konštruktérom a výrobcom.

Obchodný zákonník však prináša viaceré výnimky, za splnenia ktorých sa získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva bez súhlasu jeho majiteľa nepovažuje za neoprávnené. Nedochádza teda k jeho porušeniu. Je tomu tak v prípade, ak obchodné tajomstvo:

 1. bolo získané nezávislým objavom alebo vytvorením, alebo
 2. sledovaním a testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti (tzv. reverzné inžinierstvo),
 3. bolo sprístupnené zamestnancom v rámci ich práva na informácie o hospodárskej situácii zamestnávateľa,
 4. je v súlade s poctivým obchodným stykom a nezasahuje sa pri tom do práv iných (napr. sprístupnenie obchodného tajomstva v rámci franchisingu).

Ďalšou výnimkou, kedy sa získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva nepovažuje za nezákonné, je napr. ak je to v súlade s právom (rôzne účtovné závierky alebo audity).

Ak dôjde k splneniu niektorej z vyššie uvedených výnimiek, nemožno hovoriť o zásahu do práv majiteľa obchodného tajomstva a o porušení obchodného tajomstva.

Článok pokračuje pod reklamou

Čoho sa možno domáhať v prípade porušenia obchodného tajomstva?

Do prijatia vyššie uvedenej novely Obchodného zákonníka mal podnikateľ v prípade zásahu do jeho obchodného tajomstva možnosť domáhať sa voči rušiteľovi:

 1. zdržania sa porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva a odstránenia následkov porušenia obchodného tajomstva (aj keď niekedy môže byť ťažké odstrániť následky, ak bolo obchodné tajomstvo sprístupnené napr. prostredníctvom internetu),
 2. primeraného zadosťučinenia v peniazoch,
 3. náhrady škody, ak bola spôsobená,
 4. vydania bezdôvodného obohatenia,
 5. v neposlednom rade netreba zabúdať ani na možnosť podania trestného oznámenia pre spáchanie trestného činu Ohrozenia obchodného tajomstva v zmysle § 264 Trestného zákona.

Pre úplnosť dodáme, že tieto možnosti ochrany obchodného tajomstva ostávajú zachované a podnikatelia sa ich môžu domáhať aj naďalej.

Prehľad možností ochrany obchodného tajomstva od 1. 1. 2018

Možnosti ochrany obchodného tajomstva do 31.12.2017 (zostávajú aj po 1.1.2018) Zdržanie sa porušovania obchodného tajomstva a odstránenie následkov
Primerané zadosťučinenie v peniazoch
Náhrada škody
Vydanie bezdôvodného obohatenia
Trestné oznámenie
Nové možnosti ochrany obchodného tajomstva od 01.01.2018 Neodkladné opatrenie
Nápravné opatrenie
Zverejnenie rozsudku

Ďalšie (nové) možnosti ochrany obchodného tajomstva od. 01.01.2018

Novela Obchodného zákonníka zavádza pre majiteľov nové dodatočné možnosti, ako ochrániť svoje obchodné tajomstvo v prípade jeho porušenia. Podnikateľ sa môže obrátiť na súd, aby:

 1. vydal neodkladné opatrenie,
 2. vydal nápravné opatrenie alebo
 3. rušiteľovi uložil povinnosť zverejniť súdne rozhodnutie.

Neodkladné a nápravne opatrenia predstavujú špeciálne prostriedky na ochranu obchodného tajomstva. Ich využitie však neznamená, že majiteľ sa už nemôže domáhať aj vyššie uvedených nárokov, teda napr. náhrady škody alebo primeraného zadosťučinenia. Je tak možné domáhať sa súčasne neodkladného opatrenia a náhrady škody, alebo nápravného opatrenia a primeraného zadosťučinenia a pod.

Účelom neodkladných opatrení je poskytnúť majiteľovi obchodného tajomstva v čo najkratšom možnom čase ochranu pred porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Rozhodnutie súdu o tom, že došlo k porušeniu obchodného tajomstva, môže trvať dlhší čas a kým súd rozhodne, môže majiteľovi vzniknúť veľká, ťažko vyčísliteľná škoda. S cieľom zmierniť takúto škodu sa zaviedli neodkladné opatrenia na čo najrýchlejšie dosiahnutie ukončenia porušovania alebo ohrozovania obchodného tajomstva.

Neodkladným opatrením sa môže majiteľ domáhať:

 1. skončenia využívania alebo zverejňovania obchodného tajomstva,
 2. zakázania vyrábania, uvádzania na trh alebo užívania tovaru, ktorým dochádza k porušeniu obchodného tajomstva,
 3. zakázania dovážania, vyvážania alebo skladovania takéhoto tovaru za účelom jeho vyrábania alebo uvádzania na trh, alebo
 4. zaistenia takéhoto tovaru s cieľom zabránenia jeho uvedeniu na trh.

Naproti neodkladným opatreniam, ktoré má majiteľ k dispozícii na zmiernenie hroziacej škody, účelom nápravných opatrení je napraviť už existujúcu škodu. Nápravné opatrenie môže súd uložiť až po tom, keď rozhodne, že došlo k porušeniu obchodného tajomstva.

Okrem prvých troch bodov ako pri neodkladnom opatrení, nápravným opatrením môže majiteľ požadovať aj, aby sa:

 1. odstránili všetky dokumenty a materiály, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo aby sa takéto dokumenty a materiály odovzdali majiteľovi,
 2. pozmenil tovar porušujúci obchodné tajomstvo tak, aby už nedochádzalo k porušeniu obchodného tajomstva,
 3. stiahol takýto tovar z trhu, alebo
 4. zničil takýto tovar.

Aby bol podnikateľ v súdnom konaní úspešný (teda aby súd nariadil neodkladné alebo nápravné opatrenie) musí preukázať, že obchodné tajomstvo existuje, je vlastníkom obchodného tajomstva a že došlo k porušeniu alebo ohrozeniu jeho obchodného tajomstva.

Pre úplnosť dodáme, že špecifickým prostriedkom nápravy obchodného tajomstva je aj zverejnenie súdneho rozhodnutia, v ktorom bolo vyslovené porušenie obchodného tajomstva. Tento nástroj má výchovný charakter a jeho účelom je predovšetkým informovať širokú verejnosť o tom, že došlo k porušeniu obchodného tajomstva. Avšak podľa môjho názoru, tento inštitút pre majiteľa obchodného tajomstva nemá v praxi veľký význam.

Obchodné tajomstvo je významnou a citlivou záležitosťou pre každého podnikateľa. Môže ho odlišovať od konkurencie a môže ovplyvňovať jeho úspech pri podnikaní. Je preto v záujme každého podnikateľa venovať ochrane obchodného tajomstva náležitú pozornosť a svoje obchodné tajomstvo účinným spôsobom aj reálne strážiť, aby nedochádzalo k jeho úniku. A zároveň v prípade porušenia či ohrozenia obchodného tajomstva poznať a využiť možnosti, ako vzniknutú škodu zmierniť alebo napraviť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky