Overenie firmy: čo si všímať na budúcich obchodných partneroch?

Overenie firmy: čo si všímať na budúcich obchodných partneroch?
Zdroj: Unsplash.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako zistiť, či je firma spoľahlivá, kde nájsť podstatné informácie a ako postupovať pri overení zahraničného partnera? Čo môže nasvedčovať, že spolupráca môže byť riziková?

Nájsť naozaj dobrých obchodných partnerov a mať s nimi korektnú a prípadne aj dlhoročnú spoluprácu, sa snaží asi väčšina podnikateľov. Avšak, tak ako bežné medziľudské vzťahy, aj tie obchodné musia stáť na pevných základoch. Preto je dôležité, aby si firma potenciálnych odberateľov a dodávateľov dôsledne overila skôr ako s nimi začne spolupracovať. Ako na to, kde možno nájsť potrebné informácie a čo konkrétne si všímať, pre Podnikajte.sk prezradili odborníci z praxe.

Overenie obchodného partnera – kde nájsť informácie a čo si všímať?

V každom vzťahu je dôležitá vzájomná dôvera, spoľahlivosť či férovosť. A inak by to nemalo byť ani v prípade obchodných partnerov. Ako ale podnikateľ môže zistiť, či potenciálny odberateľ / dodávateľ tieto vlastnosti má? Podstatné informácie možno nájsť vo verejne dostupných registroch. Advokát Juraj Hedera odporúča nasledovné:

  • Obchodný vestník,
  • Centrálny register zmlúv,
  • Vestník Úradu pre verejné obstarávanie,
  • Evidencia referencií Úradu pre verejné obstarávanie,
  • Zoznam hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie,
  • Zoznam dlžníkov (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná správa a pod.),
  • Centrálny register exekúcií a pod.

Medzi základné náležitosti, ktoré si treba všímať pri overení firmy, je pridelené IČO, DIČIČ DPH. Tieto skratky totiž napovedajú o tom, či daná spoločnosť skutočne existuje, a tiež či je registrovaná pre daň z príjmov a prípadne daň z pridanej hodnoty. IČO možno zvyčajne nájsť v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, a to spolu s právnou formou, predmetom podnikania a ďalšími informáciami o firme či jej spoločníkoch a konateľoch. DIČ si je zas možné zistiť v zozname daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov, ktorý sa nachádza na stránke finančnej správy. Na tejto stránke je tiež zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, kde možno nájsť informácie o tom, či je číslo platné a z akého dôvodu bolo pridelené potenciálnemu obchodnému partnerovi (existujú napríklad prípady, kedy sa IČ DPH využíva len pri obchodovaní so zahraničnými firmami). Vhodné je tiež pozrieť sa do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH – sú tam subjekty, ktoré si neplnia svoje povinnosti pri DPH a spolupráca s nimi môže znamenať riziko pri ručení za daň.

Okrem verejných portálov, databáz a registrov ponúkajú relevantné informácie aj komerčné služby integrujúce verejne dostupné dáta (takpovediac na jeden klik). Medzi takéto online platformy patrí napríklad FinStat. Tu možno sledovať právne, finančné a personálne informácie o firme / obchodnom partnerovi. „Medzi právne je možné zaradiť konkurzy, reštrukturalizácie, dlhy voči Finančnej správe, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam (ich výšku, pravidelnosť), súdne rozhodnutia, prípadne exekúcie,“ uvádza Jaroslava Boch, Country manager spoločnosti FinStat. V rámci finančných informácií radí sledovať, či si obchodný partner spĺňa povinnosť podania účtovnej závierky, následne posúdiť, ako sa mu darilo po finančnej stránke (vývoj tržieb, zadlženosť, rentabilitu). „Dôležité sú aj personálne informácie, a teda, kto spoločnosť vlastní alebo kto je jej konečným užívateľom výhod. Z toho je možné zistiť, či osoba vystupuje aj v iných firmách (ak áno, v akých), prípadne, aké iné väzby má na ďalšie spoločnosti. V krajnom prípade, či sa potenciálny obchodný partner neskrýva za ‚bieleho koňa‘.“

Ďalšou on-line službou, ktorá integruje dáta z verejných databáz je Index Podnikateľa. Tu na riziká spojené s potenciálnym obchodným partnerom upozorňuje „indikátor rizika“ hneď pri prezeraní základného prehľadu danej spoločnosti. Portál taktiež ponúka vlastné otvorené hodnotenie spoločností, ktoré môže pomôcť pri overovaní spoľahlivosti partnera. „Na základe parciálnych (čiastkových) hodnotení sú každej spoločnosti v databáze pridelené body, ktoré určujú celkový Index podnikateľa. Ratingové hodnotenie sa pohybuje na škále od A+++ (najlepšia známka) do FX (najhoršia známka),“ vysvetľuje Branislav Vaculčiak, zakladateľ platformy.

Článok pokračuje pod reklamou

Odborník podnikateľom odporúča, aby pri rozhodovaní, či začať obchodovať s novým partnerom, sledovali okrem už spomenutých náležitostí aj výšku hospodárenia po zdanení, hodnotu rentability tržieb, úroveň celkovej likvidity podniku, ukazovateľ EVA (ekonomická pridaná hodnota) a iné finančné ukazovatele. „Taktiež si môže podnikateľ v databázach prezerať všetky súdne rozhodnutia evidované voči spoločnosti, či už ako odporcu, alebo navrhovateľa. Súdne rozhodnutia môžu svedčiť o spoľahlivosti budúceho obchodného partnera,“ uvádza odborník a dodáva: „Každý podnikateľ by mal vedieť správne diagnostikovať finančnú situáciu obchodného partnera, či rozpoznať príznaky prípadného úpadku.“

Avšak, jeden dlh v nízkej výške napr. voči Sociálnej poisťovni ešte nemusí znamenať, že obchodný partner je nespoľahlivý a do uzavretia obchodu s ním by sa podnikateľ nemal púšťať. Za týmto problémom môže stáť napríklad zle zadaný variabilný symbol a nie platobná neschopnosť. „Informácie je nutné dobre vyhodnocovať. Zároveň je treba poukázať na to, že nie je dostatočné obchodného partnera vyhodnotiť len pri začatí spoločných obchodných aktivít, ale je potrebné vyhodnocovať pravidelne, a tým zmierňovať potenciálne negatívne dôsledky na podnikanie,“ upozorňuje J. Boch z FinStatu.

Napokon, nielen informácie z registrov a databáz môžu podnikateľovi utvoriť obraz o potenciálnom obchodnom partnerovi. Niekedy je dobré zistiť si aj reputáciu u iných partnerov. Takto sa dá zistiť aj kvalita tovaru či čas dodania v prípade dodávateľov. Advokát J. Hedera odporúča overiť si u iných odberateľov, či potenciálny partner plní splatné záväzky, ako sa s ním komunikuje, aká je jeho otvorenosť spolupráci či napĺňanie obchodných dohôd.

Overenie zahraničných obchodných partnerov – ako o nich zistiť podrobnosti?

Keď firma chce expandovať do zahraničia alebo chce iba spolupracovať so zahraničnými obchodnými partnermi, je rovnako dôležité ako pri tých tuzemských overiť si ich spoľahlivosť. To však môže byť o niečo zložitejšie. „Vyhľadanie informácií o zahraničných subjektoch nie je vždy jednoduché, hlavne, ak sa podnikateľ nevyzná v zahraničných registroch,“ uvádza J. Boch a dodáva, že rozsah informácií v jednotlivých krajinách sa významne líši. „Už len pri porovnaní s Českou republikou má Slovensko obrovský náskok, čo sa zverejňovania dát o podnikateľoch týka. Dá sa k nim aj napriek nie ideálnemu zverejňovaniu dostať, ale veľmi detailné informácie je nutné v niektorých krajinách zbierať individuálne.“ Odporúča preto obrátiť sa na spoločnosti, ktoré tieto služby poskytujú. Aj v rámci FinStat-u sa snažia podnikateľom túto situáciu riešiť - vytvorili nový portál HitHorizons s dátami o zahraničných firmách.

Viaceré firmy (napríklad pri výrobe svojich produktov) spolupracujú so spoločnosťami z Číny. A práve tu ponúka pomocnú ruku Hongkongská rada pre rozvoj obchodu (HKTDC), ktorá spája podnikateľov s potenciálnymi investormi či partnermi z tejto časti sveta a poskytuje ich základné preverenie v rámci vlastného marketplace (sourcing.hktdc.com), pričom kombinuje viacero druhov informácií. Vyžadujú napríklad výpisy z obchodného registra, taktiež využívajú služby preverenia spoločností prostredníctvom špecializovaných agentúr (napr. globálne pôsobiacu spoločnosť Dun & Bradstreet) a zároveň poskytujú informácie z účasti daných firiem na predchádzajúcich podujatiach HKTDC. Firmy, ktoré sa prezentujú na daných veľtrhoch, majú na marketplace jednotlivé profily, ktoré zahŕňajú napr. rôzne certifikáty. „Aj tieto informácie môžu veľa napovedať o spoľahlivosti daného subjektu,“ dodáva Pavlína Drahokoupilová z českej pobočky spoločnosti.

Ich platforma research.hktdc.com navyše záujemcom o medzinárodný obchod poskytuje informácie a globálne trendy na trhoch v podobe výskumných správ, článkov a prieskumov, ktoré môžu pomôcť k informovanejším obchodným rozhodnutiam. „Odporúčame sledovať články upozorňujúce na meniace sa predpisy vývozu a dovozu. Zaujímavé sú analýzy týkajúce sa obchodných príležitostí v tzv. Greater Bay Area (technologický a výrobne silná južná oblasť Číny, tesne priliehajúcej k Hongkongu) a krajín skupiny ASEAN, ktorá združuje ekonomiky juhovýchodnej Ázie. Tie sú prostredníctvom Hongkongu taktiež dôležitými nákupnými a exportnými trhmi.“

Odborníčka dodáva, že výberu vhodného dodávateľa je potrebné venovať dostatočný čas a úsilie. Je podľa nej dobré navštíviť príslušný veľtrh (obzvlášť v Ázii) a pozrieť si prezentácie dodávateľov, preveriť ich jazykovú vybavenosť, nechať si predložiť potrebné certifikáty a sledovať ochotu zodpovedať otázky. „V ďalšej fáze preverovania možností spolupráce odporúčame dohovoriť si návštevu výroby a nechať si urobiť tzv. factory audit.“

Pozornosť treba zvýšiť aj pri podpise zmluvy

Ak si už podnikateľ vyberie obchodného partnera a dôjde k uzatvoreniu zmlúv, aj v tomto kroku si ešte stále možno všimnúť niečo, čo indikuje, že nejde o spoľahlivého dodávateľa / odberateľa. J. Hedera vysvetľuje, že v každom segmente podnikania existujú zaužívané pravidlá a obchodné zvyklosti – tak pri vystavovaní objednávok, ako aj pri uzatváraní zmlúv. Rizikovým konaním alebo takým, ktoré sa vymyká bežným obchodným štandardom, môže byť zbavovanie sa zodpovednosti, vyžadovanie neprimeraných zabezpečovacích inštitútov, používanie nepredvídateľných zmluvných ustanovení, ktoré môžu byť základom pre (súdny) spor a podobne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky