Slovenská franchisingová asociácia: Na Slovensku máme veľa kvalitných konceptov!

Slovenská franchisingová asociácia:  Na Slovensku máme veľa kvalitných konceptov!
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikanie nie je len o založení firmy a jej budovaní od základov. Jednou z čoraz preferovanejších možností rozvoja podnikania je aj franchising. Dôkazom úspechu takéhoto druhu podnikania sú značky ako Mc.Donald´s, Subway, Minit (predtým Fornetti), Kinekus, Re/Max alebo Directreal. O franchisingovom podnikaní na Slovensku sme sa rozprávali s prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie - Jozefom Šétaffym.

Na začiatok začneme edukačnou otázkou. Čo to je vlastne franchising a franchisingové podnikanie?

Jedna z mnohých definícií hovorí, že je to marketingovo odbytový systém v rámci ktorého poskytovateľ nejakej služby alebo produktu (franchisor) poskytuje za určitých podmienok svoje know-how a značku prijímateľovi alebo konečnému užívateľovi (franchisantovi), spravidla za nejaký poplatok. Inak, veľmi zjednodušene povedané, je to v podstate prenájom know-how.

Aké úlohy vo franchisingovom podnikaní plní Slovenská franchisingová asociácia?

Dôležitým cieľom našej asociácie je podporovať vznik a rozvoj domácich, slovenských franchisingových konceptov a propagovať franchising ako progresívnu a overenú metódu podnikania. Ak sa rozhodnete kúpiť ľubovoľný produkt (franchisa je tiež v podstate produkt), musíte si byť istý, že ten produkt je kvalitný, dôveryhodný a cena zodpovedá jeho kvalite. Platí to aj pre franchisingový koncept. Pokiaľ ale neviete čo samotný franchising vlastne je, nedokážete ani vyhodnotiť, či daný franchisingový koncept je dobrý a kvalitný. Práve v tomto zohráva dôležitú úlohu Slovenská franchisingová asociácia (SFA). Spája franchisingových podnikateľov na Slovensku a poskytuje informácie o ich konceptoch, u ktorých overila ich kvalitu, úroveň a ekonomickú efektívnosť.

Ako vznikol nápad založiť na Slovensku franchisingovú asociáciu? Aký bol dôvod?

Slovenská franchisingová asociácia vznikla v roku 1994. Založili ju vtedajší poskytovatelia franchisingu pôsobiaci na Slovensku, ktorí tu mali záujem expandovať a predávať svoje koncepty. V tom čase bolo hlavným dôvodom vzniku a pôsobenia asociácie najmä informovať a propagovať túto metódu podnikania. Verejnosť totiž franchising, ako spôsob podnikania takmer nepoznala. Prvými členmi SFA boli najmä zahraničné koncepty, ktoré prišli na Slovensko. Spravidla i si tu vybudovali najskôr svoje vlastné zamestnanecké prevádzky, v ktorých si overili náš trh a nastavili svoje koncepty na naše podmienky. Dobrým príkladom je McDonald´s. V roku 1992 otvoril najprv zamestnanecké prevádzky vo vtedajšom Československu, potom ich už v rámci bežnej komerčnej činnosti využíval pri rozvoji siete tiež na zaškoľovanie franchisantov a personálu pre ďalšie vlastné aj franchisingové prevádzky.

Okrem edukácie, čo je franchising, neskôr pribudli v činnosti asociácie aj ďalšie úlohy a aktivity. Či už to bola propagácia samotnej asociácie a jej členov v médiách, organizácia školení, workshopov, tiež účasť na franchisingových výstavách a veľtrhoch. Prostredníctvom týchto aktivít sa mohli koncepty členov asociácie zviditeľniť v širšej odbornej verejnosti. Aj z tohto dôvodu bola vytvorená vlastná webová stránka asociácie www.sfa.sk, ktorá priebežne informuje o svojich členoch a novinkách vo franchisingu aj podnikaní. Po vstupe Slovenskej franchisingovej asociácie do Európskej franchisingovej federácie (EFF) v roku 2014 asociácia upravila svoje Stanovy na európske štandardy a prijala Európsky etický kódex franchisingu. Prijatím do do Európskej franchisingovej federácie bola Slovenská franchisingová asociácia zároveň akceptovaná ako jediný oficiálny reprezentant franchisingu na Slovensku.

Kto sa môže stať členom Slovenskej franchisingovej asociácie?

Rozoznávame dva druhy členstva, riadnych členov a pridružené členstvo. Riadnym členom sa môže stať iba poskytovateľ franchisingu, ktorý pôsobí na trhu minimálne jeden rok a má minimálne jednu franchisingovú prevádzku. Sem patria aj subjekty, ktoré kúpili tzv. masterfranchising, čiže etablovanú zahraničnú licenciu s cieľom rozvíjať ju na Slovensku. Táto podmienka je potrebná preto, aby sa členom Slovenskej franchisingovej asociácie nestali podnikatelia, ktorí to nemyslia s podnikaním seriózne. Chceme sa totiž vyvarovať, aby nejaký podnikavec nazval svoje podnikanie franchisingom, pričom v skutočnosti by mohlo ísť napr. o pyramídové podnikanie alebo iné pochybné podnikanie, prípadne by ponúkal nefunkčný koncept. Riadne členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii je teda garanciou, že takýto poskytovateľ franchisy (franchisor), riadny člen Slovenskej franchisingovej asociácie, spĺňa nielen všetky formálne náležitosti svojho podnikania, ale svoj koncept úspešne prevádzkuje primerane dlhý čas (min. 1 rok) a preukázal aj v praxi jeho primeranú ekonomickú efektívnosť. Musí zároveň odprezentovať jeho transparentný ekonomický model.

Druhou skupinou sú pridružení členovia. Sú to spravidla podnikatelia, ktorí ešte nesplnili kritérium riadneho členstva. Napríklad vytvárajú alebo pripravujú svoj koncept podnikania, nemusia byť ale ešte na trhu. Potom sú to subjekty a organizácie, ktoré prispievajú k rozvoju franchisingu a pomáhajú podnikateľom vo franchisovom podnikaní. Patria sem rôzne servisné, právnické a konzultačné firmy, ktoré sa zameriavajú na franchising. Napríklad registráciou ochranných známok, alebo právnym poradenstvom.

Aký je celkový počet franchisantov a členov SFA na Slovensku? Má členstvo v SFA nejaké špecifiká?

Na Slovensku pôsobí viac ako 160 franchisingových konceptov, pričom naša asociácia má v súčasnosti 32 členov. Z viacerých dôvodov nemáme podchytené všetky franchisingové koncepty. Jednak sú to relatívne prísne kritéria na členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii a nie každý ich je schopný alebo ochotný splniť. Súčasťou overenia podmienok vstupu do asociácie je náš interný audit. Nechávame si predkladať ekonomické a prevádzkové podklady a vyhodnocujeme, či koncept napĺňa požadované kritériá. Na základe toho potom asociácia môže garantovať serióznosť podnikateľa a primeranú ekonomickú efektívnosť jeho konceptu. Druhou stránkou príjmania do asociácie je stotožnenie sa žiadateľa s jej stanovami, cieľmi a ideami. Veľkým problémom je aj chápanie významu samotného členstva v asociácii. Uchádzači o členstvo sa obracajú na nás často s otázkou „Čo z toho budem mať?“ Pozerajú sa na toto členstvo neraz iba cez prizmu osobného prospechu. Ak potenciálny člen nepochopí, že svojou aktívnou účasťou v asociácii pomôže budovať a skvalitňovať franchisingové podnikanie na Slovensku a prispieť k ochrane a rozvoju podnikania všeobecne, jeho členstvo nebude mať veľký význam.

Aké sú aktuálne ciele vašej asociácie? Ako sa snažíte o ich dosiahnutie?

V súčasnosti je jedným z dôležitých cieľov Slovenskej franchisingovej asociácie zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Franchising je totiž štandardné podnikanie a podnikaniu sa všeobecne dobre darí iba ak je v štáte vytvorené vhodné podnikateľské prostredie. Usilujeme sa teda o také zmeny v legislatíve a v rôznych predpisoch, ktoré by podnikanie uľahčili a zjednodušili. Uvedomujeme si ale, že sme relatívne malé záujmové združenie. Preto sa snažíme spájať, alebo podporovať aktivity subjektov, ktoré majú rovnaké alebo podobné ciele. Slovenská franchisingová asociácia je kolektívnym členom ďalších podnikateľský združení - Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a aktívne spolupracujeme so Združením mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS). Za posledné štyri roky sa podnikateľské prostredie na Slovensku výrazne zmenilo k horšiemu, preto je tento cieľ pre nás prioritou.

Článok pokračuje pod reklamou

Naša asociácia sa stotožnila s prioritami ZPS, a tieto priority sme prevzali rámcovo do našich priorít Okrem toho je našou prioritou aj preferencia rodinného podnikania. Franchisor, ktorý predáva svoj koncept (franchisu) spravidla uprednostňuje záujemcu, ktorý realizuje svoje podnikanie v rámci vlastnej rodinnej firmy. Všeobecne platí, že živnostenské podnikanie v rodinnej firme je úspešnejšie ako napr. v obchodnej spoločnosti s viacerými "cudzími" spoločníkmi, pretože rodinná firma je existenčne zainteresovaná na výsledkoch svojho podnikania a urobí pre jeho úspech takmer všetko. Aj to, čo by „obyčajný“ zamestnanec pre firmu asi nikdy neurobil. Presadzujeme však moderné vnímanie rodiny, čiže zaraďujeme sem aj registrované partnerstvá, ktoré zatiaľ formálne na Slovensku nie sú ešte legislatívne upravené.

Čo môže podnikateľ očakávať od členstva v Slovenskej franchisingovej asociácii? Aký je váš najväčší úspech?

Prijatím za člena našej asociácie sa uchádzač uvedie do exkluzívneho klubu podnikateľských subjektov, ktoré majú určitú spoločenskú úroveň, pričom asociácia garantuje serióznosť ich konceptov. Pre našich členov aj pre širšiu odbornú verejnosť organizujeme rôzne akcie. V predchádzajúcom roku bola SFA partnerom výstavy Podnikanie a franchising 2015 ktorá sa konala v Trnave, hlavným partnerom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising konanej v Bratislave a Prahe. Na týchto podujatiach sa naši členovia mali možnosť prezentovať za zvýhodnených podmienok oproti ostatným vystavovateľom. V spolupráci so Slovenskou sporiteľňou sme zorganizovali workshop o franchisingu a možnostiach jeho financovania. Jeden z úspechov je tiež výrazný nárast členov SFA za posledné roky. Má to svoj význam, pretože čím má asociácia viac členov, tým viac je akceptovaná. V súčasnosti spolupracujeme tiež so Slovak Business Agency (SBA) pri vytvorení Národného podnikateľského centra. Aj v rámci jeho činnosti by sme chceli reprezentovať a podporovať franchisingové podnikanie na Slovensku. Neustále pracujeme na pozitívnej prezentácii franchisingu na Slovensku a usilujeme sa o zlepšenie podnikateľského prostredia.

Za úspech považujeme aj zmluvnú spoluprácu so Slovenskou sporiteľňou (SLSP). Ak ste začínajúca firma alebo podnikateľ bez histórie a bonity, ľubovoľná banka vám ťažko schváli nejaký akceptovateľný úver. Svetlou výnimkou je v súčasnosti Slovenská sporiteľňa, ktorá ponúka program pre začínajúcich podnikateľov. Špeciálnou výhodou pre členov asociácie môže byť hodnotenie SFA pri schvaľovaní úveru od SLSP na zriadenie ich novej prevádzky. Slovenská franchisingová asociácia je teda vnímaná touto bankou ako seriózny partner s určitou váhou.

Ak pôsobí podnikateľ na franchisovom trhu, prečo by som mal vstúpiť do Slovenskej franchisingovej asociácie?

Okrem spomínaných výhod, právneho servisu a poradenstva sa stanete členom klubu, v ktorom sú aj významné svetové značky. Môžete sa nechať inšpirovať veľkými, známymi a úspešnými konceptmi. Vieme pomôcť s tvorbou, aplikáciou a marketingom konceptov. V neposlednom rade dávame už spomínanú garanciu, že našim riadnym členom je iba seriózna firma. Našimi členmi sú napríklad koncepty Yves Rocher, Natur House, Norbi update, Subway, alebo Re/Max. Zo slovenských konceptov sú to napr. Pizza Mizza, DirectReal, Archeus, ale aj mladý pôvodný slovenský koncept Slnečný dom. Ide o top ošetrovateľské zariadenie pre seniorov, s nadštandardnými službami a starostlivosťou. Ďalším príkladom je napr. ekologický koncept pojazdného ambulantného predaja kvalitnej kávy Coffe Brothers. Je to tiež slovenský koncept, ktorý zaznamenal v krátkom čase veľký úspech a najnovšie plánuje expanziu aj v zahraničí. Naša asociácia jeho tvorcom poskytla poradenstvo pri tvorbe franchisingovej zmluvy.

Mal by som záujem kúpiť Masterfranchising? Ako mi môže asociácia s tým pomôcť?

Práve poradenstvo patrí medzi významné činnosti našej asociácie. Ak máte záujem o kúpu masterfranšízy zo zahraničia, môžete sa stať našim členom. Súčasne sa vám otvoria dvere do našich partnerských servisných členských subjektov. Spolupracujeme s niekoľkými advokátskymi kanceláriami, ktoré sa zameriavajú na franchising a právo v tomto podnikaní. Posúdenie, či je zmluva pri kúpe konceptu v poriadku, je neraz kľúčovou otázkou. Poskytneme vám poradenstvo alebo servis pri rokovaní o podmienkach zmluvy so zahraničným partnerom tak, aby ste vyjednali čo najlepšie podmienky. Veľké zahraničné siete majú tímy skúsených právnikov a aj pri malej nepozornosti sa môžete zmluvne zaviazať k veciam, ktoré sa vám môžu v budúcnosti vypomstiť.

Ak uvažujem o podnikaní a mám v hlave koncept podnikania, viete mi pomôcť môj nápad pretaviť do skutočného podnikania?

Poskytneme vám predovšetkým odbornú literatúru a odporučíme vám poradcov z príslušnej oblasti podnikania. Je totiž rozdiel, či chcete podnikať v gastronómii alebo realitách. Medzi našimi členmi sú zastúpené takmer všetky oblasti podnikania. Odporučíme vám právnika alebo franchisového poradcu, ktorý vám pomôže vytvoriť franchisingovú zmluvu a manuály. Poradíme vám postup, konkrétne kroky, aby ste si mohli vytvoriť vlastný franchisingový koncept.

Viete mi pomôcť aj vtedy aj už podnikám prostredníctvom franchisingu a dostal som sa do ťažkostí?

Aj v tomto prípade vám vieme pomôcť. V prípade problémov vám poskytneme právny servis. Uvediem to na príklade. Na Slovensku pôsobil zahraničný franchisingový koncept. Samotný koncept bol kreatívny a moderný a v zahraničí úspešný. Zahraničný majiteľ však tento koncept neprispôsobil slovenským podmienkam. Poplatky za koncept boli na Slovensku rovnaké ako v zahraničí, avšak pre naše podmienky veľmi vysoké a prevádzky si na ne nedokázali zarobiť. Od franchisingových zmlúv poskytovateľ franchisingu (franchisor) spravidla odstupuje veľmi ťažko bez toho, aby užívateľ franšízy (franchisant) nezaplatil zazmluvnené penále alebo pokuty. Prostredníctvom nášho členstva v európskej franchisingovej asociácii sme iniciovali rokovanie so zahraničnou stranou. Výsledkom rokovaní bolo rozhodnutie zahraničného majiteľa, že ukončí zmluvný vzťah bez vymáhania a zaplatenia pokút. Aj keď na to podľa platnej franchisingovej zmluvy mal právo.

S akými problémami sa členovia na vás obracajú?

Podnikatelia sa na nás obracajú s dvoma skupinami ťažkostí. Prvou skupinou sú problémy ešte pred samotným začatím podnikania. Keď napr. podnikatelia majú v hlave premyslený nejaký nápad, projekt alebo koncept, ale nevedia ako ho formalizovať a zrealizovať. Každému záujemcovi sa venujeme individuálne. Neraz totiž nevie celkom presne a konkrétne definovať svoju predstavu. Pomáhame mu nápady dať na papier, systematizovať a upraviť do dokumentov franchisingového konceptu. Disponujeme odbornou literatúrou a skúsenosťami ako to dokázať.

Druhá skupina ťažkostí sú tie, s ktorými sa podnikateľ stretne počas podnikania. Najčastejším problémom sú už uzatvorené nevýhodné zmluvné podmienky vo franchisingovej zmluve. Tu radíme každému, že keď idete podpisovať hocijakú zmluvu, dajte si ju predtým skontrolovať právnikom alebo skúseným franchisngovým poradcom. Najmä v prípade problémových situácií bývajú tieto zmluvy pre franchisantov nekompromisné. Pred samotným podpisom zmluvy vieme poskytnúť záujemcom konzultácie a právne poradenstvo, kde poukazujeme na riziká zmluvy.

Prečo ste sa stali členmi ZPS a ZMPS?

Franchising je štandardné podnikanie, cítime sa preto členom veľkej rodiny podnikateľov. Ak by sme pôsobili v podnikaní iba samostatne, boli by sme kvapkou v mori a nemali príliš veľkú šancu veci meniť. Príkladom v tejto oblasti môžu byť napr. potrebné zmeny v Zákonníku práce, ktorého mnohé ustanovenia sú v súčasnosti pre podnikateľov nepriaznivé. Netýkajú sa len nás, členov SFA, týkajú sa každého podnikateľa. Veríme, že v prípade členstva v ZPS a spolupráce so ZMPS pôsobí synergický efekt. Jednota a koordinované spoločné úsilie dáva silu. Preto hľadáme spoluprácu a takých partnerov v oblasti podnikania, s ktorými by sme mohli požiadavky na potrebné zmeny presadzovať spoločne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky