Každá desiata faktúra je nevymožiteľná. Pomôcť môže poistenie pohľadávok

Každá desiata faktúra je nevymožiteľná. Pomôcť môže poistenie pohľadávok
Zdroj: Pexels.com
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Bojíte sa nezaplatených faktúr, ktoré vám komplikujú podnikanie? Riešením je poistenie pohľadávok. Kryje riziká neočakávaných situácií, kedy sa váš obchodný partner dostane do zložitej situácie.

Princíp fungovania poistenia pohľadávok je jednoduchý. V prípade krachu odberateľa alebo nezaplatenia pohľadávok odberateľom za odobraný tovar alebo dodanú službu vzniká škoda vo výške všetkých neuhradených pohľadávok voči odberateľovi. Na zabezpečenie tohto rizika slúži poistenie pohľadávok. Keď dôjde ku krízovej udalosti, poisťovňa vyplatí poistné plnenie, čím sa zabráni strate, ktorá by mohla byť pre firmu likvidačná. Slovenské firmy však ešte aj dnes podceňujú možnosť zabezpečiť si svoje pohľadávky.

Prečo si poistiť pohľadávky?

Hlavným argumentom prečo si poistiť pohľadávky je najmä miera rizika. „Riziko nezaplatenia je u väčšiny firiem výrazne vyššie ako napríklad riziko požiaru. Každý podnikateľ si tak môže položiť otázku či mu výrobná hala vyhorí častejšie, ako mu zákazník nezaplatí faktúru,“ konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius Slovensko so zameraním na poistenie, zaistenie a vymáhanie pohľadávok.

Cieľom poistenia je pomôcť podnikateľovi preklenúť stav nezaplatenia jeho pohľadávok. „Keďže pohľadávky tvoria až 40 % majetku firmy, už len niekoľko prípadov neplatenia, môže mať veľký vplyv na jej cash-flow,“ konštatuje Peter Mucina, Country Manager Euler Hermes Slovensko, ktoré sa sústreďuje na poistenie a inkasa obchodných pohľadávok.

Pridanou hodnotou je aj preverovanie a hodnotenie rizík súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov. Mnohé firmy to ocenia pri expanzii na zahraničné trhy. „Poisťovňa pravidelne preveruje a hodnotí riziká súčasných i potenciálnych zákazníkov. Poistené firmy tak môžu podnikať s využitím komplexných informácií o dôveryhodnosti a ekonomickej sile každého jednotlivého odberateľa. S týmito informáciami sa môžu podnikatelia pustiť do podnikania aj na zahraničných trhoch, s ktorým doteraz nemali skúsenosti. Vďaka poisteniu pohľadávok tak môže firma rásť s minimálnym rizikom,“ objasňuje Marek Gašparík, Country manager poisťovne Credendo na Slovensku.

Niekoľko prípadov nezaplatenia faktúr má vplyv na cash-flow firmy.

Aj keď sa to spočiatku môže zdať zbytočné či neefektívne, v konečnom dôsledku zabezpečenie pohľadávok je nástroj na prevenciu rizika a dostatočne kryje náklady či ušlý zisk v prípade, že nastane krízová situácia. „Firmy na Slovensku si dnes nedokážu od svojich obchodných partnerov vydobyť v priemere 10 až 15 % pohľadávok. Už 10 % zlyhaných, nevymožiteľných pohľadávok má pritom kritický vplyv na ziskovosť a fungovanie firmy. A to nehovorím o spoločnostiach, kde nie je vysoká koncentrácia jedného odberateľa. V takých prípadoch je zlyhanie obchodného partnera často koncom samotnej firmy. Záleží aj od veľkosti spoločnosti a sektora, v ktorom pôsobí či jej celkovej kondície. Podvody v obchodnom styku medzi firmami na Slovensku pritom naberajú na intenzite,“ hodnotí Juraj Janči, country manažér poisťovne Coface Slovensko pôsobiacej v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia rizík.

Čo sa dá poistiť?

Je potrebné si uvedomiť, že poistenie pohľadávok má iný účel ako klasické poistenie. „Pri klasickom poistení sa predpokladá náhodná udalosť. Nikto nevie, či zajtra nabúrate auto alebo vám na dom spadne lietadlo. U pohľadávok sa kalkuluje s tým, že náhodných udalostí je minimum. Poisťovňa neustále sleduje vašich zákazníkov a keď hrozí nejaké riziko, tak zruší poistný limit. Klienti sa na to občas hnevajú z dôvodu, že tento druh poistenia nesprávne pochopili. Poisťovňa totiž preberá záruky za zákazníkov,“ konštatuje Ľubomír Haviernik, Managing partner Davar.

Na to aby ste si mohli dať poistiť vaše pohľadávky, musíte splniť niekoľko podmienok. „V princípe je možné poistiť akúkoľvek pohľadávku dodávky tovaru, alebo služieb. Základným predpokladom je to, že samotný zákazník je poistený. Musí si tak pred samotnou obchodnou transakciou vyžiadať tzv. kreditný limit. Výška tohto limitu sa určuje podľa aktuálnej potreby. Súčasne pohľadávka nemôže mať právne chyby. Musí byť zmluvne podložená a zdokumentovaná,“ konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ Atradius Slovensko.

Firmy majú možnosť si poistiť len nové pohľadávky. „Poisťujú sa vždy nové pohľadávky, ktoré nie sú po lehote splatnosti. Štandardom je poistenie portfólia, čiže poistenie viacerých odberateľov a nie jedného konkrétneho. Ich splatnosť je zväčša do jedného roka, ideálne do 180 dní,“ vysvetľuje Marek Gašparík za Credendo.

Pohľadávky po lehote splatnosti už nemožno poistiť.

V niektorých prípadoch poistenie pohľadávok ale nie je možné. „Výnimkou sú faktúry voči verejnoprávnym odberateľom alebo fyzickým osobám – nepodnikateľom,“ objasňuje Peter Mucina, Country Manager Euler Hermes Slovensko. Medzi výluky patria aj iné situácie. „Poistné krytie sa nevzťahuje na škody, ktoré firme vznikli z dôvodu nezaplatenia za faktúry zo strany štátnych orgánov alebo úradov. Nemožno poistiť podnikanie v krajine, kde je miera politického rizika veľmi vysoká. Napríklad v dôsledku vojenských konfliktov alebo prevratov. Ďalej ide o krajiny na sankčných zoznamoch EÚ, ale aj insolventné firmy so zlými finančnými výsledkami či kde má klient personálne alebo kapitálové prepojenie,“ vysvetľuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Ako poistiť pohľadávky?

Pred samotným poistením si poisťovňa preveruje finančnú kondíciu danej spoločnosti ako aj jej dodávateľov. „Klient uzavrie poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá určuje rámec spolupráce. Potom klient priebežne posiela na schvaľovanie svojich zákazníkov. Samozrejme na začiatku poistenia je už nastavené riešenie pre aktuálne zákaznícke portfólio,“ opisuje Ľubomír Haviernik za Davar.

Podobný prístup ma aj poisťovňa Atradius Slovensko: „Základné parametre poistenia (cena, výška poistného krytia, termíny) sú dohodnuté v rámcovej zmluve. Cez jednoduchý internetový portál Atradius Atrium je potom klient schopný podľa jednotlivých obchodných prípadov vyžiadať úverové rámce na daných zákazníkov.“ Postup poistenia tak nie je komplikovaný.

Poisťovne sa snažia čo najviac vyhovieť svojim klientom. „Zmluvu sa snažíme prispôsobiť klientovi na mieru tak, aby čo najviac vyhovovala jeho potrebám. Naša poistná zmluva automaticky kryje poistenie nielen komerčných, ale aj politických rizík. Následne vystavujeme jednotlivé úverové limity na jednotlivých odberateľov v závislosti na ich bonite. Klienti následne získavajú prístup do nášho online systému pre správu poistenia, prostredníctvom ktorého môžu spravovať svoje poistenie veľmi jednoducho a bez zbytočnej administratívy,“ hodnotí Marek Gašparík.

Väčšinu vecí podnikateľ zvládne spraviť online. „Pred poskytnutím poistného krytia poisťovňa preverí obchodného partnera firmy a analytik poisťovne odsúhlasí poistný limit v rámci ktorého následne poisťovňa bude kryť pohľadávku po splatnosti. Požiadavky na poistný limit zasielajú klienti online a mnoho z limitov je už aj systémom predschválených, teda proces funguje rýchlo a obchod klienta sa môže realizovať bez zdržania,“ vysvetľuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Koľko zaplatíte za poistenie pohľadávok

Cena poistenia sa pohybuje rádovo v desatinách percenta poisteného obratu. Zväčša je to pod 1 % z realizovaného obchodu. Na celkovú cenu vplýva viacero faktorov:

  • Veľkosť klienta – aký bude predpokladaný poistiteľný obrat, portfólio odberateľov a ich rating,
  •  Dĺžka splatnosti - čím dlhšia splatnosť, tým rastie riziko pre poisťovňu,
  • Oblasť pôsobenia firmy,
  • Straty klienta v minulosti,
  • Prognóza vývoja ekonomiky a jednotlivých sektorov,
  • Dodatočný počet pripoistiteľných rizík.

Čo s poistením pohľadávok získate?

Výpočet výhod poistenia je dosť veľký. „Najvýraznejšou pridanou hodnotou je prevencia vzniku zlých pohľadávok. Poisťovňa by mala byť schopná indikovať budúci problém u zákazníkov a klienta varovať dopredu. Výsledkom je celkové skvalitnenie portfólia zákazníkov, zlepšenie cash-flow klienta a zlepšenie jeho reputácie na trhu. Výraznou pridanou hodnotou je skutočnosť, že poistená pohľadávka je bankami vnímaná ako zaistená. V neposlednom rade je to aj samotná výplata poistnej udalosti,“ konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ Atradius Slovensko.  Firmy tak môžu obchodovať s menším rizikom. „Poistenie pohľadávok umožňuje našim klientom obchodovať s istotou,“ hodnotí Peter Mucina, Country Manager Euler Hermes Slovensko.

Poistenie pohľadávok uľahčí expandovanie do zahraničia a obchodovanie s novými partnermi.

Poistenie pohľadávok funguje aj ako prevencia. Tvrdí to Marek Gašparík: „Keď má firma poistené pohľadávky, môže bez obáv dodávať väčšie množstvo tovaru svojim zákazníkom a ponúknuť im výhodnejšie platové podmienky alebo začať spolupracovať s novým odberateľom, s ktorým ešte nemá skúsenosť. Málo firiem vie, že úverové poistenie je bankami uznávané ako nástroj, vďaka ktorému je možné poskytnúť financovanie potrebné pre ďalší rozvoj podnikania. A to často za výhodnejších podmienok ako je obvyklé.“ Poistenie pohľadávok tak má vplyv na externé financovanie a ďalší rozvoj podnikania firmy. „Pridanou hodnotou poistenia je určite aj uľahčenie expanzie na neznáme trhy a obchodovanie s novými partnermi. Nezanedbateľný je aj finančný efekt poistenia. Nielen pokiaľ ide o úpravu výšky finančných rezerv či zvýšenie disponibilného cash-flow. Napríklad ak firma ručí za prevádzkový úver či využíva faktoring, poisťovňa obvykle umožní vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky, ktorú spoločnosť žiada o financovanie,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Ak nastane poistná udalosť

Napriek tomu, že poistenie pohľadávok má predchádzať rizikám, niekedy môžu vzniknúť situácie, kedy dlžník nezaplatí. „V takom prípade nastupuje na scénu vymáhanie pohľadávok, ktoré je automatickou súčasťou poistenia. To ocenia firmy najmä v zahraničí, kedy sa vymáhanie bez potrebných kontaktov a skúseností nezaobíde. U každého klienta sa vždy postupuje individuálne. V prípade, že sa pohľadávky nepodarí vymôcť a boli splnené všetky podmienky zmluvy, vyplácame klientovi poistné plnenie,“ vysvetľuje Marek Gašparík za Credendo.

Nezabudnite však poistnú udalosť nahlásiť včas. „Klient musí túto hrozbu včas ohlásiť. Spravidla najneskôr 60-90 dní po splatnosti. Ak túto lehotu klient nedodrží, nemá nárok na poistné plnenie,“ objasňuje Ľubomír Haviernik, Managing partner Davar.

Následný postup opisuje Tomáš Mezírka z poisťovne Atradius Slovensko: „Klient nám najneskôr do 90-dní oznamuje, že má pohľadávku po lehote splatnosti. Následne je táto pohľadávka postúpená ďalej na vymáhanie. Pokiaľ ďalších 90 dní nie je pohľadávka plne vymožená, nastáva samotná poistná udalosť. Všetko je možné uskutočniť jednoducho online. V prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie nastáva poistná udalosť, samozrejme, okamžite.“ Odškodnenie je poslednou možnosťou poisťovne. „Samotnému odškodneniu ešte predchádza snaha o mimosúdne vymoženie pohľadávky, ktoré v mene klienta tiež zastrešujeme,“ konštatuje Peter Mucina.

Poistné plnenie sa vypláca do 30 dní od potvrdenia platobnej neschopnosti. “Každý prípad sa posudzuje individuálne. Klient je v prípade poistnej udalosti odškodnený v súlade s poistnou zmluvou. Súčinnosť klienta je potrebná aj po výplate poistného plnenia, hlavne vo veci poskytnutia potrebných dokumentov. Poistné plnenie poisťovňa vypláca do 30 dní po potvrdení platobnej neschopnosti. V prípade platobnej nevôle poisťovňa vymáha pohľadávku počas karenčnej doby (štandardne 5 mesiacov) a poistné plnenie vypláca po jej uplynutí.“ hodnotí Juraj Janči.

Článok pokračuje pod reklamou

Poisťujú slovenské firmy svoje pohľadávky?

Mnohé slovenské firmy ešte pred niekoľkými rokmi zabúdali poisťovať svoje pohľadávky. Situácia sa postupne zlepšuje.  Dôvodom zlepšenia bola finančná kríza ako aj zvyšujúce sa povedomie o poistení. „V roku 2018 zaznamenal trh s poistením pohľadávok na Slovensku mierne spomalenie rastu na cca. 7,5 %. Ide však stále o veľmi pekné číslo,“ vysvetľuje Tomáš Mezírka.

Vo Veľkej Británii, Nemecku či Francúzsku má poistenie pohľadávok už takmer 90-ročnú tradíciu a vyžadujú ho od firiem aj banky či audítori. Na Slovensku takú dlhú skúsenosť s týmto druhom služieb nemáme. „Firmy sa začínajú zaujímať o to, ako sa zabezpečiť pred neplatením ich partnerov. Za rok 2018 máme na Slovensku historicky najnižší počet konkurzných konaní,“ uvádza Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

V roku 2018 rástol trh s poistením pohľadávok o 7,5 %.

Napriek tomu je určitá skupina podnikateľov voči takémuto druhu služieb skeptická. „Slovenské firmy sú rôzne. Niekto sa už „popálil“ a dáva si pozor pri obchodovaní. Bez poistenia nechce podnikať. Na druhej strane sú firmy, ktoré to stále vnímajú cez vysoké náklady. Prípadne sa snažia poistiť vyslovene iba jedného rizikového odberateľa,“ vysvetľuje Marek Gašparík. Záujem sa však postupne zvyšuje. „Veľa firiem si potrebu zabezpečenia pohľadávok neuvedomuje. Sú zvyknuté poisťovať si ostatný firemný majetok (budovy, stroje, autá), ale svoje najväčšie aktívum - pohľadávky nechávajú nepovšimnuté. Akákoľvek nezaplatená pohľadávka pritom bolí. Najmä firmy, ktoré robia s menšími maržami. Musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby si danú stratu vôbec dokázali vykompenzovať,“ konštatuje Peter Mucina, Country Manager Euler Hermes Slovensko.

Poistenie pohľadávok je aj pre malé firmy

Zabezpečiť svoje pohľadávky si môžu nielen veľké firmy, ale aj tie menšie. Aj tu však existujú určité obmedzenia. „Poistenie spravidla dáva zmysel u klientov, ktorí majú obrat aspoň milión eur ročne. Ak hovoríme o hodnote pohľadávok, tak záväzky do výšky niekoľko stoviek eur nemožno uplatňovať,“ vysvetľuje Ľubomír Haviernik.

Niektoré poisťovne nehovoria o ročnom obrate, skôr sa prikláňajú k efektívnosti zabezpečenia záväzkov. „Na veľkosti firmy až tak nezáleží. Ak firma vyrástla z naháňania obratov bez ohľadu na úhrady, tak je správny čas ju poistiť. V praxi sa riešia úverové rámce od cca. 2 000 eur. Každá zmluva je však posudzovaná individuálne,“ objasňuje Tomáš Mezírka za poisťovňu Atradius Slovensko. Aj menšie slovenské firmy si tak môžu dať poistiť svoje pohľadávky. „Menšie firmy s ročným obratom od cca 250 tis. eur do 5 mil. eur sa môžu poistiť zjednodušene a administratívne nenáročne. Uzavretie je veľmi jednoduché,. Pokojne ho môžeme prirovnať k havarijnému poisteniu áut, prípadne k ďalším jednoduchým poistným produktom. Väčším firmám pripravujeme vždy na mieru šité riešenia,“ hodnotí Peter Mucina za Euler Hermes Slovensko.

Z pohľadu segmentu je možné poistiť takmer všetky pohľadávky. Od výroby a predaja ocele, rôznych subdodávok v automotive, cez spracovanie mäsa, mliečnych produktov, personálny lízing až po predaj vysoko sofistikovaných IT služieb a zariadení. V poslednom období poisťovne zaznamenali nárast záujmu predovšetkým v segmente stavebníctva a dodávateľov v stavebnom sektore.

Aká je prognóza?

Poisťovne sa zhodujú, že záujem slovenských firiem o zabezpečenie pohľadávok bude rásť. „Predpokladáme zrejme výraznejší nárast poistných udalostí a zrejme aj zavedenie viacerých noviniek na trhu s poistením pohľadávok,“ uvádza Marek Gašparík, Country manager poisťovne Credendo na Slovensku.

Určité riziká v pozitívnom vývoji však existujú. „Eskalácia politického rizika vo svete, vysoká volatilita cien komodít, obmedzenie ponuky a ďalšie spomalenie hospodárskeho rastu je len niekoľko úskalí, na ktoré sa budú musieť firmy v tomto roku pripraviť. Očakávame zvýšenie počtu platobnej neschopnosti v dvadsiatich z 26 analyzovaných európskych krajín. V eurozóne by mal počet insolvencií vzrásť o 1,2 % a v strednej Európe dokonca o 6,5 %,“ hodnotí Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Ochladeniu ekonomiky v celosvetovom meradle sa pravdepodobne nevyhneme. „Ochladzovanie ekonomiky u nás ako aj v zahraničí upriami pozornosť ďalších firiem na tento produkt. Z hľadiska obchodu je tak naša prognóza pozitívna,“ hodnotí Tomáš Mezírka za Atradius Slovensko.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky