Ako postupovať pri výbere a kúpe franchisingovej licencie

Franchisingová licencia (koncept) je produkt, ktorý poskytovateľ (franchisor) predáva kupujúcemu, budúcemu užívateľovi (franchisee). Pri kúpe ľubovoľného produktu sa oplatí dodržať určité zásady, ktoré vám pomôžu aby ste sa nepomýlili. Pri kúpe franchisingovej licencie to platí dvojnásobne.

Pred kúpou franchisingovej licencie je dôležitý správny výber

Rozumný kupujúci si vyberie a kúpi len taký produkt, o ktorom má dostatok informácií, o ktorom je presvedčený že bude pre neho užitočný a cena ktorého je primeraná jeho hodnote. Tieto všeobecné kritériá je vhodné pri kúpe franchisingovej licencie aplikovať nasledovne.

Pri výbere franchisingového konceptu sa overujú najmenej dve skutočnosti

Prvou skutočnosťou, ktorú je potrebné overiť pri výbere franchisingového konceptu (licencie) je, či bude pre kupujúceho jeho predmet (know-how, obsah, výstupy) v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste budúcej franchisingovej prevádzky realizovateľný a druhou je, či bude ekonomicky efektívny. Každá franchisingová licencia sa realizuje v konkrétnej prevádzke, v určitej lokalite (priestore) a v danom konkurenčnom prostredí. Komerčnú úspešnosť pôsobenia franchisingovej prevádzky podmieňuje predovšetkým dostatočný odbytový potenciál potrebný pre realizáciu jej výstupov.

Predovšetkým si treba overiť, či sú splnené predpoklady úspešnosti a ekonomickej efektívnosti daného konceptu (jeho prevádzky) v danom čase na konkrétnom mieste.

K prijatiu správneho rozhodnutia pri výbere franchisingovej licencie a overeniu predpokladov jej ekonomickej efektívnosti je preto potrebné mať k dispozícii dostatočný súbor informácií o danom koncepte. Poskytovateľ franchisingového konceptu ho dáva k dispozícii spravidla iba na základe vopred uzatvorenej zmluvy o mlčanlivosti, teda zmluvy o zachovaní obchodného tajomstva. Takáto podmienka je štandardná a oprávnená. Treba pri tom akceptovať skutočnosť, že franchisingový koncept je duševným majetkom poskytovateľa, má svoju cenu aj ziskový potenciál. Jeho prípadné odcudzenie alebo zneužitie môže poskytovateľovi zapríčiniť škodu a tomu predchádza ochranou svojho vlastníctva (know-how).

Uzatvorenie zmluvy o mlčanlivosti je zároveň overenie budúceho záujemcu o kúpu franchisingovej licencie

Pokiaľ je záujem kupujúceho o franchisingovú licenciu úprimný a seriózny, nemal by mať problém uzatvoriť zmluvu o mlčanlivosti aj za podmienok prípadných sankcií za jej porušenie. V prípade seriózneho kupujúceho by totiž k žiadnemu porušeniu zmluvy o mlčanlivosti jednoducho nemalo prísť. Na druhej strane si ale treba dať pozor, aby v takejto zmluve neboli "pribalené" nejaké ďalšie povinnosti alebo zaťaženia pre záujemcu o kúpu franchisingovej licencie, ktoré by nesúviseli alebo presahovali ochranu utajovaných skutočností (know-how) daného konceptu.

Základným cieľom podnikania je vytváranie zisku – platí to aj vo franchisingu

Záujemca o kúpu franchisingovej licencie má pred svojim rozhodnutím oprávnený záujem získať od poskytovateľa franchisingovej licencie sú praxi overené skutočné hospodárske výsledky a ekonomické podmienky prevádzkovania svojho budúceho biznisu. K tomuto účelu slúži pilotná prevádzka poskytovateľa a jej zrealizované ekonomické výstupy počas dostatočne dlhého obdobia. Vyššiu mieru predpokladu úspešnosti daného biznisu samozrejme poskytujú koncepty, ktoré sú na trhu dlhšie a majú viac úspešných prevádzok.

Franchisor je povinný poskytnúť záujemcovi o kúpu franchisingovej licencie prehľad ekonomických ukazovateľov a výsledkov podnikania pilotnej prevádzky, vrátane prehľadu celkových nákladov na jej zriadenie.

Tieto údaje kupujúci použije pri výpočte predpokladaného hospodárskeho výsledku svojej budúcej franchisingovej prevádzky a pre výpočet návratnosti vloženej investície do jej zriadenia, teda na zostavenie svojho biznis plánu. Dosiahnuté hospodárske výsledky a miera ekonomickej efektívnosti predmetného franchisingového know-how v pilotnej prevádzke poslúži aj na výpočet franchisingových a licenčných poplatkov. Iba ich primeraným nastavením sa vytvoria podmienky na dlhodobý, stabilný obchodný vzťah medzi franchisorom a franchisee.

Franchising sa formálne realizuje ako obchodný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy

Franchisingová zmluva je základný a najdôležitejší dokument v obchodnom vzťahu medzi franchisorom a franchisee, ustanovujú sa v nej podmienky poskytnutia licencie (konceptu), najmä práva a povinnosti franchisora i franchisee, tiež franchisingové poplatky. Licenčná zmluva ustanovuje právo a povinnosť užívateľa franšízy na používanie ochrannej známky (loga) poskytovateľa, je výhodné ju uzavrieť osobitne. Franchisingová aj licenčná zmluva zakladajú medzi franchisorom a franchisee zmluvný vzťah medzi dvomi rovnocennými, autonómnymi právnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré podnikajú pod vlastným menom, na vlastný účet a na vlastné riziko, pričom franchisee pri svojom podnikaní používa ochrannú známku, značku (logo) a know-how franchisora.

Článok pokračuje pod reklamou

Franchisingová zmluva je formalizáciou dobrovoľnej dohody

Návrh jej textu predkladá franchisor. Pri prejednávaní konečnej úpravy jej obsahu je možné zohľadniť také návrhy budúceho franchisee, ktoré nie sú v rozpore so štandardami predmetného konceptu a ktoré primerane zohľadňujú miestne podmienky budúcej frachisingovej prevádzky. Nie je zriedkavosťou, že jeden úspešný franchisant môže vlastniť a prevádzkovať aj viac franchisingových prevádzok jednej značky.

Nepomýliť sa pri výbere a zazmluvnení franchisingovej licencie nie je niekedy jednoduché

Výber, overenie a dohodnutie podmienok poskytnutia franchisingovej licencie má svoje pravidlá a postupy, ktoré kladú určité nároky na možnosti a skúsenosti kupujúceho. Franchisingové zmluvy sú často rozsiahle a pomerne komplikované, ich obsah zostavujú skúsení právnici. Je preto vhodné, aby si ich franchisee nechal pred podpísaním skontrolovať právnikovi, ktorý má s franchisingom skúsenosti alebo franchisingovému poradcovi, ktorý upozorní na problematické ustanovenia alebo prípadné neprimerané sankcie a jednostranné povinnosti. Honorár investovaný za takúto službu sa rozhodne oplatí, pretože uzatvoriť nevhodne nastavenú alebo formulovanú franchisingovú či licenčnú zmluvu môže mať neskôr pre podnikanie franchisee až fatálne následky.

V neposlednom rade by si mal záujemca o kúpu franchisingovej licencie reálne vyhodnotiť svoje vlastné schopnosti a možnosti, či dokáže zvládnuť financovanie, aplikovanie, realizáciu a praktické manažovanie daného franchisingového projektu počas celého obdobia platnosti franchisingovej zmluvy. Dôležité je stotožnenie sa s predmetom, obsahom aj výstupmi daného podnikania, tiež splnenie potrebných kvalifikačných a odborných predpokladov. Nevyhnutnou podmienkou je ale primeraná kapitálová pripravenosť kupujúceho na financovanie kúpy licencie, tiež vstupného franchisingového poplatku, investície potrebnej na vybudovanie prevádzky, tiež na garanciu nájomného a na úhradu prvého závozu tovaru.

Nakoniec dobrá rada nad zlato: Lepšie je nekúpiť franchisingovú licenciu o ktorej pochybujete, ako kúpiť nesprávny alebo nevhodný podnikateľský projekt ...

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky