Dopravná nehoda a poistné plnenie

Vaše auto bolo poškodené, avšak poisťovňa odmieta preplatiť celkovú cenu za vykonanú opravu. Ako v takomto prípade postupovať a na aké poistné plnenie máte nárok?

Bežná prax pri náhrade škody po dopravnej nehode

Po dopravnej nehode človek obvykle zamieri do automobilového servisu, nechá svoje vozidlo opraviť, cenu opravy zaplatí a následne sa v poisťovni (či už z titulu povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia) domáha poskytnutia poistného plnenia. Často sa však stáva, že poisťovňa odmieta preplatiť celú servisom vyfakturovanú cenu opravy s odkazom na počet najazdených kilometrov a vek vozidla, dokonca tiež na prípadný znalecký posudok a v ňom zohľadnenú korekciu nákladov na materiál.

Poisťovne daný postup vo väčšine prípadov odôvodňujú tým, že použitím nových náhradných dielov sa ojazdené vozidlo zhodnotí a podnikateľ ako jeho prevádzkovateľ sa tak sčasti obohatí. Poisťovňa preto poistné plnenie zníži o tzv. amortizáciu náhradných dielov, zodpovedajúcu miere tohto zhodnotenia (oprava automobilu vás síce stojí 2 000 EUR, poisťovňa uhradí náklady iba do výšky 1 500 EUR). Z pohľadu poisťovne v takomto prípade dostanete len to, na čo máte podľa nej nárok - na náhradu škodu, nie však na zhodnotenie vozidla.

Zhodnotenie či znehodnotenie vozidla opraveného po dopravnej nehode

V súvislosti s argumentáciou poisťovní o zhodnotení vozidla po jeho oprave je potrebné upozorniť na zásadný rozdiel medzi technickou a trhovou hodnotou automobilu. Zatiaľ čo z technického hľadiska sa použitím nových náhradných dielov vozidlo do istej miery zhodnotí, t. j. argumentácia poisťovne je v tomto smere správna, trhová hodnota vozidla nebude vyššia, než v dobe pred dopravnou nehodou. Už len informácia o tom, že vozidlo bolo v minulosti po dopravnej nehode opravované, jeho trhovú hodnotu v skutočnosti znižuje.

Škoda a jej výška

Ťažiskom celej problematiky je vyjadrenie skutočnej škody a určenie jej výšky (samotné poistné plnenie predstavuje už len poskytnutú náhradu škody). Poisťovne vyjadrujú skutočnú škodu ako rozdiel medzi majetkovou ujmou a bezdôvodným obohatením poistenca, získaným v dôsledku zhodnotenia starého vozidla novými náhradnými dielmi.

Súčasný právny výklad hovorí, že škodou je taká ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére osoby (v danom prípade poistenca). Pri stanovení jej rozsahu je preto potrebné vychádzať z výšky všetkých prostriedkov, ktoré je poistenec nútený vynaložiť na obnovenie pôvodného majetkového stavu, t. j. k oprave vozidla tak, aby bolo z technického hľadiska rovnako prevádzkyschopné ako pred škodovou udalosťou. Pokiaľ bude obnovenie pôvodného majetkového stavu dosiahnuté za použitia nových, byť drahších náhradných dielov (napr. z autorizovaného servisu), bude takáto oprava považovaná za vykonanú účelne, pretože bude smerovať len na odstránenie následkov škodovej udalosti.

Nemožno teda prenášať povinnosť úhrady nákladov na uvedenie vozidla do pôvodného stavu v ich plnej výške na poistenca a znevýhodňovať ho tak na úkor škodcu. Poškodenému by ono diskutabilné "zhodnotenie" vozidla v podstate bolo protiprávnym jednaním osoby, ktorá dopravnú nehodu zavinila, vnútené (keby k dopravnej nehode nedošlo, nemusel by vozidlo opravovať). V dôsledku škodovej udalosti sa by sa tak podľa výkladu poisťovní poškodený ocitol v paradoxnej situácii, kedy by musel vynaložiť zo svojich prostriedkov značnú čiastku na to, aby vozidlo mohol vôbec používať ako pred škodovou udalosťou, aj keď sám žiadne dopravné predpisy neporušil.

Ako postupovať ak Vám poisťovňa vyplatila po dopravnej nehode nižšie plnenie?

Pokiaľ Vám poisťovňa vyplatila nižšie poistné plnenie, než oprava Vášho vozidla skutočne stála, mali by ste sa pokúsiť poisťovňu kontaktovať s odkazom na vyššie uvedenú argumentáciu a požiadať, aby svoje závery ohľadom likvidácie škody prehodnotila - poisťovne mávajú spočiatku zamietavé stanovisko a čakajú, či a do akej miery sa bude ich poistenec brániť (niektoré poisťovne však poistné plnenie bez zníženia o amortizáciu vyplácajú dobrovoľne, iné takýto postup v posledných mesiacoch zvažujú). Ak poisťovňa dospeje k záveru, že problematike likvidácie škody rozumiete a za svoje právo ste ochotný bojovať, Váš nárok na vyplatenie rozdielu v poistnom plnení môže byť ešte stále prehodnotený ako oprávnený. V opačnom prípade ostáva jediným dostupným riešením domáhanie sa nároku cestou občianskoprávnej žaloby. Nakoľko súdne konanie môže trvať aj niekoľko rokov a poisťovne sú si tejto skutočnosti vedomé, je vhodné hneď na začiatku komunikácie s poisťovňou vyhľadať skúseného odborníka so žiadosťou o právnu pomoc. Vaša šanca na úspech sa tým výrazne zvýši.

Príklad č. 1 - Poisťovňu kontaktujete bez právneho zástupcu: Poisťovňa s veľkou pravdepodobnosťou dospeje k záveru, že Vám vyššie poistné plnenie nevyplatí a radšej vyčká na vydanie súdneho rozhodnutia. Súdne konanie môže trvať mesiace až roky (v prípade sporu s argumentačne a procesne zdatnejším právnikom poisťovne môžete ešte stále prehrať) a celkové náklady poisťovne sa pritom nenavýšia viac, než o zaplatený súdny poplatok (6 % z hodnoty sporu). Poisťovňa si tak môže dovoliť ignorovať Váš nárok, pretože tým fakticky nič nestratí. Bežný človek si však dobre rozmyslí, či mu súdne konanie za vynaložené úsilie skutočne stojí - poisťovne sú si toho samozrejme vedomé.

Príklad č. 2 - Poisťovňu kontaktujete v zastúpení právnikom: Poisťovňa si uvedomí riziko, že proti nej stojí profesionál, ktorý v prípade súdneho sporu môže s veľkou pravdepodobnosťou uspieť. Náklady poisťovne sa v takomto prípade môžu navýšiť o nemalé náklady právneho zástupcu, preto je omnoho pravdepodobnejšie, že takýto postup nebude zbytočne riskovať a rozdiel v poistnom plnení Vám radšej vyplatí

Šanca na úspech

Rozhodovacia prax všeobecných súdov sa v minulosti prikláňala k argumentácii poisťovní. Trendom posledných rokov (do značnej miery ovplyvneným tiež rozhodnutím českého Ústavného súdu z r. 2007, II. ÚS 2221/07) je však výklad súdov smerujúci k úplnej náhrade nákladov, ktoré poistenec na opravu automobilu vynaložil. Už len z logiky veci sa javí ako nespravodlivé, aby bol poistenec vplyvom cudzieho zavinenia (pri dopravných nehodách, kde vystupuje ako poškodený) "trestaný" a hradil cenu za opravu, prípadne aby si obstarával menej kvalitné náhradné diely z bazáru.

Na záver je vhodné upozorniť, že k obdobným postupom a praktikám zo strany poisťovní dochádza veľmi často, a to nielen v oblasti dopravných nehôd, ale aj u iných typov poistných udalostí. Poškodení by sa preto z nášho pohľadu nemali obávať obrátiť sa so svojimi nárokmi na súd.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky