Sklad v e-shope: čo musí spĺňať podľa zákona?

Je rozdiel, či ide o predaj a skladovanie potravinového alebo nepotravinového tovaru. Aké legislatívne náležitosti treba pri skladovaní spĺňať a je rozdiel, či ide o kamennú prevádzku, alebo e-shop?

Hoci online obchod funguje vo virtuálnom prostredí, jeho prevádzka si vyžaduje aj fyzické priestory. Jedným z nich je sklad pre tovar, ktorý obchodník ponúka. Skladové priestory a spôsob skladovania sa líši aj podľa druhu výrobkov (či ide o potravinový, alebo nepotravinový tovar). A tak ako v prípade kamenného obchodu, aj prevádzkovatelia e-shopov musia v tejto súvislosti dodržiavať isté zákonné podmienky.

Všeobecné podmienky skladu v e-shope

Jedným z právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky pre skladové priestory obchodu, je zákon o ochrane spotrebiteľa. Ako pre Podnikajte.sk uvádza Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), medzi povinnosti predávajúceho podľa tohto zákona patrí dodržiavanie podmienok skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k zhodnoteniu produktov. Žiaden platný právny predpis pritom nekonkretizuje, či sa spomenuté nariadenie týka predaja výrobkov v kamenných predajniach, alebo cez internet.

V závislosti od toho, o aký druh tovaru ide, upravujú povinnosti predávajúceho viaceré nariadenia a právne predpisy.

Podmienky skladovania nepotravinového tovaru v e-shope

Ak tvorí ponuku e-shopu nepotravinový tovar, môže sa zdať, že obchodník má menej povinností, čo sa týka skladovania. Aj v tomto prípade platí, že je potrebné dodržať podmienky uskladnenia tak, ako ich určí výrobca, prípadne osobitný predpis. Obzvlášť to platí pri skladovaní špecifického tovaru. Napríklad hasiace prístroje treba uschovať mimo dosah slnečného svetla či zdrojov tepla, zaistiť nádoby proti prevrhnutiu, uskladniť ich v suchom prostredí s teplotou do 30 °C. Ak dôjde k ich poškodeniu, musia byť vyradené z používania a plné treba skladovať osobitne od prázdnych. Sklady musia byť riadne označené.

Osobitné predpisy sa vzťahujú napríklad na skladovanie pyrotechniky. Ide o Nariadenie Vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. Takéto produkty musia mať vhodný návod na použitie a byť riadne označené, čo sa okrem iného týka bezpečnej manipulácie, skladovania, používania (vrátane bezpečných vzdialeností) či likvidácie. Jednou z podmienok uskladnenia je napríklad v prípade pyrotechnických iniciátorov (ktoré slúžia na zapálenie pyrotechniky), že musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a používania.

Okrem týchto zákonných povinností treba myslieť aj na veľkosť, rozmery a charakter výrobku, no pri zariaďovaní skladového priestoru je vhodné tiež myslieť na efektivitu výdaja tovaru a manipuláciu s ním, aby bolo vybavovanie objednávok čo najefektívnejšie. Oveľa viac špecifikácií ale má skladovanie potravinových výrobkov.

Skladovanie potravinových výrobkov v e-shope

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš informoval, že požiadavky a skladovacie priestory v prípade potravinových výrobkov určuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Ten stanovuje všeobecné predpisy o hygiene potravín pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov – na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie pod ich kontrolou musia spĺňať hygienické požiadavky uvedené v tomto nariadení. Napríklad medzi všeobecnými požiadavkami na potravinárske priestory sa nachádza povinnosť, aby tam, kde je to potrebné, boli poskytované vhodné manipulačné a skladovacie podmienky s regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou na uchovávanie potravín pri vhodných teplotách. Zároveň musia byť riešené tak, aby umožňovali tieto teploty monitorovať a tam kde je to potrebné, zaznamenávať. Jednou z podmienok tiež je, aby sa čistiace a dezinfekčné prostriedky neskladovali v priestoroch, v ktorých sa manipuluje s potravinami.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalším predpisom, ktorý hovorí o povinnostiach obchodníka pri skladovaní potravín, je §10 zákona č. 152/1995 o potravinách. J. Bíreš uvádza, že ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je podľa tohto osobitného predpisu povinný:

  • zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,
  • zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín/potravín po dátume spotreby/po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu, oddelené uloženie či zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,
  • uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené,
  • zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené,
  • dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

„Každý priestor, ktorý je určený na skladovanie potravín, musí byť schválený príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zároveň každý prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny prostredníctvom internetu, musí byť registrovaný na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,“ vysvetľuje ústredný riaditeľ ŠVPS.

V praxi môže dodržiavanie zákonných povinností vyzerať napríklad tak, že sklad potravín je rozdelený na oddelenie tzv. suchého skladu a chladených sekcií, pričom sú zvlášť pre mäso, iný chladený tovar a osobitne pre zeleninu a ovocie. Vďaka tomu je možné zabezpečiť optimálnu vlhkosť a teplotu pre všetky druhy výrobkov.

Kontroly skladovania výrobkov – čo podnikatelia porušujú najčastejšie?

Dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov má podľa § 2 písm. d) zákona č. 128/2002 na starosti Slovenská obchodná inšpekcia. Avšak, SOI upozorňuje, že vo veciach úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. a osobitných predpisov sú kompetentnými v zmysle § 21 zákona č. 152/1995 Z. z.:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zdravotníctva SR,
  • orgány verejného zdravotníctva,
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
  • regionálne veterinárne a potravinové správy.

Ako uvádza J. Bíreš zo ŠVPS, kontrola skladovacích priestorov sa vykonávajú v rámci úradnej kontroly potravín v obchodnej sieti. Ak dostanú podnety na nevyhovujúce výrobky, ktoré sú dodané spotrebiteľovi, ŠVPS vykoná kontrolné nákupy na prešetrenie podnetu. „Najčastejšie nedostatky zistené pri úradných kontrolách boli: nedodržanie teplotného režimu, hygieny skladovania a vysledovateľnosť,“ dodáva J. Bíreš.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky