Úžitkové vzory - jednoduchšia, lacnejšia a rýchlejšia ochrana technických riešení

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových technických riešení, ktoré sa využívajú priemyselne a sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Zavedenie tohto systému ochrany s nižšou vynálezcovskou úrovňou, resp. menšieho ekonomického významu si vynútili potreby obchodu a priemyslu. Systém umožňuje získať ochranu porovnateľnú vo svojich účinkoch s patentom, ale spôsob je jednoduchší, rýchlejší a lacnejší.

Ochrana úžitkovým vzorom má už viac ako 100-rocnú tradíciu. Začala sa používať v Nemecku. Dosiaľ ju zaviedlo približne 50 krajín vrátane Slovenska. Práva a povinnosti, ktoré vznikajú vytvorením a uplatnením úžitkových vzorov, upravuje u nás zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 495/2008 Z. z.

Podľa § 5 zákona č. 517/2007 Z. z. sa za technické riešenie nepovažujú najmä:

 • objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 • estetické výtvory,
 • plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • programy počítačov,
 • len uvedenia informácií.

Vyššie uvedený zákon v § 6 definuje nasledovné výluky z ochrany. Úžitkovým vzorom nemožno chrániť:

 • technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
 • odrody rastlín a plemená zvierat,
 • v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 • chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
 • technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
 • spôsoby výroby chemických látok,
 • spôsoby výroby farmaceutických látok a
 • medicínske použitie látok a zmesí látok.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Ako zvoliť formu ochrany?

Pri ochrane technického riešenia je vždy potrebné rozhodnút sa, či vhodnou ochranou bude patent, úžitkový vzor alebo oba spôsoby súčasne. Pri odpovedi na túto otázku si zvážte niekoľko podstatných faktorov, ako sú:

 • obdobie platnosti a právna istota nadobudnutej ochrany,
 • čas konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 • finančné náklady,
 • či bolo toto riešenie pred podaním zverejnené (pretože stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky).

V účinkoch ochrany medzi úžitkovým vzorom a patentom nie je žiadny rozdiel. Ochrana patentom trvá 20 rokov
od podania patentovej prihlášky. Pri úžitkovom vzore trvá ochrana štyri roky. Na žiadosť jeho majiteľa je možné predĺžiť ju dvakrát na obdobie troch rokov. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov. Zároveň si treba uvedomiť, že priemerná doba konania o patentových prihláškach je na Slovensku tri až štyri roky, pričom doba konania o úžitkovom vzore (v prípade, že neboli po zverejnení vo vestníku podané námietky) pät mesiacov. Táto ochrana je ideálna pre technické riešenia s kratšou životnosťou.

 

 

Konanie o prihláškach úžitkového vzoru

Úrad priemyselného vlastníctva podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru prieskumu. V rámci neho sa vylúčia z ďalšieho konania tie prihlášky úžitkových vzorov, ktoré nie sú technickými riešeniami a nie sú priemyselne využiteľné (nemôžu byt opakovateľne využívané v hospodárskej činnosti) alebo patria do výluk z ochrany. Po odstránení formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úžitkového vzoru úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi.
Prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra. Námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, poprípade označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží. Ak konanie o prihláške nebolo zastavené, alebo prihláška nebola zamietnutá v rámci prieskumu a proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky, alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra.

Prihlasovateľ sa vtedy stáva majiteľom úžitkového vzoru. Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku. Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra z dôvodov stanovených zákonom (§ 44).

 

Ako získať ochranu úžitkovým vzorom?

O zápis úžitkového vzoru do registra je možné žiadať na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva SR v papierovej forme alebo tiež elektronicky. Prihláška úžitkového vzoru v papierovej forme musí obsahovať :

 • žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v dvoch vyhotoveniach,
 • opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu, anotáciu v jednom hlavnom vyhotovení a dvoch vedľajších,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, spoluprihlasovateľov,
 • identifikačné údaje pôvodcu, spolupôvodcov,
 • doklad o nadobudnutí práva ochrany úžitkovým vzorom, ak prihlasovateľom nie je pôvodca.

 

Poplatky za ochranu na území Slovenska

Konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie a kratšie hlavne vtedy, ak boli podklady prihlášky už pri jej podaní kvalifikovane spracované. Podanie prihlášky úžitkového vzoru podlieha správnemu poplatku 66 €. Ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca, poplatok je 33 €. Pri maximálnej dobe platnosti úžitkového vzoru 10 rokov náklady predstavujú približne 500 € vrátane poplatkov za predĺženie platnosti úžitkového vzoru. Pri max. dobe platnosti patentu 20 rokov náklady predstavujú cca 5300 € vrátane poplatkov za udržiavanie patentu (tieto poplatky sa výrazne znížia, ak majiteľ patentu ponúkne licenciu), pričom poplatok za podanie patentovej prihlášky je 26,50 € alebo 53 € a za žiadosť o vykonanie úplného prieskumu je poplatok 116 €.

 

Prihlasovanie do zahraničia

Patentom a úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia. Záleží len od prihlasovateľa, akú zvolí formu ochrany pri splnení zákonných požiadaviek. To isté platí pri prihlasovaní v zahraničí. Na vynález, ktorý sa v SR prihlási na patentovú ochranu, sa môže v zahraničí udeliť ochrana úžitkovým vzorom a opačne. Pred prihlásením
úžitkového vzoru do zahraničia je potrebné zistiť, či štát, v ktorom sa bude požadovať udelenie ochrany, má možnosť udelenia ochrany úžitkovým vzorom a či sa konanie zakladá na prieskumovom alebo registračnom princípe a pod.

Úžitkový vzor možno prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej prihlášky úžitkového vzoru alebo medzinárodnej prihlášky PCT, čo je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ  žiadať o ochranu v zahraničí.

PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organisation - WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním jedinej medzinárodnej prihlášky sa automaticky určia všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Medzinárodná prihláška umožňuje prihlasovateľovi získať udelenie každého druhu ochrany, ktorý poskytuje určený štát, ako aj udelenie národného alebo aj regionálneho patentu.

Medzinárodnú prihlášku môžu podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici alebo v jeho pobočke v Bratislave všetky slovenské osoby ako aj osoby, ktoré majú na území SR bydlisko alebo sídlo. Môžu ju podať aj na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve. Táto prihláška sa podáva v anglickom, francúzskom alebo v nemeckom jazyku. Môže sa predložiť aj v slovenskom jazyku s tým, že do jedného mesiaca od jej podania je nutné predložiť preklad do jedného z uvedených jazykov.

Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu úžitkovým vzorom v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak sa podá v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Ak to národné zákonodarstvo umožnuje a prihlasovateľ predpokladá, že jeho riešenie sa bude využívať v  niektorom konkrétnom štáte, je vhodné pokúsiť sa o zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v tomto štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky úžitkového vzoru. Na začatie konania o prihláške úžitkového vzoru je potrebné požiadať o udelenie ochrany, predložiť opis technického riešenia s nárokmi na ochranu v príslušnom jazyku, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.

 

Mgr. Ján Poljovka, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zdroj: Časopis Transfer december/2009

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky