Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?

Komisia 13.4.2022 navrhla vôbec prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom, ktoré sa opierajú o originalitu a pravosť tradičných postupov z jej regiónov. Tento rámec sa bude vzťahovať na výrobky ako sklo Murano sklo, tvídová látka z Donegalu, porcelán z Limoges, príbory zo Solingenu a hrnčiarske výrobky z Boleslawieca. Hoci tieto výrobky majú prospech z dobrého mena a postavenia v Európe niekedy aj celosvetovo, výrobcom doteraz chýbala unijná ochrana označenia spájajúca pôvod a povesť ich výrobkov s ich kvalitou.

Vychádzajúc z úspechu systému zemepisných označení vín, alkoholických nápojov a poľnohospodárskych výrobkov, sa Komisia terajším návrhom snaží umožniť výrobcom chrániť remeselné a priemyselné výrobky spojené s ich regiónom a ich tradičné know-how s účinkami v Európe aj mimo nej. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje unijná ochrana označenia pôvodu, uľahčí spotrebiteľom rozpoznávať kvalitu takýchto výrobkov a prijímať informovanejšie rozhodnutia. Prispeje k podpore, prilákaniu a udržaniu zručností a pracovných miest v európskych regiónoch a prispeje k ich hospodárskemu rozvoju. Návrh by tiež mal zabezpečiť, aby sa tradičné remeselné a priemyselné výrobky dostali na rovnakú úroveň s chránenými zemepisnými označeniami, ktoré už existujú v poľnohospodárskej oblasti.

Čo je obsahom nariadenia?

  • Zavádza sa celoeurópska ochrana zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov s cieľom pomôcť výrobcom chrániť a presadzovať práva duševného vlastníctva svojich výrobkov v celej EÚ. Nové nariadenie uľahčí aj opatrenia proti falošným výrobkom vrátane tých, ktoré sa predávajú online. Takisto rieši roztrieštenú a čiastočnú ochranu, ktorá v súčasnosti existuje na vnútroštátnej úrovni.
  • Umožňuje sa jednoduchá a nákladovo efektívna registrácia zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky zavedením dvojúrovňového postupu podávania žiadostí. Návrh takisto poskytuje výrobcom možnosť, aby sami deklarovali, že ich výrobky spĺňajú špecifikácie výrobku, čím sa systém zjednodušuje a znižujú sa náklady naň.
  • Umožňuje sa úplná kompatibilita s medzinárodnou ochranou zemepisných označení, a to tak, že sa výrobcom registrovaných remeselných a priemyselných zemepisných označení umožňuje chrániť ich výrobky vo všetkých krajinách, ktoré sú signatármi Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ku ktorému EÚ pristúpila v novembri 2019 a ktorý sa vzťahuje na remeselné a priemyselné zemepisné označenia. Zároveň bude teraz možné chrániť príslušné zemepisné označenia z tretích krajín v rámci EÚ.
  • Návrh podporuje rozvoj európskych vidieckych a iných regiónov, a to vytváraním stimulov pre výrobcov, najmä malé a stredné podniky, aby investovali do nových autentických výrobkov a vytvárali špeciálne segmenty trhu. Navrhované nariadenie tiež pomôže udržať si jedinečné zručnosti, ktoré by inak mohli zaniknúť, najmä vo vidieckych a menej rozvinutých regiónoch Európy. Regióny by mali získať osoh z dobrého mena nových zemepisných označení. To môže prispieť k prilákaniu turistov a k vytváraniu nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v nich a zároveň podporiť ich hospodárske oživenie.

Ktoré výrobky patria do rozsahu pôsobnosti nového nariadenia?

Po prijatí sa nariadenie bude uplatňovať na remeselné a priemyselné výrobky, ako sú prírodné kamene, šperky, textílie, čipky, príbory, sklo a porcelán.

„Remeselné výrobky" sú výrobky vyrábané buď úplne ručne, alebo s pomocou ručných nástrojov, alebo vrátane mechanických prostriedkov, vždy, keď je priamy manuálny príspevok stále najdôležitejšou zložkou hotového výrobku.

„Priemyselné výrobky" sú výrobky vyrábané štandardizovaným spôsobom, zvyčajne v masovom meradle a prostredníctvom používania strojov.

Aké kritériá musí spĺňať názov výrobku, aby bolo možné požiadať o ochranu zemepisným označením?

Aby výrobok mohol využívať ochranu zemepisným označením, musí spĺňať tieto požiadavky oprávnenosti, ktoré sú zamerané na geograficky zakorenenú kvalitu výrobku:

  • pochádzajú z určitého miesta, regiónu alebo krajiny;
  • majú kvalitu, povesť alebo inú charakteristiku, ktorá je v podstate pripísateľná jej zemepisnému pôvodu;
  • vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa uskutočňuje aspoň jeden výrobný krok.
Článok pokračuje pod reklamou

Zabezpečuje návrh ochranu zemepisných označení na internete?

Návrh zabezpečuje, aby sa ochrana zemepisných označení vzťahovala na offline aj online prostredie vrátane systému názvov domén. Na tento účel sa v návrhu objasňuje vzťah medzi názvami internetových domén a ochranou zemepisných označení tým, že sa ukladajú podmienky, za ktorých možno zrušiť alebo previesť registrácie názvov domén, ktoré porušujú autorské práva a zneužívajú ich. Posilňuje sa aj uznávanie zemepisných označení v postupoch alternatívneho riešenia sporov.

Okrem toho sa v návrhu na úrade EUIPO zriaďuje informačný a výstražný systém doménových mien, ktorý žiadateľom umožní predchádzať registráciám názvov domén a prijímať opatrenia proti nim, ktoré by mohli porušovať registráciu názvov domén.

Návrh napokon vytvára most k pripravovanému zákonu o digitálnych službách (DSA) tým, že objasňuje, že ak to ustanovuje vnútroštátne právo, príslušné orgány členských štátov budú môcť vydávať príkazy v súlade s DSA, aby zakročili proti nezákonnému obsahu, ktorý je v rozpore s ochranou zemepisných označení.

Ako bude proces registrácie fungovať v praxi?

Návrh bol navrhnutý tak, aby minimalizoval administratívnu záťaž a náklady na dodržiavanie predpisov pre výrobcov a verejné orgány a zároveň zabezpečil rovnaké zaobchádzanie v celej Únii.

Podľa nového nariadenia má postup registrácie dve úrovne:

  • Prvá fáza: skupiny výrobcov alebo výrobcovia zašlú svoju žiadosť orgánom členských štátov. Orgány na vnútroštátnej úrovni posúdia žiadosť, vykonajú vnútroštátne námietkové konanie a po pozitívnom výsledku posúdenia predložia žiadosť Únie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
  • Druhá fáza: Úrad preskúma žiadosti v druhej fáze konania, spustí celosvetové námietkové konanie a prijme rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí ochrany. Úrad tiež vykoná príslušné postupy pre zemepisné označenia s pôvodom v tretích krajinách.

Po prijatí rozhodnutia o registrácii úrad zaznamená do registra Únie, najmä registrovaný názov, triedu a krajinu alebo krajiny pôvodu výrobku.

Bude možné aj priame podanie prihlášky úradu EUIPO, a to v prípade členských štátov, ktoré nemajú zavedený vnútroštátny postup hodnotenia.

Aké sú náklady na registráciu ochrany zemepisných označení pre výrobcu a ako dlho trvá ochrana?

Pokiaľ ide o náklady, na úrovni EÚ neexistujú žiadne poplatky okrem postupu „priamej registrácie". Na vnútroštátnej úrovni však členské štáty môžu účtovať poplatky, napríklad za zemepisné označenia za víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky. Zemepisné označenia sa udeľujú na neobmedzené obdobie.

Zdroj: ec.europa.eu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Legislatívny proces na úrovni Európskej únie

Ako vznikajú regulácie v Bruseli a Štrasburgu? Kto ich navrhuje a kto schvaľuje? Podrobnosti o schvaľovaní EÚ legislatívy, ktorá ovplyvňuje aj podnikanie na Slovensku.

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako funguje Európsky parlament?

Aké právomoci má europarlament a europoslanci? Čo sú frakcie a výbory a kto je ich súčasťou? Akú rolu hrá politická strana, ktorej súčasťou sú poslanci?

Európske inštitúcie v kocke

Európska komisia, europarlament, Rada EÚ, Európska rada či Rada Európy – ako sa vyznať v ich kompetenciách a kedy do ich zloženia zasahujú občania členských štátov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky