Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Daňovníci aj v roku 2024 pri úhrade daní postupujú v zmysle Vyhlášky Ministerstva Financií Slovenskej republiky 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len “vyhláška o spôsobe označovania platby dane“). Okrem výberu správneho čísla účtu, na ktorý sa daň uhrádza, je nevyhnutné vedieť, ako správne túto platbu označiť variabilným symbolom. Správnym označením platby zabezpečí daňovník jednoduchú identifikáciu platby správcom dane, ktorým môže byť daňový alebo colný úrad.

Akým spôsobom môže daňovník v roku 2024 uhradiť daň?

Svoju daňovú povinnosť môže daňovník zaplatiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom:

Aké údaje potrebuje mať k dispozícii daňovník pri úhrade dane uvádza tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Čo musí daňovník uviesť pri platbe dane Spôsob úhrady
bezhotovostný prevod z účtu daňovníka platba poštovým poukazom
číslo účtu daňovníka (z ktorého sa platba uhrádza) x
číslo účtu správcu dane (na ktorý sa daň uhrádza)
variabilný symbol
suma platby dane v eurách a eurocentoch
ak je to potrebné – informácia pre správcu dane
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňovník, ak je fyzickou osobou alebo obchodným menom a sídlom daňovníka, ak je právnickou osobou x

Na aké číslo účtu sa platia dane?

V minulosti platilo, že daňovníci uhrádzali dane na rovnaké číslo účtu. Od roku 2012 však daňovníci uhrádzajú svoje daňové povinnosti na „svoj individuálny účet“, ktorý obsahuje tzv. osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“).

Prečítajte si tiež

OÚD je prideľovaný Finančným riaditeľstvom osobitne každému daňovníkovi. Ak daňovník ešte nemá svoj vlastný osobný účet, napr. ak prvý rok podáva daňové priznanie a musí zaplatiť daň, daňový úrad mu číslo OÚD oznámi až na základe podaného daňového priznania. Oznámenie uskutoční prostredníctvom:

  • Ústredného portálu verejnej správy – dokument obsahujúci OÚD bude daňovníkovi zaslaný do elektronickej schránky za predpokladu, že ju má daňovník na doručovanie písomností aktivovanú. Následne bude mať 15 dní na to, aby si tento elektronický dokument prevzal. Ak tak neurobí, po uplynutí 15 dňovej lehoty bude mať zásielku k dispozícii aj na portáli Finančnej správy, vo svojom osobnom eSpise,
  • poštovej zásielky – v prípade, že daňovník nemá aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy.

Číslo účtu pre platbu dane je následne tvorené z troch častí:

5xxxxx 8xxxxxxxxx 8180
predčíslie účtu – označuje druh platenej dane osobný účet daňovníka (OÚD) – základné číslo účtu označujúce daňový subjekt kód Štátnej pokladnice

Pri platbe dane musí daňovník prevádzať číslo účtu do IBAN formátu. Na tento prevod môže využiť tzv. IBAN generátor/validátor, ktorý má k dispozícii napr. na stránke Národnej banky Slovenska.

Ako si zistím alebo overím svoj OÚD?

V praxi sa veľmi často stáva, že daňovník zabudne svoj OÚD, alebo si ho pred realizáciou platby chce ešte raz overiť. Pre tento úkon môže využiť nástroj, ktorý je k dispozícii priamo na webovej stránke Finančnej správy. Ku nástroju sa daňovník dostane načítaním webovej stránky www.financnasprava.sk, cez sekciu „Elektronické služby“:

Po kliknutí na túto možnosť sa mu zobrazí nástroj na overenie OÚD:

Po zadaní rodného čísla alebo daňového identifikačného čísla (DIČ) si potom daňovník vie zaslať svoje OÚD napr. aj na svoj mail, alebo si ho jednoducho opíše/skopíruje.

Článok pokračuje pod reklamou

Predčíslia účtov pre platenie daní v roku 2024

Predčíslie účtu pri platení dane slúži na správne určenie druhu uhrádzanej dane. Ako sme už vyššie v článku uviedli, správcom dane môže byť daňový úrad alebo colný úrad, pričom každý z týchto správcov dane zverejňuje svoj zoznam predčísiel účtov pre jednotlivé druhy daní.

Predčíslia účtov pre platenie daní, ktoré sú spravované daňovými úradmi v roku 2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dane Predčíslie
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území Slovenskej republiky 500216
Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov (úhrada dane na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – typ A aj typ B) 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na daň z príjmov fyzických osôb 501120
Zabezpečenie dane na daň z príjmov právnických osôb 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Vratky prostriedkov poukázaných na osobitné účely 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219
Odvod z nadmerných príjmov 501374
Solidárny príspevok 501366
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach – novinka od roku 2024 501382

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach upravuje zákon č. 235/2012 Z . z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona platí tento odvod fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti (napr. poisťovne, zaisťovne) a predpokladá, že činnosť v tejto oblasti bude vykonávať počas celého odvodového obdobia (odvodovým obdobím je kalendárny mesiac). Ak sa subjekt považuje za regulovanú osobu vzniká mu povinnosť platiť odvod, ak jeho posledný známy vykázaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobia dosiahne aspoň sumu 3 milióny eur.

Predčíslia účtov pre platenie daní, a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi v roku 2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dane alebo zábezpeky Predčíslie
Spotrebná daň z elektriny – tuzemsko C 500005
Spotrebná daň z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
Spotrebná daň z liehu – tuzemsko C 500021
Spotrebná daň z piva – tuzemsko C 500048
Spotrebná daň z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
Spotrebná daň z uhlia – tuzemsko C 500064
Spotrebná daň vína – tuzemsko C 500072
Spotrebná daň zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých spotrebných daní Trenčín 500195
Zábezpeka na DPH pre všetky colné úrady 501278

Aký variabilný symbol použiť pri platbe dane v roku 2024?

Ak správca dane pridelí daňovníkovi konkrétny variabilný symbol pre úhradu, je daňovník povinný takýto variabilný symbol použiť na označenie príslušnej platby. Avšak, ak by daňovníkovi variabilný symbol nebol správcom dane pridelený, na označenie platby dane použije variabilný symbol v súlade s vyhláškou o spôsobe označovania platby dane.

Variabilný symbol na označenie platby dane pozostáva z 10-tich číslic a je rozdelený do dvoch častí, kde:

  • prvé štyri číslice označujú druh platby dane,
  • zvyšných šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva.

Stručný zoznam variabilných symbolov prinášame v nasledujúcich dvoch tabuľkách:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dane (prvé 4 číslice) Popis
1100 preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu
1700 daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty
8100 iná platba dane
1109 daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa
Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie (nasledujúcich 6 číslic) Popis
MMRRRR MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie, kalendárny mesiac sa označí hodnotou napr. 01 – január
QQRRRR QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie, príslušný kalendárny štvrťrok sa označí hodnotu napr. 41 – 1. štvrťrok
PPRRRR PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie, príslušný kalendárny polrok sa označí hodnotou napr. 21 – 1. polrok
99RRRR 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (napr. ak má daňovník účtovné obdobie, ktoré je hospodársky rok), označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka
000000 použije sa vtedy, ak sa platba dane neviaže ku obdobiu
00RRRR 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné obdobie, na ktoré sa platia preddavky, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (napr. ak má daňovník účtovné obdobie, ktoré je hospodársky rok), označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka

V prípade, že daňovník nemá možnosť uviesť variabilný symbol v referencii platby, uvádza ho na začiatku správy pre prijímateľa v tvare VSxxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx je variabilný symbol podľa vyhlášky o spôsobe označovania platby dane, napr. pri platbe k dani z pridanej hodnoty za január 2024 sa uvedie „VS 1100012024“.

Príklady na variabilný symbol pre platenie daní v roku 2024

Príklad na variabilný symbol pri úhrade mesačnej DPH za február 2024

Spoločnosť ABC s.r.o. je mesačným platiteľom DPH a bude uhrádzať daň za mesiac február 2024. Platbu dane teda označí variabilným symbolom 1100022024, kde 1100 predstavuje označenie úhrady DPH a 022024 označuje obdobie, za ktoré spoločnosť daň uhrádza, t. j. február 2024.

Prečítajte si tiež

Príklad na variabilný symbol pri úhrade dane z príjmov za rok 2023

Pani Žofia bude po podaní svojho daňového priznania uhrádzať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Túto platbu označí variabilným symbolom 1700992023, kde 1700 predstavuje označenie pre daň na úhradu a 992023 obdobie, za ktoré daň uhrádza, t. j. rok 2023.

Príklad na variabilný symbol pri úhrade štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel

Spoločnosť XYZ s.r.o. platí štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel. Do 2. apríla 2024 bude spoločnosť uhrádzať preddavky za 1. štvrťrok 2024 a platbu preto označí variabilným symbolom: 1100412024, kde 1100 predstavuje označenie úhrady preddavkov a 412024 označenie prvého štvrťroka, t. j. prvý štvrťrok 2024.

Daň sa dá zaplatiť aj kartou

Úhradu daní platobnou kartou spustila finančná správa už v minulom roku. Zaplatiť daň je tak možné prostredníctvom platobnej karty využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať aj správne poplatky, a to priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky