Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov sa v poslednom období teší zvyšujúcemu sa záujmu. Vzhľadom k nestabilným a rastúcim cenám za odber elektrickej energie sa čoraz viac populácie, či už podnikateľov alebo nepodnikateľov, rozhliada po alternatívnych zdrojoch. Jednou z týchto alternatív je fotovoltika.

Fotovoltika premieňa slnečnú energiu na elektrickú energiu. Táto metóda je šetrná k životnému prostrediu a môže domácnostiam, ale i firmám ušetriť nemalé množstvo finančných prostriedkov. Okrem šetrenia finančných prostriedkov pre vlastnú spotrebu, môže byť fotovoltika zároveň vhodnou obchodnou príležitosťou.

Nákup fotovoltického systému vyžaduje počiatočnú investíciu. Je potrebné zabezpečiť kúpu a montáž všetkých komponentov nevyhnutných na výrobu, respektíve na premenu elektrickej energie. Ide napríklad o fotovoltické panely, batériu, montážny materiál, menič, monitorovacie zariadenie a iné dôležité komponenty. Štátne inštitúcie ako i Európska únia chcú rozširovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, preto sú priebežne spúšťané rôzne dotačné schémy na výstavbu fotovoltiky.

Domácnosti (nepodnikatelia) a daňové povinnosti súvisiace s fotovoltikou

Povinnosti, ktoré sprevádzajú výrobu elektrickej energie sa týkajú ako podnikateľov, tak nepodnikateľov. Spotrebnú daň z elektriny upravuje zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z elektriny“). Tento zákon upravuje najmä povinnosti podnikateľov, ktorí predávajú elektrinu, ale taktiež povinnosti domácností, ktoré takúto elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrábajú pre vlastnú spotrebu. Existujú situácie, kedy môže byť výroba, respektíve predaj elektriny oslobodený. V tomto článku sa zameriame na daňové aspekty fotovoltiky pre domácnosti.

Mnohé domácnosti v súčasnosti sa rozhodli uskutočniť investíciu do fotovoltických systémov, čím si chcú znížiť náklady a závislosť na kúpe elektriny od elektrárni. Tieto domácnosti vyrobenú elektrickú energiu využívajú výlučne na vlastnú spotrebu. Vyrobenú elektrinu nepredávajú, ani s ňou iným spôsobom neobchodujú. Pomocou nainštalovaných komponentov z takto vyrobenej elektriny napájajú svoje domáce spotrebiče, ohrievajú vodu alebo si elektrinu ukladajú do batérií. Z hľadiska napojenia a inštalácie fotovoltického zariadenia existujú tri spôsoby inštalácie:

  • off-grid inštalácia – ide o inštaláciu, kedy je fotovoltický systém úplne nezávislý od iného zdroja a nie je napojený na distribučnú sieť. Vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu si domácnosť ukladá do batérie, odkiaľ ju následne môže použiť. Uvedené znamená, že aj v prípade, kedy nastane výpadok v dodávke elektrickej elektriny od dodávateľa elektriny (napríklad z dôvodu poruchy), vyrobená elektrina z fotovoltického zariadenia prúdi naďalej do spotrebičov. Inštalácia off-grid sa môže využiť napríklad pri samostatne stojacich drobných stavbách ako sú garáže, záhradné domčeky či menej využívané chatky. Fotovoltické systémy na Slovensku nie sú schopné energeticky zabezpečiť denný chod domácnosti, preto bežné domy zatiaľ nemôžu fungovať v režime off-grid;
  • on-grid inštalácia – v prípade tejto inštalácie je fotovoltický systém napojený na distribučnú sieť a nedisponuje batériou. Vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu si domácnosť odvedie do tzv. virtuálnej batérie v rámci distribučnej siete. Pri použití tejto elektriny z virtuálnej batérie však domácnosť zaplatí poplatok. V tomto prípade bude pri výpadku dodávky elektrickej energie od dodávateľa elektriny vypnutý aj prívod elektriny z fotovoltického zariadenia, a to  z bezpečnostných dôvodov. Domácnosť by teda pri výpadku ostala bez akejkoľvek elektriny;
  • hybridná inštalácia – ako už vyplýva z názvu, ide o kombináciu, kedy sa časť vyrobenej elektriny ukladá do batérie časť prepúšťa do distribučnej siete.

V zmysle zákona o spotrebnej dani z elektriny je osobou povinnou platiť daň z elektriny taká osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie. Toto ustanovenie nerozlišuje, či takto vyrobenú elektrinu vyrobil podnikateľ, nepodnikateľ alebo či je fotovoltický systém doplnený z distribučnej siete alebo nie. Je preto veľmi dôležité, aby o tejto skutočnosti vedeli všetci výrobcovia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Za splnenia určitých podmienok sa však tejto povinnosti výrobca môže vyhnúť.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy sa domácnosť (nepodnikateľ) nemusí registrovať na colnom úrade

Podľa § 15a zákona o spotrebnej dani z elektriny sa elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW (vrátane) považuje za elektrinu oslobodenú od dane. Takýto výrobca elektrickej energie z obnoviteľného zdroja nemá povinnosť registrácie na colnom úrade a nemá povinnosť platiť z takto vyrobenej elektriny spotrebnú daň.

Prečítajte si tiež

Hodnota 10 kW sa počíta na jeden fotovoltický systém. Uvedené znamená, že v prípade, že občan vlastní dve rôzne nehnuteľnosti a na každej tejto nehnuteľnosti má fotovoltický systém s výkonom do 10kW, platí pre neho oslobodenie od colných povinností, nakoľko sa tieto fotovoltické systémy posudzujú každý samostatne.

Príklad na registráciu a oslobodenie od platenia spotrebnej dane pri jednom zariadení

Pán Novák si nechal na svojom rodinnom dome nainštalovať fotovoltické zariadenie, ktoré má napojené na distribučnú sieť a elektrinu, ktorú nepokryje fotovoltickým zariadením, dopĺňa z externého zdroja. Celkový inštalovaný výkon tohto zariadenia je 9 kW. Pán Novák s takto vyrobenou elektrinou neobchoduje ani ju nepredáva. Využíva ju výlučne na svoje vlastnú spotrebu. Má pán Novák povinnosť registrácie na colnom úrade? Bude pán Novák platiť spotrebnú daň z takto vyrobenej elektriny?

Nakoľko pán Novák spĺňa podmienku § 15a zákona o spotrebnej dani a celkový inštalovaný výkon jeho zariadenia je do 10 kW, nemá povinnosť sa registrovať na colnom úrade. To, že pán Novák pokrýva svoju spotrebu elektriny z externého zdroja, nemá žiaden vplyv a elektrina prijímaná z tohto zdroja sa nespočítava.

Príklad na registráciu a oslobodenie od platenia spotrebnej dane pri viacerých zariadeniach

Pán Novák vlastní 3 od seba nezávislé nehnuteľnosti. Na každej tejto nehnuteľnosti má nainštalovaný fotovoltický systém. Nehnuteľnosť A má celkový inštalovaný výkon zariadenia 7 kW, nehnuteľnosť B 8 kW a nehnuteľnosť C 6 kW. Má pán Novák povinnosť sa registrovať na colnom úrade? Bude pán Novák platiť spotrebnú daň z elektriny?

Pán Novák nebude mať povinnosť registrovať sa na colnom úrade k spotrebnej dani z elektriny, nakoľko ani jedno fotovoltické zariadenie nepresahuje celkový inštalovaný výkon 10 kW. Napriek skutočnosti, že fotovoltické systémy vlastní jedna osoba a súčet celkových inštalovaných výkonov týchto fotovoltických zariadení presahuje 10 kW, nevzniká registračná povinnosť. Každé fotovoltické zariadenie sa posudzuje zvlášť. Pán Novák teda nebude platiť spotrebnú daň z takto vyrobenej elektriny.

Kedy sa domácnosť (nepodnikateľ) musí registrovať na colnom úrade

V prípade, že výrobca elektrickej energie nespĺňa podmienky oslobodenia od dane a od registračnej povinnosti, je takáto osoba povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny. Správcom spotrebnej dane z elektriny je príslušný colný úrad a nie daňový úrad. Daňové úrady v tejto veci nie sú oprávnené konať.

Domácnosti, teda nepodnikatelia, môžu žiadosť o registráciu uskutočniť dvomi spôsobmi:

Pre elektronické podanie je potrebné disponovať občianskym preukazom s čipom, ktorý má aktívne podpisové certifikáty. V prípade, že by boli niektoré časti žiadosti nejasné, je možné sa k týmto častiam bližšie informovať a poradiť na call centre finančnej správy.

Prečítajte si tiež

V prípade, že nepodnikateľovi vznikne registračná povinnosť k spotrebnej dani z elektriny a zároveň bude disponovať zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroba takejto elektriny bude oslobodená od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o spotrebnej dani z elektriny. Registračná povinnosť ostáva, avšak v nadväznosti na § 12 ods. 6 zákona o spotrebnej dani z elektriny, ak v danom mesiaci daňová povinnosť nepresiahne 5 eur, nie je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Pokiaľ teda bude nepodnikateľ disponovať zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľného zdroja, tak táto elektrina bude oslobodená od dane. Uvedené znamená, že výsledkom daňového priznania k takto vyrobenej elektrine je nulová daňová povinnosť, čím by bola by splnená podmienka daňovej povinnosti do 5 eur, a teda v končenom dôsledku sa daňové priznanie za takýchto okolností podávať nemusí.

Na výrobu elektriny pre výlučne vlastnú spotrebu nie je potrebné povolenie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nakoľko sa takáto výroba nepovažuje za podnikanie v energetike.

Všetky náležitosti spotrebnej dane, sadzby dane ako aj súvisiace povinnosti domácností sú rovnaké ako v prípade osôb, ktoré podnikajú v oblasti výroby a predaja elektriny. Viac informácií o sadzbe dane a povinnostiach podnikateľov v súvislosti s fotovoltikou sa dočítate v článku Fotovoltika pre firmy z daňového hľadiska.

Povinnosť podávať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny pre domácnosti

Všetky náležitosti spotrebnej dane, sadzby dane ako aj súvisiace povinnosti domácností sú rovnaké ako v prípade osôb, ktoré podnikajú v oblasti výroby a predaja elektriny. Najdôležitejšou povinnosťou, ktorá platí rovnako ako pre nepodnikateľov, tak aj podnikateľov, je podanie každomesačného daňového priznania k spotrebnej dani. Za predpokladu, že nepodnikateľ už absolvoval registráciu k spotrebnej dani, je povinný za každý kalendárny mesiac podať daňové priznanie k vyrobenej elektrickej energii z fotovoltického zariadenia. Túto povinnosť je potrebné splniť vždy do 25. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, kedy došlo k výrobe elektriny. Napríklad, za apríl 2023 je potrebné podať daňové priznanie k spotrebnej dani do 25.05.2023. Tlačivo daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny je možné v prípade nepodnikateľov podať osobne alebo elektronicky. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke finančnej správy v sekcii formuláre.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky