Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

V článku Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska sme bližšie objasnili samotnú oblasť fungovania fotovoltiky a daňové dopady výroby elektrickej energie fotovoltickými zariadeniami na nepodnikateľov. V tomto článku sa bližšie pozrieme na povinnosti, ktoré v tejto súvislosti vznikajú podnikateľom.

Registračné a daňové povinnosti súvisiace s fotovoltikou pre firmy

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov môže pre firmy predstavovať dobrú obchodnú príležitosť. Najmä spoločnosti, ktoré vlastnia rozľahlé pozemky, na ktorých v dohľadnej dobe neplánujú žiadnu výstavbu, prípadne väčšie budovy vhodné na tieto systémy, môžu zhodnotiť inštaláciou fotovoltických systémov. Vyrobenú elektrinu z týchto systémov môžu použiť pre vlastnú spotrebu a pokryť tým svoje prevádzkové nároky alebo takto vyrobenú elektrinu môžu predať. Na to, aby spoločnosť mohla uskutočňovať predaj elektriny, je však potrebné získať oprávnenie na tento typ podnikania.

Oprávnenie na podnikanie v energetike

V súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“), podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie sa vyžaduje na výrobu, uskladňovanie, prenos, distribúciu, agregáciu a dodávku elektriny, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V prípade, že subjekt spĺňa podmienku § 6 ods. 5 zákon o energetike, teda výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny sa uskutočňuje na zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, nevyžaduje sa povolenie. Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie, sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú tieto osoby povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.

Podmienky na vydanie povolenia pre fyzické osoby sú najmä:

 • vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
 • úplná spôsobilosť na právne úkony,
 • pobyt na území Slovenskej republiky alebo v prípade zahraničnej fyzickej osoby, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • bezúhonnosť,
 • odborná spôsobilosť a iné.

Podmienky na vydanie povolenia pre právnické osoby sú najmä:

 • umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
 • odborná spôsobilosť,
 • preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činnosti, na ktoré žiada povolenie,
 • určenie zodpovedného zástupcu,
 • bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a iné.

Registračná povinnosť na colnom úrade v súvislosti s fotovoltikou

Podnikateľ, ktorý chce dodávať elektrinu na Slovensku konečnému spotrebiteľovi, spotrebovávať vyrobenú elektrinu pre vlastnú spotrebu, vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, prípadne iné, je povinný podať žiadosť o registráciu príslušnému colnému úradu. Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti zo žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti. Ak však takýto predajca preukáže, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľného zdroja, bude takto vyrobená elektrina oslobodená od dane i keď povinnosť registrácia naďalej ostáva.

Kedy je podnikateľ oslobodený od platenia spotrebnej dane z elektriny   

Za splnenia určitých podmienok môže byť výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov oslobodená od dane (nie od registrácie na colnom úrade). Od dane je oslobodená elektrina najmä ak:

 • je používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
 • je používaná v mineralogických procesoch,
 • je používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku,
 • vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ak ide o výrobu elektriny v solárnom zariadení, vo veternej elektrárni, v zariadení na využitie geotermálnej energie, vo vodnej elektrárni, v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy,
 • je používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou a iné.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je podnikateľ povinný platiť spotrebnú daň z elektriny a sadzba dane

Výrobcovia, respektíve predajcovia elektriny, či z obnoviteľných alebo iných zdrojov, sú povinní platiť spotrebnú daň z elektriny v súlade s § 10 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z elektriny“) najmä za týchto podmienok:

 • ak dodali elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
 • ak spotrebovali elektrinu na daňovom území Slovenska,
 • ak sú zahraničnou osobou, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
 • ak sú osobou, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie a nedisponujú zárukou o pôvode elektriny,
 • ak sú osobou, ktorá nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja a nevznikla im už registračná povinnosť na základe splnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok,
 • ak sú osobou, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu a nevznikla im už registračná povinnosť na základe splnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, 
 • iné.

Sadzba spotrebnej dane je podľa § 6 zákona o spotrebnej dani z elektriny vo výške 1,32 eur/MWh. Výsledná spotrebná daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane, pričom základom dane sa rozumie množstvo elektriny vyjadrené v MWh. Daňová povinnosť vzniká najmä dňom dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo v prípade, že je takto vyrobená elektrina spotrebovaná elektroenergetickým podnikom.

Prečítajte si tiež

V súlade s § 2 písm. n) zákona o spotrebnej dani z elektriny je elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu. Elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov predá vyrobenú elektrinu inému platiteľovi spotrebnej dane z elektriny, a nie konečnému spotrebiteľovi, vznikne mu registračná povinnosť na colnom úrade, avšak nevznikne mu daňová povinnosť. Daňová povinnosť zároveň vzniká aj vlastnou spotrebou takto vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Ak výrobcovi, respektíve predajcovi elektriny vznikne daňová povinnosť k spotrebnej dani z elektriny, má povinnosť podávať daňové priznanie. Zdaňovacím obdobím je štandardne kalendárny mesiac, ak tento zákon o spotrebnej dani z elektriny neustanovuje inak. Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Príklad na registráciu a vznik daňovej povinnosti vo firme

Spoločnosť ABC s.r.o. má oprávnenie na podnikanie v energetike a vlastní fotovoltické zariadenie. Spoločnosť ABC s.r.o. bude vyrobenú elektrinu z fotovoltického zariadenia predávať elektrárňam (inému platiteľovi dane), konečným spotrebiteľom a časť takto vyrobenej elektrickej energie bude spotrebovávať pre vlastné účely. Spoločnosť nepodlieha žiadnemu oslobodeniu. Aké povinnosti vznikajú tejto spoločnosti v súvislosti so spotrebnou daňou z elektriny?

Spoločnosť ABC s.r.o. je povinná sa registrovať na colnom úrade k spotrebnej dani z elektriny. Spoločnosť ABC s.r.o. vznikne povinnosť úhrady spotrebnej dane z elektrickej energie, ktorú dodala konečnému spotrebiteľovi a ktorú spotrebovala pre vlastné účely. Z predanej elektrickej energie inému platiteľovi nevzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani.

Predaj elektriny z fotovoltiky a daň z pridanej hodnoty (DPH)

Predaj elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov podlieha dani z pridanej hodnoty. Podľa § 2 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH) je predmetom dane dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. V nadväznosti na § 8 ods. 1 písm. a) sa za dodanie tovaru považuje prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom na účely zákona o DPH hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a iné. Sadzba DPH je vo výške 20 %.

Prečítajte si tiež

V prípade, že výrobca či predajca elektriny predáva túto elektrinu inému obchodníkovi do iného členského štátu, je miestom dodania elektriny miesto, kde má tento obchodník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá takéto miesto, miestom dodania tovaru je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Obchodníkom sa rozumie zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenej elektrine je ich ďalší predaj.

Odpisovanie fotovoltických zariadení (zaradenie do odpisových skupín)

Fotovoltické zariadenie pozostáva z niekoľkých častí, pričom sa každá z týchto častí zatrieďuje do inej odpisovej skupiny. Fotovoltické zariadenie je možné inštalovať na strechu budov alebo môže stáť samostatne na vyhradenom pozemku. V súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa za samostatne hnuteľnú vec považuje aj iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok aj keď je s ňou pevne spojené. Pri zatrieďovaní jednotlivých častí fotovoltického zariadenia budeme teda odpisové skupiny určovať nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh majetku Odpisová skupina Počet rokov odpisovania
Fotovoltické panely 2. odpisová skupina 6 rokov
Menič prúdu 3. odpisová skupina 8 rokov
Nosná konštrukcia (pevne spojená so zemou) 5. odpisová skupina 20 rokov
Oplotenie fotovoltickej elektrárne 4. odpisová skupina 12 rokov
Poplachový zabezpečovací systém 1. odpisová skupina 4 roky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?

Voľnosť v energetickej spotrebe dáva firme šancu rásť

Zmena dodávateľa energie alebo produktu dokáže výrazne ušetriť. Ako postupovať, poradí odborník.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky