Daňové sankcie môže vláda podnikateľom po novom odpustiť

Zmena v daňovom poriadku umožní vláde SR upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.

Nová kompetencia pre vládu

Vláda reaguje na aktuálnu zlú situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, pričom jedným z riešení bude jej nová kompetencia - upustiť od ukladania daňových sankcií.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa totiž mení. Parlament o tom rozhodol o tom dnes, 28. januára 2021, v skrátenom legislatívnom konaní. Daňový poriadok je tak doplnený o vetu, ktorá vláde rozšíri kompetencie: „Vláda Slovenskej republiky môže po novom nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.“ Úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam, či už ich spravuje Finančná správa SR alebo obce. Toto nariadenie sa tiež môže uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou úpravy.

Prečo sa rozhodli pre možnosť upustiť od daňových sankcií?

Podľa informácií v dôvodovej správe bude môcť vláda vďaka novej kompetencii operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby. Navrhovaná úprava predstavuje riešenie pre podnikateľov a bežné daňové subjekty, no pomôcť má tiež finančnej správe a obciam, a to znížením administratívnej záťaže. Prijatím nariadenia vlády vo vzťahu k jednotlivým daniam sa zabezpečí najmä to, aby FS SR alebo obce nemuseli pristúpiť k vydávaniu rozhodnutí o uložení sankcií a ich následnému doručovaniu. Tým dôjde najmä k ušetreniu času a nákladov na strane správcov dane, ako aj na strane daňových subjektov.

Ministerstvo financií informovalo, že pokiaľ ide o miestne dane, ktoré spravujú obce, uvedené nariadenie má napomôcť riešeniu aktuálnej situácie s podávaním daňových priznaní k dani z nehnuteľností, ktoré pre koronakrízu nebudú podané včas. Prijaté vládne nariadenie umožní daňovým subjektom splniť si svoju povinnosť dodatočne bez hrozby sankcie.

Hoci sa očakáva negatívny vplyv na štátny rozpočet, na druhej strane pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie.

Aktualizácia k 10.2.2021: Vláda schvália prvé nariadenie, a to o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam. To upravuje, že od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021. Nariadenie bude účinné dňom vyhlásenia (t. j. spravidla o pár dní po schválení).

Kedy podnikateľovi hrozí daňová sankcia?

Podnikateľ sa môže dopustiť správneho deliktu, ak si nesplní daňovú povinnosť, ktorá môže byť peňažnej alebo nepeňažnej povahy. Kedy mu môže byť uložená pokuta, sankcia či úroky z omeškania a v akej výške, sa dozviete v článkoch Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy a Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky