Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občan či podnikateľ sa môže dostať do situácie, že nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok. Čo v takom prípade robiť, aby nedošlo k daňovej exekúcii?

Spôsoby daňovej exekúcie

Platná legislatíva definuje niekoľko spôsobov výkonu daňovej exekúcie. Jedným z nich je aj spôsob výkonu daňovej exekúcie odobratím peňazí v hotovosti, teda výkon v teréne, a to priamo v prevádzke, byte, či dome daňového dlžníka. Finančná správa od septembra 2016 začala organizovať celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Týchto akcií sa zúčastňujú všetky daňové úrady s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, často aj v spolupráci s colnou časťou. Finančná správa uskutočnila za uvedené obdobie túto formu daňovej exekúcie už u 1958 daňových dlžníkov, z toho u 554 fyzických a 1404 právnických osôb, pričom len tento rok zexekvovali v hotovosti daňoví exekútori 255 359 eur. Finančná správa pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie a zmeny správania daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov. Zo strany finančnej správy ide teda o  opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilňovať uvedomelosť daňových dlžníkov aby si  riadne a včas plnili daňové povinnosti.

Počas terénnych akcií daňoví exekútori pristupujú k odobratiu peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju, napríklad stravných lístkov, vkladných knižiek, listinných cenných papierov ako zmenka, šek a pod. Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú, že svoje podlžnosti je schopný , ale nie ochotný dobrovoľne uhradiť. Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci s exekútormi spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky, kedy sú exekútori atakovaní, či už slovne alebo fyzicky a v nejednom prípade sa stretávajú aj s vyhrážaním. V takýchto prípadoch na spoluprácu privolajú daňoví exekútori aj políciu. 

Možnosti, ako riešiť situáciu, kedy daňovník nevie platiť daň

V súvislosti s daňovými nedoplatkami finančná správa daňovníkov informuje, že majú niekoľko možností, ako svoje problémy riešiť. V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, príp. v stanovenej výške. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie tejto dane v splátkach. Ak bude jeho žiadosti vyhovené, sumu nezaplatenej dane správca dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane,  daňový subjekt nebude musieť platiť úrok z omeškania, ale len úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky, kde je úroková sadzba výrazne nižšia. „Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej dane – ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %,“ uvádza finančná správa na svojej webovej stránke. Úrok z odloženej sumy nebude vyrubený vtedy, ak nedosiahne 5 eur.   

Podmienky pre povolenie odkladu / splátok

Po lehote splatnosti dane môže daňový subjekt písomne požiadať o odklad platenia daňového nedoplatku alebo o zaplatenie daňového nedoplatku v splátkach. K žiadosti prikladá analýzu finančnej a ekonomickej situácie. Pre povolenie odkladu musí platiť aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

  1. Zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných.
  2. U daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma.
  3. Zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR.
  4. Iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.  

Ešte predtým, ako je daňový nedoplatok odstúpený na vymáhanie, daňový úrad môže vyzvať daňovníka, aby daňový nedoplatok zaplatil v náhradnej 15-dňovej lehote, avšak, zaslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku nie je povinnosťou ale iba možnosťou správcu dane a je ovplyvnená okrem iného aj predchádzajúcou daňovou disciplínou daňového subjektu. 

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky