Uvádzanie tržieb evidovaných ERP v kontrolnom výkaze DPH

Martin Tužinský | 09.06.2014
Uvádzanie tržieb evidovaných ERP v kontrolnom výkaze DPH
Ako a kam uvádzať tržby z elektronickej registračnej pokladnice v kontrolnom výkaze DPH.

Uvádzanie tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len „ERP“) v kontrolnom výkaze závisí od viacerých skutočností. Pre správne uvedenie tržieb evidovaných ERP je nutné vziať do úvahy, či:

  1. doklad z ERP je vystavený ako zjednodušený doklad (§ 74 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; ďalej len „ZDPH“),
  2. doklad z ERP obsahuje všetky náležitosti faktúry uvedené v § 74 ods. 1 ZDPH; takýto doklad musí o. i. obsahovať aj jednotkovú cenu bez DPH a identifikačné údaje odberateľa vrátane jeho IČ DPH, ak tento je platiteľom dane,
  3. dodávateľ má povinnosť voči odberateľovi vystaviť faktúru alebo nie v zmysle § 72 ods. 1 písm. a), resp. písm. f) a g) ZDPH; pričom v rámci tuzemských zdaniteľných obchodov dodávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemá povinnosť vystaviť faktúru za dodanie tovaru / služby pre fyzickú osobu – nepodnikateľa (občana, ktorý nie je zdaniteľnou osobou),
  4. dodávateľ, ktorý je platiteľom dane, má povinnosť v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZERP“) evidovať tržby ERP; napr. v prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 k ZERP (napr. oprava a údržba osobných motoro-vých vozidiel),
  5. dodávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemá povinnosť v zmysle ZERP evidovať tržby ERP, v prípade poskytovania služieb, ktorých zoznam nie je uvedený v prílohe č. 1 k ZERP; napr. ubytovacie služby.

Posúdenie vyššie uvedených skutočností za účelom správneho vykázania tržieb v ERP uvádzame v nasledujúcom grafe:

 

Graf č. 1: Vykazovanie tržieb evidovaných ERP v KV DPH

V praxi môže vzniknúť situácia, že podnikateľ dosahuje napr. tržby za poskytované služby, pri ktorých nemá povinnosť tržby evidovať ERP (napr. ubytovacie služby) a zároveň tržby za tovar (napr. predaj tovaru z mini baru na hotelovej izbe). V takomto prípade by bolo vhodné tržby uvádzať v kontrolnom výkaze osobitne v dvoch rôznych častiach kontrolného výkazu, pričom tržby za predaj tovaru by platiteľ dane uviedol v časti D.1. KV DPH a tržby za ubytovacie služby v časti D.2. KV DPH.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj uvádzaniu opravných dokladov vyhotovených ERP v KV DPH, a to najmä na strane odberateľa. Napriek skutočnosti, že pôvodné doklady vyhotovené ERP za nákup tovaru / služieb sa uvádzajú na strane odberateľa v úhrnnej sume v časti B.3. KV DPH, v prípade opravného dokladu vyhotoveného ERP (napr. pri vrátení tovaru, zrušení dodávky tovaru / služby, znížení / zvýšení ceny tovaru / služby po vzniku daňovej povinnosti) je nutné na strane odberateľa uviesť opravný doklad vyhotovený ERP osobitne v časti C.2. KV DPH!

Jednotlivé prípady uvádzania opravných dokladov vyhotovených ERP uvádzame v nasledujúcom grafe:

Graf č. 2: Vykazovanie opravných dokladov vyhotovených ERP v KV DPH

 

Zoznam použitých skratiek

FA – faktúra

ERP – elektronická registračná pokladnica

KV DPH – kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty

 

V prípade tých tržieb evidovaných ERP, ktoré je platiteľ dane povinný evidovať ERP sa uvádzajú v časti D.1. KV DPH, pričom v prvom stĺpci sa uvádza celkový obrat (tzn. výška celkovej tržby vrátane DPH za príslušné zdaňovacie obdobie), v druhom stĺpci sa uvádza základ dane v základnej sadzbe DPH (20 %), v treťom stĺpci výška DPH (20 %). Stĺpce 4 a 5 v časti D.1. KV DPH slúžia na uvedenie základu dane v zníženej sadzbe DPH (10 %) a výšky DPH (10 %).

Pre ľahšiu orientáciu v problematike vykazovania tržieb ERP v KV DPH uvádzame nasledujúce príklady:

Príklad č. 1

Hotel Flora vystavil spoločnosti ALEX s.r.o. za dvojdňový pobyt jej zamestnanca zjednodušený doklad z ERP v celkovej výške 79,00 € (základ dane: 65,83 €; DPH: 13,17 €).

Vzhľadom na to, že tržba za ubytovanie nepodlieha povinnosti evidencie ERP, hotel vykáže túto tržbu v kontrolnom výkaze v časti D.2. nasledovne:

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň
D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(základná sadzba)

Celková suma dane v eurách

(základná sadzba)

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(znížená sadzba)

Celková suma dane v eurách

(znížená sadzba)

Kód opravy
1 2 3 4 5
65,83 13,17      

UPOZORNENIE: V časti D.2. KV sa neuvádzajú jednotlivé vystavené faktúry (resp. jednotlivé tržby evidované ERP), ale tieto sa uvedú v úhrnnej sume!

UPOZORNENIE: Spoločnosť ALEX (odberateľ) uvedie tento doklad v časti B.3. KV v úhrnnej sume s ostatnými prijatými dokladmi vyhotovenými ERP, ktoré neobsahujú všetky náležitosti faktúry.

 

Hotel Flora vystavil zákazníkovi (FO, ktorá je platiteľom DPH) za dvojdňový pobyt doklad z ERP, ktorý obsahoval všetky potrebné náležitosti, v celkovej výške 79,00 € (základ dane: 65,83 €; DPH: 13,17 €). Na doklade z ERP bolo uvedené poradové číslo 9.

Vzhľadom na to, že hotel vystavil doklad z ERP, ktorý obsahoval všetky náležitosti faktúry platiteľovi dane, hotel vykáže túto tržbu v kontrolnom výkaze v časti A.1. nasledovne:

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb
A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri  ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane % Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK2022000000 9 28.03.2014 65,83 13,17 20  

UPOZORNENIE: Ak doklad z vyhotovený ERP obsahuje všetky náležitosti faktúry uvedie sa u dodávateľa v časti A.1. KV (ale len ak príjemcom je osoba, ktorej musí byť v zmysle ZDPH vystavená faktúry) bez ohľadu na skutočnosť, či dodávateľ má povinnosť tržby evidovať ERP!

UPOZORNENIE: Príjemca ubytovacích služieb (odberateľ, ktorým je FO – platiteľ dane) uvedie tento doklad v časti B.2. KV ako faktúru, nakoľko ide o doklad obsahujúci všetky náležitosti faktúry.

 

Príklad č. 2

Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o., platiteľ dane, vystavila spoločnosti ALEX s.r.o. zjednodušený doklad z ERP za nákup tovaru v celkovej výške 30,65 € (základ dane: 25,54 €; DPH: 5,11 €).

Vzhľadom na to, že tržba za predaj tovaru podlieha povinnosti evidencie ERP, platiteľ dane vykáže túto tržbu v kontrolnom výkaze v časti D.1. nasledovne:

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň
D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami
Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(základná sadzba)

Celková suma dane v eurách

(základná sadzba)

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(znížená sadzba)

Celková suma dane v eurách

(znížená sadzba)

Kód opravy
1 2 3 4 5 6
30,65 25,54 5,11      

UPOZORNENIE: V časti D.1. KV sa neuvádzajú jednotlivé vystavené faktúry(resp. jednotlivé tržby evidované ERP), ale tieto sa uvedú v úhrnnej sume!

UPOZORNENIE: Spoločnosť ALEX (odberateľ) uvedie tento doklad v časti B.3. KV v úhrnnej sume s ostatnými prijatými dokladmi vyhotovenými ERP, ktoré neobsahujú všetky náležitosti faktúry.

 

Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o. vystavila zákazníkovi (FO - nepodnikateľovi) doklad z ERP za nákup tovaru v celkovej výške 12,94 € (základ dane: 10,78 €; DPH: 2,16 €). Doklad obsahoval všetky náležitosti faktúry.

Vzhľadom na to, že tržba za predaj tovaru podlieha povinnosti evidencie ERP a doklad obsahuje všetky náležitosti faktúry, ale odberateľom je FO – nepodnikateľ, platiteľ dane vykáže túto tržbu v kontrolnom výkaze v časti D.1. nasledovne:

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň
D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami
Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(základná sadzba)

Celková suma dane v eurách

(základná sadzba)

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

(znížená sadzba)

Celková suma dane v eurách

(znížená sadzba)

Kód opravy
1 2 3 4 5 6
12,94 10,78 2,16      
 

UPOZORNENIE: V časti D.1. KV sa neuvádzajú jednotlivé vystavené faktúry (resp. jednotlivé tržby evidované ERP), ale tieto sa uvedú v úhrnnej sume!


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.