Dobropisy (oprava základu dane)

V podnikateľskej praxi často dochádza k prípadom, kedy odberateľ (zákazník) vráti dodávateľovi tovar alebo jeho časť napr. z dôvodu nevyhovujúcej kvality; dodávateľ uzná odberateľovi (zákazníkovi) reklamáciu spojenú s nárokom na vrátenie peňazí, alebo dodávateľ poskytne odberateľovi (zákazníkovi) dodatočnú zľavu z ceny tovaru alebo služby. V týchto prípadoch je potrebné vystaviť opravný účtovný doklad k pôvodnej faktúre, ktorým sa zaúčtujú vyššie uvedené skutočnosti. Takýto opravný účtovný doklad má zaužívaný názov dobropis. Dobropis teda môžeme charakterizovať ako opravný účtovný doklad, ktorý sa vystavuje k pôvodnej faktúre.

Náležitosti dobropisu

Dobropis musí v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 – 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať:

 • slovné označenie dokladu (napr. „OPRAVNÁ FAKTÚRA“, „DOBROPIS“, „DOBROPIS K FAKTÚRE“ alebo „FAKTÚRA – DOBROPIS“, "Oprava základu dane k faktúre"),
 • číselné označenie (poradové číslo dobropisu; je vhodné zvoliť si iný číselný rad pre vystavené faktúry a iný pre vystavené dobropisy),
 • pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje,
 • označenie účastníkov (meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska a IČO),
 • IČ pre DPH (osoby identifikované pre DPH),
 • dátum vyhotovenia dobropisu,
 • dôvod vystavenia dobropisu (bližšie v časti „Kedy vystaviť dobropis?“),
 • predmet dobropisovania (druh dobropisovaného tovaru alebo druh dobropisovanej služby), 
 • množstvo dobropisovaného tovaru alebo rozsah dobropisovanej služby,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku (jednotková cena) bez DPH,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ktorý sa dobropisuje,
 • uplatnenú sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH,
 • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa dobropisuje,
 • v prípade dobropisovania tovaru dodaného do iného členského štátu odkaz na § 42 alebo § 43 ZDPH, odkaz na článok 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od DPH,
 • v prípade dobropisovania investičného zlata oslobodeného od DPH odkaz na § 67 ods. 3, na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH alebo informáciu, že investičné zlato je oslobodené od DPH,
 • v prípade dobropisovania služby dodanej do iného členského štátu odkaz na články 193 a 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006
  o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná,
 • podpisový záznam osoby (ak ide o písomnú formu dobropisu, v prípade elektronickej formy sa podpisový záznam osoby nevyžaduje, avšak účtovný doklad v elektronickej podobe musí spĺňať osobitné požiadavky kladené zákonmi; konkrétne musí byť zachovaná vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu napr. zaručeným elektronickým podpisom).

Kedy vystaviť dobropis a kedy sa oplatí ťarchopis, ale aj aký vplyv majú na základ dane, nájdete v článku Dobropisy a ťarchopisy (oprava základu dane).

Článok pokračuje pod reklamou

O zmenách vo faktúrach od 1.1. 2013 sa dočítate tu.

Kedy vystaviť dobropis?

Dobropis je potrebné vystaviť v týchto prípadoch:

 • pri úplnom zrušení dodávky tovaru alebo služby,
 • pri čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby,
 • pri úplnom vrátení dodávky tovaru,
 • pri čiastočnom vrátení dodávky tovaru a
 • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. pri poskytnutých rabatoch, bonusoch alebo skontách).

V praxi sa dobropisy často nesprávne vystavujú aj v prípadoch, ak sa účtovná jednotka chce „daňovo zbaviť“ faktúr po splatnosti, ktorých vymoženie nie je možné z rôznych dôvodov, pretože pri odpísaní týchto faktúr by suma odpísanej pohľadávky nebola úplne alebo čiastočne uznaná na daňové účely. Vystavením dobropisu sa totiž znížia pôvodne zaúčtované výnosy, čím sa zároveň zníži základ dane z príjmov. Takýto postup je však v rozpore s viacerými zákonmi a môže byť považovaný za daňový únik. Z uvedeného vyplýva, že dobropis je možné vystaviť len v odôvodnených prípadoch, ktoré stanovuje zákon (viď vyššie).

Prečítajte si tiež

Dobropis vystavuje vždy tá účtovná jednotka, ktorá vystavila pôvodnú faktúru, nie je prípustné, aby si účtovná jednotka sama vystavila dobropis k prijatej faktúre. Takýto dobropis by v prípade daňovej kontroly nebol považovaný za účtovný doklad, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv tak na vyčíslenie základu dane z príjmov, ako aj na samotnú daň z pridanej hodnoty.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Čo sa nepovažuje za dobropis?

Dobropis nie je možné vystaviť v prípade, ak pôvodná faktúra obsahovala:

 • nesprávne uvedené množstvo dodaného tovaru,
 • nesprávne uvedený rozsah dodanej služby,
 • nesprávnu sadzbu DPH alebo
 • DPH vyčíslenú pri dodaní tovarov alebo služieb, ktorých dodanie malo byť od DPH oslobodené.

V takýchto prípadoch nie je možné vystaviť opravný doklad (dobropis) k pôvodnej faktúre, ale je nutné opraviť pôvodnú faktúru, vzhľadom na to, že pôvodná faktúra bola vystavená nesprávne. Uvedená oprava môže mať v konečnom dôsledku dopad aj na povinnosť podania dodatočného daňového priznania k DPH v prípade, ak sa chyba zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPH.

Dobropisy z pohľadu účtovníctva

Vystavenie dobropisu znamená v účtovnej jednotke, ktorá takýto dobropis vystavuje, zníženie pôvodne zaúčtovaných výnosov. Ak sa dobropis vystaví k pôvodnej faktúre, ktorá nebola uhradená, dobropis zároveň predstavuje zníženie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky. V prípade, ak pôvodná faktúra, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, bola uhradená, potom dobropis predstavuje pre účtovnú jednotku, ktorá ho vystavuje, záväzok voči odberateľovi, ktorému tento dobropis bol vystavený (na účte 325 – Ostatné záväzky). V praxi (aj z dôvodu nedostatočnej úpravy problematiky dobropisov v softvéroch slúžiacich na vedenie účtovníctva) sa často účtujú dobropisy opačným (alebo mínusovým) zápisom na tie isté účty ako bola zaúčtovaná pôvodná faktúra. V prípade, ak sa týmto spôsobom zaúčtujú dobropisy k uhradeným faktúram a tieto dobropisy nebudú do konca roka uhradené, v účtovnej závierke budú neoprávnene znižovať pohľadávky voči odberateľom (v krajnom prípade budú viesť k vykázaniu záporných pohľadávok). Z uvedeného dôvodu je potrebné účtovať vystavené dobropisy k uhradeným faktúram prostredníctvom účtu 325 – Ostatné záväzky, alebo na konci účtovného obdobia aspoň preúčtovať neuhradené dobropisy z účtu 311- Odberatelia na účet 325 – Ostatné záväzky.

Prečítajte si tiež

Naopak v účtovnej jednotke, ktorá dobropis príjme, predstavuje tento dobropis zníženie pôvodne zaúčtovaných nákladov. Ak účtovná jednotka príjme dobropis k faktúre, ktorá nebola uhradená, potom bude tento dobropis predstavovať zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku. V prípade, ak účtovná jednotka príjme dobropis k uhradenej faktúre, bude tento dobropis predstavovať pohľadávku na účte 315 – Ostatné pohľadávky voči dodávateľovi, ktorý tento dobropis vystavil. Analogicky ako v účtovnej jednotke vystavujúcej dobropis, je potrebné aby účtovná jednotka prijímajúca dobropisy k už uhradeným záväzkom tieto zaúčtovala na účet 315 – Ostatné pohľadávky, alebo aby na konci účtovného obdobia aspoň preúčtovala neuhradené prijaté dobropisy z účtu 321 – Dodávatelia na účet 315 – Ostatné pohľadávky. V opačnom prípade by účtovná jednotka vykazovala neoprávnene nižšie záväzky, než v skutočnosti sú (v krajnom prípade by mohli byť tieto záväzky z dôvodu existencie prijatých dobropisov záporné).

Článok pokračuje pod reklamou

Dobropisy z pohľadu DPH

Dobropisy predstavujú z pohľadu DPH opravu základu dane a ovplyvňujú výšku DPH z uskutočnených plnení (v prípade vystavených dobropisov), resp. výšku DPH z prijatých plnení (v prípade prijatých dobropisov).

V daňovom priznaní k DPH platnom od 01. 01. 2012 bude potrebné opäť vykazovať výšku opravy základu DPH a opravenej DPH (v prípade vystavených dobropisov), ako aj sumu opravy odpočítanej DPH (v prípade prijatých dobropisov).

Platí pravidlo, že pri oprave základu DPH sa použije sadzba DPH, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu DPH vzťahuje. Napr. ak by pôvodná faktúra, ku ktorej sa vystavuje dobropis, bola zo dňa 30. 12. 2010 a sadzba DPH by bola 19 %, potom vystavený dobropis, a teda aj oprava základu DPH bola uskutočnená so sadzbou DPH 19 % (napriek tomu, že by tento dobropis bol vystavený v roku 2011 alebo neskôr, v ktorom je platná sadzba DPH 20 %).

Výnimkou z pohľadu DPH sú poskytované finančné bonusy, ktoré poskytuje dodávateľ odberateľovi za odobratie určitého objemu tovaru alebo služieb. Tieto na jednej strane motivujú odberateľa splniť odobranie vopred stanoveného objemu tovaru alebo služieb, čím zabezpečujú obrat dodávateľovi, na druhej strane predstavujú zľavu z ceny pre odberateľa. V takomto prípade sa základ DPH a DPH nemusí opraviť, ak platiteľ DPH zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi DPH za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli. Táto písomná dohoda si nevyžaduje osobitnú zmluvu, môže vyplývať napr. z obchodných podmienok, ktoré odberateľ a dodávateľ spolu uzavreli. Obchodné podmienky sa obvykle každý rok upravujú (a obchodnými partnermi nanovo podpisujú).

Dobropisy k faktúram vystaveným v cudzej mene

V prípade dobropisov k faktúram vystaveným v cudzej mene sa na účely opravy základu DPH použije kurz, ktorý bol použitý na prepočet pôvodnej faktúry. Uvedený postup sa neuplatní len pre potreby DPH, ale aj pre potreby účtovníctva (a teda aj na daňové účely vzhľadom na to, že základ dane z príjmov sa zisťuje z výsledku hospodárenia). Vzhľadom na to, že dobropis predstavuje opravu pôvodne zaúčtovaných výnosov (v prípade vystaveného dobropisu), resp. pôvodne zaúčtovaných nákladov (v prípade prijatého dobropisu), nie je možné na prepočet použiť kurz platný v deň predchádzajúci dňu vystavenia dobropisu. Uvedený postup možno argumentovať aj tým, že pri použití odlišných kurzov pri prepočte pôvodnej faktúry a dobropisu by vznikali kurzové rozdiely, ktoré by neoprávnene vplývali na výsledok hospodárenia a v konečnom dôsledku aj na základ dane z príjmov.

Ťarchopisy

Ťarchopisy sú opačným prípadom opravných dokladov, ak je potrebné opraviť základ DPH napr. z dôvodu zvýšenia pôvodne fakturovanej ceny tovaru alebo služby. V praxi sa niekedy stane, že ceny tovarov a služieb na pôvodnej faktúre sú nesprávne nižšie. V takomto prípade sa vystaví ťarchopis k pôvodnej faktúre, ktorým sa doúčtuje kladný cenový rozdiel. Ťarchopisom sa môže doúčtovať napr. aj finančný malus (opačný prípad ako finančný bonus), ak na takomto postupe boli vopred písomne obchodní partneri dohodnutí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky