Daňové priznanie komanditnej spoločnosti za rok 2011

Komanditná spoločnosť je obchodnou spoločnosťou s minimálne dvoma spoločníkmi, pričom jeden z nich musí byť komplementárom a druhý komanditistom. Keďže ide o špecifický typ obchodnej spoločnosti, na portáli podnikajte.sk prinášame článok o tom, ako pripraviť a vyplniť daňové priznanie komanditnej spoločnosti aj so vzorovým prikladom.

Komplementár ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom a je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti (jedná sa o obdobu konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným). Komplementárom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba, avšak v zmysle Obchodného zákonníka môže byť fyzická alebo právnická osoba spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že jedna a tá istá osoba nemôže byť komplementárom súčasne vo viacerých rôznych komanditných spoločnostiach (a taktiež nesmie byť súčasne ani spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti).

Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však 250 €. Komanditista ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Z uvedeného vyplýva, že ak komanditista nesplatil vklad v dohodnutej výške napr. 300 €, bude ručiť za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, čiže do výšky 300 €. V porovnaní s komplementárom ide teda o „limitované“ ručenie. Komanditista však ručí celým svojím majetkom za záväzky zo zmlúv, ktoré v mene spoločnosti uzavrel bez splnomocnenia. Za takéto záväzky ručí komanditista v rovnakom rozsahu ako komplementár. Komanditista je oprávnený nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou
Komanditná spoločnosť má znaky osobnej i kapitálovej spoločnosti. Na komanditnú spoločnosť sa používajú preto primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o verejnej obchodnej spoločnosti (v súvislosti s komplementármi) a ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným (v súvislosti s komanditistami).

Nevýhodou komanditnej spoločnosti je neobmedzené ručenie komplementárov. Neobmedzené ručenie komplementárov je možné do istej miery obmedziť  bez toho, aby takéto obmedzenie bolo v rozpore so zákonom (napr. zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade ak je komplementárom fyzická osoba, alebo v prípade právnickej osoby ustanovenie komplementára, ktorým by bola spoločnosť s ručením obmedzeným s minimálnou výškou základného imania, čo je v súčasnosti 5 000 €).

Ďalšou nevýhodou je nemožnosť komanditistov, ktorí vložili do spoločnosti kapitál, podieľať sa na obchodnom vedení komanditnej spoločnosti. Výnimkou by bolo, keby na to boli komplementármi splnomocnení. Splnomocnením komanditistov na obchodné vedenie spoločnosti sú však komanditisti zbavený ručenia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a ťarcha ručenia zostáva na komplementároch. Z uvedeného dôvodu je nutná dôkladná úvaha zo strany komplementárov, či komanditistom takéto splnomocnenie na obchodné vedenie spoločnosti vôbec udeliť.

Výhodou komanditnej spoločnosti z pohľadu komplementárov je možnosť získania kapitálu vkladmi komanditistov. Komanditisti na druhej strane majú istú „záruku“ za vložený kapitál v tom, že komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom, a teda budú sa s najväčšou pravdepodobnosťou snažiť vložený kapitál od komanditistov zhodnocovať.

Ďalšou výhodou komanditnej spoločnosti je samotný spôsob zdaňovania daňou z príjmov. Nesporné výhody zdaňovania vo vybraných prípadoch plynú najmä komplementárom, ktorí nie sú rezidentmi Slovenskej republiky (t. j. daňovníkom, ktorí zdaňujú celosvetové príjmy v inom štáte ako v SR).

 

Účtovné hľadisko rozdelenia zisku v komanditnej spoločnosti

Rozdelenie zisku v komanditnej spoločnosti na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu komplementárom sa určí pomerom určeným v spoločenskej zmluve, inak sa zisk medzi nich delí na polovicu. Možnosť rozdelenia zisku medzi komplementárov a komanditistov pomerom určeným v spoločenskej zmluve je v niektorých prípadoch nástrojom na daňovú optimalizáciu najmä pre komplementárov, ktorí sú zahraničnými osobami .
 

Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, rozdelia si komplementári časť zisku na nich pripadajúcu rovným dielom a komanditisti podľa výšky splatených vkladov.

Ak by komanditná spoločnosť mala jedného komplementára a jedného komanditistu a títo by v spoločenskej zmluve mali určení podiel na zisku v pomere 50/50, potom by sa zisk spoločnosti rozdelil medzi spoločníkov na polovicu. Rozdelenie zisku medzi spoločníkov bude rozdielne v závislosti od toho, či sa jedná o komplementára alebo komanditistu. Komplementár má za vyššie uvedených predpokladov nárok na podiel na zisku vo výške ½ z výsledku hospodárenia pred zdanením. Na rozdiel od komplementára má komanditista nárok na podiel na ziskupo zdanení daňou z príjmov právnickej osoby.

Ak  je výsledkom hospodárenia komanditnej spoločnosti zisk, nárok na podiel na zisku komplementára sa účtuje na ťarchu účtu 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom  so súvzťažným zápisom v prospech účtu  364 - Záväzky voči spoločníkom  a členom pri rozdeľovaní zisku.  Ak je výsledkom hospodárenia komanditnej spoločnosti strata, pohľadávka voči komplementárom komanditnej spoločnosti sa účtuje na ťarchu účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom  pri úhrade straty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom.

 

Daňové hľadisko rozdelenia zisku v komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť podáva za zdaňovacie obdobie daňové priznanie právnickej osoby. Vzhľadom na to, že komanditná spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva, výsledok hospodárenia sa vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov. Výnosy a náklady účtuje komanditná spoločnosť v časovej a vecnej príslušnosti, čiže časovo rozlíšené bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo vyrovnania iným spôsobom. Na účely zistenia základu dane z príjmov komanditnej spoločnosti sa vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením. Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov. Na účely zistenia základu dane z príjmov komanditnej spoločnosti sa neberie do úvahy ani podiel na zisku komplementára (t. j. konečný stav účtu 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom). Podľa Postupov účtovania by na účte 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom malo byť účtované až pri uzatváraní účtovných kníh. Napriek tejto skutočnosti je potrebné zdôrazniť, že pri podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby - komanditnej spoločnosti - sa výsledok hospodárenia na r. 100 uvedie bez zohľadnenia prípadného konečného stavu účtu 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom. Spôsob určenia základu dane z príjmov komanditnej spoločnosti vyplýva zo zákona o dani z príjmov. V zmysle tohto zákona sa základ dane z príjmov komanditnej spoločnosti zisťuje za spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov, ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane.

Základ dane komanditnej spoločnosti sa následne zdaní daňou z príjmov. Takto zdanený výsledok hospodárenia sa následne rozdelí medzi komanditistov v pomere k ich výške vkladov alebo pomerom vyplývajúcim zo spoločenskej zmluvy. 

Pre komplexnosť ešte uvádzame, že podiel na zisku komanditistov nie je predmetom dane z príjmov, a teda komanditisti (na rozdiel od komplementárov) nemusia podávať v súvislosti s výplatou podielu na zisku komanditnej spoločnosti daňové priznanie fyzickej osoby. Podiel na zisku komanditnej spoločnosti vyplatený komanditistovi dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré začalo 02.01.2011 („po 01. 01. 2011“ cit. zákona o zdravotnom poistení) a neskôr (teda prvýkrát za kalendárny rok 2012) je vymeriavacím základom na účely platenia zdravotného poistenia vo výške 10 % (5 % pre zdravotne postihnuté osoby).  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách podnikania (resp. mzde zamestnanca). Vo všetkých prípadoch vychádzame z rovnakej sumy 15 000 €. Ako je možné z tabuľky vidieť, najvýhodnejšia alternatíva je spoločnosť s ručením obmedzeným. 

  Komplementár komanditnej spoločnosti Spoločník v s.r.o. alebo komanditista k.s. SZČO Výplata vo forme mzdy
Zisk (mzda) pred zdanením 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Daň z príjmov právnickej osoby -- 2 850,00 € -- --
Zdravotné poistenie 981,24 € 1 215,00 € 981,24 € 2 100,00 €
Sociálne poistenie 2 486,16 € -- 2 486,16 € 5 154,36 €
Uplatnenie nezdaniteľnej časti (DzP FO) 3 644,74 € -- 3 644,74 € 3 644,74 €
Daň z príjmov fyzickej osoby 2 157,49 € -- 2 157,49 € 1 778,70 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 5 624,89 € 4 065,00 € 5 624,89 € 3 772,38 € (9 033,06 €)
Netto suma 9 375,11 € 10 935,00 € 9 375,11 € 11 227,62 € (5 966,94 €)


Poznámky k výpočtom:


Pri komanditnej spoločnosti vychádzame z predpokladu, že poistné za komplementára platila komanditná spoločnosť a komplementár je rezident SR (a v SR si aj platí odvody do poisťovní).


Pri výpočtoch zdravotného poistenia pri SZČO a komplementárovi abstrahujeme od zdravotného poistenia plateného v predchádzajúcom roku.
V prípade mzdy predstavuje prvá hodnota v riadku netto suma výšku čistého príjmu zamestnanca bez zohľadnenia odvodov zamestnávateľa. Druhá hodnota v zátvorke predstavuje netto sumu po zohľadnení odvodov zamestnávateľa z hrubej mzdy 15 000 €.

Upozorňujeme, že uvedené prepočty sú informatívne a môžu sa v jednotlivých prípadoch líšiť v závislosti od výšky príjmov alebo spôsobu zdaňovania príjmov (napr. ak SZČO uplatní paušálne výdavky). V prípade záujmu o konkrétne posúdenie výhodnosti jednotlivých alternatív sa, prosím, obráťte na autora tohto príspevku.

 

Príklad na daň z príjmov komanditnej spoločnosti za rok 2011

Účtovná jednotka (komanditná spoločnosť) IT Consult, k.s. má jedného komplementára a jedného komanditistu. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že podiel na zisku si delia rovným dielom (t. j. 1 : 1). IT Consult, k.s. v roku 2011 vykázala výsledok hospodárenia vo výške 35 374,37 €, pričom celkové výnosy boli vo výške 76 221,12 € a náklady vo výške 40 846,75 €. Pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov sa zohľadnili nasledovné skutočnosti:

Položka Náklady zaúčtované v účtovníctve Daňovo uznané výdavky Rozdiel Charakter rozdielu
Pohonné látky (benzín) 5 433,37 € 4 183,69 € 1 249,68 € Pripočítateľná položka
Náklady na reprezentáciu 1 287,50 € 0 1 287,50 € Pripočítateľná položka
Reklamné predmety 505,13 € 405,13 € 100,00 € Pripočítateľná položka
Manko na majetku (krádež) 1 345,01 € 0 1 345,01 € Pripočítateľná položka
Poskytnuté dary 303,33 € 0 303,33 € Pripočítateľná položka
Tvorba opravných položiek 347,89 € 143,33 € 204,56 € Pripočítateľná položka
Tvorba rezerv 1 399,45 € 1 009,15 € 390,30 € Pripočítateľná položka
Odpisy DHM a DNM 4 598,99 € 6 000,00 € 1 401,01 € Odpočítateľná položka

 

Účtovná jednotka (komanditná spoločnosť) IT Consult, k.s. v roku 2011 zaplatila preddavky na daň z príjmov v celkovej výške 1 909,40 € (4 x 477,35 €). Preddavky na daň z príjmov si komanditná spoločnosť odpočítala z celkovej daňovej povinnosti, ktorá jej vyplynula z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2011 .

Ako už bolo vyššie uvedené základ dane z príjmov komanditnej spoločnosti sa zisťuje za spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov, ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov.  Zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti. Vychádzajúc zo zadania nášho príkladu je potrebné pred výpočtom dane z príjmov komanditnej spoločnosti je potrebné od jej základu dane z príjmov odpočítať podiel pripadajúci na komplementára. Toto odpočítanie sa vykoná na riadku 320 daňového priznania. 

V našom príklade dosiahla komanditná spoločnosť výsledok hospodárenia (zisk) vo výške 35 374,37 €. Výsledok hospodárenia sa zistí ako rozdiel výnosov (účtová trieda 6 – Výnosy) a nákladov (účtová trieda 5 – Náklady). Výsledok hospodárenia sa ďalej transformuje na základ dane z príjmov. Transformácia predstavuje úpravu výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva o sumy pripočítateľných a odpočítateľných položiek, ktoré nie je možné uznať na daňové účely. V našom príklade boli pripočítateľné položky (viď tabuľku vyššie) vo výške 4 880,38 € a odpočítateľné položky vo výške 1 401,01 €. Základ dane z príjmov pred odpočítaním podielu pripadajúceho na komplementára činil 38 853,74 € (výsledok hospodárenia 35 374,37 € + pripočítateľné položky 4 880,38 € - odpočítateľné položky 1 401,01 €). Vzhľadom na to, že zisk sa delí medzi komplementára a komanditistu v rovnom diele, na komplementára pripadne suma 19 426,87 € (38 853,74 € / 2). Z uvedeného vyplýva, že základom dane z príjmov komanditnej spoločnosti bude taktiež suma 19 426,87 €. 

Výsledok hospodárenia komanditnej spoločnosti po zdanení sa zistí ako rozdiel ½ výsledku hospodárenia (druhá ½ pripadá komplementárovi a je mu vyplatená v nezdanenej čiastke) a splatnej dane z príjmov. Vychádzajúc z nášho príkladu sa výsledok hospodárenia komanditnej spoločnosti po zdanení rovná sume 13 996,08 € a vypočítame ho: 35 374,37 / 2 – 3 691,10 € (3 691,10 € je splatná daň z príjmov, viď riadok 800 daňového priznania). Suma 13 996,08 € predstavuje podiel na zisku po zdanení pripadajúci na komanditistu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky