Register účtovných závierok a elektronická komunikácia

V roku 2012 bude povinných omnoho viac účtovných jednotiek komunikovať so správcom dane elektronicky. Daňový poriadok účinnosť elektronickej komunikácie pre vybrané účtovné jednotky pôvodne plánoval od 01. 01. 2012. Z dôvodu časovej tiesne najmä zo strany daňového (finančného) riaditeľstva v súvislosti so zavádzaním novej elektronickej podateľne sa povinnosť elektronickej komunikácie odkladá na 01. 04. 2012. V tomto príspevku sa zameriame na elektronickú komunikáciu s dôrazom na register účtovných závierok.

Elektronická komunikácia s daňovým (finančným) úradom

V súvislosti s rozsiahlou reformou daňovej správy SR, ktorá bude dvojfázová, sa v roku 2012 rozšíri okruh osôb, ktoré budú povinné komunikovať s daňovým (finančným) úradom elektronicky. Dvojfázová reforma daňovej správy SR spočíva v zlúčení 101 daňových úradov do 8 daňových úradov (Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Košice a Prešov), zmene Daňového riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo SR a vytvorenia Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sa uskutoční v roku 2012. Druhá fáza, ktorá sa uskutoční v roku 2013, bude zahŕňať zlúčenie 8 daňových úradov a 8 colných úradov do 8 finančných úradov. Súčasťou druhej fázy je aj zámer pripojenia výberu poistných odvodov na finančnú správu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako už bolo vyššie uvedené, povinné elektronické doručovanie bude účinné od 01. 04. 2012. Od tohto dátumu budú povinné elektronicky doručovať dokumenty nasledovné subjekty:

 • daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH,
 • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 • zástupca neuvedený v predchádzajúcich bodoch za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní.

Zastupovanie daňovníka inou osobou ako daňovým poradcom alebo advokátom je možné aj naďalej na základe tzv. všeobecného plnomocenstva, avšak platí, že zastupovať je možné len jeden daňový subjekt na jednom daňovom úrade. Zastupovať daňové subjekty na účely elektronickej komunikácie so správcom dane je možné na základe plnomocenstva bez notárskeho overenia podpisu splnomocniteľa (plnomocenstvo v rozsahu prístupu k autorizovaným elektronickým službám). Na jednom daňovom úrade je možné zastupovať na účely elektronickej komunikácie viacero daňových subjektov (aj keď splnomocnený nie je daňový poradca alebo advokát), ale v takom prípade už nie je možné mať na danom daňovom úrade zároveň aj všeobecné plnomocenstvo.

V roku 2011 bolo povinné elektronické doručovanie len súhrnného výkazu, s účinnosťou od 01. 04. 2012 bude povinné pre vyššie uvedené subjekty podávať akékoľvek dokumenty výhradne elektronicky. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ DPH bude napr. povinný podať prvýkrát daňové priznanie k DPH elektronicky za mesiac marec (mesačný platiteľ DPH), resp. za I. štvrťrok 2012 (štvrťročný platiteľ DPH).

Dôležité upozornenie: 29. februára 2012 schválila Národná rada SR novelu zákona  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorú prezident 6.3.2012 podpísal. Touto novelou sa opätovne posúva termín účinnosti ustanovení o povinnom doručovaní podaní elektronickými prostriedkami vymedzenými daňovými subjektmi z 1. apríla 2012 na 1.1.2013.

Dôležité upozornenie: Z dôvodu nepripravenosti finančnej správy prejsť na elektronickú komunikáciu sa tento termín vo februári 2012 posúval znova, a to na 1. január 2013. Ani tento termín však nie je pre podnikateľov záväzný. Novela daňového poriadku schválená 5.12.2012 opätovne posunula účinnosť elektronickej komunikácie, a to na rok 2014. Viac informácií v nasledovnom článku.

Elektronické doručovanie od 01. 01. 2013 bude zahŕňať:

 • elektronické doručovanie písomností správcom dane platiteľom dane a tým, ktorí o to požiadajú,
 • komunikáciu so správcom dane prostredníctvom elektronickej osobnej schránky daňového subjektu (napr. výzvy na uhradenie dane nebudú posielané poštou v papierovej podobe, ale budú zaslané elektronicky na osobnú schránku daňového subjektu).

Za týmto účelom budú mať daňové subjekty od 01. 01. 2013 k dispozícii na webe Finančného riaditeľstva osobnú internetovú zónu obsahujúcu najmä:

 • elektronický spis daňového subjektu,
 • elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,
 • prístup na elektronickú podateľňu,
 • elektronickú osobnú schránku,
 • katalóg služieb.

Register účtovných závierok

Národná rada Slovenskej republiky schválila 1. decembra 2011 novelu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Niektoré ustanovenia novely nadobudnú účinnosť 31. decembra 2011, kým ďalšie ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2012 a 1. januára 2013. Novelou zákona o účtovníctve účinnou od 01. 01. 2012 MF SR zriaďuje a vedie register účtovných závierok. Tento register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú:

 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • priebežné individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • priebežné konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a (IFRS) a 22 (konsolidovaná účtovná závierka),
 • správy audítora,
 • individuálne výročné správy obcí,
 • konsolidované výročné správy obcí,
 • individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
 • konsolidované správy vyšších územných celkov.

Okrem uvedeného môže do registra uložiť účtovná jednotka aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.

Prvou účtovnou závierkou, ktorú je potrebné uložiť do registra, bude účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2012 a neskôr. Účtovná jednotka, ktorá dokumenty neuloží sa dopustí tzv. správneho deliktu, za ktorý ukladá pokuty daňový úrad (finančný úrad). Za neuloženie účtovnej závierky do registra môže správca dane udeliť účtovnej jednotke pokutu vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v netto ocenení (t .j. v ocenení po zohľadnení oprávok a opravných položiek); najviac však 1 000 000 € alebo vykázanej vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; taktiež najviac 1 000 000 €.

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria vyššie uvedené dokumenty účtovných jednotiek, ktoré:

 • zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS) a 22 (konsolidovanú účtovná závierka),
 • sú obchodnými spoločnosťami,
 • sú družstvom,
 • sú štátnym podnikom,
 • sú subjektom verejnej správy alebo
 • sú inou účtovnou jednotkou, a z osobitného predpisu vyplýva, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.

Účtovné závierky a ostatné dokumenty sa do registra ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme. Túto povinnosť majú účtovné jednotky, ktoré sú platiteľmi DPH alebo osoby, ktoré zastupujú daňovníka (daňový poradcovia alebo advokáti). Ostatné účtovné jednotky ukladajú účtovné závierky a ostatné dokumenty v listinnej alebo elektronickej forme (t. j. môžu sa pre elektronickú formu rozhodnúť dobrovoľne). Účtovné závierky a dokumenty vyhotovené v listinnej forme sa doručujú miestne príslušnému daňovému úradu. Miestne príslušný daňový úrad prevedie dokumenty prijaté v listinnej forme do elektronickej formy a postúpi ich v elektronickej forme aj listinnej forme správcovi registra do piatich pracovných dní.

Správca registra (MF SR) zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra. Súčasne zasiela tieto dokumenty spolu s údajom o dátume ich uloženia do registra v elektronickej forme prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) do zbierky listín obchodného registra. Doručením dokumentov miestne príslušnému daňovému úradu (v listinnej forme) alebo do elektronickej podateľne (v elektronickej forme) sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov. Z uvedeného vyplýva:

 • Účtovné závierky a ostatné dokumenty účtovná jednotka podá buď v listinnej forme miestne príslušnému daňovému úradu alebo v elektronickej forme do elektronickej podateľne správcu dane, čím si splní povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov.
 • Správca dane postúpi účtovnú závierku a ostatné dokumenty do registra, ktorý prevádzkuje MF SR, a to do 5 dní odo dňa doručenia účtovnej závierky alebo ostatných dokumentov.
 • MF SR ako správca registra postúpi v elektronickej podobe dokumenty prostredníctvom MS SR, ktoré zabezpečí uloženie týchto dokumentov do zbierky listín.

 

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov v prípade, ak daňovník oznámil daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania). Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu ukladá sa priebežná individuálna účtovná závierka do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje.

Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy (s cieľom opravy chýb a zabezpečenia verného a pravdivého obrazu v účtovníctve), uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Správca registra (MF SR) sprístupní účtovné závierky a ostatné dokumenty účtovných jednotiek vo verejnej časti registra všetkým osobám prostredníctvom webového sídla elektronickou formou, bez poplatku.

Zároveň, na základe žiadosti vydá správca registra (MF SR) žiadateľovi, po zaplatení správneho poplatku, kópiu uloženého dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument nie je v registri uložený. O vydanie kópie uloženého dokumentu alebo potvrdenia o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej formy uloženého dokumentu alebo elektronickej formy potvrdenia, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá ich správca registra elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá správca registra do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku.

Pre komplexnosť ešte uvádzame, že účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa IFRS zverejní najmenej na jeden rok informáciu na svojom webovom sídle o uložení účtovnej závierky v registri alebo zverejní na ňom úplnú účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote ako bola uložená v registri.

Za účelom ukladania účtovných závierok do registra MF SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi 11/2011 vzor poznámok v tabuľkovej forme (doteraz opatrenie obsahovalo iba slovný opis obsahu poznámok). Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v tabuľkovej forme je potrebné zostaviť prvýkrát už za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011. Význam poznámok v tabuľkovej forme pri ukladaní účtovných závierok do registra spočíva v tom, že tieto budú formalizované a štrukturované, čím sa zvýši porovnateľnosť medzi účtovnými jednotkami (doteraz bol vymedzený obsah poznámok, ale ich forma bola nezáväzná). Výhoda poznámok v tabuľkovej forme bude plynúť skôr pre menšie účtovné jednotky. Pre väčšie účtovné jednotky môže tabuľková forma poznámok podľa nášho názoru predstavovať problém so zverejnením dôležitých informácií a skutočností, ktoré sa dajú zverejniť len slovným opisom.

Dôležité upozornenie: Novela daňového poriadku schválená 5.12.2012 posúva aj túto povinnosť. Prvé účtovné závierky, ktoré bude potrebné uložiť do registra, budú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Viac sa dočítate tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky