Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

Čo sa mení pri zdaňovaní kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb od augusta 2023? Dočítate sa v článku.

Na júnovej schôdzi parlamentu bolo schválených niekoľko zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Jedna z noviniek sa týka zrušenia tzv. CFC pravidiel pre fyzické osoby, o ktorej bude tento článok.

CFC pravidlá do 31.7.2023 pre právnické aj fyzické osoby

Vypustenie pravidiel týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby (tzv. CFC pravidiel) bolo navrhnuté z dôvodu, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadom ich proporcionality a účelnosti. Podľa smernice rady EÚ sa CFC pravidlá uplatňujú na daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb a zároveň OECD uvádza, že pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností je nevyhnutné zaviesť pre právnické osoby.

SR mala možnosť sa rozhodnúť, či tieto pravidlá pre fyzické osoby zavedie alebo nezavedie, nakoľko nie sú upravené legislatívou EÚ. Spolu s 5 členskými krajinami EÚ nakoniec SR zaviedla od roku 2022 CFC pravidlá i pre fyzické osoby. Zatiaľ čo CFC pravidlá u právnických osôb zostávajú v platnosti, u fyzických osôb v roku 2023 dôjde k zmene. Podľa dôvodovej správy má návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý by sa mal prejaviť v oslabení trendu odchodu daňových subjektov do zahraničia.

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

CFC pravidlá sa podľa novelizovaného zákona o dani z príjmov, ktorý bol schválený dňa 21. júna 2023, rušia pre fyzické osoby, a to s účinnosťou od 1. augusta 2023. Podľa prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov od 1. augusta 2023 zaniká povinnosť uhradiť daň vzťahujúcu sa k ustanoveniam zákona účinného do 31. júla 2023. Ak k úhrade dane došlo, ide o daňový preplatok, ktorý sa vráti v zmysle daňového poriadku.

Význam CFC pravidiel a zdaňovanie kontrolovaných zahraničných spoločností

CFC pravidlá pre fyzické osoby boli zavedené v roku 2022 z dôvodu, že fyzické a právnické osoby sa založením spoločnosti v štátoch s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením snažili vyhýbať daňovej povinnosti v SR. Podiely na zisku zahraničných spoločností často neskončia v rukách fyzických osôb v SR, ale dostanú sa k nim cez účty v daňových rajoch. Týmto spôsobom mohlo dochádzať k daňovým únikom nielen v súvislosti s nezdanenými podielmi na zisku, ale aj pri príjme, ktorý mal byť zdanený v SR, no v skutočnosti nebol zdanený vôbec alebo iba nízkou sadzbou dane. Fyzické osoby boli povinné zahrnúť do svojho základu dane v SR zodpovedajúcu časť celkového hospodárskeho výsledku dosiahnutého kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou.

Za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť je považovaná spoločnosť, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo aj spoločnosť, ktorá nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti (resp. obdobnou daňou nahrádzajúcou daň z príjmov) a výsledkom hospodárenia tejto spoločnosti v percentách je menej ako 10 %. Fyzická osoba nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou vykonáva skutočnú kontrolu (napr. má právo rozhodovať o nakladaní s majetkom a výnosmi z majetku) alebo na nej má účasť (t. j. má priamy, nepriamy alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní).

Ak bola kontrolovaná zahraničná spoločnosť daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjmy fyzických osôb boli od roku 2022 zdaňované sadzbou 35 %. Príjmy fyzických osôb z kontrolovaných zahraničných spoločností, ktoré nie sú daňovníkmi nespolupracujúcich štátov, sa zdanili sadzbou 25 %.

Viac o novele zákona o dani z príjmov v súvislosti s CFC pravidlami u fyzických osôb, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2022 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1. 6. 2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky