Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa sa dotkne zákazníkov, obchodníkov aj kontrolných orgánov

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a podľa rezortu zabezpečuje spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vláda ho na svojom mimoriadnom zasadnutí 14. apríla 2023 schválila. Ide o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša zmeny pre všetkých účastníkov na trhu: spotrebiteľov, obchodníkov i orgány dohľadu. Nový zákon reaguje na rozvoj digitálnych technológií a zaistiť má vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí.

Návrh zákona v mnohých oblastiach posilňuje postavenie spotrebiteľov a zároveň vypúšťa povinnosti obchodníkov predstavujúce nadbytočnú regulačnú záťaž bez reálneho prínosu pre spotrebiteľov. V prípade porušovania predpisov má motivovať obchodníkov ku ukončeniu takej činnosti, resp. k náprave a odškodneniu spotrebiteľov.

Nakoľko ide o zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z európskych smerníc, v Českej republike podobné zmeny začali platiť začiatkom tohto roka. Dotkli sa tak aj slovenských prevádzkovateľov e-shopov, ktorí pôsobia na českom trhu – majú e-shop pod českou doménou, resp. v českej jazykovej verzii a zameriavajú sa na českých zákazníkov. Pre obchodníkov pôsobiacich na slovenskom trhu zmeny podľa nového zákona v prípade schválenia Národnou radou SR nadobudnú účinnosť od 1.8.2023.

Zmeny v prospech spotrebiteľov od 1.8.2023

Najvýznamnejšie zmeny v prospech spotrebiteľov sú:

  • predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti,
  • zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je,
  • zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky,
  • zvýšenie informovanosti pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov,
  • zlepšenie ochrany pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami v online prostredí,
  • zákaz marketingu propagujúceho tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie je,
  • garancia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre spotrebiteľov.

Zmeny v prospech obchodníkov od 1.8.2023

Najvýznamnejšie zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú vypustenie povinností, ktoré ich nadmerne zaťažujú, a to bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov, ako sú:

  • vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe,
  • vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred.

Zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – t. j. viacerých inštitútov smerom k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci prestanú porušovať právne predpisy a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie so zrejmým pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné firmy).

Zmeny pre orgány dohľadu od 1.8.2023

Najvýznamnejšie zmeny pre orgány dohľadu zahŕňajú jednoznačné stanovenie pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, či rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaným EÚ.

Schválený bol aj zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Zákon o ochrane spotrebiteľov bol schválený spolu s návrhom zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov. Pre tieto nejestvuje osobitná regulácia a ide o presne neohraničenú množinu rôznorodých výrobkov - ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, zariadenia detského ihriska, školské potreby. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov a účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované a následne realizované opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

Zdroj: Tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky