Zdaňovanie príjmov lekárov (fyzických osôb) od farmaceutických spoločností a zmeny od roku 2016

Zdaňovanie príjmov lekárov (fyzických osôb) od farmaceutických spoločností a zmeny od roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aj v roku 2016 musia lekári zdaňovať nepeňažné príjmy od vybraného okruhu organizácií (napr. farmaceutických spoločností) zrážkou. Termín sa im posunie na január 2017. Peňažné príjmy od týchto organizácií im budú vyplatené už po zdanení.

Od 1. januára 2015 sa z peňažných a nepeňažných príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im poskytujú farmaceutické spoločnosti, začala daň z príjmov vyberať zrážkou. S niekoľkými zmenami pokračuje vyberanie dane týmto spôsobom aj v oku 2016. V článku sa budeme venovať zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzické osoby, (ďalej len “lekár”) od farmaceutických spoločností. Porovnáme povinnosti v roku 2015 a 2016.

Poznámka: Definície farmaceutickej spoločnosti (resp. držiteľa podľa označenia v zákone o dani z príjmov) a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa zákona o dani z príjmov sú uvedené na konci článku.

Ktoré príjmy sa lekárom zdaňujú zrážkou v roku 2016

Daň z príjmov sa vyberá zrážkou z tých peňažných príjmov a nepeňažných príjmov, ktoré plynú lekárovi od farmaceutickej spoločnosti a nie je výslovne v zákone o dani z príjmov stanovené, že:

  • sa zdaňujú v daňovom priznaní (príjmy za vykonávanie klinického skúšania),
  • sú od dane z príjmov oslobodené (napr. účasť na sústavnom vzdelávaní).

Inými slovami, všetky peňažné príjmy a nepeňažné príjmy, ktoré budú lekárovi plynúť v roku 2016 od farmaceutických spoločností, okrem príjmov za vykonávanie klinického skúšania a príjmov od dane oslobodených, sa zdania zrážkou a do daňového priznania ich uvádzať nebude.

K zdaňovaniu peňažných príjmov a nepeňažných príjmov sa pristupuje odlišne. Peňažné príjmy zdaňuje farmaceutická spoločnosť. Lekárovi vyplatí už zdanený príjem. Nepeňažné príjmy zdaňuje lekár, pričom farmaceutická spoločnosť mu musí oznámiť výšku (resp. sumu) poskytnutých nepeňažných príjmov.

Príjmy lekára (fyzická osoba) od farmaceutickej spoločnosti oslobodené od dane od roku 2016

Ak sa lekár zúčastní na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel, od dane je oslobodený nepeňažný príjem vo forme hodnoty stravy, ktorú mu poskytne farmaceutická spoločnosť, a to vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov počas pracovnej cesty. Ak lekárovi vznikne nárok na stravné v rámci pracovnej cesty (na odborné podujatie šiel v rámci pracovnej cesty), hodnota stravy poskytnutá farmaceutickou spoločnosťou nie je od dane oslobodená.

Od dane je oslobodený aj nepeňažný príjem vo forme účasti lekára na sústavnom vzdelávaní, okrem hodnoty stravy, ktorá presahuje stravné ustanovené pre zamestnancov počas pracovnej cesty, hodnoty ubytovania a hodnoty dopravy poskytnutej v súvislosti so sústavným vzdelávaním.

Oslobodenie od dane sa vzťahuje na lekára podnikateľa (vykonáva samostatnú zdravotnícku prax) ako aj na lekára zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti lekára (fyzickej osoby) pri zdaňovaní nepeňažných príjmov lekárov od roku 2016

Lekárovi výšku nepeňažných príjmov, ktorú zdaní, oznámi farmaceutická spoločnosť. Farmaceutická spoločnosť má na splnenie tejto povinnosti lehotu do 15. dňa po skončení kalendárneho roka (v ktorom nepeňažné plnenie poskytol). Oznámenie nemá v súčasnosti predpísanú formu.

Daň z príjmov z nepeňažných príjmov prijatých v kalendárnom roku (napr. v roku 2016) je lekár povinný odviesť daňovému úradu do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka (napr. do 31.1.2017). V rovnakej lehote musí daňovému úradu oznámiť prostredníctvom tlačiva “Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia” zrazenie a odvedenie dane. Ak je lekár platiteľom DPH, oznamovaciu povinnosť si musí splniť elektronicky.

Ak oznámená výška nepeňažných príjmov od všetkých farmaceutických spoločností nepresiahne v kalendárnom roku 2016 sumu 40 eur, daň vyberaná zrážkou sa neplatí.

Zdaňovanie peňažných príjmov lekárov (fyzických osôb) plynúcich od farmaceutických spoločností od roku 2016

Ak je lekárovi vyplatený peňažný príjem (peňažný dar, finančný príspevok a pod.), tento príjem znížiť farmaceutická spoločnosť o daň vybranú zrážkou hneď pri vyplatení a lekárovi vyplatí už zdanený príjem. Lekár nemá v súvislosti s týmto príjmom ďalšie povinnosti.

Farmaceutická spoločnosť musí daň vybranú zrážkou odviesť na účet daňového úradu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom peňažný príjem lekárovi vyplatil. Zároveň v rovnakej lehote oznámi daňovému úradu daň vybranú zrážkou v príslušnom kalendárnom mesiaci. Daňovému úradu sa predkladá rovnaké oznámenie ako v iných prípadoch vyberania dane zrážkou z peňažného plnenia.

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných príjmov od zahraničných farmaceutických spoločností od roku 2016

Do roku 2016 sa príjmy od zahraničných farmaceutických spoločností zdaňovali v daňovom priznaní. Ak v roku 2016 budú lekárovi plynúť peňažné a nepeňažné príjmy od zahraničných farmaceutických spoločností (so zdrojov v zahraničí), daň sa vyberie zrážkou, pričom je rozhodujúce, či zahraničná farmaceutická spoločnosť má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň.

Zahraničná farmaceutická spoločnosť Druh príjmov Spôsob zdanenia zrážkou
nemá na území SR organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň peňažné príjmy a nepeňažné príjmy daň zrazí lekár (ako nepeňažné príjmy od tuzemských farmaceutických spoločností; je “samoplatiteľom” zrážkovej dane pri peňažných aj nepeňažných príjmoch)
má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň peňažné príjmy daň zrazí zahraničná farmaceutická spoločnosť (ako peňažný príjem od tuzemských farmaceutických spoločností)
nepeňažné príjmy daň zrazí lekár (ako nepeňažné príjmy od tuzemských farmaceutických spoločností)

Ak peňažné príjmy a nepeňažné príjmy plynú lekárovi zo štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy, okrem výnimky uvedenej v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Registračná a oznamovacia “nepovinnosť” lekárov (fyzických osôb) od roku 2016

Ak lekár nemá pridelené DIČ (je zamestnanec) a vznikne mu povinnosť zraziť daň z nepeňažných príjmov, nevzťahuje sa na neho povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu ako platiteľ dane.

Ak lekár má pridelené DIČ (je SZČO) a nie je platiteľom dane (napr. nemá zamestnancov, nevznikla mu doteraz povinnosť zraziť daň z príjmov) a vznikne mu povinnosť zraziť daň z nepeňažných príjmov od farmaceutických spoločností, nevzťahuje sa na neho povinnosť oznámiť daňovému úradu, že sa stal platiteľom dane.

Farmaceutická spoločnosť (držiteľ) a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od roku 2016

V zákone o dani z príjmov nastalo od roku 2016 niekoľko technických zmien. Do § 2 zákona o dani z príjmov, v ktorom sú definované základné pojmy, sa presúvajú aj definície farmaceutickej spoločnosti (držiteľa) a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. lekára).

Držiteľom je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník (napr. lekár, zubný lekár, sestra, psychológ, farmaceut, všeobecná nemocnica, poliklinika, špecializovaná nemocnica).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky