Odložené daňové priznanie a preddavky právnickej osoby

Odložené daňové priznanie a preddavky právnickej osoby
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako ovplyvní odložené daňové priznanie preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (napr. s.r.o.)? Nesprávnym načasovaním sa firma môže dostať do finančných problémov.

Preddavok na daň z príjmov definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) ako povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie ešte nie je známa.

Platenie preddavkov na daň z príjmov pre právnické osoby upravuje § 42 zákona o dani z príjmov. Nie každá právnická osoba platí preddavky na daň z príjmov. V článku sa dozviete:

 • aké možnosti odloženia daňového priznania má právnická osoba,
 • kedy je právnická osoba (napr. s.r.o.) povinná platiť preddavky na daň z príjmov,
 • v akej výške a ako často sa preddavky platia,
 • ako ovplyvní platenie preddavkov na daň z príjmov predĺženie lehoty na podanie daňového priznania,
 • čo robiť, ak nechcem platiť vysoké preddavky.

Možnosti odloženia daňového priznania právnickej osoby (napr. s.r.o.)

Právnická osoba si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia alebo na základe žiadosti. Najpoužívanejšou formou tzv. odloženia daňového priznania je oznámenie daňovému úradu. Žiadosť podávajú právnické osoby (napr. s.r.o.), ktoré sú v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

Právnické osoby využívajú odklad daňového priznania veľmi často. Podľa našich zistení, takmer každá druhá právnická osoba (napr. s.r.o.) oznámi daňovému úradu, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Takmer každá druhá právnická osoba odkladá podanie daňového priznania.

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť až o najviac 6 celých kalendárnych mesiacov. Túto možnosť majú právnické osoby (napr. s.r.o.), ktoré dosiahli príjmy (výnosy) zo zdrojov v zahraničí. Najviac o tri celé kalendárne mesiace si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť ostatné právnické osoby.

Lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť o najviac tri, resp. šesť celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade je dôležité slovo “najviac”, na ktorého základe sa lehota na podanie daňového priznania môže predĺžiť o jeden, dva, tri, štyri, päť až šesť celých kalendárnych mesiacov.

Viac informácií k odkladu daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Kedy je právnická osoba (napr. s.r.o.) povinná platiť preddavky na daň z príjmov

Preddavky je povinná platiť právnická osoba, ak jej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vypočítaná na účely zistenia povinnosti platiť preddavky, presiahla 2 500 eur, t. j. táto daň je vo výške aspoň 2 500,01 eura. Ďalej budeme túto daň označovať zjednodušene ako daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne 2 500 eur, ale nepresiahne 16 600 eur, je povinná platiť preddavky štvrťročne vo výške jednej štvrtiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne 16 600 eur, je právnická osoba povinná platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ako často a v akej výške platí právnická osoba (napr. s.r.o.) preddavky na daň z príjmov

Štvrťročné preddavky sa platia vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka alebo do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Mesačné preddavky sa platia vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa vždy nemusí rovnať daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vypočíta sa podľa postupu uvedeného v § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň:

 • vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • znížená o úľavy na dani,
 • znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a
 • znížená o daň vybranú zrážkou a odpočítavanú ako preddavok na daň.

V prípade právnickej osoby nie je oddelené preddavkové obdobie od zdaňovacieho obdobia. Právnická osoba je povinná platiť preddavky na daň z príjmov od začiatku až do konca zdaňovacieho obdobia. Nakoľko je ustanovená trojmesačná lehota na podanie daňového priznania, osobitne je ustanovený spôsob platenia preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad 1: S.r.o. v daňovom priznaní za rok 2016 vyčísli daňovú povinnosť vo výške 2 567,40 eura zo základu dane 11 670 eur, pričom použije sadbu dane z príjmov 22 %. Od 1.1.2017 je sadzba dane z príjmov pre právnické osoby 21 %. Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bude vo výške 2 450,70 eura. Vplyvom zníženia sadzby dane sa znížila aj daň rozhodujúca na účely platenia preddavkov. Právnická osoba preddavky na daň z príjmov v roku 2017 platiť nebude.

Podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov sa do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platia preddavky na daň vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Postup výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti je rovnaký ako dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Príklad 2: S.r.o. do roku 2017 neplatí preddavky na daň z príjmov. Na základe daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 vyčísli daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 12 000 eur. Daňové priznanie bude podávať v predĺženej lehote do konca júna 2017. V období od 1.1.2017 do 30.6.2017 nebude platiť preddavky na daň z príjmov, nakoľko na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej podľa daňového priznania za rok 2015 nemá povinnosť platiť preddavky.

V prípade právnickej osoby môže dôjsť, a v praxi aj dochádza, k týmto dvom situáciám:

 • Právnická osoba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie neplatí preddavky alebo platí preddavky v nižšej sume, ako má platiť na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Právnická osoba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platí preddavky v sume vyššej, ako má platiť na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ak právnická osoba (napr. s.r.o.) preddavky neplatí a na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinná v aktuálnom zdaňovacom období platiť preddavky, musí rozdiel vzniknutý od začiatku zdaňovacieho obdobia doplatiť. Lehota na doplatenie preddavkov je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Rovnako postupuje aj právnická osoba (napr. s.r.o.), ak od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky v nižšej sume, ako má platiť podľa podaného daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ovplyvní odloženie daňového priznania platenie preddavkov právnickej osoby (s.r.o.)

Odložením daňového priznania môže dôjsť k situácii, že v jednom kalendárnom mesiaci bude musieť právnická osoba (napr. s.r.o.) doplatiť preddavky za niekoľko mesiacov a súčasne aj aktuálne splatný preddavok. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov.

Príklad 3 (nadväzuje na príklad 2): S.r.o. má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 do konca júna 2017. V období január až jún 2017 neplatí preddavky na daň z príjmov, nakoľko podľa daňového priznania za rok 2015 nepresiahla posledná známa daňová povinnosť sumu 2 500 eur. Nakoľko suma dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je 12 000 eur, s.r.o. je povinná platiť preddavky štvrťročne vo výške 3 000 eur.

Keďže s.r.o. je podľa daňového priznania za rok 2016 povinná platiť preddavky v roku 2017, a to od začiatku roka 2017, za obdobie január až jún 2017 musí preddavky doplatiť do 31.07.2017 v celkovej sume 6 000 eur. Pripomíname, že do konca júna musí s.r.o. zaplatiť daň z príjmov za rok 2016 a do 02.10.2017 je splatný ďalší preddavok na daň z príjmov vo výške 3 000 eur.

Ak by s.r.o. nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, tak:

 • daň z príjmov za rok 2016 by zaplatila v lehote do 31.03.2017,
 • preddavok za prvý štvrťrok 2017 vo výške 3 000 eur by zaplatila do 02.05.2017,
 • preddavok za druhý štvrťrok 2017 vo výške 3 000 eur by zaplatila do 30.06.2017.

Samotné odloženie daňového priznania, platenie preddavkov a dane nemusí mať vážny vplyv na peňažné toky s.r.o. Situáciu každej právnickej osoby (napr. s.r.o.) je potrebné posudzovať individuálne, napr. aj v súvislosti s povinnosťou platiť DPH, ktorá je splatná do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, resp. kalendárneho štvrťroka, či s povinnosťou platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie z miezd zamestnancov, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca, ak zamestnávateľ nemá stanovený pevný termín výplat.

Príklad 4: S.r.o. platí podľa daňového priznania za rok 2015 v roku 2017 mesačné preddavky vo výške 1 500 eur. Podľa daňového priznania za rok 2016 má v roku 2017 platiť mesačné preddavky vo výške 2 000 eur. Inštitút odloženia daňového priznania môže s.r.o. využiť tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke a tak naplánovať platbu dane a preddavkov, aby sa v najvyššej miere zmiernil negatívny dopad na peňažné toky. Uvažujeme so situáciu, že s.r.o. nemá príjmy zo zdrojov v zahraničí.

  Lehota na podanie daňového priznania za rok 2016
Kalendárny mesiac do 31.03.2017 do 02.05.2017 do 31.05.2017 do 30.06.2017
január 2017 spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 €
február 2017 spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 €
marec 2017 spl. pr. 1 500 € + splatnosť dane za rok 2016 spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 €
apríl 2017 spl. pr. 2 000 € + splatnosť rozdielu 1 500 € spl. pr. 1 500 € + splatnosť dane za rok 2016 spl. pr. 1 500 € spl. pr. 1 500 €
máj 2017 spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € + splatnosť rozdielu 2 000 € spl. pr. 1 500 € + splatnosť dane za rok 2016 spl. pr. 1 500 €
jún 2017 spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € + splatnosť rozdielu 2 500 € spl. pr. 1 500 € + splatnosť dane za rok 2016
júl 2017 spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € spl. pr. 2 000 € + splatnosť rozdielu 3 000 €

Poznámka: spl. pr. je splatnosť preddavku.

Odložením daňového priznania môže dôjsť k situácii, že právnická osoba (napr. s.r.o.) bude dlhšie obdobie platiť preddavky vo vyššej sume alebo bude môcť neskôr požiadať o vrátenie zaplatených preddavkov. Ak sú zaplatené preddavky (do lehoty na podanie daňového priznania) vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

Príklad 5: S.r.o. platí od januára 2017 štvrťročné preddavky vo výške 1 000 eur (podľa daňového priznania za rok 2015). Podľa daňového priznania za rok 2016 nie je povinná platiť preddavky v roku 2017. Ak s.r.o. lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 predĺži do konca júna 2017, bude môcť požiadať o vrátenie zaplatených preddavkov (2 x 1 000 €) až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania si s.r.o. predĺži lehotu, v ktorej bude platiť preddavky, a súčasne sa jej oddiali aj termín, v ktorom budú zaplatené preddavky na základe žiadosti vrátené.

Možnosti právnickej osoby (napr. s.r.o.), ak nechce platiť vysoké preddavky

Právnická osoba môže požiadať daňový úrad o určenie platenia preddavkov inak. V žiadosti uvedie a odôvodní prečo žiada o určenie napr. inej výšky preddavkov. V odôvodnených prípadoch môže daňový úrad žiadosti vyhovieť. Na určenie platenia preddavkov inak nemá právnická osoba (napr. s.r.o.) právny nárok.

Iným spôsobom prerušenia platenia vysokých preddavkov na daň z príjmov je zmena zdaňovacieho obdobia. Zmenou zdaňovacieho obdobia, napr. z kalendárneho roka na hospodársky rok, dôjde aj k zmene preddavkového obdobia a preddavky na ďalšie zdaňovacie obdobie budú opäť prepočítané. Zmenu zdaňovacieho obdobia a jej dôsledky odporúčame konzultovať s odborníkom (napr. daňovým poradcom), nakoľko má dopad aj na iné daňové a účtovné oblasti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky