Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) definuje, že preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (PO) je upravené v § 42 zákona o dani z príjmov.

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2024

Ktoré právnické osoby majú povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov?

Zákon o dani z príjmov upravuje, že daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca.

Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Poznámka: Ak koniec lehoty (napr. splatnosti preddavku) pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie Preddavky Výška preddavkov
daň > 16 600 eur mesačné (splatné do konca mesiaca) 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
5 000 eur < daň < 16 600 eur štvrťročné (splatné do konca štvrťroka) 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

V oboch prípadoch platí, že daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Pre určenie periodicity a samotnej výšky preddavku je potrebné poznať výšku dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Rozumie sa ňou:

 • daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.

Presnejšie si to ukážeme na príkladoch ďalej.

Ktoré právnické osoby preddavky v roku 2024 preddavky neplatia

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň inak, preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5 000 eur,
 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze,
 • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie.

Platenie preddavkov na daň u daňovníkov, ktorí vznikli v roku 2023

Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozštiepením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Pozor, správca dane však môže daňovníkovi aj na obdobie po jeho vzniku v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň inak rozhodnutím.

Do lehoty na podanie prvého daňového priznania teda novovzniknutý daňovník preddavky na daň štandardne neplatí. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní. Ak teda daňovník podal daňové priznanie v riadnej lehote (do 2.4.2024) a vznikne mu povinnosť platenia preddavkov, dorovnať preddavky musí do 30. apríla 2024.

Finančná správa uvádza v informácii k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024 nasledujúci príklad.

Príklad na platenie preddavkov na daň u daňovníka, ktorý vznikol v roku 2023

Podľa výpisu z Obchodného registra obchodná spoločnosť (s. r. o.) vznikla dňom 16.03.2023. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za rok 2023 podala v predĺženej lehote do 1. júla 2024 (pretože 30. jún 2024 je nedeľa). V tomto daňovom priznaní na r. 500 vykázala základ dane 39 623,12 €, na r. 560 vykázala zdaniteľné príjmy nepresahujúce 49 790 €. Ako bude táto spoločnosť platiť preddavky na daň v zdaňovacom v období, v ktorom vznikla a v nasledujúcom zdaňovacom období?

Vzhľadom k tomu, že ide o nového daňovníka (právnickú osobu), ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia 2023 a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, počas zdaňovacieho obdobia 2023 (v období od 16.03.2023 do 31.12.2023) neplatí preddavky na daň. V roku 2024 bude spoločnosť podávať daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023, tzn. do 1.7.2024, preddavky na daň neplatí.

Po lehote na podanie daňového priznania bude platiť preddavky vypočítané zo základu dane uvedeného na r. 500 tlačiva DP za rok 2023 vo výške 39 623,12 vynásobeného sadzbou dane 15 % (39623,12*0,15) = 5943,468, po zaokrúhlení 5943,47 €. Výpočet preddavkov: 5943,47/4=1485,8675, po zaokrúhlení 1485,87€. Prvý štvrťročný preddavok v tejto výške zaplatí za III. štvrťrok v termíne do 30.9.2024.

Zároveň je daňovník povinný sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 vo výške dvoch štvrťročných preddavkov 2971,74 € vyrovnať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, tzn. do 31.7.2024.

Článok pokračuje pod reklamou

Platenie preddavkov na daň v roku 2024 u ostatných daňovníkov do lehoty na podanie daňového priznania

Od 1. januára 2024 do (prípadne predĺženej) lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2022.

Preddavky si vypočíta tak, že r. 500 tohto daňového priznania vynásobí 21 % alebo 15 %, výsledok zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta, následne odpočíta absolútnu hodnotu na r. 610 (úľavy na dani) daňového priznania, tzn. (r. 500 x 0,21 alebo 0,15) – r. 610.

Z takto vypočítanej dane si vypočíta preddavky na daň, ktoré zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Pri podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 sadzba dane z príjmov právnickej osoby je vo výške 15 %, ak úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) je rovný alebo nižší ako 49 790 € (riadok 560 daňového priznania).

Finančná správa uvádza k plateniu preddavkov nasledujúci príklad.

Príklad na platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023. V roku 2022 právnická osoba vykázala základ dane na riadku 500 tlačiva DP právnických osôb vo výške 50275,92 €. Na riadku 560 – úhrn zdaniteľných príjmov vykázala sumu 79 960 € a na riadku 610 - Úľavy na dani nebola vykázaná žiadna suma. V akej výške bude platiť preddavky v roku 2024 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 (teda od 1.1.2024 do 2.4.2024)?

Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2022 vo výške 50275,92 € sa vynásobí sadzbou dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov uvedenou v daňovou priznaní za rok 2022 – t. j. 21% = 10557,9432 €. Táto suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky teda 10557,94 €, odpočíta sa riadok 610 (za rok 2022 , v tomto prípade nebol vyplnený).

Spoločnosť vypočíta preddavky na I. štvrťrok 2024 nasledovne: 10557,94/4=2639,485€, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky vo výške 2639,49€.

Platenie preddavkov na daň v roku 2024 u ostatných daňovníkov po lehote na podanie daňového priznania

Po lehote na podanie daňového priznania za rok 2023 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2023. Preddavky si vypočíta obdobným spôsobom ako do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, pričom pri výpočte preddavkov použije sadzbu dane uplatnenú v daňovom priznaní za rok 2023.

To znamená, že r. 500 daňového priznania za rok 2023 vynásobí 21 % alebo 15 %, výsledok zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta, následne odpočíta absolútnu hodnotu na r. 610 (úľavy na dani) daňového priznania, tzn. (r. 500 x 0,21 alebo 0,15) – r. 610. Takto vypočítaná suma by mala byť uvedená aj na r. 1110 daňového priznania za rok 2023. Následne si daňovník z takto vypočítanej dane vypočíta preddavky na daň, ktoré zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta. Finančná správa vo svojej informácii poskytuje nasledujúce príklady.

Príklad na platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2023 v riadku 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 29 523 €, v riadku 560 vykáže zdaniteľné príjmy nepresahujúce 49 790 €, v riadku 610 nevykáže žiadnu sumu. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2024 po lehote na podanie daňového priznania za rok 2023?

Daňovník v riadku 1110 daňového priznania uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 4428,45 € [(29 523 x 15 % = 4428,45)], z čoho mu nevyplynie povinnosť platiť po lehote na podanie daňového priznania za rok 2023 preddavky na daň.

Príklad na platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2023 v riadku 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 230 523 €, v riadku 560 vykáže zdaniteľné príjmy presahujúce 49 790 €, na riadku 610 má uvedenú sumu 28 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2024 po lehote na podanie daňového priznania?

Daňovník v riadku 1110 daňového priznania uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 48409,83 € (230 523 x 21 %), mínus 28 000 € = 20 409,83 €, z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2024 mesačné preddavky na daň vo výške 1 700,81916 € (1/12 zo 20 409,83), zaokrúhlene 1 700,82 €).

Ako vysporiadať rozdiely na zaplatených preddavkoch v roku 2024

Ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2023, daňovník nie je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň inak.

Prečítajte si tiež

Ide teda o dve odlišné situácie, či ide o novovzniknutého daňovníka, ktorý preddavky dorovnávať do mesiaca musí alebo o daňovníka, ktorý nevznikol v roku 2023, pričom tento v prípade platenia nižších (alebo aj žiadnych) preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania doplácať rozdiel nemusí.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia daňového poriadku.

Špecifické prípady platenia preddavkov na daň PO v roku 2024

Daňovník, ktorý počas roka:

 • zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy,
 • vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov,
 • sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane:
  • daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,
  • daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,
 • vznikol rozštiepením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozštiepením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozštiepením.

Platenie preddavkov na daň inak v roku 2024

Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, a to:

 • ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane,
 • ak ide o ich platenie na základe výšky určenej podľa § 42 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (napríklad u daňovníkov v likvidácii, v konkurze, u novovzniknutých daňovníkov či v špecifických prípadoch uvedených vyššie – pri zmene právnej formy a pod.),
 • ak daň uvedená v daňovom priznaní, na základe ktorej sú platené preddavky na daň bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním,
 • v odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka.

Oznámenie výšky preddavkov na daň PO v roku 2024

V súlade s § 42 ods. 13 zákona o dani z príjmov, výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane nevydá rozhodnutie o určení platenia preddavkov na daň inak.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky