Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%

Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota vrátenia daňového preplatku. Organizácii, ktorej poukážete 2 % z dane, daňový úrad odošle túto čiastku neskôr.

Odloženie daňového priznania je dôležitým nástrojom daňového a odvodového plánovania najmä u fyzických osôb. Na našom portáli nájdete niekoľko článkov k negatívnym aj pozitívnym dôsledkom odloženia daňového priznania na daň z príjmov, sociálne odvody a zdravotné odvody.

Ako ovplyvní odloženie daňového priznania vrátenie daňového preplatku

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota, v ktorej je daňový úrad povinný vrátiť fyzickej osobe (napr. živnostníkovi) alebo právnickej osobe (napr. s.r.o.) daňový preplatok. Podľa § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”) je lehota na vrátenie preplatku 40 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je tri mesiace po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu je možné na základe oznámenia predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Daňovníci, ktorí majú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. Daňovníci v konkurze alebo v reštrukturalizácii môžu požiadať o odklad daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace.

Viac informácií k odkladu daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

V prípade odkladu daňového priznania je vždy stanovená maximálna možná doba, o ktorú je možné posunúť lehotu na podanie daňového priznania. Táto doba môže byť aj kratšia, napr. jeden, dva či štyri celé kalendárne mesiace.

Príklad: Živnostníkovi Ivanovi vznikol v daňovom priznaní za rok 2016 daňový preplatok 500 eur. V marci 2017 podal na daňový úrad oznámenie o tom, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 30.06.2017. Daňový úrad mu vráti preplatok vo výške 500 eur až po 30.06.2017. Platí to aj v prípade, ak by daňové priznanie podal v apríli alebo v máji 2017, t. j. s jeho podaním by nečakal až do júna. Termín na vrátenie daňového preplatku je do 09.08.2017.

Príklad: S.r.o. vznikne v daňovom priznaní za rok 2016 daňový preplatok 4 000 eur. V marci 2017 podá na daňový úrad oznámenie o tom, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje o jeden celý kalendárny mesiac, t. j. do 02.05.2017. Daňový úrad jej preplatok vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však 11.06.2017.

Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú termíny vrátenia daňových preplatkov v nadväznosti na lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.

Odklad daňového priznania Lehota na podanie daňového priznania Termín vrátenia daňového preplatku
- 31.03.2017 10.05.2017
o 1 celý kalendárny mesiac 02.05.2017 11.06.2017
o 2 celé kalendárne mesiace 31.05.2017 10.07.2017
o 3 celé kalendárne mesiace 30.06.2017 09.08.2017
o 4 celé kalendárne mesiace 31.07.2017 09.09.2017
o 5 celých kalendárnych mesiacov 31.08.2017 10.10.2017
o 6 celých kalendárnych mesiacov 02.10.2017 11.11.2017

Ako ovplyvní odloženie daňového priznania poukázanie 2 %

Daňový úrad je povinný po splnení zákonných podmienok previesť podiely zaplatenej dane (t. j. príslušné % zo zaplatenej dane) na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. U daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie je vyhlásenie súčasťou daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania aj lehota na podanie vyhlásenia je tak rovnaká.

Viac informácií k poukázaniu 2 % z dane nájdete v článku Daňové asignácie fyzických osôb v roku 2017 za rok 2016 (tzv. 2 % z daní).

Odkladom daňového priznania dochádza aj k odkladu poukázania podielu zaplatenej dane (tzv. 2 % z dane). Základná trojmesačná lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane sa predĺži o taký počet celých kalendárnych mesiacov, o ktorý si daňovník (napr. živnostník alebo s.r.o.) predĺži lehotu na podanie daňového priznania.

Príklad: Živnostníčka Lucia si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 do 30.06.2017. V daňovom priznaní poukázala 2 % zo zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska. Daňový úrad poukáže príslušnú čiastku najneskôr do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 02.10.2017.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú termíny poukázania podielu zaplatenej dane v nadväznosti na lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.

Odklad daňového priznania Lehota na podanie daňového priznania Termín poukázania podielu zaplatenej dane
- 31.03.2017 30.06.2017
o 1 celý kalendárny mesiac 02.05.2017 02.08.2017
o 2 celé kalendárne mesiace 31.05.2017 31.08.2017
o 3 celé kalendárne mesiace 30.06.2017 02.10.2017
o 4 celé kalendárne mesiace 31.07.2017 31.10.2017
o 5 celých kalendárnych mesiacov 31.08.2017 30.11.2017
o 6 celých kalendárnych mesiacov 02.10.2017 02.01.2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky