Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%

Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota vrátenia daňového preplatku. Organizácii, ktorej poukážete 2 % z dane, daňový úrad odošle túto čiastku neskôr.

Odloženie daňového priznania je dôležitým nástrojom daňového a odvodového plánovania najmä u fyzických osôb. Na našom portáli nájdete niekoľko článkov k negatívnym aj pozitívnym dôsledkom odloženia daňového priznania na daň z príjmov, sociálne odvody a zdravotné odvody.

Ako ovplyvní odloženie daňového priznania vrátenie daňového preplatku

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota, v ktorej je daňový úrad povinný vrátiť fyzickej osobe (napr. živnostníkovi) alebo právnickej osobe (napr. s.r.o.) daňový preplatok. Podľa § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”) je lehota na vrátenie preplatku 40 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je tri mesiace po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu je možné na základe oznámenia predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Daňovníci, ktorí majú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. Daňovníci v konkurze alebo v reštrukturalizácii môžu požiadať o odklad daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace.

Viac informácií k odkladu daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

V prípade odkladu daňového priznania je vždy stanovená maximálna možná doba, o ktorú je možné posunúť lehotu na podanie daňového priznania. Táto doba môže byť aj kratšia, napr. jeden, dva či štyri celé kalendárne mesiace.

Príklad: Živnostníkovi Ivanovi vznikol v daňovom priznaní za rok 2016 daňový preplatok 500 eur. V marci 2017 podal na daňový úrad oznámenie o tom, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 30.06.2017. Daňový úrad mu vráti preplatok vo výške 500 eur až po 30.06.2017. Platí to aj v prípade, ak by daňové priznanie podal v apríli alebo v máji 2017, t. j. s jeho podaním by nečakal až do júna. Termín na vrátenie daňového preplatku je do 09.08.2017.

Príklad: S.r.o. vznikne v daňovom priznaní za rok 2016 daňový preplatok 4 000 eur. V marci 2017 podá na daňový úrad oznámenie o tom, že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje o jeden celý kalendárny mesiac, t. j. do 02.05.2017. Daňový úrad jej preplatok vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však 11.06.2017.

Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú termíny vrátenia daňových preplatkov v nadväznosti na lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.

Odklad daňového priznania Lehota na podanie daňového priznania Termín vrátenia daňového preplatku
- 31.03.2017 10.05.2017
o 1 celý kalendárny mesiac 02.05.2017 11.06.2017
o 2 celé kalendárne mesiace 31.05.2017 10.07.2017
o 3 celé kalendárne mesiace 30.06.2017 09.08.2017
o 4 celé kalendárne mesiace 31.07.2017 09.09.2017
o 5 celých kalendárnych mesiacov 31.08.2017 10.10.2017
o 6 celých kalendárnych mesiacov 02.10.2017 11.11.2017

Ako ovplyvní odloženie daňového priznania poukázanie 2 %

Daňový úrad je povinný po splnení zákonných podmienok previesť podiely zaplatenej dane (t. j. príslušné % zo zaplatenej dane) na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. U daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie je vyhlásenie súčasťou daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania aj lehota na podanie vyhlásenia je tak rovnaká.

Viac informácií k poukázaniu 2 % z dane nájdete v článku Daňové asignácie fyzických osôb v roku 2017 za rok 2016 (tzv. 2 % z daní).

Odkladom daňového priznania dochádza aj k odkladu poukázania podielu zaplatenej dane (tzv. 2 % z dane). Základná trojmesačná lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane sa predĺži o taký počet celých kalendárnych mesiacov, o ktorý si daňovník (napr. živnostník alebo s.r.o.) predĺži lehotu na podanie daňového priznania.

Príklad: Živnostníčka Lucia si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 do 30.06.2017. V daňovom priznaní poukázala 2 % zo zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska. Daňový úrad poukáže príslušnú čiastku najneskôr do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 02.10.2017.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú termíny poukázania podielu zaplatenej dane v nadväznosti na lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.

Odklad daňového priznania Lehota na podanie daňového priznania Termín poukázania podielu zaplatenej dane
- 31.03.2017 30.06.2017
o 1 celý kalendárny mesiac 02.05.2017 02.08.2017
o 2 celé kalendárne mesiace 31.05.2017 31.08.2017
o 3 celé kalendárne mesiace 30.06.2017 02.10.2017
o 4 celé kalendárne mesiace 31.07.2017 31.10.2017
o 5 celých kalendárnych mesiacov 31.08.2017 30.11.2017
o 6 celých kalendárnych mesiacov 02.10.2017 02.01.2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky