Kontrola transferového oceňovania na Slovensku

U koľkých daňových subjektov za posledné roky kontrolovalo transferové oceňovanie a aká bola výška vyrubenej dane?

Transferové oceňovanie sa týka spôsobu stanovovania cien a podmienok v transakciách medzi závislými osobami. Ak tieto ceny a podmienky neboli porovnateľné s cenami a podmienkami nezávislých osôb a došlo tým k zníženiu základu dane z príjmov, daňovníkovi vzniká povinnosť upraviť svoj základ dane z príjmov. Do roku 2015 sa transferové oceňovanie vzťahovalo len na zahraničné závislé osoby a od roku 2015 sa týka aj transakcií tuzemských závislých osôb.

Finančná správa nevie koľkých daňovníkov sa transferové oceňovanie týka

V daňovom priznaní fyzických osôb typ B a v daňovom priznaní právnických osôb sa na jeho prvej strane vyznačuje, že daňovník uskutočnil transakciu so závislou osobou. Tým daňovník v skutočnosti pred daňovým úradom priznáva, že sa ho týkalo aj transferové oceňovanie. V nižšie uvedenom grafe sa nachádzajú údaje o počte daňových priznaní fyzických osôb typ B a právnických osôb podaných za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015 až 2018.

Finančná správa Slovenskej republiky, ktorá kontroluje transferové oceňovanie, nesleduje to, koľko daňovníkov vo svojom daňovom priznaní označilo, že v príslušnom zdaňovacom období uskutočnilo transakciu so závislou osobou. Napriek tomu, že daňovníci musia v daňovom priznaní na prvej strane zaškrtnúť, či v danom roku mali prepojenie so závislými osobami, finančná správa tieto informácie štatisticky nespracúva, a teda nevie, akého počtu daňovníkov sa transferové oceňovanie týka. Zároveň informáciu o počte dotknutých subjektov neuvádzala ani dôvodová správa, resp. analýza vplyvov k návrhu zákona, ktorý tuzemské transferové oceňovanie zaviedol. Hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová však pre Podnikajte.sk uviedla, že sa táto povinnosť týka približne 12 % právnických osôb, čo je asi 30 000 subjektov.

Kedy a komu vzniká povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v roku 2021 nájdete v článku Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021.

Objem transakcií so závislými osobami za rok sa počíta v miliardách eur

Zaujímavé informácie sme získali, keď sme sa Finančnej správy Slovenskej republiky spýtali na údaje uvádzané na jednotlivých riadkoch a stĺpcoch tabuľky „I – Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)“ daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb. Táto tabuľka je súčasťou daňových priznaní len právnických osôb, fyzické osoby ju v daňovom priznaní typ B nemajú.

Prečítajte si tiež

V predmetnej tabuľke daňového priznania právnické osoby uvádzajú objemy transakcií s tuzemskými aj zahraničnými závislými osobami. Tieto údaje sú pritom ešte podrobne rozčlenené podľa toho, čo bolo predmetom transakcie medzi závislými osobami (napríklad úvery, služby, zásoby a podobne).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame kumulatívne údaje o transakciách závislých osôb z tabuľky „I – Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)“ daňových priznaní všetkých právnických osôb podaných za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2018.

Transakcie právnických osôb so závislými osobami za kalendárny rok 2018
Druh transakcie Výnosy (predaj) Náklady (nákup) Všetky stĺpce spolu
Úvery a pôžičky 491 408 012 747 684 218 1 239 092 230
Služby 11 049 530 678 8 771 799 876 19 821 330 554
Licenčné poplatky 184 000 891 934 679 264 1 118 680 155
Druh transakcie Výnosy (predaj) Obstarávacia cena Všetky stĺpce spolu
Nehmotný majetok 33 009 987 150 886 315 183 896 302
Hmotný majetok 417 225 376 1 011 895 501 1 429 120 877
Finančný majetok 958 637 149 1 962 416 212 2 921 053 361
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru 44 501 105 978 26 651 069 810 71 152 175 788
Všetky riadky spolu 57 634 918 071 40 230 431 196 97 865 349 267

Vychádzajúc z vyššie uvedených údajov je možné odvodiť záver, že dominantným predmetom transakcií medzi závislými osobami sú zásoby materiálu, tovaru a výrobkov. Tvoria až 72,70 % všetkých transakcií, na ktoré sa vzťahuje transferové oceňovanie. Nasledujú služby (20,25 % všetkých transakcií medzi závislými osobami) a potom s výrazným odstupom finančný majetok (2,98 % všetkých transakcií medzi závislými osobami). Spolu v roku 2018 uskutočnili právnické osoby transakcie so závislými osobami v objeme takmer 98 miliárd eur.

Počty daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie

Prečítajte si tiež

Transferové oceňovanie je oblasť dane z príjmov, ktorá patrí v poslednom období medzi tie, na ktoré je vo svete kladený veľký dôraz zo strany správcov daní predovšetkým v kontexte cezhraničných transakcií závislých osôb. Dôvodom je to, že prostredníctvom cezhraničných transakcií so závislými osobami dokážu daňové subjekty medzi presúvať zisky z jednej krajiny do druhej podľa toho, kde je pre nich priaznivejšia sadzba dane z príjmov. To môže výrazným spôsobom ovplyvniť daňové príjmy príslušných štátov. Aj cez transakcie medzi tuzemskými závislými osobami môže dochádzať k manipulovaniu základov dane z príjmov. Dôvodová správa k novele zákona, ktorá povinnosť transferového oceňovania rozšírila aj na tuzemské transakcie závislých osôb hovorí, že toto opatrenie malo prispieť ku konsolidácii verejných financií. Práve preto by bolo opodstatnené očakávať, že transferové oceňovanie bude patriť medzi priority v oblasti daňových kontrol. Aká je realita zobrazujú nižšie uvedené čísla.

V porovnaní s počtom daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie a ktorých sa týka transferové oceňovanie, sa daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie uskutoční menej než u pol percenta z nich. Daňové kontroly zamerané na transferové oceňovanie sa tak uskutočňujú len sporadicky a z výsledkov kontrol možno predpokladať, že sa týkajú skôr medzinárodných transakcií u väčších firiem.

Článok pokračuje pod reklamou

Každá druhá kontrola transferového oceňovania končí vyrubením dane

V priemere sa každá druhá ukončená daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie v rokoch 2015 až 2019 skončila vyrubením dane. Inými slovami povedané, daňoví kontrolóri pri každej druhej daňovej kontrole zistia, že daňovník prostredníctvom transakcií so závislými osobami uskutočnenými v úmyselne neštandardných cenách umelo znížil svoj základ dane z príjmov alebo zvýšil daňovú stratu. Z kontrolovaných subjektov tak mal oblasť transferového oceňovania v poriadku v priemere len približne každý druhý daňovník.

V nadväznosti na vysoký podiel daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie, ktoré končia vyrubením dane, sú zaujímavé aj čísla vo vyššie uvedenom grafe. Zobrazujú výšku dane vyrubenej na základe týchto kontrol. V tomto smere sa dá povedať, že priemerná výška vyrubenej dane pripadajúca na jednu daňovú kontrolu zameranú na transferové oceňovanie sa v rokoch 2015 až 2019 počítala vždy v stotisícoch eur.

Zdroj informácií použitých v článku: Informácie sprístupnené na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky