Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – prečo sú potrebné?

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia predstavujú jeden zo základných nástrojov úpravy medzinárodných daňových vzťahov. Ich účelom je zamedzenie dvojitého zdanenia v súvislosti s daňami z príjmov a majetku bez toho, aby sa vytvárali príležitosti na ich nezdaňovanie alebo znížené zdanenie. Zároveň však chráni daňovníkov pred tým, aby ich príjmy boli zdanené dvakrát – napríklad, ak slovenský daňový rezident pracuje v Rakúsku, aby jeho príjmy neboli zdanené jedenkrát v Rakúsku a druhýkrát na Slovensku.

Prostredníctvom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sa upravuje alokácia práv zmluvných štátov na zdanenie určitého príjmu, ktorý má zdroj v jednom štáte a plynie rezidentovi druhého zmluvného štátu. Zmluvy vymedzujú zmluvný štát, ktorý má právo na zdanenie príjmu (štát zdroja príjmu alebo štát rezidencie daňovníka) a tiež stanovujú spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia rovnakého príjmu.

Navyše, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia obsahujú ustanovenia na podporu administratívnej spolupráce v oblasti daní medzi zmluvnými štátmi, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s daňovníkmi, teda nediskriminácia a posilnenie právnej istoty daňovníkov.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia majú prednosť pred slovenskými zákonmi

Medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú podľa Ústavy SR prednosť pred slovenskými zákonmi. Do tejto kategórie medzinárodných zmlúv patria aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Účelom ústavnej úpravy je všeobecné stanovenie prednosti medzinárodnej zmluvy v prípade konfliktu s vnútroštátnym predpisom. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá je pokrytá vnútroštátnou právnou úpravou, úprava v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia má vždy prednosť.

Prečítajte si tiež

Vo všeobecnosti však tieto zmluvy nezakladajú prísnejšie zdanenie, ako ukladajú vnútroštátne predpisy a ani neobsahujú povinnosti nad rámec vnútroštátnych predpisov zmluvných štátov. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia takéto predpisy môžu iba modifikovať. Vymedzujú hranice uplatňovania vnútroštátnych predpisov, pričom ich nerozširujú a nenahrádzajú vnútroštátne predpisy.

Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou prihliadajú aj na zmluvu

Zákon o dani z príjmov rozlišuje daňovníkov podľa osobnej príslušnosti k Slovenskej republike na daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentov Slovenskej republiky) a daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentov Slovenskej republiky). Od tejto skutočnosti sa následne odvíja predmet dane na území Slovenskej republiky a ďalšie daňové povinnosti vymedzené v zákone o dani z príjmov.

Pri posudzovaní rozsahu daňovej povinnosti daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky je však potrebné postupovať nielen podľa zákona o dani z príjmov, ale tiež podľa ustanovení zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ide o štát, s ktorým má Slovenská republika takúto zmluvu uzavretú.

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia pre rok 2024

V tomto článku prinášame prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku, ktorý v máji 2024 zverejnila Finančná správa SR.

Poznámka: MLI je mnohostranným zmluvným nástrojom, ktorý je významnou súčasťou akčného plánu G20/OECD v boji proti narúšaniu (erózii) daňového základu a presunu ziskov („BEPS“). MLI umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti dane z príjmov bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť (napr. prostredníctvom zdĺhavého uzatvárania bilaterálnych protokolov k zmluvám).

*1 - Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s týmito štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2018 Z. z. (,,ďalej len ,,MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2019.
*2 - Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“. V osobitných administratívnych oblastiach Hongkong, Macao a v provincii Taiwan sa uplatňujú samostatné daňové režimy. Hongkong, Macao a Taiwan samostatne rozhodujú o druhoch daní, daňových sadzbách a ďalších daňových záležitostiach.
*3 - Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 2. novembra 1981 a jej ustanovenia sa prestanú vykonávať od dátumu, keď sa začne vykonávať táto zmluva v súlade s ustanoveniami odseku 2 (vyhláška č. 99/1983 Zb.)
*4 - Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne: Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltár, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia.
*5 - Taiwan: Úplné znenie medzinárodnej administratívnej dohody bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2011 oznámením č. 31
*6 - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení MZV SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - čiastka č.73/2000 na str. 2364
Zdroj: Finančná správa SR
Por. č. Zmluvný štát Kód štátu Nadobudnutie platnosti Zbierka zákonov Z. z. - MLI - oznámenia
1. Albánsko AL 1.4.2024 17/2024
2. Arménsko AM 1.2.2017 6/2017
3. Austrália *1 AU 22.12.1999 157/2000 408/2018
4. Azerbajdžan AZ 1.4.2024 24/2024
5. Belgicko *1 BE 13.6.2000 92/2007 487/2019
6. Bielorusko BY 5.7.2000 112/2001
7. Bosna a Hercegovina *1 BA 17.4.1983 99/1983 327/2020
8. Brazília BR 14.11.1990 200/1991
9. Bulharsko *1 BG 2.5.2001 287/2001 372/2022
10. Cyprus *1 CY 30.12.1980 30/1981 81/2020
11. Česká republika *1 CZ 14.7.2003 238/2003 230/2020
12. Čierna Hora ME 15.10.2001 269/2002
13. Čína *1, 2 CN 23.12.1987 41/1988 373/2022
14. Dánsko *1 DK 27.12.1982 53/1983 481/2019
15. Estónsko *1 EE 29.3.2006 383/2006 499/2021
16. Etiópia ET 26.2.2018 123/2018
17. Fínsko *1 FI 6.5.2000 207/2001 255/2019
18. Francúzsko *1 FR 25.1.1975 73/1975 405/2018 254/2019 – oznámenie o oprave chyby
19. Grécko *1 GR 23.5.1989 98/1989 448/2021
20. Gruzínsko *1 GE 29.07.2012 201/2012 256/2019
21. Holandsko NL 5.11.1974 138/1974
Holandsko (protokol k zmluve) NL 19.12.1996 199/1997
Holandsko (protokol k zmluve) *1 NL 1.12.2010 450/2010 486/2019
22. Chorvátsko *1 HR 14.11.1996 220/1997 449/2021
23. India *1 IN 13.3.1987 77/1987 484/2019
24. Indonézia *1 ID 30.1.2001 12/2002 11/2021
25. Irán IR 1.5.2018 122/2018
26. Island *1 IS 19.6.2003 225/2003 483/2019
27. Izrael *1 IL 23.5.2000 327/2000 414/2018
28. Írsko *1 IE 30.12.1999 365/2000 257/2019
29. Japonsko *1 JP 25.11.1978 46/1979 406/2018
30. Juhoafrická republika *1 ZA 30.6.1999 39/2001 513/2022
31. Kanada *1 CA 18.12.2001 96/2007 482/2019
32. Kazachstan *1 KZ 28.7.2008 257/2008 239/2020
33. Kórea *1 KR 8.7.2003 244/2003 231/2020
34. Kuvajt KW 21.4.2014 93/2014
35. Litva *1 LT 16.12.2002 756/2002 407/2018
36. Líbya LY 21.06.2010 258/2010
37. Lotyšsko *1 LV 12.6.2000 317/2000 489/2019
38. Luxembursko *1 LU 30.12.1992 227/1993 485/2019
39. Maďarsko *1 HU 21.12.1995 80/1996 450/2021
40. Malajzia *1 MY 11.4.2016 211/2016 451/2021
41. Malta *1 MT 20.8.2000 318/2000 258/2019
42. Mexiko *1 MX 28.9.2007 429/2007 512/2023
43. Moldavsko MD 17.9.2006 514/2006
44. Nemecko DE 17.11.1983 18/1984
45. Nigéria NG 2.12.1990 339/1991
46. Nórsko NO 28.12.1979 35/1980
47. Omán OM 15.11.2021 548/2021
48. Poľsko PL 21.12.1995 95/1996
Poľsko (protokol k zmluve) *1 PL 01.08.2014 212/2014 409/2018
49. Portugalsko *1 PT 2.11.2004 11/2005 98/2020
50. Rakúsko *1 AT 12.2.1979 48/1979 410/2018
51. Rumunsko *1 RO 29.12.1995 105/1996 104/2023
52. Ruská federácia *1 RU 1.5.1997 31/1998 238/2020
53. Severné Macedónsko MK 27.4.2010 153/2010
54. Singapur *1 SG 12.6.2006 381/2006 259/2019
55. Slovinsko *1, 3 SI 11.7.2004 386/2004 411/2018
56. Spojené arabské emiráty AE 1.4.2017 58/2017
57. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska *1, 4 GB 20.12.1991 89/1992 420/2023 - Oznámenie o oprave chyby 412/2018
58. Srbsko *1 RS 15.10.2001 269/2002 413/2018
59. Srí Lanka LK 19.6.1979 132/1979
60. Sýria SY 27.02.2010 35/2010
61. Španielsko *1 ES 5.6.1981 23/1982 238/2022
62. Švajčiarsko CH 23.12.1997 127/1998
Švajčiarsko (protokol k zmluve) CH 8.8.2012 224/2012
63. Švédsko SE 8.10.1980 9/1981
64. Taiwan *5 TW 24.9.2011 FS 9/2011 ozn. č. 31
65. Taliansko IT 26.6.1984 17/1985
66. Tunisko *1 TN 25.10.1991 419/1992 511/2023
67. Turecko *6 TR 2.12.1999 90/2000
68. Turkmenistan TM 26.6.1998 100/1999
69. Ukrajina *1 UA 22.11.1996 173/1997 488/2019
70. USA US 30.12.1993 74/1994
71. Uzbekistan UZ 17.10.2003 444/2003
72. Vietnam *1 VN 29.07.2009 296/2009 510/2023

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky