Ako zistiť daňové identifikačné číslo (DIČ) firmy?

Zistiť či overiť si daňové identifikačné číslo (DIČ) obchodného partnera bude od prvého polroku roku 2021 o niečo jednoduchšie. Finančná správa by mala začať zverejňovať ich zoznam.

Čo je to daňové identifikačné číslo (DIČ)?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorý používa daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci. O pridelenie DIČ je (zatiaľ) potrebné správcu dane požiadať, napríklad keď začnete podnikať, vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenajímať nehnuteľnosť a pod. Po pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) dostane daňový subjekt (napr. podnikateľ) osvedčenie o registrácii.

Ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1010101010). Ak DIČ začína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2020202020).

Svoje DIČ daňový subjekt pozná. Ak však vystavuje napríklad faktúru, potrebuje identifikačné údaje svojho obchodného partnera, medzi ktoré zaraďujeme aj DIČ. Existujú rôzne verejné či súkromné stránky, prostredníctvom ktorých je možné si DIČ zistiť, napríklad registeruz.sk, kde sú povinne uložené účtovné závierky obchodných spoločností. Pri fyzickej osobe je potrebné využiť inú databázu.

Prečítajte si tiež

Na Slovensku pri tuzemských osobách platí, že ak sa stane podnikateľ platiteľom DPH alebo sa z iných dôvodov pre DPH registruje, daňový úrad mu pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), ktoré tvorí DIČ podnikateľa s predponou SK. Ak poznáte teda IČ DPH podnikateľa, obvykle poznáte aj jeho DIČ. Z predchádzajúcich príkladov by IČ DPH boli SK1010101010 a SK2020202020.

Informačné zoznamy finančnej správy

Finančná správa SR je povinná viesť v súlade s daňovým poriadkom množstvo informačných zoznamov. Nájdete ich cez Rýchle odkazy. Aktuálne je možné na portáli Finančnej správy nájsť tieto informačné zoznamy:

 • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH (ak je váš obchodný partner platiteľom DPH alebo je pre DPH registrovaný, v databáze ho nájdete)
 • Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (tzv. čierna listina)
 • Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa § 52 ods. 8 zákona 563/2009 Z. z.
 • Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu
 • Zoznam daňových dlžníkov
 • Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby
 • Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti
 • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane
 • Zoznam vydaných povolení na predaj SBL
 • Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL
 • Zoznam predajcov pohonných látok
 • Zoznam distribútorov pohonných látok
 • Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom
 • Zoznam užívateľských podnikov
 • Zoznam spotrebiteľov pohonných látok
 • Zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu
 • Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa § 13a ods.6
 • Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa § 13b ods.7
 • Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 8
 • Zoznam regulovaných osôb

Nový informačný zoznam od roku 2021 – zoznam subjektov a ich DIČ

Doplnením ods. 15 v § 52 daňového poriadku sa informačné zoznamy rozšíria. Podľa uvedeného ustanovenia platí, že finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo a

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
 • názov právnickej osoby a jej sídlo,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.
Prečítajte si tiež

Uvedené bolo schválené ešte v roku 2019, avšak prechodným ustanovením bolo upravené, že tento zoznam zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2021. Nie je preto jasné, kedy finančná správa skutočne zoznam spustí, najneskôr v druhej polovici roka už by však malo byť overenie či nájdenie DIČ v aktualizovanom zozname finančnej správy bezproblémové.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky