Ako zistiť daňové identifikačné číslo (DIČ) firmy?

Zistiť či overiť si daňové identifikačné číslo (DIČ) obchodného partnera bude od prvého polroku roku 2021 o niečo jednoduchšie. Finančná správa by mala začať zverejňovať ich zoznam.

Čo je to daňové identifikačné číslo (DIČ)?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorý používa daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci. O pridelenie DIČ je (zatiaľ) potrebné správcu dane požiadať, napríklad keď začnete podnikať, vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenajímať nehnuteľnosť a pod. Po pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) dostane daňový subjekt (napr. podnikateľ) osvedčenie o registrácii.

Ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1010101010). Ak DIČ začína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2020202020).

Svoje DIČ daňový subjekt pozná. Ak však vystavuje napríklad faktúru, potrebuje identifikačné údaje svojho obchodného partnera, medzi ktoré zaraďujeme aj DIČ. Existujú rôzne verejné či súkromné stránky, prostredníctvom ktorých je možné si DIČ zistiť, napríklad registeruz.sk, kde sú povinne uložené účtovné závierky obchodných spoločností. Pri fyzickej osobe je potrebné využiť inú databázu.

Prečítajte si tiež

Na Slovensku pri tuzemských osobách platí, že ak sa stane podnikateľ platiteľom DPH alebo sa z iných dôvodov pre DPH registruje, daňový úrad mu pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), ktoré tvorí DIČ podnikateľa s predponou SK. Ak poznáte teda IČ DPH podnikateľa, obvykle poznáte aj jeho DIČ. Z predchádzajúcich príkladov by IČ DPH boli SK1010101010 a SK2020202020.

Informačné zoznamy finančnej správy

Finančná správa SR je povinná viesť v súlade s daňovým poriadkom množstvo informačných zoznamov. Nájdete ich cez Rýchle odkazy. Aktuálne je možné na portáli Finančnej správy nájsť tieto informačné zoznamy:

 • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH (ak je váš obchodný partner platiteľom DPH alebo je pre DPH registrovaný, v databáze ho nájdete)
 • Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (tzv. čierna listina)
 • Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa § 52 ods. 8 zákona 563/2009 Z. z.
 • Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu
 • Zoznam daňových dlžníkov
 • Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby
 • Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti
 • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane
 • Zoznam vydaných povolení na predaj SBL
 • Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu SBL
 • Zoznam predajcov pohonných látok
 • Zoznam distribútorov pohonných látok
 • Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom
 • Zoznam užívateľských podnikov
 • Zoznam spotrebiteľov pohonných látok
 • Zoznam vybraných finančných inštitúcií s evidovanou výškou úhrady osobitného odvodu
 • Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa § 13a ods.6
 • Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa § 13b ods.7
 • Zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 8
 • Zoznam regulovaných osôb

Nový informačný zoznam od roku 2021 – zoznam subjektov a ich DIČ

Doplnením ods. 15 v § 52 daňového poriadku sa informačné zoznamy rozšíria. Podľa uvedeného ustanovenia platí, že finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo a

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
 • názov právnickej osoby a jej sídlo,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.

Uvedené bolo schválené ešte v roku 2019, avšak prechodným ustanovením bolo upravené, že tento zoznam zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2021. Nie je preto jasné, kedy finančná správa skutočne zoznam spustí, najneskôr v druhej polovici roka už by však malo byť overenie či nájdenie DIČ v aktualizovanom zozname finančnej správy bezproblémové.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Daňový bonus na dieťa: finančná správa upozorňuje na jeho nesprávne uplatnenie

Daňovníci, ktorí si uplatnili daňový bonus na dieťa nesprávne, majú čas na nápravu do konca roka. Finančná správa ich na to v nasledujúcich dňoch upozorní listom.

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie

Je prijatý dar u podnikateľa predmetom dane z príjmov? Ako má podnikateľ prijatý dar zdaniť a ako ho má správne zaúčtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky