10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o dani z príjmov je schválená. Prinášame Vám 10 významných zmien v dani z príjmov od 1.1.2016.

Dňa 22.09.2015 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Spresňujú sa niektoré ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom tohto roka a prichádza aj k zlepšeniu pre daňovníkov.

Zdaňovanie príjmov z autorskej a inej duševnej činnosti

Príjmy vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (pasívne autorské príjmy) sa budú primárne zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 %.

Príklad: Aktívny autorský príjem je napríklad honorár za príspevok do novín alebo časopisu, odmena lektora za prednáškovú činnosť alebo odmena hudobníkovi za vystúpenie. Pasívny autorský príjem je príjem z vyúčtovania autorskej odmeny od organizácie kolektívnej správy autorských práv.

Daňovník (spisovateľ, hudobník, herec a pod.) sa môže dohodnúť s platiteľom dane (vydavateľom alebo organizáciou kolektívnej správy práv), že zrážkovú daň nevyberie a príjmy sa zdania v daňovom priznaní. Takýto postup podľa zákona o dani z príjmov v doterajšom znení bol možný iba v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie.

Dohodu o nevybratí dane z príjmov zrážkou je platiteľ (vydavateľ alebo organizácia kolektívnej správy práv) povinný oznámiť správcovi dane (daňovému úradu) najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Uvedený postup sa neuplatní pri všetkých príjmoch z autorskej alebo inej dušenvej činnosti. Len v daňovom priznaní sa budú zdaňovať príjmy z:

 • vydávania, rozmnožovania, rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
 • vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • použitia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Osobitný základ dane z kapitálového majetku

Príjmy z kapitálového majetku, okrem príjmov zdaňovaných zrážkou, budú fyzické osoby zdaňovať v osobitnom základe dane, pre ktorý je určená sadzba dane 19 %. Väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR sa aj naďalej bude zdaňovať zrážkou so sadzbou 19 % a väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí sa zahrnie do osobitného základu dane. Podľa doterajšieho znenia sa príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí zahrňovali do základu dane a zdaňovali v daňovom priznaní.

Zmena zabezpečí zdanenie príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí rovnakou sadzbou dane (vo výške 19 %). Zákon o dani z príjmov v doterajšom znení (do 31.12.2015) pripúšťa nerovnaké zdanenie príjmov z kapitálového majetku, nakoľko zrážková daň je vždy vyberaná sadzbou 19 % a základ dane sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby zdaňuje progresívne (19 % a 25 % sadzbou).

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

S účinnosťou od 1.1.2016 je (u fyzickej osoby) od dane oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. kótovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Podmienkou je, aby doba medzi nadobudnutím cenných papierov a ich predajom presiahla jeden rok.

Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na predaj cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka (fyzickej osoby).

Podmienka pre nezdanenie podielu na zisku (dividendy)

Podiel na zisku (dividenda) nebude predmetom dane (u právnickej osoby) len v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku (dividendu).

Ak bude suma u platiteľa podielu na zisku (dividendy) daňovým výdavkom (napr. v zahraničí), tento podiel na zisku (dividenda) bude v SR predmetom dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Vznik “službovej stálej prevádzkarne”

Počítanie doby rozhodujúcej pre vznik takzvanej službovej stálej prevádzkarne sa spresňuje zo šiestich mesiacov na 183 dní.

Službová stála prevádzkareň vznikne, ak daňový nerezident (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, resp. zjednodušene zahraničný subjekt) alebo osoby pre neho pracujúce budú počas ľubovoľných dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov (pozor, nie len v kalendárnom roku)poskytovať na území SR služby (napr. poradenstvo, manažérske služby, IT služby) súvisle alebo v niekoľkých obdobiach viac ako 183 dní.

Odsúhlasenie metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne za poplatok

Stála prevádzkareň umiestnená v SR je zahraničnou závislou osobou daňového nerezidenta (daňovníka s obmedzenou daňovu povinnosťou, resp. zjednodušene zahraničného subjektu) a pri zisťovaní jej základu dane sa musí aplikovať postup používaný pri transferovom oceňovaní. Daňový nerezident môže požiadať o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne, avšak od 1.1.2016 sa primerane použijú aj ustanovenia pre “štandardné žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia”. Znamená to aj spoplatnenie žiadosti. Keďže vo väčšine prípadov sa budú zohľadňovať aj medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, suma bude v týchto prípadoch najmenej 5 000 Eur.

Daňové výdavky po zaplatení

Od 1. januára 2015 sa do základu dane zahrňujú výdavky (náklady) na poradenské a právne služby len po zaplatení. Z doterajšieho znenia zákona o dani z príjmov vyplývalo, že ide o všetky služby, ktorých charakterom je poradenstvo.

Od 1. januára 2016 dochádza k spresneniu poradenskej služby. Je ňou účtovnícka služba, vedenie účtovných kníh, audítorské služby a daňové poradenstvo. Ide o názov skupiny služieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností v Európskom hospodárskom priestore. Presnejšie ide o služby, ktoré možno zaradiť do týchto subkategórií:

 • 69.20.10 finančný audit,
 • 62.20.21 kontrola účtov,
 • 62.20.22 zostavovanie účtovnej závierky,
 • 62.20.23 účtovná evidencia,
 • 62.20.24 mzdové služby,
 • 62.20.29 ostatné účtovné služby,
 • 62.20.31 poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb,
 • 62.20.32 príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb,
 • 62.20.40 platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo.

V oblasti výdavkov (nákladov), ktoré sa do základu dane zahŕňajú len po zaplatení, dochádza k zavedeniu peňažného limitu pre výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov. Ich zahrňovanie do základu dane sa nebude časovo rozlišovať (do základu dane sa zahrnú jednorázovo) v prípade, ak ich cena nepresiahne 2 400 Eur.

Pre tie normy a certifikáty, ktorých výdavky (náklady) na získanie presiahnu 2 400 Eur, budú aj od 1.1.2016 platiť súčasné pravidlá zahrňovania do základu dane:

 • do základu dane sa zahrnú rovnomerne počas doby ich platnosti,
 • najviac počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom došlo k ich zaplateniu.

V zmysle prechodného ustanovenia sa spresnené vymedzenie služieb a peňažný limit pri získaní noriem a certifikátov použije aj pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, t.j. napríklad aj za kalendárny rok 2015.

Príklad: Podnikajte, s. r. o. si obstarala v roku 2015 certifikát za 2 100 Eur, ktorý môže používať od 1.7.2015 do 30.6.2017. Má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak príslušný záväzok do konca roka 2015:

 •  nezaplatí, nemôže náklad zahrnúť do daňových výdavkov (náklad bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia),
 • zaplatí, môže ho zahrnúť do daňových výdavkov a časovo ho nerozlišuje.

Zahrňovanie záväzkov po splatnosti do základu dane - nový postup

V prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom si daňovník zníži základ dane o sumu záväzku, o ktorú v minulosti základ dane zvyšoval. Vykoná tak v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom. Pokiaľ ide o zahrňovanie neuhradených záväzkov do základu dane, tento postup sa neuplatní na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom. Na ostatné záväzky sa podmienky úpravy základu dane vzťahujú bez modifikácie.

U daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz sa bude základ dane taktiež znižovať o sumu záväzku, ktorá v minulosti zvyšovala základ dane. Základ dane sa zníži za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1.1.2016 je uvedený nový postup možné použiť po prvý krát pri podaní daňového priznania po 31.12.2015, t. j. aj za kalendárny rok 2015.

Tvorba opravnej položky a odpis príslušenstva pohľadávky ako daňový výdavok

K príslušenstvu pohľadávky bude možné tvoriť opravnú položku, ak sú splnené tieto podmienky:

 • je riziko, že ho (príslušenstvo sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky) dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
 • bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov,
 • od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Opravnú položku bude možné vytvoriť do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, t. j. aj menej ako 100 %. Ak je možné k príslušenstvu pohľadávky tvoriť opravnú položku, bude ho možné aj odpísať.

V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1.1.2016 sa tvorba opravnej položky, resp. odpis príslušenstva pohľadávky použije prvýkrát pri podaní daňového priznania pod 31. decembri 2015, t. j. aj pri podávaní daňového priznania za kalendárny rok 2015.

Zrušenie daňovej licencie pre pozemkové spoločenstvá a spoločnosti zrušujúce sa bez likvidácie

Daňovú licenciu nebude platiť pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z:

 • vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov,
 • hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Okrem podmienky vymedzenej druhom príjmov musí byť splnená aj podmienka, že ročný obrat nemôže prevýšiť 10 000 Eur. Obrat sa bude zisťovať rovnako ako v prípade určenia výšky daňovej licencie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zrušenie daňovej licencie pre pozemkové spoločenstvá sa prvý krát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2015. Pozemkové spoločenstvo nebude platiť daňovú licenciu napríklad už aj za kalendárny rok 2015.

Daňovú licenciu nebude platiť ani spoločnosť (napr. s.r.o.) počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie. Neplatí to pre prípady, keď sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie a imanie prechádza na právneho nástupcu. V novele zákona o dani z príjmov sa upravujú aj prípady, keď spoločnosť (daňovník) vezme spať návrh na zrušenie bez likvidácie alebo súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu. Vtedy je spoločnosť (daňovník) povinná daňovú licenciu priznať a doplatiť.

Uvedené zmeny účinné od 1.1.2016 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31.12.2015. Daňovú licenciu za rok 2015 neplatí napríklad spoločnosť, ak podala návrh na zrušenie bez likvidácie počas roka 2015 a podáva daňové priznanie po 31.12.2015.

Zmeny v uplatňovaní odpisov pri prenajímanom majetku

Od 1.1.2016 a podľa prechodného ustanovenia aj pri podaní daňového priznania po 31.12.2015 (t.j. aj za rok 2015) sa bude pri uplatňovaní daňových odpisov prenajímaného hmotného majetku zohľadňovať aj rozsah a doba prenájmu.

Príklad: Ročný odpis prenajímaného osobného automobilu je 2 400 Eur. Automobil sa prenajíma len 6 mesiacov. Pri porovnávaní daňového odpisu s príjmami z prenájmu sa bude porovnávať suma 1 200 Eur (2 400 x 6/12).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky