Zmeny v DPH od 1.1.2011

V rámci zmien daňových a odvodových zákonov od roku 2011 sa mení aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa týkajú počtu a výšky sadzieb, ale mnoho ustanovení zákona sa mení z dôvodu implementácie európskych smerníc a z dôvodu nutnosti spresnenia a zvýšenia jednoznačnosti textu zákona. Hlavným cieľom prijatej novely zákona o DPH je zvýšenie právnej istoty spresnením vybraných ustanovení, posilnenie nástrojov v boji proti podvodom na dani z pridanej hodnoty a pokračovanie v zmenách týkajúcich sa zdaňovania služieb na vnútornom trhu Európskej únie.

Zmeny v zákone o DPH sú nasledovné:

Zmeny sadzieb

Základná sadzba DPH sa dočasne zvyšuje z 19 % na 20 %. Zvýšenie sadzby je iba dočasné, kým deficit verejných financií neklesne pod 3 % HDP. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Znížená 6 % sadzba na predaj z dvora sa ruší.

Zdaňovanie plnení v prípade preddavkových platieb, pri ktorých daňová povinnosť z platby vzniká pred účinnosťou novely (v roku 2010), ale daňová povinnosť zo samotného dodania vzniká až 1.1.2011 sa preddavková platba zdaní pôvodnou sadzbou (19 %) a zvyšná časť platby sa zdaní novou sadzbou (20 %).

Článok pokračuje pod reklamou

Viac o sadzbách DPH sa dozviete v nasledovnom článku.

Zmena v určení dňa vzniku daňovej povinnosti pri čiastkových alebo opakovaných dodaniach

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty opätovne zavádza stav účinný pred rokom 2010. Pri opakovaných a čiastkových dodania tovarov a služieb bude daňová povinnosť vznikať najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa vzťahuje dohodnutá platba. Znenie platné v roku 2010 neumožňovalo alternatívu výberu dňa vzniku daňovej povinnosti na skorší deň, text zákona platného a účinného v roku 2010 hovoril o vzniku daňovej povinnosti v posledný deň obdobia, za ktoré sa platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.

Zmena v určení miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích zábavných a podobných služieb

Od 1.1.2011 sa mení pravidlo pri určení miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ak je zákazníkom zdaniteľná osoba. Miesto sa určí podľa toho, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania alebo stálu prevádzkareň. Doteraz to bolo miesto, kde sa služby fyzicky poskytli. Uvedená zmena sa nevzťahuje na vstup na uvedené podujatia. Miesto dodania služieb týkajúcich sa vstupu na kultúrne, umelecké, športové, umelecké, vzdelávacie, zábavné a podobné podujatia ako napríklad výstavy alebo veľtrhy vrátane doplnkových služieb dodaných zdaniteľnej osobe sa určí ako miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú. Ide teda o miesto, kde sa podujatie koná. V prípade, že zákazníkom nie je zdaniteľná osoba, tak sa doteraz platné pravidlá nemenia.

Vrátenie nadmerného odpočtu po daňovej kontrole

Novela zákona o DPH upravuje aj problematiku vrátenia nadmerného odpočtu po daňovej kontrole. Ak daňová kontrola zistí inú výšku nadmerného odpočtu ako požadoval daňovník, tak správca dane vráti ním zistenú nižšiu výšku nadmerného odpočtu. V prípade, že sa platiteľ dane odvolá a nadriadený orgán jeho odvolanie vybaví kladne, tak mu bude rozdiel v nadmernom odpočte vrátený následne.

Ďalšie zmeny

Okrem uvedených zmien sa tiež predlžuje lehota na úpravu odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach používaných na činnosti neoslobodené aj oslobodené od DPH z 10 na 20 rokov. Novela spresňuje okolnosti, za ktorých sa pri cezhraničných dodávkach elektriny a plynu uplatní osobitná úprava zdanenia daňou z pridanej hodnoty. Novela tiež predlžuje lehotu na podanie žiadosti o vrátenie DPH v inom členskom štáte Európskej únie. Menia sa tiež pravidlá pri odpočítaní DPH pri nehnuteľnom majetku používanom aj na iný účel ako podnikanie.

V máji 2011 Vláda SR schválila Koncepciu boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty. Ak Vás zaujíma, aké opatrenia obsahuje, čítajte tu.

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinná registrácia na DPH

Kedy je podnikateľ povinný registrovať sa na DPH, čo sa po novom zahŕňa do obratu na účely DPH a ako dlho trvá proces povinnej registrácie na DPH?

Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH. Špecifickými sú registrácie podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúca sa služieb v EÚ, ktoré sa môžu týkať aj neplatiteľov DPH či nezdaniteľných osôb.

Registrácia na DPH

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH – povinnú, dobrovoľnú, zo zákona, skupiny či zahraničnej osoby. Špecifickou je napríklad registrácia podľa § 7a týkajúca sa služieb.

Novela zákona o DPH od roku 2020 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty má nadobudnúť účinnosť od roku 2020. V článku sa dozviete všetko o najdôležitejších zmenách pripravovaných v oblasti DPH.