Koncepcia boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je jedným z rozhodujúcich príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vývoj príjmov štátneho rozpočtu z DPH je však výrazným spôsobom podmienený najmä daňovou disciplínou platiteľov tejto dane. Narastajúci objem daňových podvodov viedol k príprave série opatrení na ich elimináciu. Vláda SR dňa 04. mája 2011 schválila Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH).

Z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu je najvýznamnejším problémom nedostatočná schopnosť vymôcť od daňových dlžníkov daňové nedoplatky. K 31. 12. 2009 eviduje DR SR daňové nedoplatky v úhrnnej výške 2,4 mld. eur, z toho na DPH pripadá 1,54 mld. eur. Viac ako 60 % z tejto sumy je nevymožiteľný daňový nedoplatok. Efektivita vymáhania daňových nedoplatkov je najnižšia v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktoré zväčša nedisponujú žiadnym majetkom. Daňové nedoplatky týchto spoločností predstavujú podiel 78 % na celkovom daňovom nedoplatku na DPH a podiel 82 % na celkovom nevymožiteľnom daňovom nedoplatku na DPH.

Takýto stav je dlhodobo neudržateľný, a preto Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 04. 05. 2011 schválila Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty. Schválená koncepcia má za cieľ elimináciu daňových podvodov v oblasti DPH s dôrazom na účinné a efektívne potlačenie podvodných aktivít na jednej strane a nezvyšovanie administratívnych prekážok rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov na strane druhej.

Článok pokračuje pod reklamou

Na základe identifikácie rizikových oblastí, odporúčaní a skúseností niektorých členských štátov EÚ sa navrhuje množstvo opatrení, ktoré sú rozdelené na opatrenia legislatívneho charakteru a opatrenia nelegislatívneho charakteru. Medzi najvýznamnejšie navrhované opatrenia patria nasledovné:

  1. zavedenie inštitútu finančnej zábezpeky pre osoby, u ktorých je odôvodnená obava, že vymoženie, či zaplatenie dane bude neúspešné;
  2. zavedenie kompetencie pre daňové úrady požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov o navrhnutie zástupcu právnickej osoby, ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, zo zoznamu daňových poradcov, a ustanoviť tohto zástupcu;
  3. rozšírenie možnosti pre uplatnenie spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti za nezaplatenú daň platiteľov dane v reťazci;
  4. zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH predkladať elektronicky údaje o dodávkach tovarov a služieb (kontrolný výkaz daňovej povinnosti) v členení podľa identifikácie odberateľa a sumy DPH s výnimkou tých plnení, ktoré sú oslobodené od dane, a plnení, ktoré si správca dane vie krížovo overiť s inými správcami dane;
  5. zmena prístupu k registrácii podnikateľov na DPH a zmena prístupu k zrušeniu registrácie platiteľa DPH (najmä v prípadoch zmiznutých platiteľov dane, nekomunikujúcich subjektov, podávania negatívnych daňových priznaní, nesplnenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň);
  6. zavedenie interného registra osôb (pre potreby daňovej správy), ktoré sa v minulosti v akomkoľvek postavení zúčastňovali na podvodných konaniach alebo konaniach, ktorých dôsledkom bolo nezaplatenie dane, zasielanie oznámení podnikateľom, že boli daňovou správou identifikovaní ako osoby, ktoré sa zúčastňujú podozrivých aktivít v rámci reťazca a vedenie registra takýchto osôb;
  7. vytvorenie softvéru a metodiky na skladanie finančnej zábezpeky pri registrácii osôb vedených v registri daňových deliktov, ale aj pri už zaregistrovaných osobách, kde došlo k zmene konateľa, alebo prevodu obchodného podielu spoločnosti na osobu vedenú v danom registri alebo na nekontaktnú osobu, vývoj a prevádzka systému, ktorý bude spracovávať údaje z kontrolných výkazov daňovej povinnosti a kontrolných výkazov odpočítania dane na báze krížovej kontroly, zriadenie kvalitného systému analýzy rizík a selekciu subjektov, u ktorých má byť vykonaná daňová kontrola na základe tohto systému;
  8. zmena organizačnej štruktúry, kompetencií jednotlivých zložiek daňovej správy, pokiaľ ide o výber subjektov na kontrolu DPH, realizáciu samotnej kontroly a pravidelné tréningy kontrolórov a vzdelávanie špecialistov policajného zboru na ekonomickú trestnú činnosť a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti v oblasti daňových predpisov;
  9. analýza možností obmedzenia platieb v hotovosti pri obchodnom styku nad určitý finančný limit, vypracovanie analýzy segmentov trhu podľa úrovne plnenia daňových povinností, vypracovanie geografického prehľadu o daňových únikoch a zabezpečenie výkonu daňových kontrol pracovníkmi daňovej správy, ktorí nie sú zamestnancami miestne príslušného správcu dane.

Spracované na základe schálenej Koncepcie boja proti daňovým podvodom na DPH

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?

Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy

Pri pokračovaní v boji proti daňovým únikom a podvodom sa zreformuje daňové tajomstvo a rozšíria sa verejne dostupné informácie o daňových subjektoch. Čo bude a čo už nebude predmetom daňového tajomstva nájdete v tomto článku.

Nový akčný plán boja proti daňovým podvodom

Po tom, ako sa osvedčilo zavedenie opatrení predchádzajúceho plánu boja proti daňovým podvodom, predstavili ministerstvá vo vzájomnej spolupráci ich ďalší balík. Prečítajte si čo sa chystá.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky