Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

Spätný leasing sa od 1.1.2024 z pohľadu dane z pridanej hodnoty zásadne mení – bude oslobodený od DPH. Zjednoduší sa tak proces vystavovania účtovných dokladov. Podrobnosti prezradil odborník, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri ALS, Juraj Ďuratný.

Čo je spätný leasing?

Princíp spätného leasingu spočíva v tom, že podnikateľ môže predať svoje vozidlo či stroj leasingovej spoločnosti a tá mu ho naspäť prenajme formou finančného leasingu (teda za vopred dohodnuté mesačné splátky). Po splatení celej sumy prechádza vlastnícke právo opäť na podnikateľa. V dobe, keď potrebuje finančné prostriedky, ich takýmto spôsobom môže získať, zároveň však naďalej môže užívať vozidlo či stroj a neskôr sa môže opäť stať aj jeho vlastníkom.

Na ktoré spätné leasingy sa vzťahuje zmena po 1.1.2024?

Zmena súvisí s rozsudkom C-201/18 Mydibel SA. Rozsudok sa riešil dňa 11.01.2023 na 17. zasadnutí Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty. Komisia rozhodla, že pri väčšine spätných leasingov po 1.1.2024 neprechádza právo nakladať s tovarom ako vlastník na leasingovú spoločnosť a leasing sa bude považovať za finančnú službu oslobodenú od DPH v zmysle §39 zákona č. 222/2004Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Ako uviedol Juraj Ďuratný, zmena sa vzťahuje na všetky spätné leasingy na základe zmlúv uzatvorených po 1.1.2024, pri ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k hmotnému majetku, ktorý predstavuje obchodný majetok, z budúceho nájomcu na budúceho prenajímateľa s cieľom získania dodatočných finančných prostriedkov. Predmet financovania zostáva naďalej v dispozícií nájomcu, ktorý má väčšinu výhod a rizík súvisiacich s vlastníckym právom a po skončení platnosti tejto zmluvy je predpokladaný prevod vlastníckeho práva späť na nájomcu. „V týchto vymedzených prípadoch prechádza vlastnícke právo na leasingovú spoločnosť, ale právo nakladať s tovarom ako vlastník v zmysle Zákona o DPH neprechádza,“ uvádza odborník.

Výnimkou, na ktorú sa zmena nevzťahuje, je spätný operatívny leasing, pri ktorom je možnosť kúpy predmetu leasingu nájomcom vylúčená, resp. uzatvorená zmluva takúto možnosť väčšinou nájomcovi ani neponúka. „Ešte by som zdôraznil, že prevod vlastníckeho práva sa ani zmluvnými stranami nepredpokladá a predmet leasingu nadobudne tretia osoba, odlišná od nájomcu. Pri tejto veľmi úzkej skupine spätných operatívnych leasingov sa postupuje v súlade s doterajšou praxou a transakcie sú predmetom DPH aj naďalej. Postup potvrdilo aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom zo dňa 18.01.2024,“ vysvetľuje J. Ďuratný.

Čo znamená, keď neprechádza právo nakladať s tovarom ako vlastník na leasingovú spoločnosť?

Odborník vysvetľuje, že bežnou praxou je, že ak prechádza vlastnícke právo, automaticky prechádza aj právo nakladať s tovarom ako vlastník. Prevod vlastníckeho práva je vtedy predmetom DPH a fakturuje sa s DPH. „Vo väčšine prípadov to platí, ale existujú výnimky. Jednou z nich sú po 1.1.2024 spätné leasingy. Ak budúci nájomca, na základe zmlúv uzatvorených po 1.1.2024, prevádza vlastnícke právo na leasingovú spoločnosť, fakturuje bez vyčíslenia DPH. Prevod vlastníckeho práva nie je dodaním tovaru v zmysle Zákona o DPH a vystavená faktúra sa nebude považovať za faktúru na účely zákona o DPH,“ uvádza Ďuratný a dodáva, že tento postup je potvrdený aj odpoveďou Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá bola dňa 18.01.2024 doručená Slovenskej komore daňových poradcov.

Postup pri prevode vlastníckeho práva a vystavení faktúry

Nájomca vystavuje faktúru, na ktorej nebude vyčíslená a uvedená DPH. Nejde totiž o dodanie tovaru a takáto faktúra sa nepovažuje za faktúru na účely zákona o DPH. „Prevod vlastníckeho práva teda nie je predmetom DPH.“

Čo sa týka riadneho ukončenia spätného leasingu a prevodu vlastníckeho práva späť na nájomcu, toto už potom nebude mať žiadne DPH dôsledky. Odborník vysvetľuje, že vzhľadom na to, že nájomca nepreviedol právo nakladať s tovarom ako vlastník na leasingovú spoločnosť, nemôže ho ani získať naspäť. „Nájomca nadobudne predmet nájmu opäť do svojho vlastníctva za kúpnu cenu vo výške zostatku istiny, ktorá bude mimo režim DPH. Ak sa prevádza vlastnícke právo, za kúpnu cenu presahujúcu zostatok istiny (napr. z dôvodu navýšenia o časť ušlého zisku-úrokov pri predčasnom ukončení), tento presahujúci rozdiel bude oslobodený od DPH.“

Splátkové kalendáre a iné tlačové výstupy pri spätných leasingoch

Podľa Juraja Ďuratného možno veľmi zjednodušene povedať, že na splátkovom kalendári k spätnému leasingu už nebude vyčíslená žiadna DPH. „Leasingová spoločnosť z pohľadu DPH bude na leasing nazerať rovnako ako na úver. Pri úvere je istina plnením mimo režim DPH a úrok je finančná služba oslobodená od DPH. Oslobodené budú tiež všetky poplatky, ktoré budú súvisieť so spätným leasingom.“

Je potrebné pri prevode vlastníckeho práva vykonať opravu odpočítanej dane?

„Túto otázku sa pýtal vnútroštátny súd v rozsudku vo veci C-201/18 Mydibel SA. Európsky súdny dvor rozhodol, že nájomca nevykoná úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku, ak je prevod vlastníckeho práva súčasťou transakcie spätného leasingu oslobodeného od DPH,“ vysvetľuje Ďuratný a dodáva: „Inými slovami, nájomca pri prevode vlastníckeho práva po 1.1.2024 na leasingovú spoločnosť nijak neupravuje pôvodne odpočítanú DPH na vstupe. S týmto postupom sa stotožňuje aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo vyššie uvedenom liste.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky