Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri nákupe tovaru z iného členského štátu EÚ

Za akých okolností nakupuje slovenský podnikateľ v členskom štáte Európskej únie tovar za cenu vrátane dane z pridanej hodnoty a naopak kedy je povinný zdaniť nákup tovaru v Slovenskej republike?

Podnikateľ sa môže stať platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ alebo „daň“) predovšetkým z dôvodu povinnej registrácie pre daň po prekročení obratu 49 790 € za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, resp. z dôvodu dobrovoľnej registrácie na základe vlastnej žiadosti.

Ak slovenský podnikateľ obstaráva tovar od dodávateľa z iného členského štátu môžu nastať dve situácie:

  1. tovar kupuje za hodnotu vrátane zahraničnej DPH,
  2. tovar kupuje za hodnotu bez DPH pretože:

a) zahraničný dodávateľ nie je registrovaný pre daň, t. j. nemá povinnosť zdaňovať predaj tovaru daňou z pridanej hodnoty,

b) zahraničný dodávateľ je registrovaný pre daň a tovar bol prepravený alebo odoslaný dodávateľom, odberateľom alebo inou osobou na ich účet, z iného členského štátu na územie SR (tovar nadobudnutý na území SR), t. j. dodávateľ oslobodil predaj tovaru od dane a odberateľ je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru v SR.

Dodávateľ registrovaný pre daň v inom členskom štáte Preprava (odoslanie) tovaru do SR Daňovú povinnosť znáša
nie áno/nie -
áno nie dodávateľ
áno áno odberateľ

Zdanenie nadobudnutého tovaru odberateľom v SR

Ak zahraničný dodávateľ oslobodil dodanie tovaru od dane, podnikateľ v SR je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru daňou z pridanej hodnoty. Na druhej strane ako platiteľ DPH má súčasne aj nárok na odpočítanie dane z hodnoty obstaraného tovaru.

Pri nadobudnutí tovaru vzniká daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo ak bola faktúra vyhotovená skôr, dňom vyhotovenia faktúry.

Právo na odpočítanie dane môže odberateľ uplatniť len v prípade, že má k dispozícii faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a tovar obstaral na podnikateľské účely.

Príklad na nákup tovaru z inej krajiny EÚ a zdanenie na Slovensku

Slovenský podnikateľ (mesačný platiteľ DPH v SR) si v máji 2015 objednal tovar u dodávateľa registrovaného pre DPH v Rakúsku. Rakúsky dodávateľ dňa 4.5.2015 zabezpečil prepravu tovaru do sídla odberateľa v SR. Dodávateľ vystavil dňa 27.5.2015 faktúru za predaj tovaru v hodnote 1 000 € bez DPH, na faktúre uviedol informáciu o predaji oslobodenom od dane a odoslal ju slovenskému odberateľovi.

Dodávateľ (AT) Daňová povinnosť v Rakúsku Odberateľ (SK) Daňová povinnosť v SR
tovar prepravený do SR 1 000 € netto - bez DPH nadobudnutie tovaru v SR 1000 €  netto   200 €  DPH   200 €  odpočet DPH

Keďže preprava tovaru skončila na území SR, nadobudnutie tovaru je predmetom dane v SR. Tovar podlieha v SR zdaneniu základnou sadzbou dane 20 %. Daňová povinnosť vznikla 27.5.2015, t. j. slovenský odberateľ bol povinný v daňovom priznaní za mesiac máj priznať daň z nadobudnutia tovaru v sume 200 € a zároveň mal aj nárok na odpočet dane v tej istej výške. Údaje o nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu podnikateľ uvádza aj v kontrolnom výkaze.

Prečítajte si aj článok Kontrolný výkaz k DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Nákup tovaru za hodnotu vrátane zahraničnej DPH

V prípade, že zahraničný dodávateľ (platiteľ DPH) nemôže oslobodiť predaj tovaru od dane, zdaní predaj sadzbou dane platnou v štáte v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru.

Príklad

Slovenský podnikateľ (platiteľ DPH v SR) si u nemeckého podnikateľa (platiteľa DPH v Nemecku) objednal v máji 2015 tovar v hodnote 1 000 € bez DPH. Slovenský podnikateľ dňa 20.5.2015 tovar osobne vyzdvihol v sídle nemeckého dodávateľa a dodal ho svojmu zákazníkovi v Nemecku.

Vzhľadom k tomu, že tovar nebol prepravený na územie SR, dodávateľ nemohol oslobodiť dodanie od DPH. Predaj tovaru podlieha v Nemecku zdaneniu základnou sadbou dane 19 %. Nemecký podnikateľ vystavil dňa 20.5.2015 faktúru za predaj tovaru v hodnote 1 190 € (1 000 € netto a 190 € DPH). V uvedenom prípade navyše slovenský podnikateľ vykonával činnosť, ktorá je predmetom dane v Nemecku, t. j. slovenský podnikateľ bol povinný overiť podmienky registrácie pre DPH v Nemecku a pri zdanení predaja tovaru svojmu zákazníkovi postupovať v súlade s nemeckou legislatívou.

S pobytom podnikateľa v zahraničí sú často spojené aj výdavky na zabezpečenie služobnej cesty, napr. výdavky na pohonné hmoty, kancelárske potreby. Podnikateľ nakupuje tieto tovary vrátane zahraničnej DPH, pretože nárok na zdanenie predaja má ten štát v ktorom bol tovar spotrebovaný. Ak slovenskému podnikateľovi nevznikla povinnosť registrácie pre DPH v inom členskom štáte, po splnení zákonom stanovených podmienok môže požiadať o vrátenie DPH.

Podnikateľ, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike môže požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu, ak:

  • je platiteľom DPH v Slovenskej republike a vykoná činnosti s nárokom na odpočet DPH,
  • v členskom štáte realizoval nákupy tovarov alebo služieb s DPH,
  • v členskom štáte, v ktorom si bude uplatňovať nárok na vrátenie dane nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava.

Vyplnenie a podanie žiadosti o vrátenie dane platiteľ DPH realizuje prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva SR (www.financnasprava.sk) najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Podrobné informácie o podmienkach a spôsobe podania žiadosti sú uvedené na stránke Finančného riaditeľstva SR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?

Veľtrhy a výstavy v Ázii – príležitosť pre slovenské firmy

Načerpať inšpiráciu, nájsť vhodného dodávateľa či zaujať svojimi produktmi – aj to ponúkajú veľtrhy a výstavy (nielen) v ázijských krajinách. Ktoré navštíviť?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky