Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2014 a 2015

Ako určiť povinnosti platenia preddavkov na daň z podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014 a aké zmeny sú navrhované na rok 2015.

Daňovník – fyzická osoba platí v priebehu preddavkového obdobia preddavky na daň z príjmov (ďalej len „preddavky na daň“), miestne príslušnému správcovi dane, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 eur. Posledná známa daňová povinnosť nepredstavuje daň uvedenú v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, jej výpočet pre potreby určenia povinnosti platenia preddavkov na daň je upravený v ustanoveniach § 34 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V súčasnosti je v legislatívnom procese spracovaný návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý mení podmienky pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti.

Preddavkové obdobie na daň z príjmov

Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Podľa zákona o dani z príjmov daňovník podáva daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je v prípade fyzickej osoby kalendárny rok. Oznámením podaným správcovi dane do termínu podania daňového priznania, je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o najviac tri celé kalendárne mesiace a ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí o najviac šesť celých kalendárnych mesiacov.

Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 bola do 31. marca 2014. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, bol daňovník povinný doručiť správcovi dane oznámenie o tejto skutočnosti najneskôr 31.3.2014 s uvedením nového termínu, ktorým je vždy koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podá daňové priznanie a uhradí prípadnú daňovú povinnosť.

Pri podaní daňového priznania v lehote do 31.3.2014 začína preddavkové obdobie plynúť 1.apríla 2014 a končí v hlavnom termíne na podanie daňového priznania, t.j. 31. marca 2015, prípadne neskôr, ak sa daňovník rozhodne o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, napríklad do 30.9.2014, začína preddavkové obdobie plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, to znamená 1.10.2014 a ak daňovník nepožiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom období, končí 31. marca 2015.

Posledná známa daňová povinnosť podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014

Výpočet preddavkov na daň v preddavkovom období vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Podkladom pre určenie poslednej známej daňovej povinnosti je základ dane uvedený v poslednom daňovom priznaní. Tento základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období na ktoré sú platené preddavky na daň sa vypočíta daň, od ktorej sa odpočíta:

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí,
 • daňový bonus,
 • daň vybraná zrážkou podľa § 43 odpočítavaná ako preddavok na daň.

Poslednou známou daňovou povinnosťou daňovníka – fyzickej osoby, ktorý podal v roku 2014 daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daň vypočítaná zo základu dane uvedenom v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2013 zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období pre rok 2014, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období pre rok 2014. Daň sa následne, na základe údajov z daňového priznania za rok 2013, zníži o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú zrážkou podľa § 43.

Základom dane fyzickej osoby je súčet čiastkových základov dane z príjmov:

 • zo závislej činnosti (§5),
 • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6),
 • z kapitálového majetku (§7),
 • z ostatných príjmov, ktorými sú napríklad príjmy z príležitostných činností, z predaja hnuteľných vecí (§8).

Preddavky na daň podľa ustanovení § 34 neplatí daňovník – fyzická osoba, ak v roku 2013 poberal len príjmy z kapitálového majetku (§7), ostatné príjmy (§8), príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 alebo príjmy zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov.

V prípade, že daňovník – fyzická osoba poberal v roku 2013 príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6) je povinný zistiť, či mu vznikla povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období.

Prečítajte si tiež

Dôležitá je skutočnosť, že daňovník pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti vychádza z celkového základu dane. Ak napríklad daňovník poberal v roku 2013 okrem príjmov z podnikania (§6) aj príjmy z kapitálového majetku (§7), pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2014 vychádza zo súčtu oboch čiastkových základov dane, bez ohľadu na to, že ak by poberal len príjmy z kapitálového majetku nevznikla by mu povinnosť platiť preddavky na daň.

Osobitný prípad nastáva, ak základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane, daňovník – fyzická osoba neplatí preddavky na daň. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka majú daňovníci dosahujúci príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nezdaniteľná časť základu dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, sa na účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti odpočítava v plnej výške, zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy platného životného minima (rok 2014 suma 3 803,33 eur) bez ohľadu na to, či si daňovník v poslednom daňovom priznaní mohol vzhľadom na výšku vykázaného základu dane uplatniť plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak je daňovník poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku, podstatné je kedy mu bol dôchodok priznaný a aká je jeho celoročná výška.

 • Ak daňovník bol poberateľom dôchodku k 1.januáru 2013 alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2013, znižuje sa jeho základ dane z roku 2013 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka platnou na zdaňovacie obdobie roka 2014 vo výške 3 803,33 eur a úhrnnou sumou dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku 2013.
 • Ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku po 1. januári 2013, základ dane z roku 2013 sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období pre rok 2014 v plnej výške 3 803,33 eur.

Sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň je pre rok 2014:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (35 022,31 eur),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 eur).

Pri zápočte dane zaplatenej v zahraničí, odpočte daňového bonusu a zrážkovej dane sa vychádza zo súm uvedených na príslušných riadkoch daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Príklad

Pán Veselý nie je poberateľom starobného dôchodku, za rok 2013 dosiahol príjmy z podnikania, prenájmu nehnuteľnosti a v auguste 2013 mu boli vyplatené výnosy z dlhopisov. Jeho syn študoval na vysokej škole v dennej forme štúdia, v júni 2013 štúdium ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Daňovník dosiahol aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. V súlade so zamedzením dvojitého zdanenia (§45 zákona o dani z príjmov) a príslušnou medzinárodnou zmluvou uplatnil v daňovom priznaní zápočet dane zaplatenej v zahraničí. Pán Veselý podal daňové priznanie za rok 2013 dňa 31. marca 2014.

Výpočet daňovej povinnosti a poslednej známej daňovej povinnosti Daňová povinnosť Posledná známa daňová povinnosť (PZDP)
Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) Základ dane z aktívnych príjmov po znížení o NČZD Čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu Čiastkový základ dane z príjmov z kapitálového majetku Základ dane z pasívnych príjmov Celkový základ dane (ZD) 35 000,00 0 35 000,00 1 500,00 500,00 2 000,00 37 000,00 35 000,00 3 803,33 31 196,67 1 500,00 500,00 2 000,00 33 196,67
Daň 19% zo ZD  - do 34 401,74 eur pre rok 2013,                             - do 35 022,31 eur pre rok 2014 Daň 25% zo ZD - nad 34 401,74 eur pre rok 2013,                            - nad 35 022,31 eur pre rok 2014 Daň spolu 6 536,33   649,56   7 185,89 6 307,36   0   6 307,36
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí 90,00 90,00
Daňový bonus 126,18 126,18
Daňová povinnosť/PZDP 6 969,71 6 091,18

Poznámka: Aktívnymi príjmami sú príjmy zo závislej činnosti (§5), z podnikania (§6 ods.1) a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.2). Medzi pasívne príjmy patria príjmy z prenájmu (§6 ods.3), z použitia diela a umeleckého výkonu (§6 ods.4), z kapitálového majetku (§7) a ostatné príjmy (§8).

Článok pokračuje pod reklamou

Pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2013 si pán Veselý nemohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože nesplnil podmienky stanovené v § 11 zákona o dani z príjmov, to znamená základ dane z príjmov z podnikania 35 000 eur bol vyšší ako 100‑násobok sumy životného minima platného pre rok 2013, t.j. 19 458 eur a rozdiel 44,2‑násobku životného minima (8 600,436 eur) a 1/4 základu dane (8 750 eur) je záporný. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú pre rok 2014 v plnej výške bez ohľadu na výšku čiastkového základu dane z aktívnych príjmov.

Na základe podaného daňového priznania bol pán Veselý povinný uhradiť do 31. marca 2014 daň vo výške 6 969,71 eur. Okrem toho je povinný v preddavkovom období od 1.4.2014 do 31.3.2015 (za predpokladu, že nepožiada o predĺženie termínu na podanie daňového priznania) platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 522,79 eur (1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti).

Posledná známa daňová povinnosť podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov pre rok 2015

Obsahom návrhu novely zákona o dani z príjmov je zmena definície poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň v preddavkovom období, ktorou má byť daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 a § 6 zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o daňový bonus.

Preddavky na daň podľa ustanovení § 34 neplatí daňovník – fyzická osoba, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy uvedené v § 7 (príjmy z kapitálového majetku) alebo § 8 (ostatné príjmy), alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 alebo príjmy podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti), ktoré sú zdaňované podľa § 35, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov.

Podstatnou navrhovanou zmenou je, že daňovník – fyzická osoba by v roku 2015 pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti nevychádzal z celkového základu dane, ale len zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a čiastkového základu dane z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6) zníženého o odpočet daňovej straty, bez ohľadu na výšku čiastkového základu dane z príjmov podľa §7 a §8 zákona o dani z príjmov. Zistená daň by sa okrem toho už neznižovala o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vyberanú zrážkou podľa § 43 odpočítavanú ako preddavok na daň.

Ak by napríklad daňovník poberal v roku 2014 okrem príjmov z podnikania (§6) aj príjmy z kapitálového majetku (§7), pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2015 sa zohľadní len čiastkový základ dane z príjmov z podnikania.

Štvrťročné a mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby a ich splatnosť

Preddavky na daň sú splatné v mesačnej alebo štvrťročnej lehote v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Daňovník – fyzická osoba platí:

 • štvrťročné preddavky na daň, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur,
 • mesačné preddavky na daň, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur.

Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti a mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Ak splatnosť preddavku na daň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom na zaplatenie preddavku je najbližší nasledujúci pracovný deň. Preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Daňovník – fyzická osoba platí preddavky na daň v preddavkovom období od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Preddavkové obdobie nie je totožné so zdaňovacím obdobím. Na úhradu dane za zdaňovacie obdobie sa započítavajú zaplatené preddavky na daň splatné v zdaňovacom období. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia. Ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie, prevyšujúca sumu preddavkov vypočítaných z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti.

Príklad

Ak daňovník platil v preddavkovom období od 1.4.2013 do 31.3.2014 štvrťročné preddavky vo výške 800 eur a v preddavkovom období od 1.4.2014 do 31.3.2015 platí štvrťročné preddavky vo vyššej sume 900 eur, na úhradu dane v zdaňovacom období za rok 2014 sa mu započítajú preddavky v sume 3500 eur (800 eur + 900 eur + 900 eur + 900 eur). Keďže preddavky na daň splatné do začiatku nového preddavkového obdobia sa spätne nemenia, daňovníkovi nevznikla povinnosť doplatiť na preddavok na daň za prvý štvrťrok 2014 sumu 100 eur.

Ak daňovník platil v preddavkovom období od 1.4.2013 do 31.3.2014 štvrťročné preddavky vo výške 800 eur a v preddavkovom období od 1.4.2014 do 31.3.2015 má povinnosť platiť preddavky v nižšej sume 700 eur, prevyšujúca suma preddavkov uhradená za prvý štvrťrok 2014 (100 eur) sa započíta na úhradu preddavku na daň za druhý štvrťrok 2014 alebo sa na základe podanej žiadosti vráti daňovníkovi. Daňovníkovi sa na úhradu dane v zdaňovacom období za rok 2014 započítajú preddavky v sume 2800 eur.

Aký je postup platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ako aj zmena výpočtu pre rok 2020 nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky