Zmeny v miestnych daniach (dani z nehnuteľností) od 1. 1. 2015

Zmeny v miestnych daniach (dani z nehnuteľností) od 1. 1. 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o miestnych daniach prináša najmä značné zmeny v definícii predmetu dane niektorých daní, rozširuje použitie inštitútu určenia dane podľa pomôcok. Cieľom je najmä zosúladiť výklad problematických ustanovení.

Od 15. októbra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Úvodné slovo k účinnosti novely zákona o miestnych daniach

Novela zákona o miestnych daniach nadobudla účinnosť 15. októbra 2014, avšak v zmysle prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2014, ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.

Účinnosť novely zákona o miestnych daniach má faktickú účinnosť až od 1. januára 2015. Skoršia účinnosť bola stanovená z dôvodu, aby správcovia dane (obce a mestá) mali dostatok času pre prijímanie všeobecne záväzných nariadení.

Zmeny v dani z nehnuteľností (dani z pozemkov)

Negatívne vymedzenie predmetu dane z pozemkov, t. j. vymedzenie toho, čo predmetom dane z pozemkov nie je, sa generalizuje v celom rozsahu. Predmetom dane nebudú všetky pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov.

V prípade pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, sa bude hodnota pozemku určovať vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku slúžiaceho k predaju tovaru a poskytovaniu služieb v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.

Poznámka: Daň z pozemkov vypočítava za daňovníka správca dane (obec alebo mesto).

Zmeny v dani z nehnuteľností (dani zo stavieb)

Zmeny a doplnenia v oblasti dane zo stavieb sa týkajú vymedzenia predmetu dane zo stavieb a taktiež základu dane zo stavieb.

Predmet dane zo stavieb sa s účinnosťou od 15. októbra 2014 rozšíril aj o stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou. Samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží sa rozčleňujú ako samostatné druhy stavieb, t. j. samostatné predmety dane. Oddeleným vymedzením jednotlivých druhov stavieb sa vytvorí legislatívny základ pre správcov dane (obce, mestá), aby mohli prostredníctvom určenia rôznych sadzieb dane motivovať k výstavbe želaného typu garáží (najmä garáží pod zemou).

Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby (= rozšírenie), ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom alebo sú ukotvené pilótami.

V prípade stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu sa v aplikačnej praxi sa vyskytovala nejednotnosť výkladu. Vymedzenie predmetu dane zo stavieb sa preformulovalo na chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, čo predstavuje univerzálnejšie vymedzenie.

Poznámka: Podľa pokynu k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb, ktorý vypracoval vo februári 2010 odbor metodiky daní v tom čase Daňového riaditeľstva SR, sa k stavbám rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu mali zaraďovať:

  • stavby rekreačných chát,
  • stavby záhradkárskych chát spravidla v záhradkárskych oblastiach a
  • domčeky na individuálnu rekreáciu.

Pre účel zaradenia konkrétnej stavby k príslušnému druhu stavby je nutné skúmať skutočný účel jej využitia. V pokyne sa uvádza príklad poľovníckej chaty, ktorá môže slúžiť ako rekreačná chata, ale aj ako chata na bývanie horára.

Na doplnenie stavby hromadných garáží do predmetu dane zo stavieb nadväzuje nová definícia pre základ dane z hromadných garáží umiestnených pod zemou. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Zmeny v dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a v dani za užívanie verejného priestranstva

Dopĺňa sa možnosť pre daňovníka zaplatiť:

  • daň za užívanie verejného priestranstva a
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

určenú v splátkach aj naraz, ak ju daňovník zaplatí najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Ďalšie doplnenie predstavuje určenie dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta alebo dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok. Daňovník je povinný oznámiť zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta alebo zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Dňom vzniku daňovej povinnosti je v prípade:

  • dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, deň vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • dane za užívanie verejného priestranstva, deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva.

Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, obec ho písomne vyzve aby si ju splnil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní (ďalej len „náhradná lehota“). V prípade, ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti ani v náhradnej lehote, obec zistí základ dane a vyrubí daň podľa pomôcok, pričom postupuje podľa § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok a v oznámení uvedie deň začatia určenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, resp. dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok.

Ak daňovník doručí obci v priebehu určovania dane podľa pomôcok oznámenie, obec ho môže využiť ako pomôcku.

Určenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva

Na určenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva je splnomocnený správca dane (obec, mesto). Sadzbu dane (rôzne sadzby dane) môže určovať na základe kritérií, ktoré si aj sám (správca dane) určí. Splnomocnenie správu dane (obce, mesta) sa rozširuje a rôzne sadzby dane za užívanie verejného priestranstva bude môcť určiť aj pre rôzne podujatia, ktoré sa budú konať na území obce.

Znamená to, že správca dane (obec, mesto) bude môcť v prípade umiestnenia toho istého predajného stánku na tom istom verejnom priestranstve určiť inú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva počas správcom dane (obcou, mestom) určeného podujatia a inú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva v čase, keď sa podujatie nekoná.

Zmeny v dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Pre určenie vzniku daňovej povinnosti bude rozhodujúca aj skutočnosť, či došlo k zmene správcu dane k tomu istému predajnému automatu alebo hraciemu prístroju.

Základné pravidlo pre určenie vzniku daňovej povinnosti stanovuje, že daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat, resp. nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Daňová povinnosť zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie predajného automatu, resp. nevýherného hracieho prístroja.

Vznik daňovej povinnosti bol v zákone o miestnych daniach v znení účinnom do 14. októbra 2014 upravený tak, že daňová povinnosť vznikala prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa predajný automat, resp. nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.

Dochádza k posunutiu vzniku daňovej povinnosti o jeden kalendárny mesiac, t. j. k predĺženiu obdobia, počas ktorého budú predajné automaty, resp. nevýherné hracie prístroje podliehať príslušnej dani.

Osobitne je vymedzený vznik daňovej povinnosti pre situácie, keď dôjde v jednom kalendárnom mesiaci k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, t. j. predajnému automatu, resp. nevýhernému hraciemu prístroju. V tomto prípade vznikne daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach

Pri platení dane v splátkach bude mať správca dane (obec, mesto) povinnosť určiť platenie dane z nehnuteľností najmenej v dvoch rovnomerných splátkach, ak vyrubená daň z nehnuteľností bude vyššia ako 33 000 eur. V prípade, ak vyrubená daň z nehnuteľností bude 33 000 eur a menej a v prípade dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje bez obmedzenia výšky vyrubenej dane má správca dane (obec, mesto) možnosť určiť platenie dane v splátkach. Lehoty splatnosti príslušnej splátky dane určí správca dane (obec, mesto) v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň.

Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane (obce, mesta) určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

U ktorých miestnych daní môže, resp. musí správca dane (obec, mesto) určiť platenie príslušnej dane v splátkach vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Miestna daň Výška vyrubenej dane Určenie platiť daň v splátkach Možnosť zaplatiť daň určenú v splátkach naraz Upravené v zákone o miestnych daniach
daň z nehnuteľností menej ako 33 000 eur (vrátane) možnosť áno § 99g ods. 2
daň z nehnuteľností viac ako 33 000 eur povinnosť áno § 99g ods. 2
daň za psa bez limitu možnosť áno § 99g ods. 2
daň za predajné automaty bez limitu možnosť áno § 99g ods. 2
daň za nevýherné hracie prístroje bez limitu možnosť áno § 99g ods. 2
daň za užívanie verejného priestranstva bez limitu možnosť áno § 34a ods. 2
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bez limitu možnosť áno § 64a ods. 2

 

Spresnenie predmetu dane za ubytovanie

Priamo v zákone sa vymedzujú jednotlivé kategórie ubytovacích zariadení a precizuje sa znenie vymedzenia predmetu dane za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 zákona č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením – nová osobitná úprava

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pokiaľ ide o vyrubenie dane z nehnuteľností, správca dane (obec, mesto) vyrubí dedičovi (daňovníkovi) rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností od mesiaca vzniku daňovej povinnosti (pozri predchádzajúci odsek) do konca kalendárneho roka v prípade, ak nevyrubil daň z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky