Združenie osôb na spoločné podnikanie

Vzniká na základe zmluvy o združení, ktorú upravuje Občiansky zákonník (§ 829). Cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účel. Zákon neobmedzuje účel, na ktorý sa môžu fyzické či právnické združovať. Takýmto účelom môže byť aj spoločné podnikanie. Združenie môže byť založené aj na iný spoločenský účel (charitatívny, kultúrny, sociálny).

Účastníkmi združenia, teda aj zmluvy na spoločné vykonávanie podnikateľskej činnosti môžu byť len osoby, ktoré sú podnikateľmi. Podnikateľské činnosti, ktoré sa v rámci združenia vykonávajú, sa nemôžu vykonávať v mene združenia, pretože združenie nemá právnu subjektivitu (nie je právnickou osobou), nemôže byť teda subjektom záväzkových vzťahov. Činnosti sa preto môžu vykonávať iba v mene konkrétnych účastníkov združenia.

Legislatíva neupravuje konkrétne náležitosti zmluvy medzi účastníkmi, mala by však obsahovať:

  • účel, ktorý má byť spoločne dosiahnutý,
  • akú činnosť budú jednotliví účastníci vykonávať na dosiahnutie účelu,
  • spôsob rozhodovania o spoločných záležitostiach,
  • podmienky vystúpenia a vylúčenia zo združenia,
  • spôsob vysporiadania účastníkov pri rozpustení združenia.
Článok pokračuje pod reklamou

Záväzok účastníka nemôže spočívať len v poskytovaní majetkového vkladu bez pracovnej činnosti. Účastníci môžu prispieť k dosiahnutiu účelu tým, že:

  • sú povinní poskytnúť svoju činnosť (§ 830),
  • môžu byť povinní poskytnúť majetkový vklad – podľa zmluvy (§ 831).

Práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jednotlivým účastníkom združenia, ktorí za ich splnenie zodpovedajú celým svojím majetkom. Za záväzky voči tretím osobám (veriteľom) sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne (§ 835).

Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomernej výške (§ 833). Veci určené jednotlivo sú v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov. Združenie nemá vlastný majetok, majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov (§ 834). Podiely získané na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak (§ 835).

Všetci účastníci majú pri zániku - rozpustení združenia nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých nadaný účel, majetok získaný spoločnou činnosťou sa rozdelí spôsobom určeným v zmluve.

Ako môžete založiť občianske združenie a za akých situácií s ním môžete aj podnikať približujeme v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?

Podnikanie občianskeho združenia

Občianske združenie sa zakladá predovšetkým na neziskovú a verejnoprospešnú činnosť. Za určitých okolností však môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť, ale vzťahujú sa na to osobitné podmienky.

Zrušenie a zánik občianskeho združenia

Občianske môže zaniknúť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zlúčenie alebo splynutie s iným združením - v takom prípade celý jeho majetok a všetky povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu. Druhým spôsobom je zrušenie na základe rozhodnutia samotného občianskeho združenia (zákon používa termín dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia).

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia sú najdôležitejším dokumentom upravujúcim vnútorné vzťahy v združení a oprávnenia orgánov združenia konať voči tretím osobám.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky