Hmotná zodpovednosť zamestnanca

Kedy zamestnanec hmotne zodpovedný za zverené hodnoty a kedy musí nahradiť vzniknutý rozdiel?

Zákonník práce upravuje niekoľko druhov zodpovednostných vzťahov vznikajúcich na strane zamestnanca, ktorými sú:

 • všeobecná zodpovednosť za škodu (poškodenie služobného auta)
 • zodpovednosť za stratu zverených predmetov (strata kľúčov od skladu)
 • zodpovednosť pri odvracaní hroziacej škody (zamestnanec neoznámi poruchu stroja)
 • zodpovednosť za vyrobenie nepodarku
 • zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách (manko na sklade).

V tejto časti nášho seriálu sa dozviete viac o poslednej z vyššie uvedených, teda o tzv. hmotnej zodpovednosti zamestnanca.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (hmotná zodpovednosť)

Zistenie, že podnikateľovi na sklade chýba tovar (vzniklo manko) alebo mu chýbajú peniaze v pokladnici (t.j. došlo ku schodku v porovnaní s účtovnou evidenciou), nie je ojedinelým javom. Zatiaľ čo všeobecná zodpovednosť za škodu predpokladá zavinenie na strane zamestnanca (zamestnávateľ musí dokázať, že zamestnanec spôsobil škodu úmyselne alebo z nedbanlivosti), v prípade tzv. hmotnej zodpovednosti zamestnávateľovi stačí preukázať uzavretie platnej
dohody o hmotnej zodpovednosti a existenciu schodku na hodnotách, ktoré boli zamestnancovi zverené. Zjednodušene povedané - pri všeobecnej zodpovednosti sa u zamestnanca predpokladá jeho nevina, pri hmotnej zodpovednosti je tomu naopak.

Aby bol zamestnanec zodpovedný, musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti

Jedným zo základných predpokladov pre uplatnenie zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách jepísomá dohoda o hmotnej zodpovednosti. Túto je možné uzatvoriť ako súčasť alebo samostatný dokument vedľa pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, vykonaní práce či brigádnickej práci študentov (najskôr však v deň, kedy zamestnanec dovŕši 18 rokov).

Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie veci, ktoré nie sú určené na na obeh a obrat. Typickým príkladom takýchto vecí sú peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod.

Zamestnávateľ a zamestnanec preto môžu uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti pre prípady straty hotovosti z pokladne, nie však pre prípad straty kancelárskeho vybavenia, firemného notebooku či auta. Zároveň je potrebné pripomenúť, že schodok nemožno považovať škodu, ktorá vznikla poškodením alebo zničením zverených hodnôt. Je preto rozdiel medzi poškodením palety s tovarom, ktorý aj naďalej fyzicky existuje (zamestnanec zodpovedá podľa všeobecnej zodpovednosti) a úplnou stratou takejto palety (zamestnanec zodpovedá za zistený schodok).

Prečítajte si tiež

Zatiaľ čo pri všeobecnej zodpovednosti za škodu môže zamestnávateľ od svojho zamestnanca požadovať náhradu maximálne do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, v prípade hmotnej zodpovednosti zamestnanec zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

Zamestnanec a zamestnávateľ síce nemajú povinnosť uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, ak však takúto dohodu neuzatvoria, zamestnanec bude zodpovedný len podľa pravidiel všeobecnej zodpovednosti - bude zodpovedať v obmedzenej výške, a to za predpokladu, že zamestnávateľ preukáže zamestnancovo zavinenie.

Kto je zodpovedný za schodok alebo manko, ak na pracovisku pôsobí viacero zamestnancov?

Ak na jednom pracovisku pracuje niekoľko zamestnancov, pričom zamestnávateľ má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti s každým z nich, uplatní sa tzv. spoločná hmotná zodpovednosť. Za prípadný schodok tak zodpovedajú všetci zamestnanci spoločne v pomere podľa ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.

Príklad 1:

Po vykonaní inventarizácie zamestnávateľ zistí schodok na uskladnených hodnotách vo výške 1000 EUR. Za situácie, kedy na sklade pracujú 4 zamestnanci, z toho 1 vedúci s príjmom 800 EUR a 3 podriadení s príjmom 400 EUR, budú zamestnanci zodpovední takto. Vedúci nahradí schodok vo výške 400 EUR, traja zvyšní zamestnanci nahradia po 200 EUR.

Príklad 2:

Po vykonaní inventarizácie zamestnávateľ zistí schodok na uskladnených hodnotách vo výške 1000 EUR. Za situácie, kedy na sklade pracujú 4 zamestnanci, z toho 1 vedúci s príjmom 600 EUR, 1 zamestnanec s príjmom 500 EUR a 2 ďalší s príjmom 400 EUR, budú zamestnanci zodpovední takto. Vedúci s príjmom 600 EUR nahradí schodok vo výške 480 EUR, zamestnanec s príjmom 500 EUR nahradí 200 EUR a dvaja zvyšní zamestnanci s príjmom 400 EUR nahradia po 160 EUR.

Existencia schodku - kedy má zamestnávateľ povinnosť vykonať inventarizáciu?

Aby bol zamestnanec na základe dohody o hmotnej zodpovednosti skutočne zodpovedný, zamestnávateľ musí vykonať riadnu inventarizáciu:

 • pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • pri zániku dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • pri prevedení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru

Zároveň však platí, že zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol prevedený na inú prácu alebo na iné pracovisko alebo bol preložený, zodpovedá za schodok zistený na svojom predchádzajúcom pracovisku pri najbližšej inventarizácii, ak predtým zamestnávateľa o takúto inventarizáciu výslovne nepožiadal.

Príklad:

Zamestnanec, ktorý pracoval v sklade spolu s ďalšími skladníkmi, ukončí svoj pracovný pomer dohodou k 31.12.2014. Dňa 31.1.2015 jeho bývalý zamestnávateľ vykoná inventarizáciu, pri ktorej zistí schodok v hodnote 1 000 EUR. Nakoľko bývalý zamestnanec nepožiadal pri ukončení pracovného pomeru o vykonanie inventarizácie, za schodok bude zodpovedať bez ohľadu na to, či k jeho vzniku došlo pred alebo po ukončení pracovného pomeru.

Čo robiť, keď zamestnanec odmietne dohodu podpísať?

V prípadoch, kedy zamestnanec odmietne podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti, pričom druh vykonávanej práce uzavretie takejto dohody vyžaduje (skladník, predavač v obchode, pokladníčka), potom s ním zamestnávateľ môže rozviazať pracovný pomer výpoveďou. Výpovedným dôvodom by bolo nespĺňanie predpokladov alebo požiadaviek nevyhnutných na riadny výkon práce (ustanovenie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce).

Kedy sa zamestnanec zbaví hmotnej zodpovednosti?

Zamestnanec sa zbaví svojej zodpovednosti iba v nasledujúcich prípadoch:

 1. Zamestnávateľ nevytvoril zamestnancovi vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami (časť potravín umiestnených v sklade zamoreného hlodavcami zmizla preto, že zamestnávateľ nezabezpečil deratizáciu)
 2. Zamestnanec preukáže, že zverená hodnota mu bola odcudzená (videozáznam z bezpečnostnej kamery svedčí o tom, že chýbajúci tovar ukradol zákazník).

Môže zamestnanec od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpiť?

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti zo strany zamestnanca je možné v týchto prípadoch:

 • zamestnanec sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko alebo sa prekladá
 • zamestnávateľ v čase jedného mesiaca po tom, čo ho zamestnanec písomne upozornil na nedostatky či závady v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami, nezaistil nápravu
 • pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec odstúpiť, ak je na jeho pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci či zástupca vedúceho

Dňom doručenia odstúpenia zamestnávateľovi alebo dňom ukončenia pracovného pomeru dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká.

Dôležité právne predpisy alebo zdroje, ktoré problematiku hmotnej zpodpovednosti upravujú

§ 182 - § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky