Zamestnávanie cudzincov od 1. 1. 2019

Uvažujete zamestnať cudzinca? Od nového roka je to jednoduchšie. Aké zmeny v zamestnávaní cudzincov na území SR priniesli novely zákonov účinné od 1. 1. 2019?

V súčasnosti majú viacerí slovenskí zamestnávatelia problém obsadiť niektoré voľné pracovné miesta. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce a znižujúci sa počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Už minulý rok začali platiť nové podmienky zamestnávania cudzincov (občanov tretích krajín) na území SR. Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) došlo s účinnosťou od 1. 5. 2018 k zmene niektorých postupov v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

1. 1. 2019 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla podstatné zmeny týkajúce sa zamestnávania cudzincov na území SR. Jej cieľom je zjednodušiť a zrýchliť postup pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Prostredníctvom tejto novely sa postupne do praxe zavádzajú opatrenia vyplývajúce zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR. Súčasne bol s účinnosťou od januára 2019 novelizovaný aj nadväzujúci zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).  

Zákone o službách zamestnanosti od 1. 1. 2019 zjednodušil zamestnávanie cudzincov

Novela zákona o službách zamestnanosti priniesla v časti týkajúcej sa zamestnávania cudzincov nasledovné zmeny:

  • Povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto,
  • Častejšia aktualizácia zoznamu tzv. nedostatkových profesií,
  • Zrušenie povinnosti cudzinca preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  • Možnosť agentúr prideľovať cudzincov k zamestnávateľovi.

Zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta (§ 62 ods. 6)

Zamestnávateľ musí nahlásiť úradu práce každé voľné pracovné miesto.

Od 1. 1. 2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta do výšky 300 eur.

Zmena periodicity vydávania zoznamov tzv. nedostatkových profesií (§ 12 písm. ai)

Do konca minulého roka platilo, že miera nezamestnanosti sa posudzovala za predchádzajúci rok a zoznamy zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 % (zoznamy tzv. nedostatkových profesií) sa zverejňovali ročne – do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. 

Po novom roku nastala zmena spočívajúca v tom, že zoznam nedostatkových profesií sa musí aktualizovať častejšie - každý štvrťrok. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má od 1. 1. 2019 povinnosť identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 % a následne zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom štvrťroku.

Aktuálny zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily rozdelený podľa jednotlivých krajov nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zrušenie povinnosti cudzinca preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie (§ 21b ods. 2)

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa pri žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zrušila povinnosť cudzinca preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Po novom sa doklad o dosiahnutom vzdelaní vyžaduje len pri regulovaných povolaniach, ktoré si vyžadujú vyššie vzdelanie (napr. pedagóg, právnik). Tým sa znižuje administratívna náročnosť na strane cudzinca.

Možnosť agentúr dočasného zamestnávania dočasne prideľovať cudzincov  na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 21 ods. 4)

Novela zaviedla možnosť zamestnávať cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania, ktoré svoju činnosť vykonávajú najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu, resp. o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Pri nedostatkových profesiách môžu cudzinci pracovať cez agentúry dočasného zamestnávania.

Od januára 2019 tak agentúry dočasného zamestnávania môžu dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ale len pri nedostatkových profesiách, teda iba pri zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okrese, v ktorom bola miera evidovanej nezamestnanosti za posledný štvrťrok nižšia ako 5 %. Na iný druh práce zákon o službách zamestnanosti nedovoľuje agentúram prideliť cudzincov k užívateľskému zamestnávateľovi.  

Viac informácií o agentúrnom dočasnom zamestnávaní a jeho podmienkach nájdete v článku Dočasné pridelenie zamestnancov – agentúrne zamestnávanie

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov od 1. 1. 2019 v súvislosti s ich zamestnávaním

Tak ako zákon o službách zamestnanosti aj zákon o pobyte cudzincov priniesol od januára 2019 výrazné zmeny týkajúce sa zamestnávania cudzincov na území SR, a to pri:

  • Ubytovaní cudzinca,
  • Lehote na vyžiadanie súhlasu od úradu práce,
  • Lehote pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu.

Zmeny pri ubytovaní cudzinca (§ 32 ods. 2 písm. e, k)

Cudzinec musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu predkladať viaceré doklady (napr. platný cestovný doklad, fotografiu alebo doklady preukazujúce zabezpečenie ubytovania).   

Od 1. 1. 2019 musí cudzinec preukázať súhlas obce s ubytovaním.

Od 1. 1. 2019 bude cudzinecká polícia od cudzinca požadovať aj súhlas obce s ubytovaním. To znamená, že cudzinec, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dokladať aj súhlas obce (potvrdenie) o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa zdržiava na pobyte (teda tam, kde má počas pobytu zabezpečené ubytovanie), spĺňa podmienky ustanovené Ministerstvom zdravotníctva.  

Od cudzinca, ktorý bude pracovať v medzinárodnej hromadnej doprave, cudzinecká polícia nebude požadovať preukázanie ubytovania.

Zavedenie lehoty na vyžiadanie súhlasu od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 33 ods. 3)

Novela zákona o pobyte cudzincov zaviedla novú sedemdňovú lehotu, v ktorej si cudzinecká polícia pri udeľovaní prechodného pobytu cudzincovi vyžiada od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily (§ 33 ods. 8)

Od nového roka došlo k skráteniu lehoty pre rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z 90 dní na 30 dní. To znamená, že cudzinecká polícia rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (nie od podania žiadosti), ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dovolenka v roku 2023 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Štyri, päť či osem týždňov? Na akú minimálnu dovolenku má zamestnanec v roku 2023 nárok a za akých podmienok?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky