Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku od roku 2022: odpovede na praktické otázky

Ako vyzerá zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi, čo by mali vedieť spotrebitelia a čo prevádzkovatelia obchodov, prezradila Lucia Morvai z organizácie Správca zálohového systému.

V roku 2022 čakajú Slovensko viaceré zmeny v podnikaní. Výrobcov obalov, obchodníkov, ale aj spotrebiteľov, sa dotkne jedna zásadná novinka – zálohovanie plastových fliaš  a plechoviek od nápojov. V súvislosti s tým sa vynorilo viacero praktických otázok, ktoré sa pýtajú obe strany – podnikatelia i zákazníci. Odpovede sme zisťovali v neziskovej organizácii Správca zálohového systému, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov. Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Lucia Morvai, pre Podnikajte.sk prezradila:

 • čo musí spĺňať zálohovaný plastový obal a na čo by si mal zákazník dať pozor, ak nechce prísť o záloh,
 • kde všade je možné PET fľašu alebo plechovku vrátiť,
 • čo s obalmi nápojov zakúpených v roku 2021 alebo v zahraničí,
 • ako sa zálohovanie odrazí na cenách nápojov v plastových obaloch a kde musí byť suma zálohu uvedená,
 • ako má postupovať prevádzkovateľ obchodu, ktorý bude odberným miestom a ako takéto prevádzky postupujú pri zálohovaní plastových fliaš a plechoviek.

Zálohovaný obal – za ktorú PET fľašu či plechovku dostane zákazník peniaze späť?

Ktoré plastové flaše a plechovky sa budú zálohovať? 

Zálohovať sa budú všetky jednorazové plastové a kovové obaly od nápojov, to znamená nápojové plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Ide o jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov, ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje.

Podľa čoho ich možno spoznať?

Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ”, v blízkosti čiarového kódu. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostane zákazník záloh späť. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz a nenosiť ich naspäť do obchodu.

Porovnanie zálohovanej plechovky a nezálohovanej plechovky. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Porovnanie zálohovanej plechovky a nezálohovanej plechovky. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Označenie „Z“ pri EAN kóde na zálohovaných plechovkách. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Označenie „Z“ pri EAN kóde na zálohovaných plechovkách. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk

Dokedy môžu byť do obchodov dodávané PET fľaše, ktoré nespĺňajú požiadavky na zálohovanie?

Jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa Zákona o zálohovaní, môžu byť uvádzané na trh len do 31. januára 2022. Znamená to, že po tomto dátume už výrobca (alebo dovozca, t. j. každý subjekt, ktorý umiestňuje na trh v Slovenskej republike nápojové obaly podliehajúce zálohovaniu) nesmie umiestniť na trh žiadne jednorazové nápojové obaly, ktoré neboli u Správcu registrované a riadne označené. Distribútor má zákonnú povinnosť kontrolovať splnenie povinnosti registrácie obalov v zálohovom systéme od výrobcu. Potvrdenie o riadnom ukončení registrácie pre konkrétne registrované čiarové kódy Správca vydáva výrobcovi na vyžiadanie.

Dokedy môžu zákazníci nájsť v obchodoch nápoje v takýchto obaloch?

Distribútor ma právo distribuovať staré nezálohované obaly do 30.6.2022, po tomto dátume sa nezálohované obaly neobjavia už ani na pultoch predajní a zákazník si bude môcť kúpiť len obaly so symbolom Z, ktoré boli registrované v zálohovom systéme.

Ktoré obaly sa nemôžu zálohovať?

Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka - vrátane rastlinných náhrad (ako mandľové či kokosové mlieko), sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Rovnako sa nezálohujú plastové ani kovové obaly od iných potravín, ktoré nie sú nápojmi, ako olej či ocot ani obaly od drogérie.

V akej podobe treba PET fľašu či plechovku vrátiť?

Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto prázdne, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbať pri tom treba na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Ide o povinnosť alebo o odporúčanie vrátiť fľašu s vrchnákmi, ktoré sa zvyknú zbierať aj samostatne na dobročinné účely?

Radi by sme vyslali spotrebiteľom jednoznačné posolstvo, a to že vrchnák sa zálohuje spolu s fľašou, a tak sa zabezpečí efektívna recyklácia a efektívny prevoz na miesto recyklácie – Správcom. Od júna 2024 musia byť všetky vrchnáky pevne pripojené k fľaši na základe smernice EÚ o obmedzení vplyvu jednorazových plastov. Sme presvedčení, že sa vytvoria aj s pomocou zálohovania efektívnejšie a ekologickejšie spôsoby ako samostatný zber vrchnákov.

PET fľašu a plechovku z nápoja nezoberie späť každý obchod – kde obaly vracať?

Kde všade bude možné vrátiť PET fľašu alebo plechovku?

Vrátiť zálohovaný obal bude možné v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému. Takýchto miest je od januára 2022 viac ako 2 000 po celom Slovensku, z toho viac ako 1 000 miest sú menšie prevádzky zapojené dobrovoľne.

Je možné vrátiť obal aj v inej prevádzke ako v tej, kde bol výrobok zakúpený?

Áno. Zálohované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde bol zálohovaný nápoj na Slovensku kúpený. Odporúčané označenie od Správcu má distribútor k dispozícii a môže použiť vo vlastnej kreatíve. Správca taktiež pripravuje prehľadnú mapu odberných miest, ktorá pomôže spotrebiteľom nájsť odberné miesto v ich blízkosti.

Ako je to v prípade obalov zakúpených v zahraničí, je možné takúto plastovú fľašu vrátiť v obchode na Slovensku?

Nie je to možné. Iba jednorazové nápojové obaly s označením Z, registrované v zálohovom systéme, sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za ne dostane zákazník späť záloh. Ostatné plastové fľaše a plechovky, ktoré nie sú v systéme registrované a za ktoré nebol zaplatený záloh 15 centov, je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber.

Aký starý môže byť vrátený obal? Je stanovená lehota?

Odoberá sa každý označený a registrovaný zálohovaný obal v databáze, Správca nestanovuje časové obmedzenie. Zo zákona má distribútor povinnosť odoberať aj zálohované jednorazové obaly na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to minimálne 6 mesiacov od zverejnenia oznamu o ukončení uvádzania na trh Správcom.

Čo v prípade PET fliaš a plechoviek, ktoré boli zakúpené v roku 2021, je možné ich vrátiť?

Nie. Tieto plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz. Zálohový systém je financovaný výrobcami, ktorí uvádzajú na trh zálohované obaly - tak sa zabezpečuje udržateľný chod zálohovania, vyplácanie zálohov spotrebiteľom, poplatky obchodníkom, náklady na prepravu a triedenie zálohovaných plastových fliaš či plechoviek aj vzdelávanie spotrebiteľov. Obaly, ktoré nie sú v systéme registrované, patria do triedeného zberu, ktorý financujú výrobcovia uvádzajúci iné ako zálohované obaly na trh cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Oba systémy fungujú popri sebe a vzájomne a dopĺňajú.

Ceny nápojov sa zdvihnú len zdanlivo, o výške zálohu bude zákazník informovaný

Ako sa zálohovanie odrazí na cenách nápojov v plastových obaloch?

Zavedenie zálohovania nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zákazník zaplatí záloh 15 centov a pri vrátení obalu dostane záloh naspäť v plnej výške.

Musí byť suma zálohu uvedená na cenovke daného výrobku? Ak áno, akým spôsobom?

Výška zálohu za plastovú fľašu alebo plechovku musí byť uvedená na každej cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja. Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.

Ako má byť zálohovaný obal pri predaji nápoja uvedený na pokladničnom bloku?

Výška zálohu musí byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka. Rovnako aj v prípade vyplatenia zálohov spotrebiteľovi.

Ukážka pokladničného bloku pri kúpe nápojov v zálohovaných plechovkách. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Ukážka pokladničného bloku pri kúpe nápojov v zálohovaných plechovkách. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Článok pokračuje pod reklamou

Odberné miesta zálohovaných plastových PET fliaš a plechoviek  z nápojov

Akým spôsobom budú prevádzky obaly zbierať?

Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť len jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný – odber automatom (zálohomatom), poloautomatizovaný (odber cez ručný skener a kompaktor) a ručný odber (odber cez ručný skener). Všetky podrobné podmienky a pokyny pre obchodníkov sú zosumarizované v manuáli, ktorý Správca poskytol k dispozícii každému registrovanému odbernému miestu a v prípade doplňujúcich otázok sa môžu obrátiť na [email protected].

Čo všetko musí mať prevádzka zaobstarané pre zálohovanie plastových obalov?

Väčšie predajne budú mať pri vstupe, na predajnej ploche alebo vo vzdialenosti do 150m od prevádzky automaty, tzv. zálohomaty. Zálohovaný obal zákazník vráti priamo do nich, automaticky prebehne kontrola obalu, roztriedenie na plastovú fľašu či plechovku a stlačenie. Obal sa tak nebude môcť opätovne vrátiť za záloh a jeho prevoz na ďalšie spracovanie bude efektívnejší. Zálohomat vytlačí potvrdenie o vrátení výšky zálohu, ktoré si môže zákazník uplatniť na predajni, kde obaly vrátil. Kupón nemá časovo obmedzenú platnosť.

Vonkajší výkup plastových obalov. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Vonkajší výkup plastových obalov. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk

Ako je to v prípade menších predajní? Musia mať aj také zálohomat?

Nemusia. Obaly sa tam odoberajú ručne, napríklad pri pokladni – predavačka alebo predavač ho naskenuje špeciálnym ručným skenerom s aplikáciou a malou tlačiarňou, tá vytlačí potvrdenie zákazníkovi pre vrátenie zálohu. Obaly sa vtedy skladujú nestlačené, osobite plastové fľaše a plechovky, ktoré sa prepravia do medziskladov Správcu kde sa prepočítajú na špeciálnom zariadení pre overenie odovzdaného množstva  a dát z informačného systému. Systém je tak chránený pred prípadnými podvodmi a pokusmi o opakované vrátenie obalov a uplatnenie zálohov.

Ako vyzerá proces zálohovania PET fliaš a plechoviek po odovzdaní obalu?

Cez centrálnu databázu zálohomatov a ručných skenerov sa pri odovzdaní overuje, či bol obal skutočne v systéme registrovaný a vyplatí sa záloh. Preto je dôležité aby bol obal nestlačený, s čiarovým kódom a symbolom Z. Odberné miesto môže odoberať zálohované obaly a vyplácať záloh zákazníkom len v prípade, ak je registrované u Správcu zálohového systému a dodržiava spôsob odberu a pokyny pre manipuláciu, uskladnenie a odovzdanie obalov prepravcovi Správcu. Podrobnosti manipulácie, skladovania a frekvencie zvozov sú závislé od zvoleného typu odberu a množstva odobratých obalov. Všetky podrobné pokyny pre obchodníkov sú zosumarizované v Manuáli, ktorý má k dispozícii každé registrované odberné miesto.

Ako bude možné využiť potvrdenie o zálohu?

Potvrdenie bude možné využiť buď ako zľavu pri nákupe – výšku zálohu odčíta predajca z ceny nákupu, alebo si zákazník vypýta naspäť hotovosť. Malé predajne potravín zapojené do zálohového systému dobrovoľne majú výnimku – nemusia vracať zákazníkom hotovosť, ale môžu poskytnúť len zľavu z nákupu. Zľavu je možné uplatniť len v tom obchode, kde zákazník obaly vrátil.

Povinnosť aj dobrovoľné rozhodnutie – ktoré prevádzky musia byť odberným miestom?

Môže si obchodník vybrať, či chce byť odberným miestom, alebo ide o povinnosť?

Povinne zo zákona sa do zálohového systému jednorazových nápojových obalov musia zapojiť tie prevádzky predávajúce nápoje, ktoré majú predajnú plochu väčšiu  ako 300 metrov štvorcových. Menšie predajne môžu byť do zálohového systému zapojené dobrovoľne. V záujme efektivity a udržateľnosti systému podľa skúseností zo zahraničia, boli stanovené minimálne podmienky pre registráciu dobrovoľného odberného miesta:

 • technické a organizačné podmienky odberu zálohovaných obalov podľa Zmluvy so Správcom;
 • denný priemerný odber zálohovaných obalov, minimálne 70 ks / deň.

Na základe čoho boli vypočítané limity pre minimálny odber zálohovaných obalov?

Predpokladaný denný priemerný odber zálohovaných obalov je vypočítaný na mesačnej báze a zohľadňuje sezónnosť predaja zálohovaných nápojových obalov. Limit pre minimálny odber zálohovaných obalov bol stanovený na základe analýzy efektívnosti a udržateľnosti zálohového systému, ako aj návratnosti investícií zapojených odberných miest.

Čo v prípade, že očakávaný limit obchodník nesplní a bude mať neskôr menší priemerný odber zálohovaných obalov?

Ide o vec dohody. Je vždy na rozhodnutí dobrovoľného odberného miesta, či ho chce prevádzkovať, alebo vypovedať zmluvu, ak chce miesto zrušiť. Správca má právo vyhodnocovať priebežne stav splenia podmienok v čase, v záujme efektivity odberných miest môže využiť právo odstúpiť od zmluvy s dobrovoľným miestom, ak nespĺňa stanovený limit pre odber po dobu viac ako troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Je však v zaujme Správcu prevádzkovať dostatočne širokú sieť dostupnú spotrebiteľom v spolupráci s distribútormi.

Môžu menšie predajne, ktoré sa nerozhodnú byť odberným miestom, predávať nápoje v zálohovaných PET fľašiach, ktoré možno neskôr vrátiť v inej predajni?

Samozrejme, povinnosť zálohovať nápoje a dodržiavať výšku zálohu, označiť oddelene cenu nápoja a výšku zálohu a viesť oddelené účtovne záznamy, má každý distribútor, bez ohľadu na veľkosť plochy a spôsob predaja nápojov. Už samotnú povinnosť odoberať (zriadiť odberné miesto) majú len tie nad 300 metrov štvorcových.

Líši sa systém na zálohovanie plastových fliaš od systému na zálohovanie tých sklenených? Môže sa stať, že zákazník, ktorý kúpi pivo v sklenenej fľaši a minerálku v plastovej, no nevráti oboje v jednom obchode?

Ide o dva samostatne fungujúce systémy - Správca zálohového systému má v kompetencii len zálohovanie plastových fliaš a plechoviek, opakovane použiteľné sklo ide samostatným režimom medzi výrobcom a distribútorom. Sú miesta, kde do jedného automatu možno vrátiť všetky tri druhy: sklo, plastovú fľašu aj plechovku, ale aj také, kde sa vrátia len plastové fľaše a plechovky.

Postup, ako sa stať odberným miestom plastových fliaš

Ako má postupovať podnikateľ, ktorý má alebo chce byť odberným miestom?

Distribútor, ktorý má zákonnú povinnosť alebo chce odberné miesto vytvoriť dobrovoľne, je povinný mať uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Kroky sú nasledovné:

 1. Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu.
 2. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou v dvoch vyhotoveniach.
 3. Distribútor dostane aktivačný e-mail, ktorý obsahuje link do registračného portálu a vyzýva distribútora na vytvorenie konta v ňom.
 4. Distribútor sa registruje a čaká na e-mail s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.
 5. Po vytvorení konta distribútora je potrebné prihlásiť príslušné odberné miesta v danom registračnom portáli Správcu zálohového systému.
Prečítajte si tiež

Vzor žiadosti a pokyny na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému nájde obchodník na www.spravcazaloh.sk v časti Zistite viac. Doplňujúce otázky radi zodpovieme na [email protected]. Na základe záujmu vieme poradiť obchodníkovi, ktorý zvažuje zriadenie odberného miesta dobrovoľne, spôsob odberu, ktorý je vzhľadom na jeho podmienky a možnosti vhodný a efektívny - aj vzhľadom k návratnosti vstupných investícií.

Koľko približne trvá registračný proces v praxi?

Po doručení podpísanej Zmluvy obratom príde aktivačný link na registráciu distribútora. Tá sa po zadaní údajov schváli do troch pracovných dní. Následne si treba v užívateľskom konte vytvoriť odberné miesto a zadať potrebné údaje, po zadaní kompletných informácií je výsledok registrácie oznámený zo strany Správcu do 14 dní. Je to ale individuálne a závislé od súčinnosti distribútorov pri oprave chybne zadaných alebo nekompletných potrebných údajov.

O organizácii Správca zálohového systému

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek má na starosti Správca zálohového systému. Kto stojí za vznikom tejto neziskovej organizácie?

Neziskovú organizáciu Správca zálohového systému založili štyri „neziskovky“ poverené Ministerstvom životného prostredia SR. Ide o Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Konzorcium zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Členovia týchto organizácií uvádzajú na trh približne 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Prečo bolo potrebné, aby vznikol Správca zálohového systému? Čo je cieľom organizácie?

Cieľom vytvorenia Správcu zálohového systému je lepšia transparentnosť systému, lepšia vzájomná kontrola a koordinácia, má spoločný záujem na ekonomicky a ekologicky udržateľnom fungovaní systému, ktorý je jednak ústretový voči spotrebiteľovi a jednak plní ciele zberu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky