Skúška pre výkon zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov (od roku 2013)

Skúška pre výkon zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov (od roku 2013)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zodpovedné osoby vykonávajú v podniku dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Podľa nového znenia zákona o ochrane osobných údajov, budú mať podnikatelia (prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia) povinnosť poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu ak zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

Zodpovednou osobu môže byť len fyzická osoba, ktorá:

  •  má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  •  je bezúhonná,
  •  úspešne absolvovala skúšku na výkon tejto funkcie.

V súčasnosti sa v pripomienkovom konaní nachádza vyhláška, ktorú si vyžiadalo schválené nové znenie  zákona o ochrane osobných údajov. Vyhláška upravuje podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby. V prípade schválenia vyhlášky v navrhovanom znení bude skúšku zabezpečovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bezplatne.

Žiadosť o absolvovanie skúšky bude môcť podať:

  •  priamo fyzická osoba, ktorá má byť zodpovednou osobou alebo
  •  zamestnávateľ (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ)

prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktorého vzor zverejní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Žiadosť musí byť riadne vyplnená podľa požiadaviek vyhlášky, inak je neplatná.

Žiadosť bude podľa navrhovanej vyhlášky potrebné podať najneskôr do 10 dní pred termínom konania skúšky:

  •  písomne doporučenou zásielkou alebo,
  •  elektronicky s následným písomným potvrdením alebo,
  •  v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom.

Termín a miesto skúšky bude stanovovať a prostredníctvom svojho webového sídla oznamovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Navrhuje sa skúška formou písomného testu zloženého z 30 otázok. Preverujú sa znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov. Napríklad novelizované znenie zákona o ochrane osobných údajov, vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, §§ 11 – 16 Občianskeho zákonníka a vybrané ustanovenia Zákonníka práce. Pre úspešné absolvovanie skúšky bude potrebné získať najmenej 45 bodov z celkového počtu 60 bodov.

O úspešnom absolvovaní skúšky vyhotoví Úrad na ochranu osobných údajov potvrdenie o absolvovaní skúšky s hodnotením prospel. Ak žiadateľ neprospel, môže opakovane požiadať o absolvovanie skúšky podaním novej žiadosti. Opakovanú skúšku možno absolvovať len raz za rok.

Účinnosť vyhlášky nie je zatiaľ stanovená.

V legislatívnom procese je aj vyhláška týkajúca sa výkonu skúšky zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako na správnu krízovú komunikáciu pri kybernetickom útoku na zamestnancov

Firmy často čelia úniku údajov zamestnancov, no takmer polovica z nich tieto incidenty nezverejňuje. Prečo je to chyba a ako môže správna komunikácia pomôcť predchádzať ďalším útokom?

Kontroly GDPR v roku 2020 – kto ich môže čakať?

Koho si Úrad pre ochranu osobných údajov SR plánuje zobrať na mušku? Prezradil plán kontrol na rok 2020. V strehu by mali byť ubytovacie zariadenia, prevádzkovatelia STK či webhostingové firmy.

Pozor na chyby v pravidlách o ochrane osobných údajov (GDPR)

Aj po vyše roku a pol od účinnosti GDPR sa na internetových stránkach či e-shopoch nájdu neaktuálne a nesprávne informácie o ochrane osobných údajov. Aké sú najčastejšie chyby?

Je mzda osobným údajom zamestnanca?

V pracovnoprávnej oblasti sa bežne spracúvajú osobné údaje ako meno, priezvisko alebo dátum narodenia zamestnanca. Považuje sa však za osobný údaj zamestnanca aj jeho mzda?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky