Skúška pre výkon zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov (od roku 2013)

Skúška pre výkon zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov (od roku 2013)

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zodpovedné osoby vykonávajú v podniku dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Podľa nového znenia zákona o ochrane osobných údajov, budú mať podnikatelia (prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia) povinnosť poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu ak zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

Zodpovednou osobu môže byť len fyzická osoba, ktorá:

  •  má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  •  je bezúhonná,
  •  úspešne absolvovala skúšku na výkon tejto funkcie.

V súčasnosti sa v pripomienkovom konaní nachádza vyhláška, ktorú si vyžiadalo schválené nové znenie  zákona o ochrane osobných údajov. Vyhláška upravuje podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby. V prípade schválenia vyhlášky v navrhovanom znení bude skúšku zabezpečovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bezplatne.

Žiadosť o absolvovanie skúšky bude môcť podať:

  •  priamo fyzická osoba, ktorá má byť zodpovednou osobou alebo
  •  zamestnávateľ (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ)

prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktorého vzor zverejní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Žiadosť musí byť riadne vyplnená podľa požiadaviek vyhlášky, inak je neplatná.

Žiadosť bude podľa navrhovanej vyhlášky potrebné podať najneskôr do 10 dní pred termínom konania skúšky:

  •  písomne doporučenou zásielkou alebo,
  •  elektronicky s následným písomným potvrdením alebo,
  •  v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom.

Termín a miesto skúšky bude stanovovať a prostredníctvom svojho webového sídla oznamovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Navrhuje sa skúška formou písomného testu zloženého z 30 otázok. Preverujú sa znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov. Napríklad novelizované znenie zákona o ochrane osobných údajov, vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, §§ 11 – 16 Občianskeho zákonníka a vybrané ustanovenia Zákonníka práce. Pre úspešné absolvovanie skúšky bude potrebné získať najmenej 45 bodov z celkového počtu 60 bodov.

O úspešnom absolvovaní skúšky vyhotoví Úrad na ochranu osobných údajov potvrdenie o absolvovaní skúšky s hodnotením prospel. Ak žiadateľ neprospel, môže opakovane požiadať o absolvovanie skúšky podaním novej žiadosti. Opakovanú skúšku možno absolvovať len raz za rok.

Účinnosť vyhlášky nie je zatiaľ stanovená.

V legislatívnom procese je aj Vyhláškao rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v oblasti ochrany osobných údajov. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


GDPR a externe vedené účtovníctvo

Veľa podnikateľov v súčasnej dobe rieši mzdovú agendu a účtovníctvo prostredníctvom špecializovaných externých firiem. Ako sa európske nariadenie o ochrane GDPR v praxi dotýka externých účtovníkov a ich vzťahu s klientami?

GDPR po skončení pracovného pomeru

Európske nariadenie, známe ako GDPR, sa od mája 2018 uplatňuje nielen pri spracovávaní osobných údajov pred uzavretím pracovného pomeru či počas jeho trvania, ale aj po jeho skončení. Kedy môže zamestnávateľ uchovávať osobné údaje bývalého zamestnanca a po akú dobu?

Prehľad povinností prevádzkovateľa podľa GDPR

Kto je podľa nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom? Aké povinnosti mu z GDPR vyplývajú? Pozrite si stručný prehľad.

Ukladanie pokút podľa GDPR

Zanedbanie povinností ustanovených v GDPR alebo strata osobných údajov môže stáť firmu nemálo peňazí. Aké pokuty hrozia za porušenie jednotlivých povinností? Prinášame ucelený prehľad.