Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Projekt Prvá pomoc predstavoval takmer dva roky hlavný nástroj na ochranu pracovných miest a príjmov domácností pred pandémiou. Pripravil a realizoval ho rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s prihliadnutím na riziko dynamického vývoja pandémie. Projekt mal flexibilne nastavený rámec pravidiel, vďaka čomu ho štát dokázal upravovať tak, aby bol efektívny aj po neočakávaných zmenách v pandemických pravidlách a mohol promptne reagovať na nestability v ekonomike a na pracovnom trhu. Vláda SR vydala počas trvania projektu celkovo 13 uznesení, ktorými Prvú pomoc vylepšovala a prispôsobovala aktuálnej situácii.

Podmienky projektu Prvá pomoc sa viackrát menili

V rámci Prvej pomoci bolo k 30.06.2022 vyplatených celkovo 2 475 824 280,58 eur, pričom úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporili výplatu 5 755 048 mesačných platov. Oprávnené obdobie projektu, v rámci ktorého mohli zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby podávať žiadosti o pomoc, bolo od 13.3.2020 do 28.2.2022.

Projekt Prvá pomoc zabezpečovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce v rámci Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V priebehu roka 2020 sa podmienky poskytovania Prvej pomoci prispôsobovali meniacej sa situácii v súvislosti s vývojom pandémie.

Prehľad prijatých zmien v projekte:

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rok Dátum uznesenia vlády Popis prijatej zmeny v projekte
2020 31.3.2020 realokácia zdrojov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na získanie prostriedkov pre podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
14.4.2020 rozšírenie základného rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie či núdzového stavu - poskytnutie príspevku pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby alebo iné fyzické osoby na kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti
20.5.2020 predĺženie obdobia realizácie projektu Prvá pomoc aj na mesiace jún, júl a august 2020
23.9.2020 predĺženie obdobia realizácie projektu do konca roka 2020
28.10.2020 rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, zvýšenie príspevkov Prvej pomoci, predĺženie podpory do marca 2021
2.2.2021 predĺženie podpory do júna 2021, rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, zvýšenie príspevkov, zjednodušenie administrácie zrušením dodatkov k existujúcim dohodám so žiadateľmi
2021 9.6.2021 prepojenie Prvej pomoci s Covid automatom, predĺženie podpory do konca roku 2021
10.8.2021 prispôsobenie napojenia Prvej pomoci s Covid automatom
10.11.2021 rozšírenie Prvej pomoci pre širšiu skupinu zamestnávateľov a SZČO, predĺženie podpory do januára 2022
2022 19.1.2022 predĺženie podpory do februára 2022

Podmienky čerpania príspevkov z projektu Prvá pomoc

Hneď v úvode pandémie, v apríli 2020, vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomoc vo výške takmer 177 miliónov eur. Primárnym cieľom bolo ochrániť čo možno najviac pracovných miest a tým aj príjmov domácností po prvotnom šoku zamestnávateľov z príchodu pandémie. Pomoc tak musela byť okamžitá a adresná. Projekt „Prvá pomoc“ sa riadil schémou štátnej pomoci schválenou Európskou komisiou. Príspevky sa vyplácali na základe čestných vyhlásení s plánom postupného kontrolovania oprávnenosti prijímania pomoci. Jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa v rámci projektu Prvá pomoc bolo splnenie § 70 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Žiadateľ musel mať splnené daňové povinnosti, splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie. Žiadateľ ďalej nemohol mať evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, či nemal mať voči úradu práce záväzky po lehote splatnosti.

Systém overovania čerpania podpory a jeho výsledky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu Prvej pomoci postupne zaviedol systémový mechanizmus kontrol oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov.

Na rozdiel od štandardných kontrol podľa zákona o finančnej kontrole a audite detailnosť overovania čerpania príspevkov zvýšilo zameraním sa na oprávnenosť zamestnancov v predložených výkazoch. Postupne sa systém nastavil tak, že úrady práce mali povinnosť preveriť každého uvedeného zamestnanca v predložených výkazoch s počtom do 25 zamestnancov. Pri väčšom počte zamestnancov v jednotlivých výkazoch bola automaticky kontrolovaná minimálne referenčná vzorka stanoveného počtu zamestnancov, ktorá závisela od celkového počtu zamestnancov vo výkaze. Minimum bola však kontrola jednej pätiny náhodne vybraných zamestnancov od takto veľkých zamestnávateľov. Rovnakou metodikou postupovali úrady pri kontrolách v prípade výšky mesačného príspevku do a nad 10 000 eur. Samozrejmosťou bola kontrola všetkých ostatných podmienok oprávnenosti.

Ústredie aj úrady práce pri odhaľovaní podvodov úzko spolupracovali a spolupracujú s políciou. Doposiaľ podali 72 trestných oznámení a podaní na políciu v sume približne 19,7 milióna eur. V týchto prípadoch prebiehajú vyšetrovania, v rámci ktorých ústredie práce a úrady práce poskytujú maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Doposiaľ komplexne preverili príspevky v objeme takmer 188 miliónov eur, z toho formou administratívnej kontroly príspevky v objeme viac ako 48 a pol milióna eurformou finančnej kontroly na mieste v objeme viac ako 71 a pol milióna eur. Ostatnými formami kontrolných činností úrady práce skontrolovali a preverili vyše 67,5 milióna eur.

Výsledkom všetkých kontrol je celkovo 14 572 pohľadávok evidovaných voči prijímateľom Prvej pomoci v celkovej výške 29 310 676,02 eur. Z nich už viac ako 15,5 milióna eur, konkrétne 11 923 pohľadávok, prijímatelia vrátili. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa snažili vychádzať prijímateľom v ústrety, preto si s mnohými dohodli splátkové kalendáre. Okrem toho rezort práce vytvoril Kompenzačný projekt. Vďaka nemu prijímatelia pomoci, ktorí úradom proaktívne ohlásili administratívnu chybu vo vlastných žiadostiach či výkazoch, o finančnú podporu neprišli a rezort im peniaze po oprave chýb v dokumentácii vyplatil.

V čom robili podnikatelia pochybenia?

Odhalené pochybenia na strane prijímateľov boli rôzne. Najčastejšie išlo o uvádzanie nesprávnych informácií v predkladaných žiadostiach a vo výkazoch pre priznanie príspevku. V žiadostiach napríklad uvádzali aj zamestnancov, ktorí už pre nich nepracovali, poprípade pracovali na dohodu o vykonaní práce. Viacerí prijímatelia nedodržali lehoty pri oznámení ukončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého bol príspevok poskytnutý, poprípade neudržali v pracovnom pomere zamestnanca tak dlho, ako im to pravidlá stanovené v uzatvorených dohodách o poskytnutí príspevku ukladali.

Spätné kontroly poberateľov a čerpania pomoci budú ústredie a úrady prace vykonávať naďalej až do roku 2028.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky