Opatrenia v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu od roku 2016

Opatrenia v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu od roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania sa zavedie objektívna zodpovednosť odberateľa služby alebo práce. Inšpektorát práce si bude môcť fotiť alebo kamerovať osoby aj bez ich súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Úprava prechodu povinnosti zaplatiť pokutu za porušenie povinnosti nelegálneho zamestnávania od roku 2016

Podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní”) povinnosť zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ak ju nebolo možné získať exekúciou) alebo dodatočné platby (napr. dohodnutú dlžnú mzdu, preddavok na daň z príjmov) prechádza napríklad na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, na základe zmluvy dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby.

Tento postup sa uplatní, len ak sa preukáže, že

  • štatutárny orgán právnickej osoby (napr. konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo
  • fyzická osoba (napr. živnostník), alebo
  • ich vedúci zamestnanec (predtým len osoba nimi, štatutárnym orgánom alebo fyzickou osobu, poverená na uzatvorenie zmluvy)
    vedela, že právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej prešla povinnosť zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby, porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. Rozšíri sa okruh osôb z poverených osôb na uzatvorenie zmluvy na všetkých vedúcich zamestnancov, ktorí vedeli o predmetnom nelegálnom zamestnávaní.

Pokuta a dodatočné platby sa neprenesú, ak sa na právnickú osobu a fyzickú osobu (podnikateľov) vzťahuje zákaz prijať prácu alebo službu.

Zákaz prijať prácu alebo službu, ktorá je poskytovaná nelegálne zamestnanou osobou

Ak odberateľ prijme službu alebo prácu (napr. užívateľský zamestnávateľ pri dočasnom pridelení zamestnanca) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva, zaplatí pokutu. Zaplatí ju bez ohľadu na to, či vedel alebo nevedel o tom, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávaniaPokuta bude vo výške 2 000 až 200 000 Eur, a ak pôjde o dve a viac nelegálne zamestnaných fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bude predpokladať, že “odberateľ služby alebo práce” o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania alebo nelegálnej prácivedel alebo vedieť mal a od dodávateľa nemal prijímať služby a prácu vykonávanú nelegálne zamestnanými zamestnancami. Odberateľ má absolútnu objektívnu zodpovednosť. Zákon umožňuje odberateľovi požadovať od dodávateľa informácie, na základe ktorých si môže preveriť, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Dodávateľ služby alebo práce má povinnosť informácie odberateľovi poskytnúť.

Pokuta bude odberateľovi služby alebo práce uložená, len ak pôjde o:

  • cezhraničné poskytovanie služby (prostredníctvom nelegálne zamestnanej osoby) po dobu presahujúcu 5 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo
  • vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.

Do piatich dní v uvedenom referenčnom období (12 mesiacov) sa zahŕňa aj poskytnutie služby na základe viacerých zmlúv a viacerých zamestnancov.

Zmeny v zákone o inšpekcii práce v súvislosti s postihovaním nelegálneho zamestnávania od roku 2016

V zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce sa spresňuje fikcia prerokovania protokolu o výsledku inšpekcie práce. Na základe precíznejšiej formulácie zákona sa protokol považuje za prerokovaný aj v prípadoch, ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, k protokolu nevyjadrí alebo ho nepodpíše. Fiktívne prerokovaný protokol je podkladom na uloženie pokuty.

Ďalšou zmenou je úprava oprávnenia na spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb - oprávnenie spracúvať obrazovú podobu fyzickej osoby bez jej súhlasu. Na zabezpečenie výkonu inšpekcie práce sa využíva foto a videodokumentácia stavu miesta pracoviska. Vyžadovanie súhlasu na spracovanie osobných údajov by bolo obmedzujúcim faktorom pri výkone inšpekcie práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zamestnávanie rodinných príslušníkov a zmena od roku 2023

Manžel, súrodenec či dieťa nepotrebujú vždy pracovnú zmluvu, aby mohli pomôcť rodine s podnikaním. Kedy ide o výnimku z nelegálnej práce a ako sa rozšíri od 1. 1. 2023?

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontroly nelegálneho zamestnávania v roku 2020

Koľko kontrol nelegálneho zamestnávania bolo vykonaných v roku 2020, za aké pochybenia dostali firmy pokuty a v akej výške?

Nelegálne zamestnávanie – zmeny od 1. 3. 2021

Aké zmeny prinesie novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. marca 2021 je účinná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky