Horúčavy na pracovisku - aké povinnosti má zamestnávateľ?

Zamestnanec má právo na ochranu zdravia pred extrémnymi teplotami na pracovisku. Aké sú prípustné teploty? Ktoré povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s letnými horúčavami?

Zamestnanci by mali mať pri svojej práci vytvorené optimálne podmienky. O vyhovujúce pracovné podmienky zamestnancov na pracovisku sa musí starať každý zamestnávateľ. Pritom musí dbať na ochranu ich zdravia pri práci, vrátane ochrany pred záťažou teplom.

Podľa platnej slovenskej legislatívy majú zamestnanci počas letných horúčav nárok na osobitný prístup zo strany zamestnávateľa.

Ktoré právne predpisy upravujú povinnosti zamestnávateľa pri horúčavách?

Povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje hlavne zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Bližšiu špecifikáciu týchto povinností ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR vo vyhláške č. 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Táto určuje:

 • triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca,
 • optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia,
 • únosnú záťaž teplom a chladom pri práci,
 • ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom pri práci,
 • prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
 • pitný režim zamestnanca,
 • hodnotenie zdravotného rizika,
 • prevádzkový poriadok.

Od 1.8.2019 pribudli, resp. sa spresnili niektoré povinnosti pre zamestnávateľov pri vysokých teplotách, aj pri chlade. Detaily sa dočítate v článku Povinnosti zamestnávateľa pri vysokých teplotách a chlade pri práci od 1.8.2019

Aké sú zákonné povinnosti zamestnávateľa pri horúčavách?

Každý zamestnávateľ by mal ako ochranu pred teplom na pracovisku zabezpečiť určité základné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov, a to na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Podľa vyhlášky je tepelno-vlhkostná mikroklíma súčasťou celkovej mikroklímy pracovného prostredia a jej faktormi sú najmä teplota vzduchu, stredná teplota sálania, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a stereoteplota. Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla viac ako 30 °C.

V súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov pred horúčavami je zamestnávateľ povinný:

 • posudzovať záťaž teplom pri práci,
 • pri dlhodobom výkone práce dodržať prípustné hodnoty faktorov tzv. tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
 • zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 oC, t. j. zabezpečiť na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky,
 • poskytnúť zamestnancom vhodné osobné ochranné prostriedky, ochranný odev a zabezpečiť pitný režim.

Aké sú optimálne a prípustné teploty pre jednotlivé pracovné triedy?

Vyhláška rozlišuje sedem pracovných tried rozdelených podľa celkového priemerného energetického výdaja a optimálnej, resp. prípustnej teploty na pracovisku.

Optimálna teplota predstavuje interval teplôt, ktorý by sa mal zamestnávateľ usilovať na pracovisku celoročne udržiavať. Prípustná teplota je zase hraničná hodnota, ktorú by teplota na pracovisku nemala prekročiť ani v prípade, že zamestnávateľ nie je schopný udržiavať optimálnu teplotu.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ musí pre svojich zamestnancov zabezpečiť na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré vytvára predovšetkým stavebným riešením budovy a tam, kde to nie je možné, ich zabezpečuje technickými opatreniami. Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú dlhodobú prácu a nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ zabezpečí aspoň prípustné podmienky, okrem pracoviska, kde nemožno technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom z technologických dôvodov, a s výnimkou mimoriadne teplých dní.

Trieda 1a zahŕňa práce realizované posediačky s minimálnym pohybom alebo ľahšie manuálne práce rukami a ramenami. Napríklad administratívne práce, písanie na počítači, práca v laboratóriu, triedenie drobných predmetov. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 - 27 °C, prípustná teplota je 20 - 28 °C.

Trieda 1b tiež zahŕňa práce posediačky s ľahkou manuálnou činnosťou rúk, ďalej prenášanie ľahších záťaží alebo prekonávanie menších odporov. Napríklad môže ísť o riadenie osobného motorového vozidla, ovládanie stroja, prácu pri pokladni. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 – 25 °C, prípustná teplota je 19 – 27 °C.

Trieda 1c začleňuje práce s trvalým zapojením oboch rúk, ramien aj nôh spojené s prenášaním záťaže do 10 kg, prípadne s dvíhaním živého bremena. Napríklad riadenie nákladného alebo pracovného vozidla, traktorov, prácu zdravotnej sestry alebo ošetrovateľa, prácu v potravinárskej výrobe. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 – 24 °C, prípustná teplota je 17 – 26 °C.

Trieda 2a obsahuje práce postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín v predklone, kľačiačky, chôdzu. Ide napríklad o údržbu strojov, práce v stavebníctve s prenášaním bremien do 15 kg, montážne práce v automobilovom priemysle, čistenie okien. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 18 – 21 °C, prípustná teplota je 15 – 25 °C.

Trieda 2b zahŕňa práce postojačky alebo chôdzu s trvalým zapojením oboch horných končatín a trupu. Napríklad práce v stavebníctve, fúkanie skla, obsluha lisov, záhradnícke alebo poľnohospodárske práce. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17 – 20 °C, prípustná teplota je 12 – 25 °C.

Trieda 3 pozostáva z prác ramenami a trupom. Napríklad tu možno začleniť manipuláciu s ťažkými bremenami do 25 kg, práce s lopatou, rezanie, rúbanie tvrdého dreva a práce s motorovou pílou, zvážanie dreva. Optimálna teplota pre teplé obdobie sa neustanovuje. Minimálna prípustná teplota je 10 °C.

Trieda 4 obsahuje intenzívne práce v rýchlom až maximálnom tempe s chôdzou po schodoch, na rampe, so stúpaním po rebríku alebo rýchlou chôdzou, prípadne až beh. Sem možno zaradiť prácu so sekerou alebo lopatou, ťažké výkopové práce a prenášanie ťažkých bremien do 50 kg. Optimálna teplota pre teplé obdobie sa neustanovuje. Minimálna prípustná teplota je 10 °C.

Prečítajte si tiež

So zvyšujúcou sa triedou práce, teda so zvyšujúcim sa energetickým výdajom pri výkone práce, klesajú hodnoty optimálnej a prípustnej teploty. V posledných dvoch triedach sa optimálne a prípustné teploty nestanovujú, zamestnávateľ je tak povinný dodržiavať únosnú tepelnú záťaž na zamestnancov. Táto sa ustanovuje ako maximálny čas, počas ktorého môže zamestnanec vykonávať danú prácu pri určitej teplote na pracovisku. Rozlišuje sa dlhodobý a krátkodobý únosný čas práce. Bližšie podrobnosti upravuje príloha č. 3 vyhlášky.

Aké opatrenia by mal zamestnávateľ počas horúcich dní prijať?

Medzi základné ochranné opatrenia, ktoré by mal zamestnávateľ vykonať v čase horúcich letných dní patria napríklad zabezpečenie pitného režimu, chladenia, vetrania a tienenia pracoviska, upravenie pracovného režimu, striedanie zamestnancov či poskytnutie ochranného odevu.

Zabezpečiť pitný režim zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady (bezodplatne) zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. Inak povedané, zamestnávateľ je pri záťaži teplom povinný zadovážiť zamestnancom pitnú vodu, ktorá musí byť dostupná priamo v mieste výkonu práce, teda na pracovisku alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. Voda musí byť zdraviu neškodlivá, spravidla s čo najnižším obsahom cukru, pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu.  

Prečítajte si tiež

V prípade, že dôjde k prekročeniu prípustných teplôt na pracovisku a v prípade vonkajších prác počas mimoriadne teplých dní je zamestnávateľ povinný pre všetky triedy prác (okrem triedy 1a) poskytovať zamestnancom na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktoré majú dopĺňať minerálne látky stratené potením a dýchaním.

Pri záťaži teplom musí zamestnávateľ prostredníctvom pitného režimu zabezpečiť náhradu minimálne 70 % stratených tekutín. Vyhláška upravuje, že zamestnávateľ musí poskytnúť polovicu minerálnych nápojov z celkového počtu tekutín.

Článok pokračuje pod reklamou

Zabezpečiť chladenie, vetranie a tienenie pracoviska

Zamestnávateľ by mal počas horúcich dní na pracovisku zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná, t. j. zabezpečiť tienenie (napr. prostredníctvom žalúzií alebo roliet).

Najvhodnejším riešením ako zabezpečiť chladenie pracovných priestorov je klimatizácia. Treba ju však používať opatrne. Napríklad jej výduchy by nemali smerovať priamo na zamestnancov. Okrem toho by zamestnávateľ nemal zabúdať na optimálny teplotný rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou, pravidelnú údržbu a čistenie klimatizačných filtrov. Ak nie je klimatizácia na pracovisku k dispozícii, môže byť chladenie zabezpečené aj ventilátormi.

Veľmi dôležité je tiež vetranie na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu.

Zabezpečiť úpravu pracovného režimu

Ak vysoké horúčavy vyvolávajú riziko ohrozenia zdravia zamestnanca, je potrebné, aby zamestnávateľ pristúpil k ďalším možným opatreniam, ktorými sú:

 • mimoriadne prestávky v práci, počas ktorých sa zamestnanci môžu ochladiť (napr. občasný pohyb v chladnejšej miestnosti, osprchovanie),
 • úprava pracovného času (napr. nariadením posunu začiatku pracovnej zmeny na skoršiu rannú hodinu) alebo jeho rozdelenie (napr. štyri hodiny doobeda a štyri poobede, nie počas obedňajších hodín) či skrátenie (napr. z pôvodných ôsmich pracovných hodín na šesť),
 • zmena miesta výkonu práce, ak to dovoľuje charakter vykonávanej práce (napr. nariadením presunu z vonkajších priestorov do chladnejšieho interiéru). 

Úprava pracovného času je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancami, prípadne zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia.

Poskytnúť ochranný pracovný odev

Okrem vyššie uvedených opatrení by mal zamestnávateľ počas horúcich letných dní zabezpečiť zamestnancom napríklad aj:

 • vhodný ochranný odev – najlepšie jednovrstvový z prírodných materiálov a podľa možností vo svetlej farbe,
 • pokrývku na hlavu či slnečné okuliare, najmä pre zamestnanov pracujúcich vo vonkajšom prostredí.

Sankcie za porušenie povinností zamestnávateľa počas horúčav 

Ak zamestnávateľ nesplní povinnosti pri pôsobení vysokých teplôt, môže mu príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 50 000 eur. Okrem toho bude musieť na vlastné náklady prijať také opatrenia, aby svojich zamestnancov prestal vystavovať nadmernej záťaži teplom.

Rozsah optimálnych a prípustných teplotných hodnôt počas letného obdobia

Trieda práce Optimálna teplota Min. prípustná teplota Max. prípustná teplota
1a 23 – 27 °C 20 °C 28 °C
1b 22 – 25 °C 19 °C 27 °C
1c 20 – 24 °C 17 °C 26 °C
2a 18 – 21 °C 15 °C 25 °C
2b 17 – 20 °C 12 °C 25 °C
3 nie je ustanovená 10 °C nie je ustanovená
4 nie je ustanovená 10 °C nie je ustanovená

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky