Zmluva o zájazde a nároky z nej vyplývajúce

Zákon o zájazdoch priniesol od 1.1.2019 zmeny aj pri uzatváraní zmlúv o zájazde. Prinášame vám informácie, čo by mala taká zmluva po novom obsahovať, kedy je ju možné zmeniť a kedy od nej odstúpiť.

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť nový zákon o zájazdoch. Upravil nielen podmienky podnikania v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, ale aj náležitosti pri uzatváraní zmlúv o zájazde. Táto zmluva sa uzatvára pri poskytovaní služieb cestovného ruchu (prepravy, ubytovania alebo aj prenájme vozidla).

Náležitosti zmluvy o zájazde

Zmluvu o zájazde môže uzatvoriť len cestovná kancelária Predmetom zmluvy je záväzok cestovnej kancelárie obstarať pre cestujúceho zájazd, teda kombináciu služieb cestovného ruchu - napr. prepravu a ubytovanie alebo ubytovanie a lístky na koncert. Cestujúci sa naopak zaväzuje zaplatiť cestovnej kancelárii dohodnutú cenu.

Zájazd môže cestovná kancelária poskytnúť na základe samostatných zmlúv. Napr. jednou zmluvou zabezpečí cestovná kancelária pre cestujúceho prepravu a druhou zmluvou ubytovanie. V takomto prípade zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.

Zmluva o zájazde musí obsahovať:

 • označenie zmluvných strán - v zmluve musí byť presne vymedzená cestovná kancelária a cestujúci,
 • predmet zmluvy - je potrebné špecifikovať, aké služby cestovného ruchu sa poskytujú cestujúcemu a akú cenu sa cestujúci zaväzuje uhradiť cestovnej kancelárii,
 • informácie o zájazde - táto povinnosť súvisí s informačnou povinnosťou cestovnej kancelárie (uvedené v § 14 ods. 2 zákona o zájazdoch). Kancelária je povinná ešte pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať cestujúceho o cieľovom mieste, trase, dĺžke pobytu a počte nocí ubytovania, o čase odchodu a príchodu, druhu a kategórii dopravného prostriedku, ubytovacom zariadení, stravovaní, programe, vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou, o celkovej cene zájazdu vrátane daní a poplatkov, o platobných podmienkach, o minimálnom počte cestujúcich na to, aby sa realizoval zájazd, o práve odstúpiť od zmluvy. Tieto informácie musia byť súčasne uvedené aj v zmluve o zájazde,
 • osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými súhlasila cestovná kancelária,
 • informáciu o tom, že cestovná kancelária zodpovedá za poskytnutie zájazdu a že je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
 • názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku,
 • meno, adresu, elektronické adresu a telefonický kontakt na zodpovedného zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa môže obrátiť cestujúci v ťažkostiach, alebo môže reklamovať zájazd,
 • informáciu o tom, že cestujúci je povinný bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo poverenému zástupcovi skutočnosť, že služba cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou alebo zákonom alebo nebola poskytnutá v takej kvalite, akú cestujúci dôvodne očakával,
 •  ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, má cestovať maloletý bez sprievodu zodpovednej osoby, zmluva musí obsahovať aj informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým alebo s osobou, ktorá za neho nesie zodpovednosť,
 • informácie o uplatňovaní a vybavovaní sťažností, o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov,
 • informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu.

Bezprostredne po uzavretí zmluvy o zájazde má cestovná kancelária povinnosť odovzdať cestujúcemu jedno vyhotovenie zmluvy, prípadne potvrdenie o uzatvorení zmluvy. Súčasne je povinná v dostatočnom predstihu pred realizáciou zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, cestovné lístky, vstupenky a informácie o plánovanom čase odchodu. Za porušenie tejto povinností hrozí cestovnej kancelárii pokuta až do výšky 10 000 eur.

Postúpenie zmluvy o zájazde

Niekedy môže nastať situácia, že si cestujúci objedná zájazd s veľkým časovým odstupom skôr. Následne mu do toho môže prísť prekážka a už nebude môcť cestovať. Zákon o zájazdoch prináša pre cestujúceho možnosť postúpiť svoje práva zo zmluvy o zájazde na iného cestujúceho, aby mu jeho zájazd neprepadol. Zjednodušene povedané, po novom môže cestujúci “predať” svoj zakúpený zájazd. Cestovné kancelárie totižto niekedy vyžadovali, aby sa zájazdu zúčastnila tá osoba, ktoré si zájazd objednala.

Cestujúci však musí cestovnej kancelárii oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba. Táto osoba musí spĺňať všetky podmienky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o zájazde s cestujúcim. Súčasne je potrebné cestovnej kancelárií predložiť súhlas tejto tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde. Oznámenie zmeny cestujúceho musí byť cestovnej kancelárii oznámené najmenej sedem dní pred uskutočnením zájazdu. V opačnom prípade nebude takéto postúpenie zmluvy o zájazde voči cestovnej kancelárii účinné.

Príklad na neúčinnosť postúpenia zmluvy o zájazde

Michaela si zakúpila od cestovnej kancelárií prepravu a ubytovanie v dňoch 20.3.2019 až 22.3.2019 spolu s lístkami na koncert, ktorý sa mal uskutočniť dňa 21.3.2019. Za zájazd riadne zaplatila cestovnej kancelárii. Neskôr však kvôli zdravotným problémom nemohla vycestovať a zúčastniť sa koncertu. Dohodla sa s kamarátkou Janou, že pôjde za ňu na koncert. Michaela oznámila cestovnej kancelárii postúpenie zmluvy o zájazde na Janu. Oznámenie však bolo doručené cestovnej kancelárii až dňa 15.3.2019, teda menej ako sedem dní pred uskutočnením zájazdu. V takomto prípade je postúpenie neúčinné. Jana sa nestala cestujúcou a cestovná kancelária nemá povinnosť zabezpečiť Jane ubytovanie a lístky na koncert.

Zmena ceny zájazdu

V zmluve o zájazde je možné dohodnúť, že cestovná kancelária môže zvýšiť cenu zájazdu. Musí byť však vopred určený spôsob, ako sa vypočíta zvýšenie ceny. Zvýšenie ceny zájazdu je možné len v prípade, ak sa:

 • zmení cena prepravy vyplývajúca zo zmeny ceny pohonných hmôt,
 • zmení výška daní a poplatkov za služby cestovného ruchu,
 • zmenia výmenné kurzy.

Na zvýšenie ceny je ďalej potrebné, aby to zmluva výslovne umožňovala a súčasne musí byť v zmluve uvedené, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu, ak dôjde k zníženiu vyššie uvedených nákladov, teda ak dôjde k zmene ceny prepravy, výške daní a poplatkov alebo výmenných kurzov.

Cenu zájazdu môže kancelária zvýšiť len vtedy, ak to zmluva výslovne umožňuje.

Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu musí cestovná kancelária zaslať cestujúcemu spolu s odôvodnením a výpočtom najmenej 20 dní pred začatím zájazdu. V opačnom prípade nemá cestovná kancelária nárok na vyššiu cenu a cestujúci je povinný zaplatiť len takú cenu, na ktorej sa dohodli.

Príklad na nemožnosť zvýšenia ceny

Cestovná kancelária uzatvorila dňa 10.1.2019 s cestujúcim zmluvu o zájazde, na základe ktorej mala cestujúcemu ponúknuť prepravu a ubytovanie v rámci dovolenky v termíne apríl 2019. V zmluve uviedli, že cestovná kancelária môže jednostranne zvýšiť cenu, ak sa zmenia výmenné kurzy. Neuviedli však do zmluvy, že cestujúci má za tých istých podmienok zároveň právo na zníženie ceny zájazdu. Po uzavretí zmluvy došlo k takej zmene výmenných kurzov, že zájazd je pre kanceláriu nevýhodný. Z toho dôvodu sa rozhodla kancelária jednostranne zvýšiť cenu zájazdu o 3 %. Pretože do zmluvy neuviedli právo cestujúceho na zníženie ceny, nemôže cestovná kancelária jednostranne zvýšiť cenu zájazdu. Je povinná zabezpečiť zájazd za pôvodnú cenu.

Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

Iné podmienky v zmluve môže cestovná kancelária zmeniť iba v prípade, ak je to výslovne uvedené v zmluve, zmena je zanedbateľná a informuje o tom cestujúceho.

V prípade podstatnej zmeny zmluvy (mení sa kvalita a hodnota cestovných služieb, ide o zmenu základných znakoch služieb - napr. termín začatia a skončenia zájazd, vybavenosť ubytovacieho zariadenia) alebo zvýšenia ceny zájazdu o viac ako 8 %, musí cestovná kancelária navrhnúť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takomto prípade môže cestujúci prijať zmeny alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby musel zaplatiť odstupné.

Článok pokračuje pod reklamou

Odstúpenie od zmluvy

Súčasťou zmluvy o zájazde je aj právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy. Uvedené právo môže využiť kedykoľvek pred začatím zájazdu. Cestujúcemu však v takomto prípade môže vzniknúť povinnosť zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné.

Výška odstupného musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu cestujúcemu a predpokladaný príjem cestovnej kancelárie z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.  

Ak v destinácii dôjde k prírodnej katastrofe, cestujúci môže odstúpiť od zmluvy bez platenia odstupného.

Cestujúci však nemusí platiť odstupné, ak nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu (napr. vojna, teroristický útok, prírodné katastrofy). V takomto prípade mu musí cestovná kancelária vrátiť všetky platby, ktoré zaplatil. Odstupné nie je povinný platiť tiež v prípade, ak odstúpi od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia a zmluva bola uzavretá mimo predajného miesta, napr. cez internet.

Príklad na odstúpenie od zmluvy pri mimoriadnych okolnostiach

Cestovná kancelária uzatvorila s cestujúcim dňa 8.1.2019 zmluvu o zájazde, na základe ktorej sa zaviazala ponúknuť cestujúcemu prepravu a ubytovanie v Thajsku v období apríl 2019. Dva dni pred odletom však v cieľovej destinácii vypukli rozsiahle záplavy. Cestujúci sa preto rozhodol odstúpiť od zmluvy. Kedže záplavy sú mimoriadnou a neodvrátiteľnou okolnosťou, cestujúci nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné. Súčasne je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré zaplatil.

Na druhej strane, cestovná kancelária môže od zmluvy odstúpiť bez toho, aby musela cestujúcemu nahradiť škodu, ak:

 • počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v zákonnej lehote,
 • neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

Pri odstúpení od zmluvy musí cestovná kancelária vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré uhradil. Vrátiť peniaze je povinná najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Zodpovednosť za poskytnutie zájazdu

Cestovná kancelária nesie zodpovednosť za to, ak sa služba cestovného ruchu neposkytne v súlade so zákonom alebo zmluvou, prípadne ak sa poskytne v horšej kvalite. Cestujúci je povinný oznámiť tieto skutočnosti cestovnej kancelárii. Tá musí následne vykonať nápravu tak, aby boli služby poskytnuté v súlade so zákonom alebo zmluvou.

V opačnom prípade, ak nevykoná nápravu, je povinná poskytnúť cestujúcemu náhradné služby. Tieto náhradné služby musia byť v rovnakej kvalite. Cestujúcemu však môžu byť poskytnuté služby v nižšej kvalite, avšak za súčasného ponúknutia primeranej zľavy. 

Ak cestovná kancelária nezabezpečí ani náhradné služby, cestujúci môže sám vykonať nápravu a žiadať od cestovnej kancelárie preplatenie nákladov. V prípade podstatného porušenia zmluvy (napr. skrátenie pobytu alebo zmena ubytovania, ktoré je kvalitatívne horšie) môže cestujúci odstúpiť od nej bez zaplatenia odstupného a môže žiadať zľavu z ceny. Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu až do dvoch rokov od jeho skončenia.

Cestujúci môže reklamovať zájazd až do dvoch rokov od jeho skončenia.

Okrem toho, ak dôjde k porušeniu zmluvy zo strany cestovnej kancelárie, môže cestujúci požadovať aj škodu a nemajetkovú ujmu, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia zmluvy. Cestovná kancelária nemusí nahradiť cestujúcemu škodu, ak k porušeniu zmluvy došlo cestujúcim, treťou osobou alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

Zhrnutie na záver

Zákon o zájazdoch priniesol zmeny nielen v oblasti podnikania pri poskytovaní služieb cestovného ruchu, ale aj pokiaľ ide o zmluvu o zájazde. Tú môže uzatvoriť len cestovná kancelária. Zmluvou o zájazde sa zaväzuje poskytnúť cestujúcemu zájazd, teda kombináciu služieb cestovného ruchu, za čo sa cestujúci zaväzuje zaplatiť cenu. Zákon súčasne prináša možnosť pre cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde, ak sa nemôže zúčastniť zájazdu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Zmluva o budúcej zmluve - vzor

Čo je zmluva o budúcej zmluve, kedy sa používa a čo musí obsahovať, aby bola platná? V čom sa líši zmluva o budúcej zmluve podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka?

Príkazná zmluva - vzor

Aké využitie má príkazná zmluva? Čo musí obsahovať a čo je dobré pri jej tvorbe nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky