Skončenie alebo prerušenie prevádzkovania živnosti v roku 2013

Skončenie alebo prerušenie prevádzkovania živnosti v roku 2013
Zdroj: Pixabay.com
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak nastanú živnostníkovi pri podnikaní problémy alebo iné príležitosti, môže živnosť skončiť alebo menej radikálne rozhodnutie, živnosť prerušiť. Ukončenie alebo prerušenie (pozastavenie) prevádzkovania živnosti na živnostenskom úrade nie je jediný úkon, ktorý podnikateľa čaká.

Pri skončení alebo prerušení podnikania (prevádzkovania živnosti) sa na podnikateľa vzťahujú povinnosti:

 • z hľadiska právneho,
 • z hľadiska účtovného,
 • z hľadiska daňového (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a miestnych daní),
 • z hľadiska odvodového (zdravotné poistenie a sociálne poistenie).


Prvá časť článku bude venovaná právnemu pohľadu na prerušenie alebo ukončenie živnosti. Keďže z daňovo-odvodového aspektu sa prihliada na fyzickú osobu, ktorá prerušila živnosť alebo skončila živnosť rovnako, tieto povinnosti budú zhrnuté v druhej časti článku.

Ako prerušiť (pozastaviť) živnosť v roku 2013?

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) umožňuje samostatne zárobkovo činným osobám, živnostníkom, prerušiť (pozastaviť) prevádzkovanie živnosti. Pozastavenie prevádzkovania živnosti stačí ohlásiť obvodnému úradu – odbor živnostenského podnikania prostredníctvom formulára Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti (ďalej len „oznámenie“). V oznámení živnostník vyplní svoje obchodné meno, identifikačné číslo (IČO), rodné číslo, označí obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásený na povinné zdravotné poistenie a podľa vlastného rozhodnutia obdobie a identifikačné údaje osvedčenia o živnostenskom oprávnení, prípadne aj predmety podnikania (môže aj len vybrané), ktorých prevádzkovanie plánuje prerušiť. Pozastavenie živnostenského oprávnenia (prípadne len v niektorých predmetoch podnikania) živnostenský úrad bez zbytočného odkladu zaznamená do živnostenského registra. Poplatok za každé oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti je 4 eurá. Ak je oznámenie podané elektronickými prostriedkami a podpísané elektronickým podpisom, sadzba poplatku je znížená na 50 %, teda 2 eurá.

Na aký čas možno prerušiť (pozastaviť) živnosť v roku 2013?

Živnostenský zákon priznáva živnostníkovi právo prerušiť svoje podnikateľské aktivity na ním určený čas, avšak právny predpis ohraničuje minimálnu a maximálnu dobu trvania pozastavenia živnosti. Aj pre rok 2013 platí, že prevádzkovanie živnosti možno pozastaviť najmenej na 6 mesiacov a najviac na 3 roky. Ak živnostník v oznámení nevyplní dátum, od ktorého ohlasuje pozastavenie prevádzkovania živnosti, ohlásenie nadobúda účinok dňom jeho doručenia obvodnému (okresnému) úradu. Pozastavenie prevádzkovania živnosti bude trvať v súlade s ustanoveniami živnostenského zákona. V ohlásení môže živnostník určiť aj neskorší dátum účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti ako aj dátum, kedy účinnosť oznámenia zaniká a hodlá v živnosti pokračovať. Termín skončenia pozastavenia prevádzkovania živnosti musí byť určený na deň v rozmedzí 6 mesiacov až 3 rokov.

Právom živnostníka je zmeniť obdobie, na ktoré sa rozhodol pozastaviť prevádzkovanie živnosti.  Ak obvodnému úradu doručí oznámenie pred tým, ako nadobudne účinky už doručené oznámenie, živnostenský úrad bude prihliadať na posledné doručené oznámenie. Týmto spôsobom môže živnostník posunúť (oddialiť alebo priblížiť) dátum začiatku pozastavenia prevádzkovania živnosti, ale aj dátum skončenia. Po nadobudnutí účinnosti oznámenia môže podnikateľ upravovať len dátum skončenia pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to podľa vlastného rozhodnutia. Aj v týchto prípadoch je nevyhnutné, aby živnostník rešpektoval a zohľadňoval zákonom ustanovené lehoty.

Dobrá rada: Ak je to možné, prerušiť (pozastaviť) živnosť je vhodné na celé kalendárne mesiace, prípadne na celý kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra). Predíde sa tým komplikáciám pri výpočte odvodov a nie je potrebné podávať daňové priznanie (dvakrát).

Obnovenie prerušenia (pozastavenia) živnosti

Fyzická osoba, ktorá prerušila (pozastavila) prevádzkovanie živnosti opätovne nadobúda živnostenské oprávnenie uplynutím doby:

 • ktorú uviedla v oznámení, prípadne ďalšom oznámení,
 • na ktorú môže najviac prerušiť podnikanie v súlade so živnostenským zákonom.

Obnovením oprávnenia prevádzkovať živnosť nadobúda fyzická osoba opäť právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, čím jej vznikajú povinnosti.

Podľa znenia živnostenského zákona môže byť živnosť prerušená aj viac krát. Každé prerušene musí trvať aspoň 6 mesiacov a nesmie presiahnuť 3 roky.

Fyzická osoba je aj počas prerušenia držiteľom živnostenského oprávnenia. Oprávnenie prevádzkovať živnosť jej nezaniká, ale jeho účinnosť je pozastavená, preto, ak by fyzická osoba v období, kedy bolo prevádzkovanie živnosti pozastavené vykonávala podnikateľskú činnosť (živnosť), dopustila by sa neoprávneného podnikania.

Článok pokračuje pod reklamou

Viac o neoprávnenom podnikaní a jeho dôsledkoch sa dočítate v článkoch Neoprávnené podnikanieNeoprávnené podnikanie – kontrola a sankcie.

Kedy je výhodné prerušiť (pozastaviť prevádzkovanie) živnosť?

Počas doby prerušenia prevádzkovania živnosti nie je potrebné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Výhodné je to vtedy, ak má živnostník vedomosť o tom, že určitý čas nebude schopný, respektíve nebude možné podnikať. Príkladom je najmä sezónne podnikanie.

Príklad: Fyzická osoba – živnostník poskytuje služby poľnohospodárskou technikou pri zbere úrody (poľnohospodárskych plodín). Pre živnostníka, ktorý poskytuje služby pri zbere obilia je výhodné aby po ukončení zberu prerušil živnosť až do začiatku zberu v nasledujúcom roku.

Príklad: Ak podnikateľ, živnostník, ochorie alebo sa mu stane úraz a aj podľa vyjadrenia lekára si je vedomý, že pol roka nebude môcť prevádzkovať živnosť, môže ju prerušiť.

Príklad: Živnostníkovi sa naskytla príležitosť pracovať v zahraničí alebo sa rozhodol zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným. Môže prerušiť živnosť na odhadované obdobie pobytu v zahraničí, prípadne určí maximálnu dobu prerušenia živnosti (3 roky) a ak sa vráti skôr, ďalším oznámením môže začať podnikať skôr. To platí aj pre prípad, že by podnikanie ako s. r. o. nevyšlo.

Výhodou podnikania fyzických osôb formou živnosti je flexibilita a jednoduchosť. Prerušiť (pozastaviť prevádzkovanie živnosti) podnikanie je možné už v priebehu pár dní bez zložitého procesu rušenia živnosti. Živnosť je vhodnou právnou formu podnikania hlavne pre začínajúcich podnikateľov.

Viac informácií k rôznych formám podnikania nájdete v článku Porovnanie právnych foriem podnikania v roku 2013.

Ak sa rozhodujete medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným, prečítajte si aj tento článok.

Ako skončiť živnosť v roku 2013?

Ak sa podnikateľ rozhodol definitívne skončiť živnosť, môže tak urobiť oznámením živnostenskému úradu prostredníctvom formulára Oznámenie o ukončení podnikania. Formulár platný pre rok 2013 si môžete stiahnuť tu. V oznámení o ukončení podnikania živnostník vyplní obchodné meno, identifikačné číslo osoby (IČO), rodné číslo, označí obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásený na povinné zdravotné poistenie, identifikačné údaje o živnostenskom oprávnení a deň, ku ktorému sa rozhodol ukončiť podnikanie. Živnostenský zákon umožňuje podnikateľovi (živnostníkovi) ukončiť živnosť len vo vybraných predmetoch podnikania, ktoré je potrebné uviesť v Oznámení o ukončení podnikania.

Oznámenie o ukončení podnikania nadobúda účinnosť, teda živnostenské oprávnenie zaniká:

 • dňom, ktorý v ňom podľa vlastného rozhodnutia uviedol živnostník,
 • dňom, nasledujúcom po dni jeho doručenia, ak živnostník údaj o čase zániku nevyplnil.

Oznámenie o končení podnikania možno vziať späť, avšak najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Spomínané oznámenie môže živnostník doručiť živnostenskému úradu osobne, poštovou alebo kuriérskou prepravou.

Príklad: Živnostník odošle poštou živnostenskému úradu Oznámenie o ukončení podnikania dňa 12. augusta 2013. Ak bude doručené živnostenskému úradu 13. augusta 2013, je to posledný deň, kedy môže zmeniť svoje rozhodnutie a vziať spomínané oznámenie späť.

Oznámenie o ukončení podnikania nepodlieha žiadnemu správnemu poplatku.

Účtovné a daňové povinnosti pri skončení alebo prerušení (pozastavení) živnosti v roku 2013

Podnikatelia – fyzické osoby, živnostníci, môžu viesť účtovníctvo, ak sa rozhodnú uplatňovať svoje vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v skutočnej výške na účely zistenia základu dane z príjmov. Živnostník potom vedie účtovníctvo počas doby kedy podniká – má „aktívne“ živnostenské oprávnenie. Z hľadiska účtovníctva sa pri skončení alebo prerušení živnosti musia uzavrieť účtovné knihy a zostaviť účtovná závierka, ku dňu prerušenia alebo skončenia živnosti.

Skončenie alebo prerušenie živnosti oznámi za podnikateľa daňovému úradu živnostenský úrad (podnikateľ však musí vrátiť daňovému úradu kartičku s DIČ). Daňové priznanie k dani z príjmov podáva podnikateľ (živnostník) v prípade, ak počas roka živnosť skončil, prerušil alebo obnovil. V daňovom priznaní k dani z príjmov sa musí základ dane z príjmov (čiastkový základ dane z podnikania) upraviť o položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ dane podľa § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide napríklad o pohľadávky neinkasované a záväzky neuhradené ku dňu prerušenia živnosti. Pri prerušení živnosti na celý kalendárny rok nevzniká fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie.

Ak bol podnikateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, vznikajú mu daňové povinnosti aj vo vzťahu k tejto dani. Pri prerušení živnosti nie je nutné zrušiť registráciu pre daň z pridanej hodnoty, avšak je potrebné podávať za každé zdaňovacie obdobe nulové daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

Detailnejšie k problematike účtovných a daňových povinností po skončení živnosti alebo pri prerušení živnosti si môžete taktiež prečítať v článku Skončenie podnikania (živnosti) – účtovné a daňové aspekty.

Podnikateľom (živnostníkom), ktorí používajú pri prevádzkovaní živnosti motorové vozidlo a ktorí živnosť skončili alebo prerušili v roku 2013, vzniká oznamovacia povinnosť voči správcovi dane – daňovému úradu. Do 30 dní odo dňa, kedy sa motorové vozidlo použilo poslednýkrát na podnikanie je vyžadované oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka (teda roka 2012). Po skončení zdaňovacieho obdobia (roka 2013) je podnikateľ (živnostník) povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (teda roka 2014) a v tejto lehote aj daň zaplatiť. Daň z motorových vozidiel sa prvýkrát vypočíta za počet dní používania motorového vozidla na podnikanie.

Podnikatelia (živnostníci), ktorí v súvislosti s podnikaním využívali nehnuteľnosť a ktorí živnosť skončili alebo prerušili v roku 2013 nemajú oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane – obci alebo mestu. Sú však povinní podať čiastkové priznanie a to do 31. januára roka 2014 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. Rozhodujúci je stav k 1. januáru.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad povinností vrátane lehôt pre živnostníkov, ktorí skončili živnosť alebo prerušili živnosť v roku 2013 a živnosť ešte v tomto roku neobnovili.

Poznámka: Po opätovnom obnovení živnosti bude živnostníkovi vydané nové osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla s pôvodným daňovým identifikačným číslom (nová kartička s pôvodným DIČ).
Poznámka: Po opätovnom obnovení živnosti bude živnostníkovi vydané nové osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla s pôvodným daňovým identifikačným číslom (nová kartička s pôvodným DIČ).

Sociálne a zdravotné poistenie pri skončení alebo prerušení (pozastavení) živnosti

Pri skončení alebo prerušení živnosti musí podnikateľ tieto skutočnosti oznámiť Sociálnej povinnosti sám. Povinnosť si splní podaním formulára:

 • Registračný list FO – odhláška, ak živnosť v roku 2013 len prerušil,
 • Registračný list FO – odhláška, ak živnosť v roku 2013 úplne zrušil (skončil).

Túto povinnosť si musí splniť do 8 dní od skončenia živnosti alebo od prerušenia živnosti. Termín je potrebné dodržať. Rozhodujúcim dátumom je v prípade:

 • prerušenia živnosti v roku 2013 deň, od ktorého živnostník oznamuje prerušenie (pozastavenie) prevádzkovania živnosti alebo deň, kedy nadobúda účinky Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti zo zákona,
 • skončenia živnosti v roku 2013 deň, od ktorého živnostník oznamuje skončenie živnosti alebo deň, kedy nadobúda účinky Oznámenie o skončení podnikania zo zákona.

Poznámka: Je dobré, ak živnostník preruší živnosť na celé kalendárne mesiace. Nevznikne mu povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne za pomernú časť mesiaca.

Počas obdobia prerušenia (pozastavenia) prevádzkovania živnosti živnostník neplatí odvody (povinné poistné) do Sociálnej poisťovne. Po obnovení živnosti a pokračovaní v jej prevádzkovaní sa poistné za obdobie jej prerušenia (pozastavenia prevádzkovania) nedopláca.

Príslušnej zdravotnej poisťovni, v ktorej je prihlásený na povinné zdravotné poistenie oznámi skončenie alebo prerušenie (pozastavenie) prevádzkovania živnosti živnostenský úrad. Po skončení alebo prerušení podnikania však fyzická osoba (SZČO) zotrváva v systéme povinného verejného zdravotného poistenia a musí platiť preddavky na zdravotné poistenie. Príslušnej zdravotnej poisťovni je potrebné do 8 dní oznámiť, kto bude za živnostníka platiť odvody po ukončení alebo prerušení živnosti, a síce, ak:

 • zostane nezamestnaný – stane sa samoplatiteľom (prihlási sa do príslušnej zdravotnej poisťovne prostredníctvom určeného formulára) a je povinný platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2013 je to suma 55,02 €) sám z vlastných úspor,
 • zamestná sa – do zdravotnej poisťovne ho prihlási zamestnávateľ a preddavky na poistné na zdravotné poistenie bude platiť zamestnávateľ,
 • zaeviduje sa ako uchádzač o zamestnanie na Úrad práce – stane sa poistencom štátu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky