Prerušenie (pozastavenie) a ukončenie živnosti v roku 2012

Ak podnikateľ naďalej nechce podnikať formou živnosti, môže ju pozastaviť, a to na dobu 6 mesiacov až 3 roky, alebo svoju živnosť úplne zrušiť. Výhodou pri prerušení je, že sa k nej môže po určitej dobe vrátiť, pričom po zrušení živnosti by si musel v prípade záujmu o obnovu živnosti nanovo zakladať novú. Ako pozastaviť či ukončiť podnikanie živnostníka Vám prinášame v tomto článku.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti

Podnikateľ oznamuje pozastavenie prevádzkovania živnosti miestne príslušnému obvodnému úradu – odboru živnostenského podnikania. Je potrebné predložiť tlačivo Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, v ktorom živnostník vyznačí, na akú dobu chce živnosť pozastaviť. Je možné zvoliť si buď dobu niekoľkých mesiacov alebo presne vypísať dátumy, od kedy do kedy má byť živnosť pozastavená. Doba pozastavenia nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 3 roky. Ak by chcel živnostník počas pozastavenia živnosti zmeniť dĺžku jej pozastavenia, môže tak urobiť pomocou toho istého tlačiva ako pozastavenie živnosti. K oznámeniu je potrebné priložiť kolky v hodnote 4 eurá. Pokiaľ sa podáva oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti elektronicky, správny poplatok je vo výške 2 eurá. Viac o kolkoch a zmenách v správnych poplatkoch nájdete v nasledovnom článku.

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Pozastavenie živnosti je zapísané aj do živnostenského registra. Živnostník s pozastavenou živnosťou je z pohľadu daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v takom istom postavení, ako keby mal živnosť zrušenú.

Najjednoduchšie pre živnostníka je prerušiť si živnosť na celé kalendárne mesiace, ideálne na celý kalendárny rok, čím sa vyhne prepočítavaniu pomernej výšky odvodov za mesiace, v ktorých by živnosť prevádzkoval iba určitý počet dní, teda nie celý mesiac. Zároveň, ak by mal živnosť pozastavenú celý rok, nie je povinný podávať ako SZČO za tento rok daňové priznanie k dani z príjmov. Ak by mal prerušenú živnosť napr. od mája 2012 do apríla 2013, daňové priznanie by podával za oba roky, pretože v každom z nich bol živnostníkom.

Prerušenie živnosti oznámi daňovému úradu a zdravotnej poisťovni za podnikateľa živnostenský úrad. Prerušenie živnosti musí podnikateľ sám oznamovať len v Sociálnej poisťovni (nezabudnite predložiť Sociálnej poisťovni kópiu potvrdenia o pozastavení živnosti zo živnostenského úradu). Živnostník sa v Sociálnej poisťovni odhlási z povinného poistenia pomocou tlačiva Registračný list FO. Daňovému úradu musí vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní od pozastavenia živnosti. Po obnovení živnosti vydá daňový úrad nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ.

Prečítajte si tiež

Je potrebné tiež upozorniť, že po ukončení doby pozastavenia živnosti, ktorú živnostník oznámil obvodnému úradu, sa jeho živnosť obnovuje automaticky. Po tomto dátume sa podnikateľ považuje za SZČO, z čoho mu vyplývajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni aj daňovému úradu.

Pozastavenie živnosti a jej následné obnovenie sa v minulosti využívalo ako legálny spôsob, ako sa vyhnúť plateniu odvodov na sociálne poistenie. Novela zákona o sociálnom poistení od 1.1.2011 však túto „dieru“ v zákone zrušila. Po obnovení živnosti živnostník pokračuje v platení odvodov na sociálne poistenie, ako keby živnosť prerušená nebola.

Čo všetko sa vám oplatí vedieť o prerušení živnosti a ako postupovať krok za krokom pri online prerušení živnosti, nájdete v článkoch Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk a Prerušenie živnosti v roku 2020.

Ukončenie (zrušenie) živnosti

Ak chce živnostník ukončiť svoje podnikanie, postup je podobný ako pri pozastavení prevádzkovania živnosti. Ak by sa však chcel po zrušení k svojej živnosti vrátiť, bude si musieť založiť novú živnosť. Tlačivo, ktoré podnikateľ podáva miestne príslušnému obvodnému úradu – odboru živnostenského podnikania, je Oznámenie o ukončení podnikania. V oznámení sa okrem identifikačných údajov vypĺňa aj dátum ukončenia podnikania. Od tohto dátumu už nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak tento deň nie je vyplnený, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Živnostník tiež uvádza údaj, či chce ukončiť svoju živnosť vo všetkých predmetoch podnikania alebo len v niektorých. Je totiž možné ukončiť tiež iba niektoré predmety podnikania. Podanie oznámenia o ukončení podnikania je bez poplatkov.

Prečítajte si tiež

Živnostenský úrad vydá o ukončení podnikania potvrdenie, prípadne úradný záznam, ak podnikateľ ukončuje len niektoré predmety podnikania. Po zrušení živnosti živnostenský úrad živnostníka vymaže zo živnostenského registra.

Ukončenie podnikania oznámi daňovému úradu a zdravotnej poisťovni za podnikateľa živnostenský úrad. Živnostník sa v Sociálnej poisťovni odhlási z povinného poistenia pomocou tlačiva Registračný list FO. Daňovému úradu musí vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní od zrušenia živnosti. Ak ste náhodou kartičku s daňovým identifikačným číslom stratili, je potrebné daňovému úradu predložiť čestné vyhlásenie o strate. Ak ste boli platiteľom DPH, príp. platili daň z motorových vozidiel, je potrebné sa odhlásiť aj z platenia týchto daní.

Platenie odvodov na zdravotné poistenie

Odvody na zdravotné poistenie je potrebné mať zaplatené na každý jeden deň v roku. Z hľadiska zdravotných odvodov je teda dôležité, či sa po ukončení (prerušení) živnosti:

  • zamestnáte – v tom prípade vás do zdravotnej poisťovne prihlási váš zamestnávateľ a bude za vás platiť odvody,
  • prihlásite sa na Úrade práce – platiteľom poistného bude štát alebo
  • budete dobrovoľne nezamestnaný – v tomto prípade sa stávate samoplatiteľom poisteného na zdravotné poistenie a do 8 dní sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky