Správne poplatky sa od 1.10.2012 zvýšia, nová registračná daň na autá

Dňa 11.9.2012 bola schválená novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorá okrem iného zavádza novú, tzv. registračnú daň na automobily a zvyšuje množstvo správnych poplatkov už od októbra 2012. Novela tiež upravuje používanie kolkov, ktoré malo byť pôvodne ukončené 30. septembra 2013. Kolky sa však budú vydávať do 31.12.2013 a použiť ich bude možné do 30. septembra 2014.

Registračná daň na autá od októbra 2012

Tzv. registračná daň na automobily znamená registračný poplatok za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórií L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Najnižšia možná výška poplatku je 33 eur, ktorá sa platí pri výkone motora auta najviac 80 kW. Rovnako výška poplatku 33 eur platí pre vozidlá mimo kategórií L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaji auta. Ak je výkon motora vyšší ako 80 kW, poplatok je odstupňovaný od 167 eur do 2 997 eur. Poplatky pri jednotlivých výkonoch motora uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Výkon motora Výška správneho poplatku
nad 80 kW do 86 kW 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 2 467 eur
nad 254 kW 2 997 eur

Podľa novely sú od tzv. registračnej dane oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak im na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 bol poskytnutý príspevok od štátu. Ak im príspevok poskytnutý nebol, poplatok sa takýmto osobám znižuje o polovicu, najviac však o 100 eur. Od správneho poplatku je oslobodený tiež zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 


Článok pokračuje pod reklamou

 

Zvýšenie množstva správnych poplatkov od októbra 2012

Zvyšovanie správnych poplatkov sa dotkne tak občanov (pri úkonoch, akými sú napr. výpisy z matričnej knihy, uznávanie dokladov o vzdelaní, uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom), ako aj podnikateľov pri rôznych úkonoch. V nasledujúcej tabuľke uvádzame vybrané správne poplatky a ich výšku od 1. októbra 2012 v porovnaní s doterajším stavom.

Úkon Výška poplatku od 1.10.2012 Pôvodná výška poplatku
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 eur 0,50 eur
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5 eur 3 eurá
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,  záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 5 eur 3 eurá
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu 100 eur 16,50 eura
Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane 33 eur a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 20 eur 33 eur
Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej  dokumentácie do 3000 m3 vrátane 750 eur a za každých ďalších začatých 1000 m3  obostavaného priestoru 250 eur 66 eur
Novo zavedené poplatky    
Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie 66 eur -
Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie 66 eur -
Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie 16,50 eura -

 

Kolkové známky až do roku 2014

Novela zákona o správnych poplatkoch sa dotkla aj zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pôvodné znenie, ktoré upravovalo, že od 1. januára 2013 sa už kolky nebudú predávať a bude možné ich použiť najneskôr do 30. septembra 2013, už neplatí. Používanie kolkov sa posúva o rok, kolky sa teda budú vydávať do 31.12.2013 a použiť ich bude možné do 30. septembra 2014.

Do pozornosti taktiež dávame článok o plánovaných zmenách v diaľničných známkach a rovnako sme spracovali sériu článkov na tému priznania dane z motorových vozidiel.
 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky