Register účtovných závierok od 1. januára 2015

Register účtovných závierok od 1. januára 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2015 nastalo v právnej úprave registra účtovných závierok niekoľko zmien. Podnikateľov ovplyvnia minimálne.

Register účtovných závierok sa začal používať od 1. januára 2014 s cieľom odbúrať administratívnu záťaž účtovným jednotkám. Všeobecne známy je príklad účtovnej závierky, ktorú účtovná jednotka prikladala ako prílohu k daňovému priznaniu k dani z príjmov a taktiež ju bola povinná uložiť do zbierky listín obchodného registra. V súčasnosti sa účtovná závierka vkladá len do registra účtovných závierok a do zbierky listín ju zasiela prevádzkovateľ registra účtovných závierok (DataCentrum).

Do registra účtovných závierok sa neukladajú len účtovné závierky

Register účtovných závierok nie je úložisko len pre účtovné závierky. Do registra účtovných závierok sa vkladajú:

a) riadne individuálne účtovné závierky,

b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,

c) riadne konsolidované účtovné závierky,

d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,

e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok,

g) správy audítorov,

h) individuálne výročné správy,

i) konsolidované výročné správy,

j) ročné finančné správy,

k) oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Uvedené dokumenty sa do registra účtovných závierok ukladajú v elektronickej podobe (napr. PDF súbory) alebo v listinnej podobe v závislosti od:

  • povahy dokumentu,
  • povahy účtovej jednotky.

Ukladanie v elektronickej podobe – povaha dokumentu

V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty uvedené v písmene c) až j), t. j. napríklad správy audítorov alebo individuálne výročné správy. Dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku, sa taktiež ukladajú len v elektronickej podobe.

Ukladanie v elektronickej podobe – povaha účtovnej jednotky

Riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe povinne od registra účtovných závierok ukladá:

  • účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (napr. účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS),
  • Garančný fond investícií,
  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
  • Fond ochrany vkladov,
  • zdravotná poisťovňa a
  • osoby podľa osobitného predpisu (napr. platitelia DPH).

Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.

Článok pokračuje pod reklamou

Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Účtovná jednotka nevkladá dokumenty (napr. účtovnú závierku) priamo do registra účtovných závierok. Miestom doručovania dokumentov (napr. účtovnej závierky) je pre podnikateľov daňový úrad alebo portál finančnej správy.

Daňovému úradu podnikatelia doručujú riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené v listinnej podobe. Daňový úrad prevedie prijaté listiny do elektronickej podoby a vykoná kontrolu formálnych náležitostí.

Ak nie sú zistené nedostatky, dokumenty (napr. účtovnú závierku) prevedené do elektronickej podoby postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR prevádzkovateľovi registra účtovných závierok (DataCentrum) bez zbytočného odkladu najneskôr do 40 kalendárnych dní od ich doručenia.

Ak daňový úrad pri formálnej kontrole zistí nedostatky, vyzve účtovnú jednotku na ich odstránenie. Daňový úrad vo výzve určí lehotu na odstránenie nedostatkov a poučí účtovnú jednotku o následkoch spojených s ich neodstránením (následkom je napríklad, že účtovná závierka sa nebude považovať za doručenú). V tomto prípade lehota na postúpenie elektronických dokumentov prevádzkovateľovi registra účtovných závierok (DataCentrum) plynie odo dňa odstránenia nedostatkov.

Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR v časti účtovné dokumenty. Finančné riaditeľstvo SR vykoná formálnu kontrolu doručených elektronických dokumentov a v prípade nezistenia nedostatkov ich bez zbytočného odkladu postúpi prevádzkovateľovi registra účtovných závierok (DataCentrum). Ak sú zistené nedostatky, Finančné riaditeľstvo SR postupuje rovnako ako daňový úrad.

Splnenie povinnosti uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok

Podnikateľ si splní povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok doručením daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Ak zistené formálne nedostatky v účtovnej závierke nebudú odstránené ani na výzvu daňového úradu, táto účtovná závierka sa považuje za nedoručenú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky