Strata účtovných dokladov pri kybernetických útokoch: čo robiť?

Stanovisko Finančnej správy SR k postupu účtovných jednotiek pri kybernetických útokoch na server a definitívnej strate účtovných dokladov.

Približne pred mesiacom jedna z online fakturačných služieb (faktury-online.com) oznámila stratu dát všetkých zákazníkov, a to nenávratne, bez akejkoľvek zálohy. Na webe uvádza že túto službu využíva vyše 94 000 používateľov a počet vystavených faktúr či ďalších dokladov prostredníctvom tejto online služby je vyše 6,6 milióna. Ide teda o pomerne veľa používateľov a ich účtovných dokladov.

Finančná správa SR, Centrum podpory pre dane uvádza, že v týchto dňoch prijíma opakované podania od účtovných jednotiek, že z dôvodu rôznych útokov a iných skutočností na vlastný server alebo server spoločností, ktoré poskytujú služby vyhotovenia a uchovávania účtovných dokladov, došlo k definitívnej strate všetkých údajov, vrátane účtovných dokladov.

Účtovné jednotky uvádzajú, že všetky faktúry vystavené v týchto systémoch boli zmazané, vrátane záloh a nebude možná ich obnova. Faktúry nemajú účtovné jednotky u seba evidované a zálohované iným spôsobom, a preto nevedia presne zdokumentovať svojich odberateľov a vyčísliť správne výnosy.

Informácia k postupu účtovných jednotiek pri kybernetických útokoch na server a definitívnej strate účtovných dokladov

Finančná správa preto vydala informáciu, v ktorej sa uvádza:

V zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Uvedenú vzniknutú situáciu Finančná správa SR chápe, avšak nie je možné z jej strany udeľovať žiadne výnimky pri vedení účtovníctva dokladovým spôsobom, resp. pri vystavovaní faktúr. Za vedenie účtovníctva je vždy zodpovedná účtovná jednotka, a to platí aj vtedy, keď poverila vedením, resp. archiváciou účtovníctva inú fyzickú alebo právnickú osobu. Účtovné jednotky sú povinné účtovať na základe účtovných dokladov v účtovných knihách, pričom im vzniká povinnosť vystaviť účtovný doklad po zistení skutočností bezodkladne tak, aby bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov pri dodržaní použitých všetkých účtovných zásad a účtovných metód.

Ak problém pretrváva s dodávateľom týchto služieb, potom túto otázku musia účtovné jednotky riešiť právne v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi. Správcovi dane sa vznik takýchto skutočností neoznamuje.

Finančná správa odporúča predvídať a priebežne zálohovať

Do budúcnosti odporúčame účtovným jednotkám uvedeným problémom predvídavo predchádzať a to priebežným zálohovaním (archivovaním) dokladov v elektronickej alebo listinnej podobe a účtovaním priebežne s vyčíslením obratov mesačne (§ 12 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve, ktorý upravuje, že hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky